Công văn 3753/LĐTBXH-QLLĐNN của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc tổ chức cho người lao động đăng ký tham dự kiểm tra tiếng Hàn

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
----------------
Số: 3753/LĐTBXH-QLLĐNN
V/v: Tổ chức cho người lao động đăng ký tham dự kiểm tra tiếng Hàn
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2011
 
 
Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
 
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã thống nhất với Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc tổ chức kỳ kiểm tra tiếng Hàn vào ngày 17 - 18/12/2011 cho người lao động có nguyện vọng đi làm việc tại Hàn Quốc.
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố chỉ đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tại địa phương tổ chức cho người lao động có nguyện vọng đi làm việc tại Hàn Quốc đăng ký tham dự kiểm tra tiếng Hàn như sau:
1. Phương thức kiểm tra và số lượng người được làm hồ sơ dự tuyển gửi sang Hàn Quốc:
- Cơ quan Phát triển nguồn nhân lực Hàn Quốc (HRD Korea) là cơ quan kiểm tra, chịu trách nhiệm về đề kiểm tra, chấm bài kiểm tra và thông báo kết quả kiểm tra. Trung tâm Lao động ngoài nước thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội là cơ quan phối hợp tổ chức kiểm tra.
- Phương thức kiểm tra: trắc nghiệm kỹ năng nghe hiểu và đọc hiểu, tổng số 50 câu hỏi, thời gian làm bài 70 phút, điểm số tối đa: 200 điểm.
Phía Hàn Quốc sẽ căn cứ kết quả kiểm tra để lựa chọn những người được làm hồ sơ đăng ký dự tuyển theo nguyên tắc lấy từ những người có số điểm cao nhất trở xuống đến khi đủ số lượng phía Hàn Quốc phân bổ cho Việt Nam. Sau khi làm hồ sơ đăng ký dự tuyển, chỉ những người được chủ sử dụng lao động Hàn Quốc lựa chọn mới được làm các thủ tục tiếp theo để đi làm việc tại Hàn Quốc.
Trung tâm Lao động ngoài nước sẽ phối hợp với phía Hàn Quốc thông báo danh sách những người lao động có đủ điều kiện về tiếng Hàn được làm hồ sơ dự tuyển trên mạng Internet (địa chỉ: www.molisa.gov.vn; www.dolab.gov.vn; www.ttldnnvietnam.gov.vn) và trực tiếp bằng văn bản gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để thông báo cho người lao động.
2. Điều kiện để người lao động được tham dự kiểm tra:
a) Điều kiện chung:
- Tuổi từ đủ 18 đến dưới 39 tuổi (người lao động có ngày sinh trong khoảng thời gian từ ngày 17/12/1971 đến ngày 18/12/1993);
- Đang cư trú dài hạn tại địa phương hoặc học sinh, sinh viên đang học nghề, chuyên môn nghiệp vụ hệ dài hạn tại các trường đóng trên địa bàn.
- Có đủ sức khỏe đi làm việc tại nước ngoài theo quy định tại Thông tư liên tịch số 10/2004/TTLT-BYT-BLĐTBXH-BTC ngày 16/12/2004 của Bộ Y tế, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính.
- Không có tiền án.
- Không bị cấm xuất cảnh Việt Nam hoặc cấm nhập cảnh Hàn Quốc.
b) Điều kiện quy định đối với ngành nông nghiệp và ngành ngư nghiệp.
- Chỉ những người lao động đang làm nghề nông nghiệp, cư trú dài hạn tại 62 huyện nghèo theo Quyết định số 71/2009/QĐ-TTg ngày 29/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ mới được đăng ký kiểm tra để dự tuyển ngành nông nghiệp.
- Chỉ những người lao động có độ tuổi từ 25 đến dưới 39, đang làm nghề ngư nghiệp và cư trú dài hạn tại các xã, phường ven biển mới được đăng ký kiểm tra để dự tuyển ngành ngư nghiệp.
3. Tổ chức tiếp nhận đăng ký tham dự kiểm tra:
a) Cơ quan và địa điểm tiếp nhận đăng ký:
Đề nghị Quý Ủy ban giao nhiệm vụ tổ chức tiếp nhận cho cơ quan chức năng, đồng thời thông báo địa điểm tiếp nhận đăng ký cho Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (qua Trung tâm Lao động ngoài nước) và thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng tại địa phương để người lao động biết.
b) Thời gian tiếp nhận đăng ký: từ ngày 11/11 đến ngày 14/11/2011
- Lệ phí tham dự kiểm tra (để chuyển cho phía Hàn Quốc): được thu bằng tiền Việt Nam, tương đương với 24 USD (không thu thêm các khoản khác ngoài khoản lệ phí kiểm tra này).
Tổng số lệ phí kiểm tra thu được đề nghị chuyển về Trung tâm Lao động ngoài nước cùng với Đơn đăng ký tham dự kiểm tra và danh sách người lao động đăng ký tham dự kiểm tra.
- Trung tâm Lao động ngoài nước sẽ gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội bản hướng dẫn đăng ký tham dự kiểm tra và đơn đăng ký tham dự kiểm tra để tổ chức cho người lao động đăng ký. Trước ngày 13 tháng 12 năm 2011, Trung tâm sẽ thông báo tới Sở danh sách thí sinh, số báo danh để Sở thông báo và hướng dẫn cho người lao động đến tham dự kiểm tra.
c) Thủ tục đăng ký:
Khi đăng ký kiểm tra, người lao động phải xuất trình Giấy chứng minh nhân dân để cơ quan tiếp nhận đăng ký kiểm tra độ tuổi. Các điều kiện khác người lao động tự đối chiếu và tự chịu trách nhiệm. Việc kiểm tra các điều kiện khác sẽ được thực hiện khi làm hồ sơ đăng ký dự tuyển.
4. Một số vấn đề cần lưu ý:
Trong thời gian gần đây, do tình trạng người lao động ở lại cư trú bất hợp pháp sau khi kết thúc hợp đồng lao động và lao động bỏ trốn ngay sau khi nhập cảnh Hàn Quốc gia tăng. Nếu tình trạng này tiếp diễn, có khả năng phía Hàn Quốc sẽ không tiếp tục tiếp nhận lao động Việt Nam. Để giải quyết vấn đề này, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị quý Ủy ban nghiên cứu, có biện pháp hành chính để tạm thời chưa tiếp nhận đăng ký kiểm tra tiếng Hàn của những người lao động từ các xã, phường có từ 05 người lao động đang cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc và các xã, phường có lao động bỏ trốn sau khi nhập cảnh Hàn Quốc (có danh sách các xã, phường kèm theo).
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố chỉ đạo các cơ quan chức năng trực thuộc thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng của địa phương về các nội dung liên quan đến kỳ kiểm tra tiếng Hàn; tổ chức cho người lao động đăng ký công khai, minh bạch, không để xảy ra các hiện tượng tiêu cực; kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm. Cơ quan phát triển nguồn nhân lực Hàn Quốc sẽ phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội kiểm tra việc tiếp nhận đăng ký kiểm tra tiếng Hàn tại các địa phương.
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội giao Cục Quản lý lao động ngoài nước (ĐT: 04.38249517) và Trung tâm Lao động ngoài nước (ĐT: 04.37346748; 04.37346751) tổ chức và hướng dẫn các cơ quan chức năng của địa phương triển khai thực hiện./.
 

 Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/cáo);
- Sở LĐTBXH các tỉnh, TP;
- Trung tâm LĐNN;
- Lưu VP, QLLĐNN.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thanh Hòa
 
 
 
DANH SÁCH
CÁC XÃ, PHƯỜNG CÓ TỪ 05 NGƯỜI LAO ĐỘNG CƯ TRÚ BẤT HỢP PHÁP TẠI HÀN QUỐC
(Kèm theo Công văn số 3753/LĐTBXH-QLLĐNN ngày 02/11/2011
 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)
 
1. Xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân, xã Cẩm Nam, huyện Cẩm Xuyên, xã Kỳ Ninh, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh;
2. Phường Nghi Hải, phường Nghi Tân, phường Nghi Hòa, Thị xã Cửa Lò; xã Đà Sơn, huyện Đô Lương, xã Lĩnh Sơn, huyện Anh Sơn, xã Khánh Sơn, huyện Nam Đàn, phường Vinh Tân, Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An;
3. Xã Hải Trạch, xã Thanh Trạch, thị trấn Hòa Lao, huyện Bố Trạch, xã Quảng Phúc, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình;
4. Xã Cao Dương, huyện Thanh Oai; xã Cổ Loa, huyện Đông Anh, Hà Nội;
5. Xã Minh Lãng, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình;
6. Xã Vĩnh Lại, xã Sơn Vi, huyện Lâm Thao, phường Thanh Miếu, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ;
7. Xã Tam Dị, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang;
8. Thị trấn Cao, huyện Phủ Cừ, xã Tân Quang, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên.

thuộc tính Công văn 3753/LĐTBXH-QLLĐNN

Công văn 3753/LĐTBXH-QLLĐNN của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc tổ chức cho người lao động đăng ký tham dự kiểm tra tiếng Hàn
Cơ quan ban hành: Bộ Lao động Thương binh và Xã hộiSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:3753/LĐTBXH-QLLĐNNNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Nguyễn Thanh Hòa
Ngày ban hành:02/11/2011Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Lao động-Tiền lương
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đợi