Công văn 2627/UBND-VX TP HCM 2021 hỗ trợ hộ nghèo, lao động nghèo, lao động tự do bởi dịch bệnh COVID-19 (đợt 2)

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Công văn 2627/UBND-VX

Công văn 2627/UBND-VX của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ lao động nghèo và lao động tự do gặp khó khăn do tác động của dịch bệnh COVID-19 (đợt 2)
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí MinhSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:2627/UBND-VXNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Võ Văn Hoan
Ngày ban hành:06/08/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Chính sách, COVID-19

tải Công văn 2627/UBND-VX

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

________

S: 2627/UBND-VX
V
việc hỗ trhộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ lao động nghèo và lao động tự do gp khó khăn do tác động ca dịch bnh COVID-19 (đợt 2)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 8 năm 2021

 

 

Kính gửi:

- y ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố;
- Sở Tài ch
ính;
- S
Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Kho bạc Nhà nước Thành ph
;
- Ủy ban nhân dân quận, huyện và thành ph
Thủ Đức.

 

Thực hin Nghị quyết số 09/2021/NQ-HĐND ngày 25 tháng 6 năm 2021 ca Hội đồng nhân dân Thành ph vmột s chế độ, chính sách đặc thù phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19, htrợ người dân b tác động bi dch COVID-19 trên địa bàn Thành phHồ Chí Minh và Công văn s 2209/UBND-KT ngày 01 tháng 7 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc trin khai thực hiện Nghị quyết số 09/2021/NQ-HĐND ca Hội đồng nhân dân Thành phố;

Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Thành y tại Công văn s 2994-CV/VPTU ngày 02 tháng 8 năm 2021 về tiếp tục trin khai công tác an sinh xã hội phục vụ hiu qu công tác phòng, chng dịch COVID-19;

Căn cứ nội dung kết luận tại cuộc họp ngày 02 tháng 8 năm 2021 và xét đnghị của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Công văn s 26108/SLĐTBXH-LĐ ngày 03 tháng 8 năm 2021; Ủy ban nhân dân Thành ph chđạo như sau:

I. Tiếp tục hỗ trợ đợt 2 cho người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) gặp khó khăn do dịch Covid-19 theo quy định tại khon 4 Điều 2 Nghị quyết số 09/2021/NQ-HĐND và Mục IV Công văn s 2209/UBND-KT:

1. Thi gian hỗ trợ: 30 ngày.

2. Mc hỗ trợ 1 lần: 50.000 đồng/người/ngày x 30 ngày 1.500.000 đồng/người.

3. S lao động dự kiến được hỗ trợ: 334.192 người (Bng với s lao động đã nhận htrợ đợt 1 tính đến ngày 02/8/2021).

4. Dự toán kinh phí h trợ đợt 2: 501.288.000.000 đồng (Năm trăm lẻ một t, hai trăm tám mươi tám triu đồng).

334.192 người x 1.500.000 đồng/người

(Chi tiết theo Phụ lc 1 đính kèm)

5. Nguồn kinh phí thực hiện: Ngân sách thành ph.

II. V chính sách hỗ trợ hộ nghèo; hộ cận nghèo; hộ lao động nghèo đang sinh sng trong các khu nhà trọ, khu lưu trú công nhân, khu lao động nghèo, khu vực bị phong ta... gặp khó khăn do dịch Covid-19:

1. Đối tượng hỗ trợ: Hộ nghèo; hộ cận nghèo; hộ lao động nghèo đang sinh sống trong các khu nhà trọ, khu lưu trú công nhân, khu lao động nghèo, khu vực bị phong tỏa... đang gặp khó khăn do dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố. Đây là những trường hợp gặp rt nhiều khó khăn trong cuộc sng, do thời gian thực hin giãn cách xã hội kéo dài.

2. Mức hỗ trợ: Hỗ trợ trực tiếp 01 ln, số tin là 1.500.000 đồng/hộ. Trong đó: Ngân sách Thành ph là 1.000.000 đồng; Kinh phí vận động xã hội hóa của Ủy ban Mặt trn Tquốc Thành ph là 500.000 đồng (gồm: 200.000 đồng tiền mặt và quà tặng trị giá 300.000 đồng).

3. Số hộ gia đình dự kiến hỗ trợ:

- Số hộ nghèo, hộ cận nghèo theo số liệu ngày 01 tháng 01 năm 2021: 90.585 hộ; gồm: 52.561 hộ nghèo, 38.024 hộ cận nghèo (Chi tiết theo Phụ lục 2 đính kèm).

- Slượng hộ gia đình trong các khu nhà trọ, khu lưu trú công nhân, khu lao động nghèo, khu vực bị phong ta (dự kiến): 175.477 hộ (Chi tiết theo Phụ lục 3 đính kèm).

4. Dự toán kinh phí hỗ trợ: 399.093.000.000 đồng (Ba trăm chín mươi chín t không trăm chín mươi ba triệu đng).

5. Nguồn kinh phí thực hiện:

- Ngân sách Thành phố: 266.062.000.000 đồng (Hai trăm sáu mươi sáu tỷ không trăm sáu mươi hai triệu đồng);

- Nguồn kinh phí vận động xã hội hóa của Ủy ban Mặt trn Tổ quốc Thành phố: 133.031.000.000 đồng (Một trăm ba mươi ba tkhông trăm ba mươi mốt triệu đồng).

III. Tchức thực hiện:

1. Việc chi htrợ cho 2 nhóm đối tượng trên cần phi thực hin theo nguyên tc không trùng lp, không bsót. Việc chi htrợ phải hoàn tt trưc ngày 10 tháng 8 năm 2021.

2. Giao Sở Tài chính tham mưu trình Ủy ban nhân dân Thành phố bố trí bổ sung kinh phí cho Ủy ban nhân dân quận, huyện và thành phố Thủ Đức đkịp thời triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ; đng thời hướng dẫn Ủy ban nhân dân quận, huyện và thành phThủ Đúc sdụng kinh phí trong dự toán đthực hiện htrợ theo quy định.

3. Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp Ủy ban Mt trận T quc Việt Nam Thành phố hướng dn làm rõ đối tượng được htrợ; nội dung và cách thức htrợ; kim tra việc tchức thực hiện của các địa phương và cơ sở; thường xuyên báo cáo tình hình và kết quả thực hiện cho Ủy ban nhân dân Thành ph.

4. Giao Ủy ban nhân dân qun, huyện và thành phố ThĐức:

- Căn cứ Danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo đã được phê duyệt, b trí kinh phí về Ủy ban nhân dân phường, xã, thtrấn để chi trả hỗ trợ trực tiếp (hoc thông qua tài khon) cho các hộ dân.

- Chịu trách nhiệm rà soát, thm định, phê duyệt và tổng hợp Danh sách hộ gia đình là lao động nghèo đđiều kiện hỗ trợ, bố trí kinh phí và gửi Danh sách về Ủy ban nhân dân phường, xã, thtrấn đthực hiện chi trả htrợ trực tiếp bằng tiền hoặc bằng một suất quà có giá trị tương đương cho các hộ dân.

5. Ngoài nguồn ngân sách Thành phố giao, y ban nhân dân quận, huyện và thành phố ThĐức chđộng sử dụng nguồn kinh phí vận động hợp pháp ở địa phương; hoặc báo cáo đề xuất y ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam Thành phố sử dụng nguồn Quỹ vận động COVID-19 để hỗ trợ bổ sung cho các trường hợp đặc biệt khó khăn của địa phương./.

 

 Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND thành phố;
- TTUB: CT, các PCT;
- TT BCĐ COVID-19 Thành phố;
- VPUB: CVP, PCVP/VX, KT;
- Phòng VX, KT;
- Lưu: VT, (VX/Th2).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Võ Văn Hoan

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC 1

DỰ TOÁN KINH PHÍ CHI HỖ TRỢ ĐỢT 2
NGƯỜI LAO ĐỘNG KHÔNG CÓ GIAO KẾT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG (LAO ĐỘNG TỰ DO) THEO NGHỊ QUYẾT 09/2021/NQ-HĐND NGÀY 25 THÁNG 6 NĂM 2021 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
(Đí
nh kèm Công văn số 2627/UBND-VX ngày 06 tháng 8 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố)

 

STT

Thành ph ThĐức, quận huyện

Tổng s(người)

Dự toán kinh phí hỗ trợ (đồng)

1

Thành phố Thủ Đức

35.627

53.440.500.000

2

Huyện Bình Chánh

30.526

45.789.000.000

3

Quận Bình Thạnh

28.458

42.687.000.000

4

Quận 12

20.442

30.663.000.000

5

Quận Gò Vấp

20.276

30.414.000.000

6

Quận Bình Tân

19.414

29.121.000.000

7

Quận Tân Bình

18.779

28.168.500.000

8

Huyện Hóc Môn

18.520

27.780.000.000

9

Huyện Củ Chi

15.791

23.686.500.000

10

Quận 11

15.193

22.789.500.000

11

Quận 8

14.937

22.405.500.000

12

Quận Tân Phú

13.045

19.567.500.000

13

Quận 10

11.780

17.670.000.000

14

Quận 5

10.851

16.276.500.000

15

Quận 4

9.885

14.827.500.000

16

Quận 1

9.706

14.559.000.000

17

Quận 6

9.637

14.455.500.000

18

Quận 7

8.698

13.047.000.000

19

Huyện Cần Giờ

7.021

10.531.500.000

20

Quận 3

5.905

8.857.500.000

21

Quận Phú Nhuận

5.598

8.397.000.000

22

Huyện Nhà Bè

4.103

6.154.500.000

Tng cộng

334.192

501.288.000.000

 

Mức htrợ: 1.500.000 đồng/người tnguồn ngân sách Thành phố

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi