Công văn 3914/LĐTBXH-KHTC 2021 hướng dẫn điều kiện phân bổ kinh phí hỗ trợ cải tạo, nâng cấp cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Công văn 3914/LĐTBXH-KHTC

Công văn 3914/LĐTBXH-KHTC của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn điều kiện phân bổ kinh phí hỗ trợ cải tạo, nâng cấp, sửa chữa, bảo trì các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng và kho lưu trữ hồ sơ người có công từ nguồn vốn sự nghiệp thực hiện Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng năm 2022
Cơ quan ban hành: Bộ Lao động Thương binh và Xã hộiSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:3914/LĐTBXH-KHTCNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Phạm Quang Phụng
Ngày ban hành:05/11/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Chính sách
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
____________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________

Số: 3914/LĐTBXH-KHTC
V/v hướng dẫn điều kiện phân bổ kinh phí hỗ trợ cải tạo, nâng cấp, sửa chữa, bảo trì các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng và kho lưu trữ hồ sơ người có công từ nguồn vốn sự nghiệp thực hiện Pháp lệnh Ưu đãi NCC với cách mạng năm 2022

Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2021

 

Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

 

Căn cứ Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng số 02/2020/UBTVQH14 ngày 09/12/2020 và Nghị định số 75/2021/NĐ-CP ngày 24/7/2021 của Chính phủ quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng; để đảm bảo điều kiện phân bổ kinh phí hỗ trợ cải tạo, nâng cấp, sửa chữa, bảo trì các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng và kho lưu trữ hồ sơ người có công từ nguồn vốn sự nghiệp thực hiện Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng năm 2022, Bộ hướng dẫn Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố như sau:

1. Báo cáo tình hình sử dụng kinh phí hỗ trợ cải tạo, nâng cấp, sửa chữa, bảo trì các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng và kho lưu trữ hồ sơ người có công năm 2021 và đề xuất kinh phí hỗ trợ cải tạo, nâng cấp, sửa chữa, bảo trì các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng và kho lưu trữ hồ sơ người có công năm 2022 (theo biểu mẫu kèm theo).

2. Điều kiện phân bổ kinh phí hỗ trợ cải tạo, nâng cấp, sửa chữa, bảo trì các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng và kho lưu trữ hồ sơ người có công năm 2022, gồm:

- Đã được đề xuất và trong phạm vi dự toán kinh phí thực hiện Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng năm 2022 của địa phương theo hướng dẫn của Bộ tại Công văn số 2024/LĐTBXH-KHTC ngày 30/6/2021 của Bộ.

- Đối với công trình cải tạo, nâng cấp, sửa chữa, bảo trì có chi phí thực hiện dưới 500 triệu đồng, tài liệu bao gồm: Văn bản phê duyệt của cấp có thẩm quyền: Tên công trình, mục tiêu cải tạo, nâng cấp, sửa chữa, bảo trì; sự cần thiết, lý do thực hiện; dự toán công trình được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Đối với công trình cải tạo, nâng cấp, sửa chữa, bảo trì có chi phí thực hiện từ 500 triệu đồng trở lên: Ngoài các tài liệu theo quy định đối với các công trình có chi phí thực hiện dưới 500 triệu đồng nêu trên phải có quyết định phê duyệt dự án cải tạo, nâng cấp, sửa chữa, bảo trì hoặc quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật (đối với công trình chỉ lập báo cáo kinh tế kỹ thuật) theo quy định tại điểm a, khoản 10, Điều 13 Nghị định số 75/2021/NĐ-CP (không thực hiện hỗ trợ đối với trường hợp điều chỉnh tổng mức đầu tư tăng thêm so với quyết định phê duyệt ban đầu).

Thời hạn gửi hồ sơ đề xuất hỗ trợ kinh phí cải tạo, nâng cấp, sửa chữa, bảo trì đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt về Bộ (Vụ Kế hoạch - Tài chính) trước 05/12/2021 để tổng hợp chung.

Trường hợp không có hồ sơ theo quy định sẽ không đủ điều kiện hỗ trợ kinh phí, trong năm có phát sinh nhu cầu cải tạo, nâng cấp, sửa chữa, bảo trì, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố bố trí từ ngân sách địa phương để thực hiện.

Đề nghị đồng chí Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố chỉ đạo các bộ phận chuyên môn khẩn trương thực hiện. Trong quá trình triển khai nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị phản ánh về Bộ (Vụ Kế hoạch - Tài chính: 024.38.269.544) để được hướng dẫn, giải đáp./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/cáo);
- TT Nguyễn Bá Hoan (để b/cáo);
- Cục Người có công;
- Lưu: VT, Vụ KHTC.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH
Phạm Quang Phụng

 

SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI....

Mẫu số 01/DT

 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NĂM 2021 VÀ ĐỀ XUẤT KINH PHÍ HỖ TRỢ NÂNG CẤP, CẢI TẠO, SỬA CHỮA, BẢO TRÌ CÁC CƠ SỞ NUÔI DƯỠNG, ĐIỀU DƯỠNG VÀ KHO LƯU TRỮ HỒ SƠ NGƯỜI CÓ CÔNG NĂM 2022

(Kèm theo công văn số …………../SLĐTBXH-KHTC ngày ……../..../2021)

Đơn vị: 1.000 đồng

STT

TÊN CÔNG TRÌNH/ CƠ SỞ

1. Quyết định phê duyệt Dự án/ Báo cáo kinh tế - kỹ thuật hoặc phê duyệt dự toán

2. Kinh phí đã bố trí từ thời điểm phê duyệt đến hết năm 2021

3. Dự kiến kinh phí thực hiện năm 2022

Ghi chú

Số

Ngày/ tháng/ năm

Thời gian thực hiện

Cộng

Ngân sách trung ương thực hiện Pháp lệnh Ưu đãi NCC với cách mạng

Ngân sách địa phương

Nguồn huy động hợp pháp khác

Cộng

Ngân sách trung ương thực hiện Pháp lệnh Ưu đãi NCC với cách mạng

Ngân sách địa phương

Nguồn huy động hợp pháp khác

 

A

B

1

2

3

4=5+6+7

5

6

7

8=9+10+11

9

10

11

12

 

TNG CỘNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Công trình/ cơ sở…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Công trình/ cơ sở…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Công trình/ cơ sở…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lưu ý:

Kinh phí đề xuất hỗ trợ từ ngân sách trung ương thực hiện Pháp lệnh Ưu đãi NCC với cách mạng năm 2022 theo quy định tại điểm a, khoản 10, Điều 13 Nghị định số 75/2021/NĐ-CP./.

 

Người lập biểu

Phụ trách Kế hoạch - Tài chính

Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên, đóng dấu)

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

tin liên quan

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi