Công văn 447/LĐTBXH-VP 2020 thống kê, cập nhật tình hình nCoV liên quan đến lao động nước ngoài

Thuộc tính Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI

-----------

Số: 447/LĐTBXH-VP

V/v: Thống kê, cập nhật tình hình nCoV
liên quan đến lao động nước ngoài

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------

Hà Nội, ngày 11 tháng 02 năm 2020

 

 

Kính gửi: Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

 

Thục hiện Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 31/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ, Công điện số 01/CĐ-LĐTBXH ngày 02/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra, để kịp thời có biện pháp xử lý phù hợp. Bộ Lao dộng - Thương binh và Xã hội đề nghị Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện một số nội dung sau:

1. Chỉ đạo rà soát, thống kê và cập nhật tình hình liên quan đến lao động nước ngoài theo mẫu biểu:

Tổng số lao động Trung Quốc tại địa phương

Số lao động Trung Quốc đã quay trở lại đến thời

điểm báo cáo

(tính trên số lao động được cấp, cấp lại và xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động)

Ghi chú

Trên 14 ngày

Từ 14 ngày trở xuống

 

Số quay trở lại

Trong đó số đã cách ly

Số nghi nhiễm

Số

quay trở lại

Trong đó số đang cách ly

Số nghi nhiễm

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Chú ý: Đối với số liệu cách ly tại cột (3); (6) cần nêu rõ cách thức cách ly và địa bàn cách ly; các khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện

2. Báo cáo theo biểu mẫu nêu trên gửi về Cục Việc làm, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trước 14 giờ hàng ngày theo địa chỉ hộp thư điện tử: phamhongtrung09@gmail.com để tổng hợp, báo cáo Chính phủ./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Bộ trưởng (để b/c);

- Cục Việc làm (để t/h);

- Lưu: VT, VP.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

Lê Văn Thanh

 

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực