Công văn 5139/LĐTBXH-QLLĐNN 2018 hướng dẫn thực hiện lao động hết hợp đồng được ký mới tại Đài Loan không phải về nước

Thuộc tính văn bản
Công văn 5139/LĐTBXH-QLLĐNN của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung liên quan đến lao động hết hợp đồng được ký hợp đồng mới tại Đài Loan mà không phải về nước
Cơ quan ban hành: Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 5139/LĐTBXH-QLLĐNN Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Công văn Người ký: Doãn Mậu Diệp
Ngày ban hành: 05/12/2018 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương
Tải văn bản

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

Số: 5139/LĐTBXH-QLLĐNN
V/v: Hướng dẫn thực hiện một số nội dung liên quan đến lao động hết hợp đồng được ký hợp đồng mới tại Đài Loan mà không phải về nước.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2018

 

 

Kính gửi:

Các Doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc tại Đài Loan

 

Ngày 05/11/2016, Điều 52 Luật Dịch vụ việc làm sửa đổi của Đài Loan có hiệu lực, theo đó "bãi bquy định lao động nước ngoài làm công việc quy định tại khoản 8 đến khoản 10, mục I Điều 46 Luật dịch vụ việc làm khi hết hạn hợp đồng phi xuất cảnh 1 ngày", cho phép lao động nước ngoài (cxanh) làm việc trên lãnh thổ, lãnh hải Đài Loan được ở lại làm việc theo hợp đồng mới mà không phải về nước (dưới đây gọi tắt là lao động gia hạn tại chỗ).

1. Vừa qua, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã làm việc và thống nhất với phía Đài Loan về việc doanh nghiệp Việt Nam không phải tạm ứng tiền vé máy và tiền thu dung đối với người lao động do doanh nghiệp đã đưa đi nhưng bỏ hp đồng tại kỳ hp đồng mới sau khi được gia hạn tại chỗ. Do vậy, trường hp doanh nghiệp nhận được thông báo về việc phải tạm ứng tiền phí thu dung và vé máy bay hoặc yêu cu giải quyết phát sinh đi với những lao động do doanh nghiệp đưa đi nhưng đã được gia hạn tại chỗ, doanh nghiệp kịp thời thông báo tới Cục Quản lý lao động ngoài nước để xác minh thông tin và phối hp, hỗ trợ xử lý đảm bảo trong giới hạn trách nhiệm đã cam kết của doanh nghiệp. Trong thời gian tới, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ thống nhất với phía Đài Loan để chỉnh sửa nội dung Bản cam kết trong hồ sơ đề nghị phía Đài Loan cấp phép đưa lao động sang Đài Loan làm việc của các doanh nghiệp cho phù hợp với quy định này.

2. Đ theo dõi, quản lý số lao động do doanh nghiệp đã đưa đi được gia hạn tại chỗ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị các doanh nghiệp:

- Trước ngày 10/12/2018,báo cáo số lao động do doanh nghiệp đưa đi làm việc tại Đài Loan, hết hạn hp đồng được gia hạn tại chỗ tính đến ngày 20/11/2018 như sau: doanh nghiệp đăng nhập hệ thống tại địa chỉ csdl.dolab.gov bằng tài khoản đã được cấp, chọn mục Báo cáo/Báo cáo lao động Đài Loan gia hạn tại ch, tải file mẫu trên hệ thống và điền thông tin về những lao động của doanh nghiệp được gia hạn tại chỗ, sau đó tải file lên hệ thống.

- Đối với người lao động được gia hạn tại chỗ sau ngày 20/11/2018 trở đi: khi doanh nghiệp có lao động hết hạn hợp đồng với doanh nghiệp và được gia hạn tại chthì thực hiện việc cập nhật thông tin về lao động này theo cách nêu trên.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thông báo, hướng dẫn như trên và đề nghị các doanh nghiệp phối hợp thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mc đề nghị phản ánh về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Cục Quản lý lao động ngoài nước) để phối hợp xử lý./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Hiệp hội XKLĐ Việt Nam;
- Văn phòng K.T-VH VN tại Đài Bắc;
- Ban QLLĐ tại Đài Loan;
- Trung tâm LĐNN;
- Lưu VT, C
c QLLĐNN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Doãn Mậu Diệp

 

 

 

Văn bản liên quan
Văn bản liên quan