Công văn 4654/LĐTBXH-LĐTL tiền lương, phụ cấp lương với Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

Số: 4654/LĐTBXH-LĐTL
V/v Tiền lương, phụ cấp lương đối với Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2008

 

 

Kính gửi: Tập đoàn Điện lực Việt Nam

 

Trả lời công văn số 4915/EVN-TC&NS ngày 20/10/2008 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ghi tại trích yếu, sau khi có ý kiến của Bộ Tài chính tại công văn số 14982/BTC-TCDN ngày 10/12/2008, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1/ Xếp lương và phụ cấp lương:

a) Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động, thành viên Hội đồng thành viên, Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, phó Giám đốc và Kế toán trưởng của Tổng công ty Truyền tải Điện Quốc gia xếp lương, phụ cấp lương theo thang lương, bảng lương và phụ cấp lương quy định tại Nghị định số 86/2007/NĐ-CP ngày 28/5/2007 của Chính phủ, trong đó Thành viên Hội đồng thành viên, Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và trưởng phòng, Phó trưởng phòng và tương đương cơ quan Tổng Công ty xếp lương chức vụ hoặc phụ cấp giữ chức vụ theo hạng do Thủ tướng Chính phủ quyết định.

b) Việc chuyển xếp lương và phụ cấp lương thực hiện theo quy định tại Thông tư số 15/2007/TT-BLĐTBXH ngày 31/8/2007 của Bộ Lao động - thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Nghị định số 86/2007/NĐ-CP ngày 28/5/2007 của Chính phủ quy định quản lý lao động và tiền lương trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ.

2/ Phụ cấp thu hút:

a) Thoả thuận áp dụng phụ cấp thu hút tính theo lương cấp bậc, chức vụ, chuyên môn, nghiệp vụ đối với công nhân, nhân viên, viên chức trực tiếp quản lý, vận hành, sửa chữa đại tu, sửa chữa điện nóng, thí nghiệm điện đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp từ 500 kv trở lên thuộc Tổng Công ty Truyền tải Điện Quốc gia như sau:

- Mức 20%, áp dụng đối với công nhân, nhân viên, viên chức trực tiếp quản lý, vận hành, sửa chữa đại tu, sửa chữa điện nóng, thí nghiệm điện đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp từ 500 kv trở lên ở vùng có mức phụ cấp khu vực hệ số thấp hơn 0,3;

- Mức 30%, áp dụng đối với công nhân, nhân viên, viên chức trực tiếp quản lý, vận hành, sửa chữa đại tu, sửa chữa điện nóng, thí nghiệm điện đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp từ 500 kv trở lên ở vùng có mức phụ cấp khu vực hệ số 0,3;

- Mức 50%, áp dụng đối với công nhân, nhân viên, viên chức trực tiếp quản lý, vận hành, sửa chữa đại tu, sửa chữa điện nóng, thí nghiệm điện đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp từ 500 kv trở lên ở vùng có mức phụ cấp khu vực hệ số 0,4 và 0,5;

- Mức 70%, áp dụng đối với công nhân, nhân viên, viên chức trực tiếp quản lý vận hành, sửa chữa đại tu, sửa chữa điện nóng, thí nghiệm điện đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp từ 500 kv trở lên ở vùng có mức phụ cấp khu vực hệ số từ 0,7 trở lên.

b) Thời gian áp dụng phụ cấp thu hút là 5 năm, tính từ ngày 01/11/2008. Cách tính trả, nguồn chi trả phụ cấp thu hút thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 10/2005/TTLT-BNV-BLĐTBXH-BTC ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ phụ cấp thu hút.

3/ Phụ cấp độc hại, nguy hiểm:

Công nhân, nhân viên, viên chức trực tiếp quản lý vận hành và sửa chữa đại tu thí nghiệm điện đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp 220 kv và cấp điện áp 500 kv thuộc Tổng Công ty Truyền tải Điện Quốc gia được thực hiện chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm theo quy định tại Thông tư số 04/2005/TT-BLĐTBXH ngày 05/01/2005 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

4/ Chế độ thưởng an toàn:

a) áp dụng chế độ thưởng an toàn tính trên lương cấp bậc, chức vụ theo các mức như sau:

- Mức 20% đối với công nhân, nhân viên, viên chức quản lý vận hành, sửa chữa đại tu và sửa chữa điện nóng, thí nghiệm điện đường đây và trạm biến áp có cấp điện áp từ 220 kv trở lên, công nhân, nhân viên, viên chức quản lý vận hành hệ thống mạng thông tin, mạng máy tính trên hệ thống điện thuộc Tổng Công ty Truyền tải Điện Quốc gia.

- Mức 15% đối với viên chức lãnh đạo, quản lý kỹ thuật liên quan trực tiếp đến quá trình quản lý vận hành hệ thống điện quốc gia thuộc Tổng Công ty Truyền tải Điện Quốc gia (không bao gồm đối tượng hưởng mức 20% nêu trên và nhân viên thu tiền điện, nhân viên thừa hành phục vụ, tạp vụ, lái xe con hành chính, thường trực cơ quan, vườn hoa cây cảnh).

b) Nguyên tắc thưởng, xác định quỹ thưởng, xây dựng quy chế thưởng an toàn thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 35/2005/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 16/12/2005 của liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 234/2005/QĐ-TTg ngày 26/9/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ đặc thù đối với công nhân, nhân viên, viên chức một số ngành nghề trong các công ty nhà nước.

5/ Quản lý tiền lương và thu nhập:

a) Tổng công ty Truyền tải Điện Quốc gia thực hiện quản lý lao động và tiền lương theo quy định tại Nghị định số 86/2007/NĐ-CP ngày 28/5/2007, Nghị định số 141/2007/NĐ-CP ngày 05/9/2007, Nghị định số 166/2007/NĐ-CP ngày 07/11/2007, Nghị định số 167/2007/NĐ-CP ngày 07/11/2007, Nghị định số 110/2008/NĐ-CP ngày 10/10/2008 của Chính phủ, Thông tư số 15/2007/TT-BLĐTBXH ngày 31/8/2007. Thông tư số 19/2007/TT-BLĐTBXH ngày 04/10/2007, Thông tư số 12/2007/TT-BLĐTBXH ngày 15/12/2007, Thông tư số 23/2008/TT-BLĐTBXH và số 24/2008/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2008 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

b) Khi áp dụng mức lương tối thiểu cao hơn mức lương tối thiểu vùng quy định tại Nghị định 167/2007/NĐ-CP, Nghị định 110/2008/NĐ-CP nêu trên để tính đơn giá tiền lương, tính quỹ lương kế hoạch của thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc và Kiểm soát viên với hệ số điều chỉnh tăng thêm không quá 2 lần quỹ liền lương kế hoạch, Tổng Công ty Truyền tải Điện Quốc gia phải bảo đảm đủ các điều kiện sau:

- Nộp ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật

- Mức tăng tiền lương bình quân phải thấp hơn mức tăng năng suất lao động bình quân;

- Tỷ lệ điện dùng cho truyền tải không vượt mức kế hoạch được giao;

-  Lợi nhuận thực hiện không thấp hơn lợi nhuận định mức được giao.

c) Hàng năm, Tổng Công ty Truyền tải Điện Quốc gia có trách nhiệm căn cứ quy định và hướng dẫn tại điểm a, điểm b, khoản 5 này, xây đơn giá tiền lương riêng theo chỉ tiêu sản lượng điện truyền tải, xây dựng quỹ tiền lương kế hoạch của thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc, Kiểm soát viên của Tổng công ty, báo cáo Hội đồng quản trị Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính thẩm định trước khi thực hiện theo quy định.

6/ Tiền lương đối với Ban quản lý dự án:

a) Các Ban quản lý dự án công trình lưới điện Quốc gia thuộc Tổng Công ty truyền tải Điện Quốc gia thực hiện chế độ tiền lương theo quy định tại Quyết định số 198/1999/QĐ-TTg ngày 30/9/1999 của Thủ tướng Chính phủ, các Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004, số 206/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004, số 166/2007/NĐ-CP ngày 07/11/2007, số 167/2007/NĐ-CP ngày 07/11/2007, số 110/2008/NĐ-CP ngày 10/10/2008 của Chính phủ, văn bản số 1110/CP-VX ngày 04/12/2000 của Chính phủ và các Thông tư hướng dẫn thực hiện của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

b) Kinh phí thực hiện chế độ tiền lương theo quy định tại các văn bản nêu tại điểm a khoản 6 này và được lấy từ các nguồn sau:

- Nguồn tiền lương được tính trong chi phí quản lý dự án.

- Các nguồn thu hợp pháp và tiết kiệm các khoản chi trong chi phí như văn phòng phẩm, điện, nước ... để bổ sung nguồn chi lương.

- Trường hợp đã thực hiện các biện pháp trên mà vẫn không đủ nguồn để chi lương thì được sử dụng một phần lợi nhuận còn lại sau khi đã thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước của Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia để bổ sung nguồn kinh phí trả lương theo nguyên tắc tiền lương bình quân của công nhân, nhân viên, viên chức ở Ban quản lý dự án không được cao hơn tiền lương bình quân của công nhân, nhân viên, viên chức của Tổng Công ty truyền tải điện quốc gia.

7/ Chế độ khác:

a) Trả lương làm thêm giờ:

Công nhân, nhân viên thuộc Tổng Công ty Truyền tải Điện quốc gia làm việc trên hệ thống đường dây và trạm biến áp 500 kv thuộc điều kiện lao động đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thực hiện thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, thời giờ làm thêm và trả lương làm thêm giờ theo quy định tại Nghị định số 195/CP ngày 31/12/1994, Nghị định số 109/2002/NĐ-CP ngày 27/12/2002, Nghị định số 114/2002/NĐ-CP ngày 31/12/20022 của Chính phủ và các Thông tư hướng dẫn thực hiện của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

b) Chế độ ăn định lượng: Thực hiện theo quy định tại Quyết định số 234/2005/QĐ-TTg ngày 26/9/2005 của Thủ tướng Chính phủ.

Đề nghị Tập đoàn Điện lực Việt Nam căn cứ thoả thuận trên để hướng dẫn Tổng Công ty Truyền tải Điện Quốc gia triển khai thực hiện theo quy định./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG THƯỜNG TRỰC
Huỳnh Thị Nhân

 

 

thuộc tính Công văn 4654/LĐTBXH-LĐTL

Công văn 4654/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về tiền lương, phụ cấp lương đối với Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia
Cơ quan ban hành: Bộ Lao động Thương binh và Xã hộiSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:4654/LĐTBXH-LĐTLNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Huỳnh Thị Nhân
Ngày ban hành:10/12/2008Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Lao động-Tiền lương , Điện lực

tải Công văn 4654/LĐTBXH-LĐTL

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi