Công văn 170/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc xây dựng Nghị định sửa đổi Nghị định 37/2016/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc

Thuộc tính văn bản
Công văn 170/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc xây dựng Nghị định sửa đổi Nghị định 37/2016/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc
Cơ quan ban hành: Văn phòng Chính phủ Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 170/VPCP-KGVX Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Công văn Người ký: Nguyễn Văn Tùng
Ngày ban hành: 06/01/2017 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
----------
Số: 170/VPCP-KGVX
V/v:Xây dựng Nghị định sửa đổi Nghị định số 37/2016/NĐ-CP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2017

 
 
Kính gửi: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
 
 
Xét đề nghị của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (tại văn bản số 5042/LĐTBXH-ATLĐ ngày 14 tháng 12 năm 2016 về xây dựng Nghị định sửa đổi Nghị định số 37/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn, bệnh nghề nghiệp bắt buộc, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam có ý kiến như sau:
Đồng ý với đề nghị của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại văn bản số 5042/LĐTBXH-ATLĐ nêu trên về việc xây dựng Nghị định sửa đổi Nghị định số 37/2016/NĐ-CP theo trình tự, thủ tục rút gọn, trình Chính phủ trong tháng 3 năm 2017.
Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội biết, thực hiện./.
 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Các Phó Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg; các Vụ; PL, TH, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KGVX (3), 1b.
KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng