Quyết định 1070/QĐ-UBND Quảng Bình 2022 Danh mục TTHC mới ban hành, bị bãi bỏ lĩnh vực Người có công

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 1070/QĐ-UBND

Quyết định 1070/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ trong lĩnh vực Người có công thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội tỉnh
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng BìnhSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1070/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Hồ An Phong
Ngày ban hành:29/04/2022Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Hành chính
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1070/QĐ-UBND

Quảng Bình, ngày 29 tháng 4 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, BỊ BÃI BỎ TRONG LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI, BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH

____________

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

Căn cứ Luật Tchức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 108/QĐ-LĐTBXH ngày 15/02/2022 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội công bố các thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bãi bỏ lĩnh vực Người có công thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội,

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 230/TTr-SLĐTBXH ngày 15/4/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ trong lĩnh vực Người có công thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội tỉnh.
Điều 2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội tỉnh có trách nhiệm tổ chức xây dựng và phê duyệt hoặc trình UBND tỉnh phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết các thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định này, gửi Sở Thông tin và Truyền thông để thiết lập quy trình điện tử lên Hệ thống thông tin một cửa điện tử theo hướng dẫn tại Công văn số 1388/UBND-KSTT ngày 20/8/2018 của UBND tỉnh về việc xây dựng quy trình tin học hóa giải quyết thủ tục hành chính.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Giám đốc Trung tâm Hành chính công tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ LĐ-TB&XH;
- Cục Kiểm soát TTHC - VPCP;

- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, KSTTHC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hồ An Phong

PHỤ LỤC

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, BÃI BỎ TRONG LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI, BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH
(Kèm theo Quyết định số 1070/QĐ-UBND ngày 29 tháng 4 năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình)

1. Thủ tục hành chính mới ban hành

TT

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện/địa điểm tiếp nhận

Phí, lệ phí (nếu có)

Căn cứ pháp lý

Nhận hồ sơ, trả kết quả qua dịch vụ BCCI

1

Thủ tục Giải quyết chế độ trợ cấp ưu đãi đối với thân nhân liệt sĩ

20 (hai mươi) ngày kể từ ngày đủ hồ sơ hợp lệ

- Trường hợp quy định tại các điểm d, đ khoản 1 Điều 26 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP: 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

- Trường hợp thân nhân liệt sĩ đã được hưởng chế độ ưu đãi nhưng chưa được cấp Giấy chứng nhận thân nhân liệt sĩ: 12 (mười hai) ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Trung tâm hành chính công tỉnh - số 09 Đường Quang Trung - TP Đồng Hới - tỉnh Quảng Bình

Không

- Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng số 02/2020/UBTVQH ngày 19/12/2020;

- Nghị định số 131/2021/NĐ ngày 30/12/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.

2

Thủ tục giải quyết chế độ ưu đãi đối với vợ hoặc chồng liệt sĩ lấy chồng hoặc vợ khác

- Trường hợp Sở LĐTB&XH nơi thường trú của cá nhân đồng thời là Sở LĐTB&XH nơi quản lý hồ sơ gốc liệt sĩ: 12 (mười hai) ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

- Trường hợp Sở LĐTB&XH nơi thường trú của cá nhân không phải là Sở LĐTB&XH nơi quản lý hồ sơ gốc liệt sĩ: 17 (mười bảy) ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

Trung tâm Hành chính công tỉnh - số 09 Đường Quang Trung - TP Đồng Hới - tỉnh Quảng Bình

Không

- Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng số 02/2020/UBTVQH ngày 19/12/2020;

- Nghị định số 131/2021/NĐ ngày 30/12/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.

3

Thủ tục giải quyết hưởnthêm một chế độ trợ cấp đối với thương binh đồng thời là bệnh binh

17 (mười bảy) ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Trung tâm Hành chính công tỉnh - số 09 Đường Quang Trung - TP Đồng Hới - tỉnh Quảng Bình

Không

- Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng số 02/2020/UBTVQH ngày 19/12/2020;

- Nghị định số 131/2021/NĐ ngày 30/12/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.

4

Thủ tục giải quyết chế độ đối với thương binh đang hưởng chế độ mất sức lao động

24 (hai mươi bốn) ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Trung tâm Hành chính công tỉnh - số 09 Đường Quang Trung - TP Đồng Hới - tỉnh Quảng Bình

Không

- Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng số 02/2020/UBTVQH ngày 19/12/2020;

- Nghị định số 131/2021/NĐ ngày 30/12/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.

5

Thủ tục đưa người có công đối với trường hợp đang được nuôi dưỡng tại cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công do tỉnh quản lý về nuôi dưỡng tại gia đình

10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công

Không

- Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng số 02/2020/UBTVQH ngày 19/12/2020;

- Nghị định số 131/2021/NĐ ngày 30/12/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.

6

Thủ tục giải quyết phụ cấp đặc biệt hng tháng đối với thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên, bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên

12 (mười hai) ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Trung tâm Hành chính công tỉnh - số 09 Đường Quang Trung - TP Đồng Hới - tỉnh Quảng Bình

Không

- Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng số 02/2020/UBTVQH ngày 19/12/2020;

- Nghị định số 131/2021/NĐ ngày 30/12/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.

7

Thủ tục sửa đổi, bổ sung thông tin cá nhân trong hồ sơ người có công

24 (hai mươi bốn) ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Trung tâm Hành chính công tỉnh - số 09 Đường Quang Trung - TP Đng Hới - tỉnh Quảng Bình

Không

- Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng số 02/2020/UBTVQH ngày 19/12/2020;

- Nghị định số 131/2021/NĐ ngày 30/12/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.

8

Thủ tục di chuyển hồ sơ khi người hưởng trợ cấp ưu đãi thay đổi nơi thường trú

24 (hai mươi bốn) ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Trung tâm Hành chính công tỉnh - số 09 Đường Quang Trung - TP Đồng Hới - tỉnh Quảng Bình

Không

- Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng số 02/2020/UBTVQH ngày 19/12/2020;

- Nghị định số 131/2021/NĐ ngày 30/12/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.

9

Thủ tục cấp trích lục hoặc sao hồ sơ người có công với cách mạng

12 (mười hai) ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Trung tâm Hành chính công tỉnh - số 09 Đường Quang Trung - TP Đồng Hới - tỉnh Q.Bình

Không

- Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng số 02/2020/UBTVQH ngày 19/12/2020;

- Nghị định số 131/2021/NĐ ngày 30/12/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.

2. Thủ tục hành chính bị bãi bỏ

TT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Tên văn bản QPPL quy định việc bãi bỏ TTHC

1

1.002354.000.00.00.H46

Quyết định số 2239/QĐ-UBND ngày 12/8/2015

Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp tiền tuất hàng tháng đối với vợ (chồng) liệt sĩ lấy chồng (vợ) khác

- Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng số 02/2020/UBTVQH ngày 19/12/2020;

- Nghị định số 131/2021/NĐ ngày 30/12/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.

2

1.002393.000.00.00.H46

Quyết định số 2239/QĐ-UBND ngày 12/8/2015

Thủ tục giải quyết chế độ đối với thương binh đồng thời là bệnh binh

- Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng số 02/2020/UBTVQH ngày 19/12/2020;

- Nghị định số 131/2021/NĐ ngày 30/12/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.

3

2.000978.000.00.00.H46

Quyết định số 2239/QĐ-UBND ngày 12/8/2015

Thủ tục giải quyết chế độ đối với thương binh đồng thời là người hưng chế độ mất sức lao động

- Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng số 02/2020/UBTVQH ngày 19/12/2020;

- Nghị định số 131/2021/NĐ ngày 30/12/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.

4

1.002487.000.00.00.H46

Quyết định số 2239/QĐ-UBND ngày 12/8/2015

Thủ tục di chuyển hồ sơ người có công với cách mạng

- Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng s 02/2020/UBTVQH ngày 19/12/2020

5

Quyết định số 2239/QĐ-UBND ngày 12/8/2015

Thủ tục tiếp nhận hồ sơ di chuyển đến

- Nghị định số 131/2021/NĐ ngày 30/12/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng

6

1.002449.000.00.00.H46

Quyết định số 3314/QĐ-UBND ngày 21/9/2017

Thủ tục sửa đổi thông tin cá nhân trong hồ sơ người có công

- Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng số 02/2020/UBTVQH ngày 19/12/2020

7

1.002305.000.00.00.H46

Quyết định số 2556/QĐ-UBND ngày 16/9/2015

Thủ tục giải quyết chế độ đối với thân nhân liệt sỹ

- Nghị định số 131/2021/NĐ ngày 30/12/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.

Văn bản này có phụ lục đính kèm. Tải về để xem toàn bộ nội dung.
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi