Công văn 4771/BGDĐT-KHTC của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc báo cáo nhu cầu và nguồn kinh phí thực hiện cải cách tiền lương năm 2013 và xây dựng dự toán năm 2014 theo mức lương cơ sở 1.150.000 đồng/tháng từ 01/07/2013

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Công văn 4771/BGDĐT-KHTC

Công văn 4771/BGDĐT-KHTC của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc báo cáo nhu cầu và nguồn kinh phí thực hiện cải cách tiền lương năm 2013 và xây dựng dự toán năm 2014 theo mức lương cơ sở 1.150.000 đồng/tháng từ 01/07/2013
Cơ quan ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạoSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:4771/BGDĐT-KHTCNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Nguyễn Ngọc Vũ
Ngày ban hành:08/07/2013Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Lao động-Tiền lương

tải Công văn 4771/BGDĐT-KHTC

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------
Số: 4771/BGDĐT-KHTC
V/v: Báo cáo nhu cầu và nguồn kinh phí thực hiện cải cách tiền lương năm 2013 và xây dựng dự toán năm 2014 theo mức lương cơ sở 1.150.000 đồng/tháng từ 01/7/2013.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 08 tháng 07 năm 2013
 
 
Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo
 
 
Thực hiện Nghị định số 66/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ công chức, viên chức và lực lượng vũ và Thông tư số 90/2013/TT-BTC ngày 28/6/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2014. Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các đơn vị dự kiến nhu cầu thực hiện cải cách tiền lương năm 2013 để tổng hợp gửi Bộ Tài chính xem xét bổ sung nguồn kinh phí thực hiện và xây dựng dự toán năm 2014 như sau:
I. Dự kiến nhu cầu và nguồn kinh phí thực hiện cải cách tiền lương năm 2013:
1. Xác định dự kiến nhu cầu kinh phí :
Trên cơ sở rà soát số biên chế trong tổng số chỉ tiêu biên chế đã được Bộ phê duyệt năm 2013, thời gian tính hưởng mức lương cơ sở theo quy định tại Nghị định số 66/2013/NĐ-CP và Thông tư số 90/2013/TT –BTC với mức lương cơ sở là 1.150.000 đồng/tháng để lập danh sách, tính toán báo cáo dự kiến nhu cầu thực hiện cải cách tiền lương năm 2013 (từ tháng 7 đến tháng 12 năm 2013).
Đối với số cán bộ công chức, viên chức không thuộc diện giao chỉ tiêu biên chế hoặc không nằm trong tổng số biên chế được Bộ phê duyệt năm 2013 thì nhu cầu kinh phí thực hiện Nghị định số 66/2013/NĐ-CP do cơ quan, đơn vị tự đảm bảo từ các nguồn kinh phí theo quy định của pháp luật, không tổng hợp vào báo cáo dự kiến nhu cầu kinh phí thực hiện Nghị định số 66/2013/NĐ-CP.
2. Nguồn kinh phí dự kiến thực hiện cải cách tiền lương theo mức lương cơ sở 1.150.000 đồng/tháng đối với cán bộ, công chức được thực hiện như sau:
a) Đối với các đơn vị tự đảm bảo kinh phí hoạt động: Kinh phí thực hiện cải cách tiền lương được đảm bảo từ nguồn thu tự đảm bảo kinh phí hoạt động của đơn vị.
b) Đối với các đơn vị được ngân sách nhà nước đảm bảo toàn bộ kinh phí hoạt động thường xuyên: Kinh phí thực hiện cải cách tiền lương do ngân sách nhà nước đảm bảo.
c) Đối với các đơn vị tự đảm bảo một phần kinh phí hoạt động: Kinh phí thực hiện cải cách tiền lương được sử dụng từ nguồn kinh phí tiết kiệm chi thường xuyên (10%), tối thiểu 40% số thu phí, lệ phí được để lại năm 2013, 40% chênh lệch thu chi từ các hoạt động dịch vụ và nguồn kinh phí thực hiện cải cách tiền lương còn dư đến hết năm 2012 của đơn vị.
3. Mẫu biểu báo cáo:
Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường lập báo cáo theo các mẫu biểu kèm theo công văn này, cụ thể như sau:
Biểu 1: Báo cáo dự kiến nhu cầu kinh phí thực hiện cải cách tiền lương năm 2013 theo mức lương cơ sở 1.150.000 đồng/tháng.
Biểu 2: Báo cáo dự kiến tổng hợp nhu cầu kinh phí thực hiện cải cách tiền lương năm 2013 theo mức lương cơ sở 1.150.000 đồng/tháng năm 2013.
Biểu 3: Dự kiến tổng hợp nguồn kinh phí phí thực hiện cải cách tiền lương năm 2013.
- Đối với các Đại học vùng (đơn vị dự toán cấp II), các trường (đơn vị dự toán cấp III) có đơn vị cấp dưới trực thuộc (đơn vị dự toán cấp dưới của cấp III), hướng dẫn các đơn vị cấp dưới thực hiện lập báo cáo theo Biểu 1, Biểu 3 và tổng hợp báo cáo theo Biểu 2 và Biểu 3.
- Đối với các trường (đơn vị dự toán cấp III) thực hiện lập báo cáo theo Biểu1 và Biểu 3.
Báo cáo dự kiến nhu cầu và nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm 2013 của các đơn vị gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo (Vụ Kế hoạch - Tài chính) chậm nhất trước ngày 12/7/2013 để tổng hợp báo cáo Bộ Tài chính. Sau thời hạn kể trên các đơn vị không gửi báo cáo về Bộ coi như đã tự cân đối được nguồn kinh phí thực hiện và sẽ không được xem xét bổ sung kinh phí.
II. Dự toán chi thường xuyên năm 2014:
Bộ Giáo dục và Đào tào đã có các công văn số 3964/BGDĐT-KHTC và 3965/BGDĐT-KHTC ngày 13/6/2013 về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2014, để hoàn thiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2014 theo tinh thần Thông tư số 90/2013/TT-BTC ngày 28/6/2013 của Bộ Tài chính, đề nghị các đơn vị đánh giá thực hiện dự toán chi NSNN năm 2013 và xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2014 trên cơ sở định mức phân bổ chi thường xuyên theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, trong đó chi tiền lương, các khoản phụ cấp theo lương tính theo mức tiền lương cơ sở 1.150.000 đồng/tháng, các khoản trích theo lương (bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, kinh phí công đoàn) thực hiện theo Luật Bảo hiểm y tế và các văn bản hướng dẫn, hoàn thiện Biểu số 01 kèm theo công văn số 3964/BGDĐT-KHTC và 3965/BGDĐT-KHTC ngày 13/6/2013, bổ sung thêm Biểu 1, 2 và 3 (dự kiến nguồn thực hiện mức lương cơ sở mới) năm 2013 và gửi về Bộ (Vụ Kế hoạch - Tài chính) trước ngày 12/7/2013.
 

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- BT Phạm Vũ Luận (để b/c);
- Lưu VT, VKHTC.
TL BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH
Nguyễn Ngọc Vũ
 
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi