Công văn 314/BHXH-GĐ1 HCM 2019 áp dụng mức lương cơ sở thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI
TP. HỒ CHÍ MINH

-------

Số: 314/BHXH-GĐ1
V/v: Áp dụng mức lương cơ sở theo Nghị định số 38/2019/NĐ-CP trong thanh toán chi phí KCB BHYT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 5 năm 2019

 

 

Kính gửi: Các cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.

 

Thực hiện Nghị định số 38/2019/NĐ-CP ngày 09/5/2019 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Theo đó mức lương cơ sở từ ngày 01/7/2019 là 1.490.000 đồng/tháng. Để thống nhất thực hiện thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT theo đúng quy định (kể cả trường hợp người tham gia BHYT vào viện trước ngày 01/7/2019 nhưng ra viện từ ngày 01/7/2019). Bảo hiểm xã hội TP. Hồ Chí Minh xin thông báo đến các cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế như sau:

1. Người có thẻ đi khám, chữa bệnh đúng quy định, có tổng chi phí một lần khám, chữa bệnh thấp hơn 223.500 đồng (Hai trăm hai mươi ba nghìn năm trăm đồng) tương đương 15% mức lương cơ sở không phải thực hiện cùng chi trả.

2. Mức chi trả tối đa cho một lần sử dụng dịch vụ cao, chi phí lớn của một số đối tượng theo quy định là 67.050.000 đồng (sáu bảy triệu không trăm năm mươi nghìn đồng) tương đương 45 tháng lương cơ sở.

3. Mức cùng chi trả chi phí khám, chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở là 8.940.000 đồng (tám triệu chín trăm bốn mươi nghìn đồng).

4. Các quy định trên được thực hiện từ ngày 01/07/2019.

Trân trọng./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Giám đốc;
- Các phòng chức năng;
- BHXH quận, huyện;
- Lưu: VT, GĐ1, GĐ2

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Lưu Thị Thanh Huyền

 

 

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực