Công văn 169/CV-QLDAĐTXD đăng ký nhu cầu mua sắm tập trung năm 2021

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Công văn 169/CV-QLDAĐTXD

Công văn 169/CV-QLDAĐTXD của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thuộc Bộ về việc đăng ký nhu cầu mua sắm tập trung năm 2021
Cơ quan ban hành: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thuộc BộSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:169/CV-QLDAĐTXDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Nguyễn Tuấn Anh
Ngày ban hành:30/12/2020Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THUỘC BỘ

____________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________

Số: 169/CV-QLDAĐTXD
V/v đăng ký nhu cầu mua sắm tập trung năm 2021

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2020

 

Kính gửi: Các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ

 

Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Quyết định số 63/QĐ-LĐTBXH ngày 11/01/2019 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc ban hành danh mục tài sản mua sắm tập trung cấp Bộ, bao gồm 08 hạng mục tài sản: máy vi tính để bàn, máy tính xách tay; máy in; máy photocopy; máy scan; máy fax; máy điều hòa nhiệt độ; máy chiếu; màn chiếu;

Để đảm bảo công tác mua sắm tài sản theo phương thức tập trung thực hiện theo đúng quy định của Chính phủ và của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thuộc Bộ đề nghị các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ đăng ký nhu cầu mua sắm tài sản tập trung năm 2021 như sau:

I. Đầu mối đăng ký mua sắm tập trung

- Đơn vị dự toán cấp 2, cấp 3 trực thuộc Bộ đăng ký mua sắm tài sản thuộc danh mục mua sắm tập trung cấp Bộ trực tiếp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thuộc Bộ.

- Đơn vị dự toán cấp 3 trực thuộc đơn vị dự toán cấp 2 đăng ký mua sắm tài sản thuộc danh mục mua sắm tập trung cấp Bộ thông qua đơn vị đầu mối đăng ký mua sắm tập trung của đơn vị dự toán cấp 2.

II. Nguồn kinh phí mua sắm tập trung

1. Kinh phí được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao trong dự toán ngân sách hàng năm của đơn vị.

2. Nguồn công trái quốc gia, trái phiếu Chính phủ, trái phiếu chính quyền địa phương.

3. Nguồn vốn thuộc các chương trình, dự án sử dụng vốn ODA; nguồn viện trợ, tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước thuộc nguồn ngân sách nhà nước mà nhà tài trợ không có yêu cầu mua sắm khác với quy định tại Nghị định 151/2017/NĐ-CP;

4. Nguồn kinh phí từ quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và văn bản hướng dẫn về quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách;

5. Nguồn kinh phí tquỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của đơn vị sự nghiệp công lập do Nhà nước đảm thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên;

6. Không áp dụng đối với trường hợp mua sắm tài sản thuộc các Chương trình, dự án sử dụng vốn ODA nguồn viện trợ, tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước mà nhà tài trợ có yêu cầu khác và Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản.

III. Nguyên tắc tổng hợp, đăng ký nhu cầu

1. Nguyên tắc tổng hợp

- Các đơn vị đăng ký nhu cầu mua sắm tập trung căn cứ theo văn bản phân bổ dự toán của cơ quan, người có thẩm quyền và các nội dung cụ thể về chủng loại, số lượng, dự toán kinh phí mua sắm tài sản thuộc danh mục mua sắm tập trung đã được cơ quan, người có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

- Đối với máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến bao gồm máy vi tính để bàn, máy vi tính xách tay, máy in, máy photocopy, máy fax, các đơn vị đăng ký mua sắm tập trung phải đảm bảo đúng mục đích, đúng đối tượng và tuân thủ tiêu chuẩn, định mức quy định tại Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

- Đối với máy móc, thiết bị phục vụ hoạt động chung khác và máy móc, thiết bị chuyên dùng bao gồm: máy vi tính để bàn chuyên dùng, máy vi tính xách tay chuyên dùng, máy in chuyên dùng, máy photocopy chuyên dùng, máy fax chuyên dùng, máy scan, máy điều hòa nhiệt độ, máy chiếu, màn chiếu, các đơn vị đăng ký mua sắm tập trung phải căn cứ chức năng, nhiệm vụ, nhu cầu sử dụng, thiết kế xây dựng trụ sở làm việc, nguồn kinh phí được giao mua sắm; căn cứ tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng được ban hành, áp dụng theo đúng nội dung phân cấp tại Quyết định số 1285/QĐ-LĐTBXH ngày 21/9/2018 của Bộ trưởng.

- Đối với phụ kiện, vật tư, dịch vụ kèm theo: Các hàng hóa được mua sắm sẽ bao gồm các phụ kiện, vật tư, dịch vụ theo tiêu chuẩn mặc định của nhà sản xuất. Trường hợp đơn vị sử dụng có yêu cầu khác về phụ kiện, vật tư, dịch vụ kèm theo thì đơn vị tự thực hiện lựa chọn đơn vị cung cấp theo quy định hoặc thương thảo trực tiếp với nhà thầu trúng thầu mua sắm tập trung để mua sắm, đảm bảo sự đồng bộ.

2. Đăng ký nhu cầu

Đề nghị các đơn vị được giao đầu mối đăng ký mua sắm tập trung hướng dẫn các đơn vị trực thuộc đăng ký nhu cầu chi tiết theo biểu mẫu 01a.

Dựa trên số liệu các đơn vị trực thuộc đã đăng ký, đơn vị đầu mối đăng ký mua sắm tập trung tổng hợp, rà soát, đối chiếu kế hoạch mua sắm và nguồn kinh phí được phép sử dụng; hoàn thiện (hướng dẫn các đơn vị điều chỉnh, bổ sung nếu có) thống nhất số liệu của tất cả các đơn vị, tổng hợp số lượng, dự toán, nguồn kinh phí chi tiết từng đơn vị theo biểu mẫu 01b gửi Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thuộc Bộ kèm theo công văn đăng ký nhu cầu mua sắm tập trung của từng đơn vị trực thuộc.

Dự toán kinh phí đăng ký mua sắm tập trung của các đơn vị cần bao gồm một khoản dự phòng bằng 10% giá trị dự toán mua sắm tài sản để dự phòng cho trường hợp giá máy móc, thiết bị có biến động tăng theo quy định tại Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

Đối với tài sản không thuộc danh mục máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến, đơn vị đăng ký phải gửi kèm theo các văn bản, tài liệu ban hành, hướng dẫn về tiêu chuẩn, định mức, giao nhiệm vụ... của cơ quan, người có thẩm quyền làm cơ sở để Ban Quản lý dự án tổng hợp nhu cầu.

Đồng thời với các văn bản, tài liệu nêu trên, để có cơ sở tổng hợp, trình Bộ phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, các đơn vị cần gửi kèm theo văn bản phê duyệt kế hoạch chi tiêu, kế hoạch triển khai của cấp có thẩm quyền của các đơn vị đề nghị mua sắm tài sản.

3. Tổ chức thực hiện

Để đảm bảo tiến độ thực hiện, đề nghị các đơn vị tổng hợp sliệu đăng ký nhu cầu mua sắm tập trung năm 2020 gửi văn bản về Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thuộc Bộ (đơn vị mua sắm tập trung) theo thời hạn quy định tại Điều 74 của Nghị định 151/2017/NĐ-CP; Địa chỉ: Số 3, Ngõ 7, Tôn Thất Thuyết, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội (công văn và bản mềm mu excel đăng ký mua sắm tập trung gửi bằng thư điện tử về địa chỉ bqlda.molisa@gmail.com).

Trường hợp các đơn vị không có văn bản gửi đăng ký mua sắm tập trung, Ban Quản lý dự án đầu tư XD sẽ ghi nhận các đơn vị không có nhu cầu mua sắm tài sản nhà nước theo hình thức mua sắm tập trung và sẽ chốt sliệu để báo cáo Bộ và tổ chức đu thầu theo quy định. Các đơn vị hoàn toàn chịu trách nhiệm về các thông tin trong bản đăng ký nhu cầu mua sắm tài sản nhà nước theo hình thức mua sắm tập trung.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thuộc Bộ đề nghị các cơ quan, đơn vị phối hợp thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ KHTC (để b/c);
- Trung tâm thông tin (để đăng tải)
- Lưu: VT
.

GIÁM ĐỐC
Nguyễn Tuấn Anh

 

No.

Thiết bị/ thông số kỹ thuật

ĐVT

Đơn giá

1

Máy tính xách tay cấu hình 1

Bộ

15.000.000

 

Bộ vi xử lý

Intel Core I5 thế hệ thứ 10 hoặc cao hơn

 

 

 

Bộ nhớ RAM

4GB DDR4

 

 

 

Ổ cứng

SDD 256GB

 

 

 

Màn hình

14 inch

 

 

 

Pin

4 cell

 

 

 

Cân nặng

Khoảng 1,7 KG

 

 

 

Bảo hành

12 tháng

 

 

2

Máy tính xách tay cấu hình 2

Bộ

15.000.000

 

Bộ vi xử lý

Intel Core I3 thế hệ thứ 10 hoặc cao hơn

 

 

 

Bộ nhớ RAM

4GB DDR4

 

 

 

cứng

SDD 256GB

 

 

 

Màn hình

15.6 inch

 

 

 

Pin

4 cell

 

 

 

Cân nặng

Khoảng 1,7 KG

 

 

 

Bảo hành

12 tháng

 

 

3

y tính xách tay cấu hình 3

Bộ

14.000.000

 

Bộ vi xử lý

Intel Core I3 thế hệ thứ 10 hoặc cao hơn

 

 

 

Bộ nhớ RAM

4GB DDR4

 

 

 

cứng

SDD 256GB

 

 

 

Màn hình

14 inch

 

 

 

Pin

4 cell

 

 

 

Cân nặng

Khoảng 1,7 KG

 

 

 

Bảo hành

12 tháng

 

 

 

No.

Thiết bị/ thông số kỹ thuật

ĐVT

Đơn giá

1

Máy in cấu hình 1

Chiếc

10.000.000

 

Loại máy in

Máy in laser đơn sắc đa chức năng

 

 

 

Tính năng

Scan, Sao Chép, In 2 Mặt Tự Động

 

 

 

Tốc độ in

34/36 trang/phút

 

 

 

Khổ giấy in

Khổ giấy A4, Letter, A5

 

 

 

Kết nối

USB 2.0, LAN , WIFI

 

 

 

Bảo hành 12 tháng

 

 

2

Máy in cấu hình 2

Chiếc

8.000.000

 

Loại máy in

Máy in laser đơn sắc

 

 

 

Tính năng

In 2 Mặt Tự Động

 

 

 

Tốc độ in

34/36 trang/phút

 

 

 

Khổ giấy in

Khổ giấy A4, Letter, A5

 

 

 

Kết nối

USB 2.0, LAN , WIFI

 

 

 

Bảo hành 12 tháng

 

 

3

Máy in cấu hình 3

Chiếc

4.000.000

 

Loại máy in

Máy in laser đơn sắc

 

 

 

Tính năng

In 2 Mặt Tự Động

 

 

 

Tốc độ in

34/36 trang/phút

 

 

 

Khgiấy in

Khổ giấy A4, Letter, A5

 

 

 

Kết nối

USB 2.0

 

 

 

Bảo hành 12 tháng

 

 

 

NO.

Thiết bị/thông số kỹ thuật

ĐVT

Đơn giá

1

Máy chiếu cấu hình 1

Chiếc

33.000.000

 

Công nghệ đèn chiếu

3LCD

 

 

 

Độ sáng

4200 ANSI Lumens

 

 

 

Độ phân giải

XGA (1024 x 768 pixels)

 

 

 

Hệ số tương phản

12000:1

 

 

 

Kích thước màn chiếu

30 -> 300 inch.

 

 

 

Cổng kết nối

HDM1, VGA, RJ-45,10BASE-T / 100BASE-TX, RS232C, USB, LAN

 

 

 

Tui thọ nguồn sáng

10.000 giờ.

 

 

 

Bảo hành

12 tháng

 

 

2

Máy chiếu cấu hình 2

Chiếc

25.000.000

 

Công nghệ đèn chiếu

3LCD

 

 

 

Độ sáng

3600 ANSI Lumens

 

 

 

Độ phân giải

XGA (1024 x 768 pixels)

 

 

 

Hệ số tương phản

12000:1

 

 

 

Kích thước màn chiếu

30 -> 300 inch.

 

 

 

Cổng kết nối

HDMI, VGA

 

 

 

Tuổi thọ nguồn sáng

10.000 giờ.

 

 

 

Bảo hành

12 tháng

 

 

3

Máy chiếu cấu hình 3

Chiếc

18.000.000

 

Công nghệ đèn chiếu

3LCD

 

 

 

Độ sáng

3200 ANSI Lumens

 

 

 

Độ phân giải

XGA (1024 x 768 pixels)

 

 

 

Hệ số tương phản

12000:1

 

 

 

Kích thước màn chiếu

30 -> 300 inch.

 

 

 

Cổng kết nối

HDMI, VGA

 

 

 

Tuổi thọ nguồn sáng

10.000 giờ.

 

 

 

Bảo hành

12 tháng

 

 

4

Màn chiếu Cấu hình 1

Chiếc

4.500.000

 

Kiểu màn chiếu

Màn chiếu treo tường điều khiển đin

 

 

 

Kích Thước chiếu

150 inch

 

 

 

TLệ

1:1

 

 

 

Bảo hành

12 tháng

 

 

5

Màn chiếu Cấu hình 2

Chiếc

2.200.000

 

Kiều màn chiếu

Màn chiếu treo tường điều khiển đin

 

 

 

Kích Thước chiếu

120 inch đường chéo, tương đương 2,44mx 1,83m

 

 

 

Tỷ Lệ

1:1

 

 

 

Bảo hành

12 tháng

 

 

 

No.

Thiết bị/ thông số kỹ thuật

ĐVT

Đơn giá

1

Máy photocopy cấu hình 1

Chiếc

90.000.000

 

Chức năng

Copy, in mạng, scan màu

 

 

 

Điều khiển

Màn hình điều khiển cảm ứng LCD màu.

 

 

 

Tốc độ sao chụp / in

36 trang A4/phút

 

 

 

Tốc độ Scan

45 trang/phút

 

 

 

Khổ giấy

A3 - > A5.

 

 

 

Tự động nạp và đảo mặt bản gốc

DADF (110tờ).

 

 

 

Tự động đảo hai mặt bản sao

Có sẵn.

 

 

 

Khay chứa giấy

Khay gầm 500 tờ x 02 khay

 

 

 

 

Khay giấy tay: 96 tờ

 

 

 

Kết nối

USB 2.0 + RJ-45 (cổng mạng).

 

 

2

Máy photocopy cấu hình 2

Chiếc

80.000.000

 

Chức năng

Copy, in mạng, scan màu

 

 

 

Điều khiển

Màn hình điều khiển cảm ứng LCD màu.

 

 

 

Tốc độ sao chụp / in

30 trang A4/phút

 

 

 

Tốc độ Scan

55 trang A4/phút

 

 

 

Khổ giấy

A3 - > A5.

 

 

 

Tự động nạp và đảo mặt bản gốc

DADF (130tờ).

 

 

 

Tự động đảo hai mặt bản sao

Có sẵn.

 

 

 

Khay chứa giấy

Khay giấy tự động 500 tờ x 02 khay

 

 

 

 

Khay giấy tay: 100 tờ

 

 

 

Kết nối

USB 2.0 + RJ-45 (cng mạng).

 

 

3

Máy photocopy cấu hình 3

Chiếc

70.000.000

 

Chức năng

Copy, in mạng, scan màu

 

 

 

Điều khiển

Màn hình điều khiển cảm ứng LCD màu.

 

 

 

Tốc độ sao chụp / in

28 trang A4/phút

 

 

 

Tốc độ Scan

45 trang A4/phút

 

 

 

Khổ giấy

A3 - > A5.

 

 

 

Tự động nạp và đảo mặt bản gốc

DADF (100tờ).

 

 

 

Tự động đảo hai mặt bản sao

Có sẵn.

 

 

 

Khay chứa giấy

Khay giấy tự động 500 tờ x 02 khay

 

 

 

 

Khay giấy tay: 100 tờ

 

 

 

Kết nối

USB 2.0 + RJ-45 (cổng mạng).

 

 

4

Máy photocopy cấu hình 4

Chiếc

55.000.000

 

Chức năng

Copy, in mạng, scan màu

 

 

 

Điều khiển

Màn hình điều khiển cảm ứng LCD màu.

 

 

 

Tốc độ sao chụp / in

26 trang A4/phút

 

 

 

Tốc độ Scan

55 trang A4/phút

 

 

 

Khổ giấy

A3 - > A5.

 

 

 

Tự động nạp và đảo mặt bản gốc

DADF (130tờ).

 

 

 

Tự động đảo hai mặt bản sao

Có sẵn.

 

 

 

Khay chứa giấy

Khay giấy tự động 500 tờ x 01 khay

 

 

 

 

Khay giấy tay: 100 tờ

 

 

 

Kết ni

USB 2.0 + RJ-45 (cng mạng).

 

 

5

Máy photocopy cấu hình 5

Chiếc

40.000.000

 

Chức năng

Copy, in mạng, scan màu

 

 

 

Điều khiển

Màn hình điều khiển cảm ứng LCD màu.

 

 

 

Tốc độ sao chụp / in

22 trang A4/phút

 

 

 

Tốc độ Scan

55 trang A4/phút

 

 

 

Khổ giấy

A3 - > A5.

 

 

 

Tự động nạp và đảo mặt bản gốc

DADF (130tờ).

 

 

 

Tự động đảo hai mặt bản sao

Có sẵn.

 

 

 

Khay chứa giấy

Khay giấy tự động 500 tờ x 01 khay

 

 

 

 

Khay giấy tay: 130 tờ

 

 

 

Kết nối

USB 2.0 + RJ-45 (cổng mạng).

 

 

 

No

Thiết bị/ thông số kỹ thuật

ĐVT

Đơn giá

1

Điều hòa nhiệt độ cấu hình 1

Bộ

12.000.000

 

Loại máy điều hoà

1 chiều làm lạnh

 

 

 

Công suất

9000 BTU

 

 

 

Công nghệ

Inverter

 

 

 

Môi chất lạnh

Gas lạnh R32

 

 

 

Bảo hành

Máy 3 năm, máy nén 5 năm

 

 

2

Điều hòa nhiệt độ cấu hình 2

Bộ

14.000.000

 

Loại máy điều hoà

1 chiều làm lạnh

 

 

 

Công suất

12000 BTU

 

 

 

Công nghệ

Inverter

 

 

 

Môi chất lạnh

Gas lạnh R32

 

 

 

Bảo hành

Máy 3 năm, máy nén 5 năm

 

 

3

Điều hòa nhiệt độ cấu hình 3

Bộ

19.000.000

 

Loại máy điều hoà

1 chiều làm lạnh

 

 

 

Công suất

18000 BTU

 

 

 

Công nghệ

Inverter

 

 

 

Môi chất lạnh

Gas lạnh R32

 

 

 

Bảo hành

Máy 3 năm, máy nén 5 năm

 

 

4

Điều hòa nhiệt độ cấu hình 4

Bộ

22.000.000

 

Loại máy điều hoà

1 chiều làm lạnh

 

 

 

Công suất

24000 BTU

 

 

 

Công nghệ

Inverter

 

 

 

Môi chất lạnh

Gas lạnh R32

 

 

 

Bo hành

Máy 3 năm, máy nén 5 năm

 

 

5

Điều hòa nhiệt độ cấu hình 5

Bộ

14.000.000

 

Loại máy điều hoà

2 chiều làm lạnh / nóng

 

 

 

Công suất

9000 BTU

 

 

 

Công nghệ

Inverter

 

 

 

Môi chất lạnh

Gas lạnh R32

 

 

 

Bảo hành

Máy 3 năm, máy nén 5 năm

 

 

6

Điều hòa nhiệt độ cấu hình 6

Bộ

15.000.000

 

Loại máy điều hoà

2 chiều làm lạnh / nóng

 

 

 

Công suất

12000 BTU

 

 

 

Công nghệ

Inverter

 

 

 

Môi chất lạnh

Gas lạnh R32

 

 

 

Bảo hành

Máy 3 năm, máy nén 5 năm

 

 

7

Điều hòa nhiệt độ cấu hình 7

B

21.000.000

 

Loại máy điều hoà

2 chiều làm lạnh / nóng

 

 

 

Công suất

18000 BTU

 

 

 

Công nghệ

Inverter

 

 

 

Môi chất lạnh

Gas lạnh R32

 

 

 

Bảo hành

Máy 3 năm, máy nén 5 năm

 

 

8

Điều hòa nhiệt độ cu hình 8

Bộ

24.000.000

 

Loại máy điều hoà

2 chiều làm lạnh / nóng

 

 

 

Công suất

24000 BTU

 

 

 

Công nghệ

Inverter

 

 

 

Môi chất lạnh

Gas lạnh R32

 

 

 

Bảo hành

Máy 3 năm, máy nén 5 năm

 

 

 

No.

Thiết bị/ thông số kỹ thuật

ĐVT

Đơn giá

1

Máy quét cấu hình 1

Chiếc

22.000.000

 

Loại máy quét

Máy quét màu 2 mặt tự động

 

 

 

Khgiấy quét

A4, A5

 

 

 

Tốc độ quét

40 trang/phút 1 mặt, 80 trang/ phút 2 mặt

 

 

 

Khay nạp giấy

ADF 50 tờ

 

 

 

Kết nối

USB 2.0, LAN

 

 

 

Bảo hành

12 tháng

 

 

2

Máy quét cấu hình 2

Chiếc

18.000.000

 

Loại máy quét

Máy quét màu 2 mặt tự động

 

 

 

Khổ giấy quét

A4, A5

 

 

 

Tốc độ quét

35 trang/phút 1 mặt, 70 trang/ phút 2 mặt

 

 

 

Khay nạp giấy

ADF 50 tờ

 

 

 

Kết nối

USB 2.0

 

 

 

Bảo hành

12 tháng

 

 

3

Máy quét cấu hình 3

Chiếc

12.000.000

 

Loại máy quét

Máy quét màu 2 mặt tự động

 

 

 

Khgiấy quét

A4, A5

 

 

 

Tốc độ quét

25 trang/phút 1 mặt, 50 trang/ phút 2 mặt

 

 

 

Khay nạp giấy

ADF 50 tờ

 

 

 

Kết nối

USB 2.0

 

 

 

Bảo hành

12 tháng

 

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi