Công văn 4287LĐTBXH-KHTC 2019 triển khai Thông tư 15/2019 về chế độ báo cáo thống kê

Thuộc tính Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH

VÀ XÃ HỘI

--------------------------

Số: 4287/LĐTBXH-KHTC

V/v Triển khai Thông tư số

15/2019/TT-BLĐTBXH quy định

Chế độ báo cáo thống kê Ngành

Lao động, Thương binh và Xã hội

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------

Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2019

 

 

 

 

                   Kính gửi:

                                                      - Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp

                                                      - Cục Người có công

                                                      - Cục An toàn lao động

                                                      - Cục Bảo trợ xã hội

                                                      - Cục Việc làm

                                                      - Cục Phòng chống tệ nạn xã hội

                                                      - Cục Trẻ em

                                                      - Cục Quan hệ lao động và Tiền lương

                                                      - Cục Quản lý Lao động ngoài nước

                                                      - Văn phòng Quốc gia về Giảm nghèo

                                                      - Thanh tra Bộ

                                                      - Vụ Pháp chế

                                                      - Vụ Bình đẳng giới

 

Ngày 18/9/2019, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 15/2019/TT-BLĐTBXH quy định Chế độ báo cáo thống kê Ngành Lao động, Thương binh và Xã hội có hiệu lực thi hành từ ngày 02/11/2019 thay thế Thông tư số 11/2015/TT-BLĐTBXH ngày 15/3/2015 của Bộ (nội dung chi tiết đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Bộ, địa chỉ: http://www.molisa.gov.vn/Pages/vanban/chitiet.aspx?Id=38268). Bộ yêu cầu các đơn vị thực hiện chế độ báo cáo như sau:

- Căn cứ Hệ thống chỉ tiêu thống kê quy định tại Thông tư số 01/2018/TT-LĐTBXH ngày 27/02/2018 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Lao động - Thương binh và Xã hội; Hệ thống mẫu biểu báo cáo và Hướng dẫn cách ghi biểu báo cáo quy định tại Thông tư số 15/2019/TT-BLĐTBXH ngày 18/9/2019 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội quy định Chế độ báo cáo thống kê Ngành Lao động, Thương binh và Xã hội, đôn đốc các Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, tổ chức, cá nhân liên quan thực hiện chế độ báo cáo thống kê về lĩnh vực quản lý nhà nước của đơn vị (các mẫu biểu có nơi nhận là đơn vị quản lý nhà nước): thu thập, tổng hợp thông tin trước ngày 31/01 hàng năm.

- Báo cáo thống kê tổng hợp của đơn vị gửi về Bộ (Vụ Kế hoạch - Tài chính và Trung tâm Thông tin) theo các mẫu biểu đính kèm Công văn: thực hiện trước ngày 15/3 hàng năm.

- Tập hợp những khó khăn, vướng mắc, đề xuất, kiến nghị bổ sung, chỉnh sửa, hoàn thiện chế độ báo cáo (nếu có) từ các đơn vị, địa phương, cơ sở.

Đối với các đơn vị đã và đang triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu theo mô hình tin học hóa có cập nhật thông tin từ địa phương, cơ sở phải đảm bảo lồng ghép các nội dung thông tin, chỉ tiêu, mẫu biểu, chế độ báo cáo thống kê đã quy định tại Thông tư số 15/2019/TT-BLĐTBXH ngày 18/9/2019 của Bộ vào hệ thống cơ sở dữ liệu chung của đơn vị để tránh chồng chéo, lãng phí.

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị phản ánh về Bộ (Vụ Kế hoạch - Tài chính, điện thoại: 0439364160) để được hướng dẫn thêm./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Các đ/chí Thứ trưởng (để b/c);

- Trung tâm Thông tin (để phối hợp);

- Lưu: VT, Vụ KHTC.

TL. BỘ TRƯỞNG

VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH – TÀI CHÍNH

 

 

 

Phạm Quang Phụng

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực