Công văn 4737/LĐTBXH-TCCB 2019 thống kê số lượng công chức, viên chức

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Công văn 4737/LĐTBXH-TCCB

Công văn 4737/LĐTBXH-TCCB của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc thống kê số lượng công chức, viên chức và các nội dung liên quan đến tiền lương, phụ cấp ngành Lao động Thương binh và Xã hội
Cơ quan ban hành: Bộ Lao động Thương binh và Xã hộiSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:4737/LĐTBXH-TCCBNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Trịnh Minh Chí
Ngày ban hành:06/11/2019Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Lao động-Tiền lương , Cán bộ-Công chức-Viên chức
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI

--------

Số: 4737/LĐTBXH-TCCB

V/v: Thống kê số lượng công chức,

viên chức và các nội dung liên quan đến
tiền lương, phụ cấp ngành Lao động -

Thương binh và Xã hội

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------

Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2019

 

                                                                           

Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh,
thành phố trực thuộc Trung ương

 

Thực hiện Công văn số 452/BNV-TL ngày 24/10/2019 của Bộ Nội vụ về việc hoàn thiện Đề án hệ thống bảng lương và phụ cấp theo nghề đối với viên chức ngành Lao động - Thương binh và Xã hội theo Nghị quyết số 107/NQ-CP ngày 16/8/2018 của Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Hội nghị lần thứ bẩy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp và Công văn số 139/BNV-TL ngày 03/5/2019 của Bộ Nội vụ hướng dẫn khung về xây dựng hệ thống bảng lương và phụ cấp theo nghề, Bộ đang triển khai xây dựng Đề án “Hệ thống bảng lương và phụ cấp theo nghề đối với viên chức ngành Lao động - Thương binh và Xã hội”.

Để đảm bảo quyền lợi, chế độ chính sách đối với đội ngũ công chức, viên chức ngành Lao động - Thương binh và Xã hội, đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cung cấp số liệu công chức, viên chức Ngành và các nội dung liên quan (mẫu biểu kèm theo), gửi về Bộ (qua Vụ Tổ chức cán bộ) trước ngày 15/11/2019 để kịp thời tổng hợp và hoàn thiện Đề án (thông tin chi tiết liên hệ bà Trịnh Thị Bích Thủy, Chuyên viên Vụ Tổ chức cán bộ, số điện thoại 02439363337/0972401989; bản mềm gửi qua mail: thuyttb@molisa.gov.vn).

Trân trọng đề nghị các Sở Lao động - Thương binh và Xã hội quan tâm, phối hợp triển khai thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Bộ trưởng (để b/c);

- TT Nguyễn Thị Hà (để b/c);

- Lưu: VT, Vụ TCCB.

TL. BỘ TRƯỞNG

VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ

 

 

 

 

Trịnh Minh Chí

 

 

 

THỐNG KÊ CÁC NỘI DUNG LIÊN QUAN ĐẾN CHẾ ĐỘ TIỀN LƯƠNG
VÀ PHỤ CẤP ĐỐI VỚI ĐỘI NGŨ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC
NGÀNH LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH XÃ HỘI

(Kèm theo Công văn số 4737/LĐTBXH-TCCB ngày 06/11/2019)

 

1. Số lượng công chức thuộc cấp Tỉnh, Huyện quản lý

 

STT

Cấp

quản lý

Tổng

số

công

chức

Trong đó

Quỹ tiền lương

CVCC

&TĐ

CVC

&

CV

&TĐ

Cán

sự

Nhân

viên

Tiền

lương

theo

ngạch,

bậc

(triệu

đồng)

Tổng các loại phụ cấp, trợ cấp hiện hưởng (triệu đồng)

1

Cấp tỉnh (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội)

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Cấp huyện (Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TỔNG SỐ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Số lượng viên chức lãnh đạo, quản lý

 

STT

Lĩnh vực

Tên chức danh

lãnh đạo, quản lý

Mức phụ cấp chức vụ hiện hưởng

1

Giáo dục nghề nghiệp

 

 

2

Bảo trợ xã hội

 

 

3

Phòng, chống tệ nạn xã hội

 

 

4

Người có công

 

 

5

Trẻ em

 

 

6

An toàn, vệ sinh lao động

 

 

7

Việc làm

 

 

 

3. Số lượng viên chức theo lĩnh vực của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội

3.1. Số lượng viên chức thực hiện nghiệp vụ chung (tổ chức cán bộ, hành chính, kế toán,...)

 

STT

Ngạch

Cấp tỉnh

(số lượng người)

Cấp huyện

(số lượng người)

Quỹ tiền lương

Tổng tiền lương theo ngạch, bậc

(triệu đồng)

Tổng các loại phụ cấp, trợ cấp hiện hưởng (triệu đồng)

1

Chuyên viên cao cấp và tương đương

 

 

 

 

2

Chuyên viên chính và tương đương

 

 

 

 

3

Chuyên viên và tương đương

 

 

 

 

4

Cán sự và tương đương

 

 

 

 

5

Nhân viên

 

 

 

 

 

TỔNG SỐ

 

 

 

 

 

3.2. Số lượng viên chức thực hiện chuyên môn nghiệp vụ làm việc trong các lĩnh vực của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội

 

STT

Lĩnh vực

Cấp tỉnh

(số lượng người)

Cấp huyện

(số lượng người)

Quỹ tiền lương

Tiền

lương theo ngạch, bậc (triệu đồng)

Các loại phụ cấp, trợ cấp hiện hưởng (triệu đồng)

1

Giáo dục nghề nghiệp

 

 

 

 

 

Hạng I

 

 

 

 

 

Hạng II

 

 

 

 

 

Hạng III

 

 

 

 

 

Hạng IV

 

 

 

 

2

Bảo trợ xã hội

 

 

 

 

 

Hạng I

 

 

 

 

 

Hạng II

 

 

 

 

 

Hạng III

 

 

 

 

 

Hạng IV

 

 

 

 

3

Phòng, chống tệ nạn xã hội

 

 

 

 

 

Hạng I

 

 

 

 

 

Hạng II

 

 

 

 

 

Hạng III

 

 

 

 

 

Hạng IV

 

 

 

 

4

Người có công

 

 

 

 

 

Hạng I

 

 

 

 

 

Hạng II

 

 

 

 

 

Hạng III

 

 

 

 

 

Hạng IV

 

 

 

 

5

Trẻ em

 

 

 

 

 

Hạng I

 

 

 

 

 

Hạng II

 

 

 

 

 

Hạng III

 

 

 

 

 

Hạng IV

 

 

 

 

6

An toàn, vệ sinh lao động

 

 

 

 

 

Hạng I

 

 

 

 

 

Hạng II

 

 

 

 

 

Hạng III

 

 

 

 

 

Hạng IV

 

 

 

 

7

Việc làm

 

 

 

 

 

Hạng I

 

 

 

 

 

Hạng II

 

 

 

 

 

Hạng III

 

 

 

 

 

Hạng IV

 

 

 

 

 

TỔNG SỐ

 

 

 

 

 

4. Các chế độ phụ cấp, trợ cấp hiện hưởng

4.1. Công chức

 

STT

Cấp quản lý

Các loại phụ cấp

(liệt kê đầy đủ các loại phụ cấp hiện hưởng)

Mức phụ cấp

(của từng loại phụ cấp)

Các chế độ trợ cấp khác

Văn bản quy định

1

Công chức cấp tỉnh (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội)

 

 

 

 

2

Công chức cấp huyện (Phòng

Lao động - Thương binh và Xã hội)

 

 

 

 

 

4.2. Viên chức

 

STT

Lĩnh vực

Các loại phụ cấp (liệt kê đầy đủ các loại phụ cấp hiện hưởng)

Mức phụ cấp

(của từng loại phụ cấp)

Các chế độ trợ cấp khác

Văn bản quy định

1

Giáo dục nghề nghiệp

 

 

 

 

2

Bảo trợ xã hội

 

 

 

 

3

Phòng, chống tệ nạn xã hội

 

 

 

 

4

Người có công

 

 

 

 

5

Trẻ em

 

 

 

 

6

An toàn, vệ sinh lao động

 

 

 

 

7

Việc làm

 

 

 

 

 

5. Đề xuất kiến nghị

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Thông báo 347/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại cuộc họp về dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 152/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam

Thông báo 347/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại cuộc họp về dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 152/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam

Lao động-Tiền lương

×
×
×
Vui lòng đợi