Quyết định 10/2011/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về phân cấp nhiệm vụ chi thực hiện Luật Dân quân tự vệ giữa các cấp ngân sách và một số chế độ, chính sách đối với lực lượng dân quân tự vệ trên địa bàn Thành phố Hà Nội

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
--------------------
Số: 10/2011/QĐ-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------------------
Hà Nội, ngày 02 tháng 03 năm 2011
 
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ PHÂN CẤP NHIỆM VỤ CHI THỰC HIỆN LUẬT DÂN QUÂN TỰ VỆ GIỮA CÁC CẤP NGÂN SÁCH VÀ MỘT SỐ CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI LỰC LƯỢNG DÂN QUÂN TỰ VỆ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
--------------------------
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
 
 
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16/12/2002;
Căn cứ Luật Dân quân tự vệ ngày 23/11/2009;
Căn cứ Nghị định số 58/2010/NĐ-CP ngày 1/6/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Dân quân tự vệ;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 102/2010/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BNV-BTC ngày 2/8/2010 của Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số chế độ, chính sách đối với dân quân tự vệ và việc lập dự toán, chấp hành và quyết toán ngân sách cho công tác dân quân tự vệ;
Căn cứ Nghị quyết số 13/2010/NQ-HĐND ngày 10/12/2010 của HĐND Thành phố về cơ cấu tổ chức (thời bình); phân cấp nhiệm vụ chi và định mức chi từ ngân sách địa phương thực hiện theo Luật Dân quân tự vệ trên địa bàn thành phố Hà Nội;
Xét đề nghị của Liên ngành Bộ Tư lệnh Thủ đô và Sở Tài chính tại Tờ trình số 144/TTr-BTL-STC ngày 30/1/2011; báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp số 305/STP-VBPQ ngày 22/2/2011,
 
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Quy định về phân cấp nhiệm vụ chi thực hiện Luật Dân quân tự vệ giữa các cấp ngân sách trên địa bàn thành phố Hà Nội (Chi tiết theo Phụ lục 01 đính kèm).
Điều 2. Quy định một số chế độ, chính sách đối với lực lượng dân quân tự vệ trên địa bàn thành phố Hà Nội:
1. Trợ cấp ngày công lao động và trợ cấp ngày công lao động tăng thêm:
- Dân quân khi được huy động làm nhiệm vụ theo quy định được trợ cấp ngày công lao động: hệ số 0,10 mức lương tối thiểu chung của cán bộ, công chức.
- Dân quân nòng cốt đã hoàn thành nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ, nếu tiếp tục được kéo dài thời hạn tham gia thực hiện nghĩa vụ thì ngoài chế độ theo quy định chung, khi được huy động làm nhiệm vụ được hưởng trợ cấp ngày công lao động tăng thêm: hệ số 0,05 mức lương tối thiểu chung của cán bộ, công chức.
2. Hỗ trợ tiền ăn:
Dân quân khi được cấp Thành phố, cấp huyện huy động huấn luyện, làm nhiệm vụ theo Điều 8, Điều 44 Luật Dân quân tự vệ được hỗ trợ tiền ăn bằng mức tiền ăn cơ bản của chiến sỹ bộ binh phục vụ có thời hạn trong Quân đội nhân dân Việt Nam.
3. Phụ cấp hàng tháng của Thôn đội trưởng, Tổ đội trưởng: hệ số 0,7 mức lương tối thiểu chung của cán bộ, công chức.
4. Hỗ trợ Chỉ huy phó Ban chỉ huy quân sự cấp xã đóng bảo hiểm xã hội: nếu tham gia được hỗ trợ đóng BHXH 16% và BHYT 3% tổng mức phụ cấp được hưởng.
5. Các chế độ khác của lực lượng dân quân tự vệ không quy định tại quyết định này thực hiện theo đúng Luật Dân quân tự vệ ngày 23/11/2009 và Nghị định số 58/2010/NĐ-CP ngày 1/6/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Dân quân tự vệ.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.
Điều 4. Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc Sở Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Hà Nội; Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn chịu trách nhiệm thực hiện quyết định này./.
 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TT Thành ủy;
- TT HĐND TP;
- Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính;
- Văn phòng Chính phủ;
- Cục Kiểm tra - Bộ Tư pháp;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội Hà Nội;
- Chủ tịch, các PCT UBND TP;
- Ban TG TU, các Ban HĐND TP: KTNS, VHXH;
- Sở Tư pháp;
- Các PVP, Các phòng CV;
- Báo HNM, KT&ĐT, TT Công báo; Cổng Giao tiếp điện tử Hà Nội;
- Lưu VT, KTh.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hoàng Mạnh Hiển
 
PHỤ LỤC SỐ 1
PHÂN CẤP NHIỆM VỤ CHI THỰC HIỆN LUẬT DÂN QUÂN TỰ VỆ GIỮA CÁC CẤP NGÂN SÁCH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 10/2011/QĐ-UBND ngày 2 tháng 3 năm 2011 của UBND Thành phố Hà Nội)
1. Cấp xã, phường, thị trấn (gọi chung là cấp xã):  
- Đảm bảo kinh phí cho việc đăng ký, quản lý, tổ chức, huấn luyện hoạt động của dân quân thuộc quyền; tuyên truyền về dân quân tự vệ; hoạt động ngày truyền thống của dân quân tự vệ do cấp xã tổ chức;
- Bảo đảm phụ cấp cho cán bộ Ban chỉ huy quân sự cấp xã, thôn đội trưởng, tổ đội trưởng và cán bộ chỉ huy đơn vị dân quân thuộc quyền;
- Tổ chức hội nghị, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho đối tượng 5 (cán bộ đảng viên, công chức thuộc xã);
- Trợ cấp ngày công lao động, tiền ăn và các chi phí cho hoạt động của dân quân được huy động, điều động làm nhiệm vụ theo thẩm quyền của Ban chỉ huy quân sự cấp xã;
- Tổ chức sản xuất vũ khí tự tạo; sửa chữa trang bị của dân quân, tự vệ;
- Bảo đảm chính sách đối với dân quân thuộc quyền bị ốm, tai nạn, bị chết, bị thương, hy sinh trong khi làm nhiệm vụ;
- Tổ chức kiểm tra, sơ kết, tổng kết, khen thưởng về công tác dân quân tự vệ;
- Các khoản chi khác cho dân quân theo quy định của pháp luật.
2. Cấp quận, huyện, thị xã (gọi chung là cấp huyện):
- Đảm bảo kinh phí cho việc đăng ký, quản lý, tổ chức, huấn luyện hoạt động của dân quân tự vệ thuộc quyền; tuyên truyền về dân quân tự vệ; hoạt động ngày truyền thống của dân quân tự vệ do cấp huyện tổ chức;
- Bảo đảm phụ cấp cho cán bộ chỉ huy đơn vị dân quân tự vệ thuộc quyền, Ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức ở cơ sở;
- Tổ chức hội nghị, tập huấn cán bộ thôn đội trưởng, tổ đội trưởng; cán bộ chỉ huy tiểu đội, trung đội, đại đội, tiểu đoàn. Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho đối tượng 3 (trưởng, phó các phòng, ban, đơn vị thuộc quận, huyện, thị xã quản lý; lãnh đạo các xã, phường, thị trấn; Ban giám hiệu các trường THPT, trung cấp nghề, TT GDTX); đối tượng 4 (bí thư chi bộ, trưởng thôn; Ban giám hiệu các trường THCS, tiểu học, mầm non); các chức sắc, chức việc tôn giáo;
- Trợ cấp ngày công lao động, tiền ăn và các chi phí cho hoạt động của dân quân tự vệ được huy động, điều động làm nhiệm vụ theo thẩm quyền của Ban chỉ huy quân sự cấp huyện;
- Đảm bảo cho các đơn vị dân quân thường trực; chế độ đối với cán bộ, chiến sĩ dân quân thường trực;
- Bảo đảm chính sách đối với dân quân tự vệ thuộc quyền bị ốm, tai nạn, bị chết, bị thương, hy sinh trong khi làm nhiệm vụ;
- Tổ chức hội thi, hội thao cấp huyện; diễn tập chiến đấu trị an cấp xã;
- Xây dựng mới, cải tạo trụ sở hoặc nơi làm việc của Ban chỉ huy quân sự cấp xã, sửa chữa kho tàng và trang bị kỹ thuật;
- Sản xuất vũ khí tự tạo, mua sắm công cụ hỗ trợ, vật chất huấn luyện, hoạt động chiến đấu trị an cho lực lượng dân quân tự vệ thuộc quyền;
- Xây dựng thao trường, bãi tập phục vụ cho tập huấn cán bộ, huấn luyện lực lượng dân quân, tự vệ;
- Tổ chức kiểm tra, thanh tra, sơ kết, tổng kết, khen thưởng, về công tác dân quân tự vệ;     
- Các khoản chi khác cho dân quân tự vệ theo quy định của pháp luật.
3. Cấp Thành phố
- Đảm bảo kinh phí cho công tác quản lý nhà nước về dân quân tự vệ; tổ chức, huấn luyện hoạt động của dân quân tự vệ thuộc quyền; tuyên truyền về dân quân tự vệ; hoạt động ngày truyền thống của dân quân tự vệ do cấp Thành phố tổ chức;
- Tổ chức hội nghị, tập huấn nghiệp vụ, kiến thức quốc phòng, an ninh cho cán bộ Ban chỉ huy quân sự xã, và các đơn vị tự vệ thuộc các cơ quan tổ chức do Bộ Tư lệnh Thủ đô quyết định thành lập và bổ nhiệm. Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho đối tượng 2 (lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể; quận, huyện, thị xã; các Tổng công ty, nhà trường thuộc Thành phố), đối tượng 3 (trưởng, phó: các phòng, ban thuộc sở, ban, ngành, đoàn thể; Tổng công ty, nhà trường của Thành phố);
- Đào tạo cán bộ Ban chỉ huy quân sự cấp xã;
- Trợ cấp ngày công lao động, tiền ăn và các chi phí cho hoạt động của dân quân tự vệ được huy động, điều động làm nhiệm vụ theo thẩm quyền của Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô;
- Sửa chữa kho tàng, công trình chiến đấu, mua sắm trang phục của cán bộ, chiến sỹ dân quân nòng cốt theo quyết định của pháp luật;
- Đầu tư sản xuất vũ khí tự tạo, mua sắm công cụ hỗ trợ, sửa chữa các phương tiện thiết yếu trang bị cho dân quân tự vệ;
- Xây dựng thao trường, bãi tập phục vụ cho nhiệm vụ diễn tập, hội thi, hội thao cấp Thành phố;
- Bảo đảm chính sách ưu đãi đối với dân quân tự vệ khi làm nhiệm vụ ở vùng đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật;
- Tổ chức kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo, sơ kết, tổng kết, khen thưởng, xử lý vi phạm thuộc thẩm quyền về công tác dân quân tự vệ.
 

thuộc tính Quyết định 10/2011/QĐ-UBND

Quyết định 10/2011/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về phân cấp nhiệm vụ chi thực hiện Luật Dân quân tự vệ giữa các cấp ngân sách và một số chế độ, chính sách đối với lực lượng dân quân tự vệ trên địa bàn Thành phố Hà Nội
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. Hà NộiSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:10/2011/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Hoàng Mạnh Hiển
Ngày ban hành:02/03/2011Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Lao động-Tiền lương , An ninh quốc gia
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Quyết định 309/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Dân tộc/Ủy ban nhân dân cấp huyện/Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Thanh Hóa

Quyết định 309/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Dân tộc/Ủy ban nhân dân cấp huyện/Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Thanh Hóa

Lao động-Tiền lương, Hành chính, Nông nghiệp-Lâm nghiệp

Vui lòng đợi