Công văn 2620/LĐTBXH-QLLĐNN của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện dự án hỗ trợ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2011

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

 

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH
 VÀ XÃ HỘI
---------------------
Số: 2620/LĐTBXH-QLLĐNN
V/v: Hướng dẫn thực hiện dự án hỗ trợ đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2011
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------
Hà Nội, ngày 09 tháng 08 năm 2011
 
 
Kính gửi:
- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố: Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Định và Hậu Giang;
- Các doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.
 
 
Thực hiện Quyết định số 2331/QĐ-TTg ngày 20/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2011, ngày 19/04/2011 Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Quyết định số 470/QĐ-LĐTBXH phê duyệt dự án “Hỗ trợ đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng” năm 2011.
Sau khi có ý kiến của Bộ Tài chính tại Công văn số 8112/BTC-HCSN ngày 21/6/2011, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện các hoạt động của dự án như sau:
1. Phạm vi, đối tượng áp dụng
a) Phạm vi: Văn bản này hướng dẫn thực hiện dự án hỗ trợ đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2011.
b) Đối tượng áp dụng:
- Người lao động là thân nhân chủ yếu của người có công, người lao động thuộc hộ nghèo, người dân tộc, sinh sống tại tỉnh tham gia dự án, trong độ tuổi lao động, đủ điều kiện và có nguyện vọng đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (không bao gồm người lao động thuộc 62 huyện nghèo đã được hỗ trợ theo quy định tại Quyết định số 71/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ).
- Doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng không bị xử phạt vi phạm hành chính về tuyển chọn và đào tạo lao động trong thời gian 12 tháng qua, có đăng ký tham gia dự án.
2. Nội dung và mức hỗ trợ
- Hỗ trợ chi phí học nghề ngắn hạn (nếu có), tối đa 3 triệu đồng/người/khóa học (mức hỗ trợ cụ thể theo từng nghề và thời gian học thực tế).
- Hỗ trợ chi phí học ngoại ngữ, tối đa 3 triệu đồng/người/khóa học (mức hỗ trợ cụ thể theo từng khóa học và thời gian học thực tế).
- Hỗ trợ chi phí bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo mức quy định tại Quyết định số 630/QĐ-LĐTBXH ngày 19/5/2010 đối với đào tạo nghề, ngoại ngữ, bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo Quyết định số 71/2009/QĐ-TTg ngày 29/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ (532.000 đồng/người/khóa).
- Hỗ trợ tiền ăn hàng ngày cho người lao động trong thời gian học theo mức quy định 15.000 đồng/người/ngày.
- Hỗ trợ tiền đi lại 01 lượt đi và về cho người lao động từ nơi cư trú đến nơi học đối với các học viên ở cách địa điểm học trên 15 km theo giá vé thông thường của phương tiện vận tải công cộng tại thời điểm thanh toán, tối đa 200.000 đồng/người.
- Hỗ trợ các chi phí làm thủ tục trước khi đi làm việc ở nước ngoài gồm: hộ chiếu, visa, phí khám sức khỏe (sơ khám và khám trước khi xuất cảnh), lệ phí làm lý lịch tư pháp (nếu có) theo mức quy định hiện hành của nhà nước.
Người lao động chỉ được hỗ trợ một lần cho từng nội dung hỗ trợ. Trường hợp chi phí thực tế cao hơn mức hỗ trợ nêu trên thì học viên tham gia khóa học đóng góp hoặc ngân sách địa phương xem xét hỗ trợ.
3. Hình thức hỗ trợ
- Tiền hỗ trợ học phí học nghề, ngoại ngữ, bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động chi trả thông qua hợp đồng đặt hàng giữa Sở Lao động - Thương binh và Xã hội với doanh nghiệp xuất khẩu lao động theo quy định tại Quyết định số 39/2008/QĐ-TTg ngày 14/3/2008 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế đấu thầu, đặt hàng, giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước.
- Tiền hỗ trợ tiền ăn, đi lại và chi phí làm thủ tục đi làm việc ở nước ngoài (hộ chiếu, visa, khám sức khỏe, lý lịch tư pháp) thông qua doanh nghiệp tham gia dự án để chi trả cho người lao động.
- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội căn cứ hợp đồng đặt hàng đào tạo và danh sách người lao động tham gia đào tạo chuyển kinh phí cho doanh nghiệp để thanh toán học phí đào tạo và chi hỗ trợ cho người lao động.
4. Quy trình tổ chức thực hiện
a) Đăng ký tham gia dự án:
- Doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng đủ điều kiện nêu tại điểm b, khoản 1 nêu trên đăng ký tham gia dự án với Cục Quản lý lao động ngoài nước.
- Cục Quản lý lao động ngoài nước tiếp nhận và kiểm tra điều kiện tham gia dự án của các doanh nghiệp, công bố công khai danh sách các doanh nghiệp đủ điều kiện tham gia dự án đến các địa phương.
b) Tuyển chọn lao động:
- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn lựa chọn và lập danh sách người lao động thuộc đối tượng hỗ trợ có nguyện vọng và đủ điều kiện đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp.
- Doanh nghiệp tham gia dự án làm văn bản đăng ký kế hoạch tuyển chọn lao động tại địa phương kèm theo 01 bản photocopy phiếu trả lời đăng ký hợp đồng cung ứng lao động của Cục Quản lý lao động ngoài nước gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kế hoạch tuyển chọn lao động của doanh nghiệp, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phải có văn bản trả lời doanh nghiệp.
- Doanh nghiệp được chấp thuận tuyển chọn lao động tại địa phương phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức tuyển chọn lao động theo yêu cầu của từng đơn hàng, từng thị trường và hướng dẫn những lao động đã sơ tuyển làm đơn đề nghị hỗ trợ kinh phí (theo mẫu tại phụ lục 01 kèm theo).
c) Ký hợp đồng đặt hàng đào tạo và đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài:
- Doanh nghiệp xây dựng phương án đào tạo (căn cứ vào chương trình khung do Cục Quản lý lao động ngoài nước phát hành và yêu cầu của chủ sử dụng lao động) kèm theo danh sách người lao động tham gia đào tạo (theo mẫu tại phụ lục 02 kèm theo) gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xem xét và ký hợp đồng đặt hàng đào tạo (mẫu hợp đồng kèm theo).
Đơn giá đặt hàng đào tạo do hai bên thỏa thuận căn cứ vào thời gian, ngành nghề đào tạo và tình hình thực tế tại địa phương nhưng tối đa không quá đơn giá đào tạo do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định tại Quyết định số 630/QĐ-LĐTBXH ngày 19/5/2010 đối với đào tạo nghề, ngoại ngữ, bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo Quyết định số 71/2009/QĐ-TTg ngày 29/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ.
- Doanh nghiệp tổ chức đào tạo, hỗ trợ người lao động làm thủ tục xuất cảnh và tổ chức đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng đã ký.
- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý và kiểm tra quá trình tổ chức thực hiện hợp đồng đặt hàng đào tạo của doanh nghiệp.
d) Thanh lý hợp đồng đặt hàng đào tạo:
Trong vòng 6 tháng kể từ ngày kết thúc khóa đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và doanh nghiệp tiến hành thanh lý hợp đồng và quyết toán kinh phí. Nếu có dưới 90% số học viên sau khi tốt nghiệp được đi làm việc ở nước ngoài thì doanh nghiệp chỉ được thanh toán học phí theo số lao động thực tế xuất cảnh.
5. Quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí
Việc quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí Dự án thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn.
6. Chế độ báo cáo
- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm báo cáo Cục Quản lý lao động ngoài nước tiến độ triển khai và kết quả thực hiện dự án tại địa phương (theo mẫu tại phụ lục 3 kèm theo).
- Cục Quản lý lao động ngoài nước có trách nhiệm tổng hợp báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tình hình và kết quả thực hiện dự án theo quy định.
Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vướng mắc phát sinh, đề nghị các đơn vị phản ánh kịp thời về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nghiên cứu giải quyết và hướng dẫn thêm./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục QLLĐNN;
- Vụ KHTC;
- Lưu: VT.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thanh Hòa
 
 

 

thuộc tính Công văn 2620/LĐTBXH-QLLĐNN

Công văn 2620/LĐTBXH-QLLĐNN của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện dự án hỗ trợ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2011
Cơ quan ban hành: Bộ Lao động Thương binh và Xã hộiSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:2620/LĐTBXH-QLLĐNNNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Nguyễn Thanh Hòa
Ngày ban hành:09/08/2011Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Lao động-Tiền lương , Chính sách
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi