Quyết định 04/2017/QĐ-UBND Vĩnh Long sửa đổi, bổ sung Quyết định 23/2015 về cai nghiện

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
-------------
Số:04/2017/QĐ-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------
Vĩnh Long, ngày 09 tháng 03 năm 2017
 
 
QUYẾT ĐỊNH
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 23/2015/QĐ-UBND ngày 11 tháng 11 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc quy định mức chi, mức đóng góp của
người nghiện ma túy xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, cai nghiện ma túy
tự nguyện tại Trung tâm Chữa bệnh – Giáo dục – Lao động xã hội và cai nghiện ma túy bắt buộc
và tự nguyện tại gia đình, cộng đồng.
------------------------------------------
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG
 
Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;
Căn cứ Nghị định 136/2016/NĐ-CP ngày 9/9/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 221/2013/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 23/2015/QĐ-UBND ngày 11 tháng 11 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc quy định mức chi, mức đóng góp của người nghiện ma túy xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, cai nghiện ma túy tự nguyện tại Trung tâm Chữa bệnh – Giáo dục – Lao động xã hội và cai nghiện ma túy bắt buộc và tự nguyện tại gia đình, cộng đồng, cụ thể như sau:
1. Điều chỉnh tên gọi Trung tâm Chữa bệnh – Giáo dục – Lao động xã hội tại trích yếu, tiêu đề điều 1, khoản 2 điều 1, điểm a, điểm b, điểm c khoản 3 điều 1, điểm c khoản 6 điều 1, điều 2, khoản 1 điều 3của Quyết định số 23/2015/QĐ-UBND thành Trung tâm Điều trị nghiện ma túy.
2. Điểm a, điểm b khoản 2 điều 1 được sửa đổi như sau:
“2. Mức đóng góp của người nghiện tự nguyện chữa trị, cai nghiện tại Trung tâm Điều trị nghiện ma túy.
a) Tháng thứ nhất:
- Tiền ăn: 0.8 mức lương cơ sở
- Tiền thuốc hỗ trợ cắt cơn và chữa bệnh thông thường: 700.000 đồng
- Xét nghiệm tìm chất ma túy và các xét nghiệm khác: 50.000 đồng
- Sinh hoạt văn nghệ, thể thao: 20.000 đồng
- Điện, nước, vệ sinh: 80.000 đồng
- Tiền đóng góp xây dựng cơ sở vật chất: 100.000 đồng
- Phục vụ, quản lý: 100.000 đồng
b) Tháng thứ hai:
- Tiền ăn: 0.8 mức lương cơ sở
- Thuốc chữa bệnh thông thường: 50.000 đồng
- Xét nghiệm tìm chất ma túy và các xét nghiệm khác: 50.000 đồng
- Sinh hoạt văn thể: 20.000 đồng
- Điện, nước, vệ sinh: 80.000 đồng
- Đóng góp xây dựng cơ sở vật chất: 100.000 đồng
- Phục vụ quản lý: 100.000 đồng”
3. Điểm c khoản 3 điều 1 được sửa đổi như sau:
“c) Tiền ăn trong thời gian cai nghiện tập trung tại cơ sở điều trị cắt cơn (tối đa không quá 15 ngày): thực hiện theo 0.8 mức lương cơ sở/tháng x số ngày thực tế. Nộp tại Trung tâm điều trị nghiện ma túy.”
4. Sửa đổi nội dung gạch đầu dòng thứ hai điểm b khoản 4 điều 1 như sau:
“- Tiền ăn trong thời gian cai nghiện tập trung: 0.8 mức lương cơ sở/tháng x số ngày thực tế (thời gian tối đa không quá 15 ngày).”
5. Bổ sung khoản 5 điều 1 nội dung điểm c như sau:
“c) Đối tượng được hưởng chế độ miễn, giảm gồm: người tự nguyện chữa trị, cai nghiện tại Trung tâm và người nghiện ma túy cai nghiện ma túy bắt buộc tại cộng đồng.”
Điều 2. Quy định về việc bãi bỏ và nội dung khác
1. Bãi bỏ điểm b, c khoản 1 điều 1 Quyết định số 23/2015/QĐ-UBND, ngày 11/11/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc quy định mức chi, mức đóng góp của người nghiện ma túy xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, cai nghiện ma túy tự nguyện tại Trung tâm Chữa bệnh – Giáo dục – Lao động xã hộivà cai nghiện ma túy bắt buộc và tự nguyện tại gia đình, cộng đồng.
2. Các nội dung không có trong Quyết định này thì thực hiện theo Nghị định 136/2016/NĐ-CP, ngày 9/9/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 221/2013/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2013 của chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.
Điều 3. Điều khoản thi hành
1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/4/2017.
2. Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Giám đốc Sở Tài chính và các đơn vị có liên quan triển khai, hướng dẫn kiểm tra thực hiện Quyết định này thống nhất trên địa bàn tỉnh.
3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân; Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Giám đốc Sở Tài chính và các Sở, Ngành có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Hội đồng nhân dân tỉnh;
- TT. UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Như điều 3;
- Phòng KTTH, VHXH;
- Trung tâm Điều trị nghiện ma túy;
- Lưu: VT, 6.01.02
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
 
 
Trần Hoàng Tựu
 
 

thuộc tính Quyết định 04/2017/QĐ-UBND

Quyết định 04/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 11/11/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc quy định mức chi, mức đóng góp của người nghiện ma túy xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, cai nghiện ma túy tự nguyện tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội và cai nghiện ma túy bắt buộc và tự nguyện tại gia đình, cộng đồng
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh LongSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:04/2017/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Trần Hoàng Tựu
Ngày ban hành:09/03/2017Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Lao động-Tiền lương

tải Quyết định 04/2017/QĐ-UBND

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi