Công văn 1845/TCGDNN-NG 2021 triển khai chính sách hỗ trợ người lao động tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
TỔNG CỤC GIÁO DỤC
NGHỀ NGHIỆP

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 1845/TCGDNN-NG
V/v: Triển khai chính sách hỗ trợ người lao động đang làm việc trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 23 tháng 8 năm 2021

 

 

 

Kính gửi:

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên hoặc chi đầu tư và chi thường xuyên;
- Cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục.

 

 

Tiếp theo Công văn số 1492/TCGDNN-ĐTTX ngày 12 tháng 7 năm 2021 của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp về việc triển khai hỗ trợ người sử dụng lao động đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/07/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, để kịp thời hỗ trợ cho nhà giáo, cán bộ quản lý và người lao động (sau đây gọi chung là người lao động) trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên hoặc chi đầu tư và chi thường xuyên, cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục (sau đây gọi chung là cơ sở giáo dục nghề nghiệp) gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp đề nghị:

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động đang làm việc trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp bị tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương (chính sách 4) hoặc chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp (chính sách 6) do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 theo quy định tại Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg.

2. Hiệu trưng/Giám đốc cơ sở giáo dục nghề nghiệp:

- Phổ biến về chính sách 4 và chính sách 6 đến tất cả người lao động; hướng dẫn và tạo điều kiện cho người lao động đã và đang làm việc trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp là đối tượng tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghviệc không hưởng lương hoặc chm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp hoàn thiện hồ sơ để đề nghị hỗ trợ theo quy định tại Chương IV và Chương VI Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg.

- Lập danh sách người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương đủ điều kiện nhận hỗ trợ chính sách 4 (theo mẫu số 05 ban hành kèm theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg) gửi Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi cơ sở giáo dục nghề nghiệp đặt trụ sở chính để được hướng dẫn, giải quyết.

- Thực hiện chi trả hỗ trợ trực tiếp cho người lao động trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp sau khi Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt và cấp kinh phí hỗ trợ.

- Định kỳ ngày 25 hằng tháng hoặc đột xuất báo cáo tình hình thực hiện về Tng cục Giáo dục nghề nghiệp (theo mẫu tại Phụ lục kèm theo), đồng thời gửi bản điện tử (word hoặc excel) về email: vunhagiao.tcgdnn@molisa.gov.vn đ tng hp.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mc, đề nghị phản ánh về Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (qua Vụ Nhà giáo), địa chỉ: Tầng 6, 7, 8 Tòa nhà Minori, 67A Trương Định, Hai Bà Trưng, Hà Nội, điện thoại: 0243.974.0333 (smáy lẻ 802) để được hướng dẫn./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục trưởng (để báo cáo);
- Tổ triển khai Nghị quyết 68;
- Lưu: VT, NG.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Việt Hương

 

 

 

 

PHỤ LỤC

(Kèm theo Công văn số 1845/TCGDNN-NG ngày 23 tháng 8 năm 2021 của Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp)

 

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN
TÊN CƠ SỞ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

 

………….., ngày  tháng  năm 2021

 

 

 

Kính gửi: Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG GẶP KHÓ KHĂN DO ĐẠI DỊCH COVID-19 THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 23/2021/QĐ-TTG

 

Thực hiện Công văn số    /TCGDNN-NG ngày  tháng 8 năm 2021 của Tng cục Giáo dục nghề nghiệp về việc triển khai chính sách hỗ trợ người lao động đang làm việc trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg, Trường/Trung tâm giáo dục nghề nghiệp ……………… báo cáo tình hình thực hiện chính sách hỗ trợ nhà giáo, cán bộ quản lý và người lao động đang làm việc tại Nhà trường/Trung tâm (sau đây gọi chung là người lao động) như sau:

STT

Tổng số người lao động

Người lao động phải tạm hoãn thực hiện hợp đồng (chính sách 4)

Người lao động phải nghỉ việc không hưởng lương (chính sách 4)

Người lao động phải chấm dứt hợp đồng lao động không đủ điều kiện hưởng trcấp thất nghiệp (chính sách 6)

Ghi chú

Slượng (người)

Số kinh phí đề nghị hỗ tr (VNĐ)

Số kinh phí được hỗ trợ (VNĐ)

Slượng (người)

Số kinh phí đề nghị hỗ tr (VNĐ)

Số kinh phí được hỗ trợ (VNĐ)

Slượng (người)

Số kinh phí đề nghị hỗ tr (VNĐ)

Số kinh phí được hỗ trợ (VNĐ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Người lập
(Ký, ghi rõ họ tên)

HIỆU TRƯỞNG/GIÁM ĐỐC
(Ký tên và đóng dấu)

 

 

thuộc tính Công văn 1845/TCGDNN-NG

Công văn 1845/TCGDNN-NG của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp về việc triển khai chính sách hỗ trợ người lao động đang làm việc tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 theo Quyết định 23/2021/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành: Tổng cục Giáo dục nghề nghiệpSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1845/TCGDNN-NGNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Nguyễn Thị Việt Hương
Ngày ban hành:23/08/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Lao động-Tiền lương , Chính sách , COVID-19
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi