Công văn 4755/LĐTBXH-TCCB về đánh giá, phân loại công viên chức và NLĐ năm 2016

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------
Số: 4755/LĐTBXH-TCCB
V/v:Đánh giá, phân loại công chức, viên chức và người lao động năm 2016
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2016
 
 
Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ
 
 
Thực hiện Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ quy định về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức, Bộ yêu cầu:
1. Thủ trưởng các đơn vị triển khai việc đánh giá, phân loại đối với công chức, viên chức và người lao động năm 2016 theo hướng dẫn tại Công văn số 4851/LĐTBXH-TCCB ngày 25/11/2015 về nguyên tắc, đối tượng, thời điểm, thẩm quyền, quy trình đánh giá, phân loại và theo nội dung bổ sung sau:
- Điểm b mục 5.2 bổ sung thành phần "công chức, viên chức giữ chức vụ Trưởng phòng và tương đương" trình bày báo cáo tự đánh giá kết quả công tác tại các Phòng, Khoa và tương đương. Đối với các Trường, trong cơ cấu tổ chức của Khoa nếu có Tổ bộ môn thì tùy thuộc vào số lượng giảng viên của Khoa và Tổ bộ môn, Hiệu trưởng quyết định việc tổ chức đánh giá trong phạm vi toàn Khoa hoặc tại Tổ bộ môn.
- Mục 5.3 thực hiện như sau: bộ phận Tổ chức cán bộ gửi Phiếu đánh giá, phân loại của Thủ trưởng đơn vị kèm theo; biên bản các cuộc họp, ý kiến bằng văn bản của cấp ủy Đảng và các tài liệu liên quan (như công trình khoa học, đề án, đề tài hoặc sáng kiến được áp dụng có hiệu quả trong hoạt động nhiệm vụ của đơn vị được cấp có thẩm quyền công nhận) về Bộ (qua Vụ Tổ chức cán bộ) chậm nhất trước ngày 05/01/2017 để Lãnh đạo Bộ xem xét, quyết định đánh giá phân loại đối với Thủ trưởng đơn vị. Lưu ý: Đối với Phiếu đánh giá, phân loại của Thủ trưởng đơn vị yêu cầu đơn vị ghi tóm tắt ý kiến của tập thể đơn vị vào mục 1 phần III, mục 2 không ghi, không ký.
2. Đơn vị gửi kết quả đánh giá, phân loại công chức, viên chức và người lao động năm 2016 về Bộ (qua Vụ Tổ chức cán bộ) trước ngày 10/01/2017. Hồ sơ gửi gồm:
- Văn bản báo cáo quá trình tổ chức thực hiện;
- Phiếu đánh giá, phân loại của các trường hợp thuộc thẩm quyền Bộ quản lý theo phân cấp quản lý hồ sơ (đối với trường hợp được đánh giá, phân loại mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ gửi kèm theo các tài liệu liên quan như công trình khoa học, đề án, đề tài hoặc sáng kiến được áp dụng có hiệu quả trong hoạt động nhiệm vụ của đơn vị được cấp có thẩm quyền công nhận theo quy định tại điểm h khoản 1 Điều 18; điểm d khoản 1 Điều 25 Nghị định số 56/2015/NĐ-CP
ngày 9/6/2015 của Chính phủ);
- Biên bản các cuộc họp góp ý kiến;
- Bảng tổng hợp kết quả đánh giá công chức, viên chức và người lao động (theo mẫu số 04, số 05 kèm theo).
Bộ yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện và báo cáo theo quy định./.
 

 Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các đ/c Thứ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, Vụ TCCB.
TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
Trịnh Minh Chí
 

Tên đơn vị:……….
Mẫu số 04
(Đơn vị QLNN)
 
BÁO CÁO KT QUẢ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CÔNG CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG
(Kèm theo Công văn số 4755 ngày 29 tháng 11 năm 2016)
 
 

TT
Các trường hp đánh giá, phân loại
Tng số
(người)
Mức độ đánh giá, phân loại
Ghi chú
Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
Hoàn thành tốt nhiệm vụ
Hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực
Không hoàn thành nhiệm vụ
 
Số lượng (người)
Tỷ lệ (%)
Số lượng (người)
Tỷ lệ (%)
Số lượng (người)
Tỷ lệ (%)
Số lượng (người)
Tỷ lệ (%)
 
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
1
Thủ trưởng đơn vị
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
Phó Thủ trưởng đơn vị
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
Trưởng Phòng
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
Phó trưởng Phòng
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5
Công chức
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6
Lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7
Lao động hợp đồng khác
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tng số:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


NGƯỜI LP BẢNG
………., ngày .... tháng .... năm …..
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
 

Tên đơn vị:……….
Mẫu số 05
(Đơn vị sự nghiệp)
 
BÁO CÁO KT QUẢ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG
(Kèm theo Công văn số …../ ngày     tháng      năm 2016)
 
 

TT
Các trường hp đánh giá, phân loại
Tng số
(người)
Mức độ phân loại đánh giá
Ghi chú
Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
Hoàn thành tốt nhiệm vụ
Hoàn thành nhiệm vụ
Không hoàn thành nhiệm vụ
 
Số lượng (người)
Tỷ lệ (%)
Số lượng (người)
Tỷ lệ (%)
Số lượng (người)
Tỷ lệ (%)
Số lượng (người)
Tỷ lệ (%)
 
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
1
Thủ trưởng đơn vị
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
Phó Thủ trưởng đơn vị
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
Trưởng Phòng
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
Phó trưởng Phòng
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5
Viên chức
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6
Lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7
Lao động hợp đồng khác
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tng số:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


NGƯỜI LP BẢNG
………., ngày ... tháng .... năm …..
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

thuộc tính Công văn 4755/LĐTBXH-TCCB

Công văn 4755/LĐTBXH-TCCB của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc đánh giá, phân loại công chức, viên chức và người lao động năm 2016
Cơ quan ban hành: Bộ Lao động Thương binh và Xã hộiSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:4755/LĐTBXH-TCCBNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Trịnh Minh Chí
Ngày ban hành:29/11/2016Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Lao động-Tiền lương , Cán bộ-Công chức-Viên chức
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi