Công văn 62/BTP-KHTC của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện trợ cấp khó khăn theo Quyết định 169/2008/QĐ-TTg

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TƯ PHÁP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:  62/BTP-KHTC

V/v hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện trợ cấp khó khăn theo Quyết định 169/2008/QĐ-TTg

 

Hà Nội, ngày 02 tháng 3 năm 2009

                     Kính gửi: - Thủ trưởng các đơn vị dự toán thuộc Bộ;

                                     - Trưởng Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố trực thuộc TW.

Căn cứ Quyết định số 169/2008/QĐ-TTg ngày 15 tháng 12 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về trợ cấp khó khăn đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang có mức lương thấp, đời sống khó khăn (sau đây viết tắt là Quyết định số 169/2008/QĐ-TTg);

Căn cứ Thông tư số 08/2009/TT-BTC ngày 16 tháng 01 năm 2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện trợ cấp khó khăn đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang có mức lương thấp, đời sống khó khăn và điều chỉnh trợ cấp đối với cán bộ xã đã nghỉ việc năm 2009,

Bộ hướng dẫn việc xác định đối tượng, nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện trợ cấp khó khăn đối với cán bộ, công chức, viên chức năm 2009 như sau:

1. Đối tượng hưởng và mức trợ cấp khó khăn theo Quyết định số 169/2008/QĐ-TTg:
a) Đối tượng hưởng trợ cấp khó khăn: Cán bộ, công chức, viên chức (bao gồm cả công chức dự bị) có hệ số lương (lương chức vụ hoặc lương theo ngạch, bậc hiện hưởng không bao gồm các khoản phụ cấp) từ 3,00 trở xuống.
b) Mức trợ cấp khó khăn: Mức 360.000 đồng/người, trả theo kỳ lương trong 4 tháng (tháng 01, tháng 02, tháng 3 và tháng 4 năm 2009), kể từ ngày 01/01/2009 (mỗi tháng 90.000đồng/người).
2. Về xác định nhu cầu kinh phí thực hiện khó khăn theo Quyết định số 169/2008/QĐ-TTg: Nhu cầu kinh phí thực hiện trợ cấp khó khăn được xác định căn cứ vào số đối tượng nêu trên có mặt tại thời điểm ngày 01/01/2009 và mức trợ cấp 360.000đồng/người. Mức trợ cấp này được trả theo kỳ lương trong 4 tháng và không dùng để tính đóng, hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.
3. Về xác định nguồn và phương thức chi thực hiện trợ cấp khó khăn theo Quyết định số 169/2008/QĐ-TTg:
a) Các đơn vị sự nghiệp có thu sử dụng tối thiểu 40% số thu được để lại theo chế độ năm 2009 (phần còn lại sau khi đã sử dụng để thực hiện Nghị định 166/2007/NĐ-CP ngày 16/11/2007, Nghị định 94/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006, Nghị định 118/2005/NĐ-CP ngày 15/9/2005, Nghị định 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004, Nghị định 03/2003/NĐ-CP ngày 14/01/2003 trong năm 2009 đối với đơn vị sự nghiệp).
b) Sử dụng nguồn tiết kiệm 10% chi thường xuyên dự toán năm 2009 (không kể tiền lương, có tính chất lương tăng thêm so năm 2008 theo mức lương tối thiểu chung quy định tại Nghị định 166/2007/NĐ-CP và chế độ tiền lương quy định tại Nghị định 204/2004/NĐ-CP) tăng so dự toán năm 2008 (dự toán năm 2008 bao gồm dự toán được cấp có thẩm quyền giao và số bổ sung để thực hiện tiền lương tăng thêm theo Nghị định 166/2007/NĐ-CP – nếu có) đối với từng cơ quan.
c) Các nguồn thực hiện cải cách tiền lương, trợ cấp khó khăn năm 2008 chưa sử dụng hết chuyển sang năm 2009 (nếu có).
Trường hợp các nguồn theo quy định tại điểm a, b, c nêu trên nhỏ hơn nhu cầu kinh phí trợ cấp khó khăn theo Quyết định 169/2008/QĐ-TTg, được bổ sung phần chênh lệch thiếu để đảm bảo nguồn thực hiện. Trong khi chờ được bổ sung kinh phí, các đơn vị chủ động sử dụng dự toán ngân sách năm 2009 đã được giao và nguồn thu được để lại theo chế độ quy định để kịp thời chi trả trợ cấp khó khăn cho cán bộ, công chức, viên chức.
Trường hợp các nguồn theo quy định điểm a, b,c nêu trên lớn hơn nhu cầu kinh phí trợ cấp khó khăn theo Quyết định 169/2008/QĐ-TTg được chủ động sử dụng nguồn này để chi trả trợ cấp khó khăn cho cán bộ công chức, viên chức của đơn vị mình, phần còn lại để chi thực hiện chế độ tiền lương mới tăng thêm khi Nhà nước tiếp tục ban hành; không sử dụng phần kinh phí còn lại này cho các mục tiêu khác.
4. Về chế độ báo cáo về nhu cầu và nguồn thực hiện trợ cấp khó khăn: Các đơn vị dự toán cấp II có trách nhiệm xét duyệt và tổng hợp báo cáo nhu cầu kinh phí thực hiện trợ cấp khó khăn theo Quyết định số 169/2008/QĐ-TTg năm 2009 gửi Bộ (Vụ Kế hoạch - Tài chính) trước ngày 15 tháng 3 năm 2009 (kể cả các đơn vị có đủ nguồn thực hiện cũng phải gửi báo cáo). Đồng thời gửi kèm file dữ liệu vào địa chỉ: hungnh@moj.gov.vn. (Các đơn vị lập báo cáo theo biểu mẫu số 1, 2b, 2c đính kèm) Bộ thông báo để đơn vị biết và thực hiện.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Các Thứ trưởng (để báo cáo);

- Lưu: VT, Vụ KHTC.

TL. BỘ TRƯỞNG 
VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH -TÀI CHÍNH 

  Nguyễn Đình Tạp

thuộc tính Công văn 62/BTP-KHTC

Công văn 62/BTP-KHTC của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện trợ cấp khó khăn theo Quyết định 169/2008/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành: Bộ Tư phápSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:62/BTP-KHTCNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Nguyễn Đình Tạp
Ngày ban hành:02/03/2009Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Lao động-Tiền lương , Chính sách , Cán bộ-Công chức-Viên chức , Tư pháp-Hộ tịch

tải Công văn 62/BTP-KHTC

Tình trạng hiệu lực: Đã biết

BỘ TƯ PHÁP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:  62/BTP-KHTC

V/v hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện trợ cấp khó khăn theo Quyết định 169/2008/QĐ-TTg

 

Hà Nội, ngày 02 tháng 3 năm 2009

 

                     Kính gửi: - Thủ trưởng các đơn vị dự toán thuộc Bộ;

                                     - Trưởng Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố trực thuộc TW.

Căn cứ Quyết định số 169/2008/QĐ-TTg ngày 15 tháng 12 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về trợ cấp khó khăn đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang có mức lương thấp, đời sống khó khăn (sau đây viết tắt là Quyết định số 169/2008/QĐ-TTg);

Căn cứ Thông tư số 08/2009/TT-BTC ngày 16 tháng 01 năm 2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện trợ cấp khó khăn đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang có mức lương thấp, đời sống khó khăn và điều chỉnh trợ cấp đối với cán bộ xã đã nghỉ việc năm 2009,

Bộ hướng dẫn việc xác định đối tượng, nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện trợ cấp khó khăn đối với cán bộ, công chức, viên chức năm 2009 như sau:

1. Đối tượng hưởng và mức trợ cấp khó khăn theo Quyết định số 169/2008/QĐ-TTg:

a) Đối tượng hưởng trợ cấp khó khăn: Cán bộ, công chức, viên chức (bao gồm cả công chức dự bị) có hệ số lương (lương chức vụ hoặc lương theo ngạch, bậc hiện hưởng không bao gồm các khoản phụ cấp) từ 3,00 trở xuống.

b) Mức trợ cấp khó khăn: Mức 360.000 đồng/người, trả theo kỳ lương trong 4 tháng (tháng 01, tháng 02, tháng 3 và tháng 4 năm 2009), kể từ ngày 01/01/2009 (mỗi tháng 90.000đồng/người).

2. Về xác định nhu cầu kinh phí thực hiện khó khăn theo Quyết định số 169/2008/QĐ-TTg: Nhu cầu kinh phí thực hiện trợ cấp khó khăn được xác định căn cứ vào số đối tượng nêu trên có mặt tại thời điểm ngày 01/01/2009 và mức trợ cấp 360.000đồng/người. Mức trợ cấp này được trả theo kỳ lương trong 4 tháng và không dùng để tính đóng, hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

3. Về xác định nguồn và phương thức chi thực hiện trợ cấp khó khăn theo Quyết định số 169/2008/QĐ-TTg:

a) Các đơn vị sự nghiệp có thu sử dụng tối thiểu 40% số thu được để lại theo chế độ năm 2009 (phần còn lại sau khi đã sử dụng để thực hiện Nghị định 166/2007/NĐ-CP ngày 16/11/2007, Nghị định 94/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006, Nghị định 118/2005/NĐ-CP ngày 15/9/2005, Nghị định 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004, Nghị định 03/2003/NĐ-CP ngày 14/01/2003 trong năm 2009 đối với đơn vị sự nghiệp).

b) Sử dụng nguồn tiết kiệm 10% chi thường xuyên dự toán năm 2009 (không kể tiền lương, có tính chất lương tăng thêm so năm 2008 theo mức lương tối thiểu chung quy định tại Nghị định 166/2007/NĐ-CP và chế độ tiền lương quy định tại Nghị định 204/2004/NĐ-CP) tăng so dự toán năm 2008 (dự toán năm 2008 bao gồm dự toán được cấp có thẩm quyền giao và số bổ sung để thực hiện tiền lương tăng thêm theo Nghị định 166/2007/NĐ-CP – nếu có) đối với từng cơ quan.

c) Các nguồn thực hiện cải cách tiền lương, trợ cấp khó khăn năm 2008 chưa sử dụng hết chuyển sang năm 2009 (nếu có).

Trường hợp các nguồn theo quy định tại điểm a, b, c nêu trên nhỏ hơn nhu cầu kinh phí trợ cấp khó khăn theo Quyết định 169/2008/QĐ-TTg, được bổ sung phần chênh lệch thiếu để đảm bảo nguồn thực hiện. Trong khi chờ được bổ sung kinh phí, các đơn vị chủ động sử dụng dự toán ngân sách năm 2009 đã được giao và nguồn thu được để lại theo chế độ quy định để kịp thời chi trả trợ cấp khó khăn cho cán bộ, công chức, viên chức.

Trường hợp các nguồn theo quy định điểm a, b,c nêu trên lớn hơn nhu cầu kinh phí trợ cấp khó khăn theo Quyết định 169/2008/QĐ-TTg được chủ động sử dụng nguồn này để chi trả trợ cấp khó khăn cho cán bộ công chức, viên chức của đơn vị mình, phần còn lại để chi thực hiện chế độ tiền lương mới tăng thêm khi Nhà nước tiếp tục ban hành; không sử dụng phần kinh phí còn lại này cho các mục tiêu khác.

4. Về chế độ báo cáo về nhu cầu và nguồn thực hiện trợ cấp khó khăn:

Các đơn vị dự toán cấp II có  trách nhiệm xét duyệt và tổng hợp báo cáo nhu cầu kinh phí thực hiện trợ cấp khó khăn theo Quyết định số 169/2008/QĐ-TTg năm 2009 gửi Bộ (Vụ Kế hoạch - Tài chính) trước ngày 15 tháng 3 năm 2009 (kể cả các đơn vị có đủ nguồn thực hiện cũng phải gửi báo cáo). Đồng thời gửi kèm file dữ liệu vào địa chỉ: hungnh@moj.gov.vn.

(Các đơn vị lập báo cáo theo biểu mẫu số 1, 2b, 2c đính kèm)

Bộ thông báo để đơn vị biết và thực hiện.

 

 

TL. BỘ TRƯỞNG

 

VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH -TÀI CHÍNH

Nơi nhận:

- Như trên;

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Các Thứ trưởng (để báo cáo);

- Lưu: VT, Vụ KHTC.

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Đình Tạp

 

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi