Quyết định 12/2021/QĐ-UBND cơ cấu tổ chức Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hải Dương

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 12/2021/QĐ-UBND

Quyết định 12/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 1 Quyết định 13/2020/QĐ-UBND ngày 19/02/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh và khoản 13 Điều 2 Quyết định 02/2017/QĐ-UBND ngày 06/3/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động Thương binh và Xã hội
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Hải DươngSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:12/2021/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành:02/04/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Cơ cấu tổ chức
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH HẢI DƯƠNG

___________

Số: 12/2021/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________________

Hải Dương, ngày 02 tháng 4 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 1 Quyết định số 13/2020/QĐ-UBND ngày 19 tháng 02 năm 2020 của UBND tỉnh và khoản 13 Điều 2 Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND ngày 06 tháng 3 năm 2017 của UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

___________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Nghị định số 158/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 37/2015/TTLT/BLĐTHXH-BNV ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung một số điểm tại khoản 13 Điều 2 Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND ngày 06 tháng 3 năm 2017 của UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội như sau:
“13. Về lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã hội:
c) Xây dựng kế hoạch (dài hạn và hàng năm) và các dự án về phòng chống tệ nạn xã hội trên địa bàn tỉnh, trình UBND tỉnh phê duyệt và tổ chức, chỉ đạo thực hiện sau khi được phê duyệt.
d) Chủ trì, phối hợp với các cấp, các ngành có liên quan, tổ chức thực hiện các kế hoạch, chương trình, dự án trong lĩnh vực phòng chống tệ nạn xã hội; hướng dẫn, tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ và kiểm tra việc thực hiện công tác phòng chống tệ nạn xã hội trong tỉnh; báo cáo định kỳ và đột xuất kết quả hoạt động phòng chống tệ nạn xã hội với cơ quan cấp trên.
đ) Là đầu mối phối hợp giữa các cấp, các ngành, các đoàn thể nhân dân, các tổ chức xã hội tuyên truyền, giáo dục, vận động đấu tranh phòng ngừa và chống các tệ nạn xã hội trên địa bàn tỉnh; xây dựng xã, phường, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn ma túy, mại dâm.
e) Phối hợp với các ngành và các địa phương tổ chức kiểm tra, giám sát và xử lý những vi phạm về tệ nạn xã hội theo quy định của pháp luật.
g) Tham mưu, thẩm định, thẩm tra hồ sơ trình cấp có thẩm quyền cấp giấy phép thành lập, gia hạn, thu hồi giấy phép hoạt động cơ sở hỗ trợ nạn nhân, cơ sở cai nghiện ma túy; tổ chức dạy nghề, tạo việc làm cho người nghiện ma túy, người bán dâm, nạn nhân bị mua bán trở về tái hòa nhập cộng đồng.
h) Quản lý các nguồn kinh phí phòng chống tệ nạn xã hội được ủy quyền, hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện chính sách, chế độ về phòng chống tệ nạn xã hội.”
Điều 2. Sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 1 Quyết định số 13/2020/QĐ-UBND ngày 19 tháng 02 năm 2020 của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND ngày 06 tháng 3 năm 2017 của UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội như sau:
“4.
Các tổ chức chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở, gồm:
a) Văn phòng;
b) Thanh tra;
c) Phòng Kế hoạch - Tài chính;
d) Phòng Người có công;
đ) Phòng Bảo trợ xã hội;
e) Phòng Trẻ em và Bình đẳng giới (trên cơ sở đổi tên Phòng Bảo vệ chăm sóc trẻ em và bình đẳng giới);
g) Phòng Giáo dục nghề nghiệp (trên cơ sở đổi tên phòng Dạy nghề);
h) Phòng Lao động - Việc làm;
i) Phòng phòng chống Tệ nạn xã hội (trên cơ sở giải thể Chi cục Phòng chống Tệ nạn xã hội do không bảo đảm tiêu trí thành lập Chi cục).'’
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 15 tháng 4 năm 2021.
Các nội dung khác thực hiện theo quy định tại Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND ngày 06 tháng 3 năm 2017 của UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Quyết định số 13/2020/QĐ-UBND ngày 19 tháng 02 năm 2020 của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND ngày 06 tháng 3 năm 2017 của UBND tỉnh.
Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở: Nội vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- Bộ Nội vụ;

- Cục Kiểm tra văn bản Bộ Tư pháp;

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

- Sở Tư pháp;

- Trung tâm CNTT-VPUBND tỉnh;

- Lưu: VT, NC (15b).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Nguyễn Dương Thái

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Kế hoạch 80/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc xây dựng quy chế phối hợp liên thông trong thực hiện liên thông các thủ tục hành chính lĩnh vực đầu tư, xây dựng, tài nguyên và môi trường, lao động, thương binh và xã hội theo Quyết định 5743/QĐ-UBND ngày 29/12/2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội

Kế hoạch 80/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc xây dựng quy chế phối hợp liên thông trong thực hiện liên thông các thủ tục hành chính lĩnh vực đầu tư, xây dựng, tài nguyên và môi trường, lao động, thương binh và xã hội theo Quyết định 5743/QĐ-UBND ngày 29/12/2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội

Đầu tư, Lao động-Tiền lương, Xây dựng, Hành chính, Tài nguyên-Môi trường

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi