Công văn 16/TCCP-CCVC của Ban Tổ chức-Cán bộ Chính phủ về việc bổ nhiệm và xếp lương CVC cho kỳ thi nâng ngạch năm 1998

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CÔNG VĂN

CỦA BAN TỔ CHỨC - CÁN BỘ CHÍNH PHỦ SỐ 16/TCCP-CCVC
NGÀY 9 THÁNG 1 NĂM 1999 VỀ VIỆC BỔ NHIỆM VÀ
XẾP LƯƠNG CÔNG VIÊN CHỨC CHO KỲ THI NÂNG NGẠCH NĂM 1998

Kính gửi :

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ,

- Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Thực hiện Điều 14 Nghị định 25/CP ngày 23/5/1993 của Chính phủ quy định việc thi nâng ngạch đối với công chức và tiếp tục thực hiện Quyết định số 250/TCCP-BCTL ngày 1/8/1996 của Bộ trưởng, Trưởng ban Tổ chức - Cán bộ Chính về việc quy định tạm thời thi nâng ngạch chuyên viên lên chuyên viên chính, Quyết định số 466/1998-TCCP-BCTL ngày 5/9/1998 về quy chế thi nâng ngạch. Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ đã có công văn số 322/TCCP-BCTL ngày 15/6/1998 hướng dẫn việc tổ chức thi nâng ngạch chuyên viên lên chuyên viên chính năm 1998. Ngày 31/8/1998, Bộ trưởng Trưởng ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ ra Quyết định số 448/1998-TCCP-BCTL về việc thành lập Hội đồng thi nâng ngạch chuyên viên lên chuyên viên chính năm 1998.

Đây là kỳ thi nâng ngạch chuyên viên lên chuyên vên chính được tổ chức ở nước ta với quy mô lớn, đối tượng tham gia nhiều. Tổng số người tham gia dự thi lần này là 905 người, được tổ chức tại hai địa điểm thi là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Hội đồng thi đã tổ chức thi, chấm thi và kiểm tra các bài thi viết cho các thí sinh đạt tổng số điểm dưới 16 điểm, những thí sinh có điểm liệt (từ 4 điểm trở xuống) và báo cáo với Bộ trưởng, Trưởng Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ có quyết định công nhận kết quả thi để thông báo tới các Bộ, ngành, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố có người dự thi và cho từng cá nhân. Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ xin thông báo một số vấn đề và quy định việc bổ nhiệm, xếp hệ số lương cho những người đạt kết quả trong kỳ thi nâng ngạch chuyên viên lên chuyên viên chính năm 1998 như sau:

1/ Theo kiến nghị của Hội đồng thi và được Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ chấp nhận: những người tham gia kỳ thi phải đạt tổng số điểm là 16 điểm trở lên (kể cả phần thi bắt buộc, thi khuyến khích ngoại ngữ, riêng phần thi viết nếu đạt 4 điểm trở xuống là điểm liệt). Căn cứ vào quy định này số người đạt kết quả là 884/905 người, số người không đạt yêu cầu là 21/905 người.

2/ Phân loại kết quả thi như sau:

- Thí sinh đạt tổng số điểm từ 27 điểm trở lên xếp loại giỏi.

- Thí sinh đạt tổng số điểm từ 21 điểm đến dưới 27 điểm xếp loại khá.

- Thí sinh đạt tổng số điểm từ 16 điểm đến dưới 21 điểm xếp loại đạt yêu cầu (trừ những thí sinh có phần thi viết đạt từ 4 điểm trở xuống).

Theo quy định này, số người xếp loại giỏi: 0 người, số người xếp loại khá 385 người, số người xếp loại đạt yêu cầu là 499 người.

3/ Việc bổ nhiệm vào ngạch chuyên viên chính và xếp hệ số lương cho các ông, bà đạt kết quả thi được thực hiện như sau:

a) Bổ nhiệm vào ngạch:

Căn cứ vào kết quả thi, lãnh đạo các Bộ, ngành, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ra quyết định bổ nhiệm các ông, bà đạt kết quả thi vào ngạch chuyên viên chính theo phân cấp quản lý. Đề nghị các Bộ, ngành, địa phương có văn bản chính thức đề nghị việc xếp hệ số lương mới theo mẫu đính kèm để Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ thẩm định và thoả thuận trước khi có quyết định chính thức.

b) Về việc xếp lương:

Việc xếp hệ số lương cho các ông, bà đạt kết quả thi thực hiện theo nguyên tắc sau:

- Những người thi đạt kết quả được bổ nhiệm vào ngạch chuyên viên chính nếu có hệ số lương đang hưởng thấp hơn hệ số lương khởi điểm của ngạch chuyên viên chính (hệ số lương khởi điểm của ngạch chuyên viên chính là 3,35) thì được xếp vào hệ số luơng khởi điểm của chuyên viên chính, thời điểm nâng bậc lương lần sau thống nhất tính từ ngày 1/2/1999).

Ví dụ: Ông Nguyễn Văn A, hiện giữ ngạch 01003 và đang hưởng hệ số lương 2,82, nay được bổ nhiệm vào ngạch chuyên viên chính, mã số 01002, được xếp hệ số lương là 3,35.

- Những người thi đạt kết quả được bổ nhiệm vào ngạch chuyên viên chính, nếu có hệ số lương đang hưởng xấp xỉ với hệ số lương ở ngạch chuyên viên chính thì được xếp vào hệ số lương xấp xỉ liền kề ở ngạch chuyên viên chính. Thời gian tính nâng bậc lần sau được tính từ khi hưởng hệ số lương ở ngạch chuyên viên.

Ví dụ: Bà Trần Thị B, hiện giữ ngạch 01003 và đang hưởng hệ số lương 3,31 từ ngày 1/5/1996 thi đạt yêu cầu (điểm từ 16 đến dưới 21 điểm) được bổ nhiệm vào ngạch chuyên viên chính, mã số 01002, xếp hệ số lương là 3,35. Thời điểm nâng lương lần sau ở ngạch chuyên viên chính tính từ ngày 1/5/1996.

- Những người thi đạt kết quả loại khá (điểm từ 21 đến dưới 27 điểm) đang hưởng hệ số lương ở ngạch chuyên viên xấp xỉ với hệ số lương ở ngạch chuyên viên chính và có thời gian giữ hệ số lương tối thiểu từ 1 năm trở lên thì được xếp vào hệ số lương ở ngạch chuyên viên chính liền kề trên (không được quá 2 hệ số lương). Thời điểm nâng lương lần sau ở ngạch chuyên viên chính tính từ ngày 1/2/1998.

Trường hợp nếu đang hưởng hệ số lương ở ngạch chuyên viên xấp xỉ với hệ số lương ở ngạch chuyên viên chính mà thời gian hưởng chưa đủ 1 năm thì trước mắt xếp vào hệ số lương liền kề ở ngạch chuyên viên chính, khi nào đủ thời gian 1 năm thì được phép thực hiện nâng lên hệ số lương liền kề của ngạch chuyên viên chính, nhưng phải báo cáo về Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ để thoả thuận trước khi ra quyết định. Thời điểm nâng lương lần sau tính từ khi có quyết định chính thức.

Ví dụ: Ông Hoàng Văn K, thi đạt kết quả 24 điểm, hiện đang hưởng hệ số lương 3,81 từ tháng 5/1996, nay được bổ nhiệm vào ngạch chuyên viên chính xếp hệ số lương 4,19. Nếu ông K đang hưởng hệ số lương 3,81 từ tháng 9/1998 thì trước mắt xếp hệ số lương 3,91 và đến tháng 9/1999 mới xếp hệ số lương 4,19. Thời điểm nâng bậc lần sau ở ngạch chuyên viên chính tính từ 9/1999.

- Những người thi đạt kết quả xếp loại giỏi (từ 27 điểm trở lên) nếu đang hưởng mức lương cũ ở ngạch chuyên viên xấp xỉ với hệ số lương khởi điểm ngạch chuyên viên chính được 2 năm thì được xếp lên 2 hệ số lương liền kề của ngạch chuyên viên chính. Thời điểm nâng lương lần sau ở ngạch chuyên viên chính tính từ ngày 1/2/1998.

Ví dụ 1: bà Trần Thị H đang hưởng hệ số lương 3,31 từ ngày1/1/1997 thi đạt loại giỏi được xếp vào hệ số lương 3,91. Thời điểm nâng lương lần sau tính từ ngày 1/2/1999.

Nếu hệ số lương đang hưởng chưa đủ 2 năm thì trước mắt xếp vào hệ số lương liền kề trên, khi nào đủ 2 năm được xếp lên bậc tiếp theo.

Ví dụ 2: Bà Hoàng Thị N đang hưởng hệ số lương 3,81 từ 1/10/1997 nay đạt loại giỏi, trước mắt xếp vào hệ số lương 4,19 đến 1/10/1999 được xếp hệ số lương 4,47. Thời điểm hưởng hệ số lương 4,47 và tính nâng bậc lần sau từ 1/10/1999.

Trường hợp nếu đang hưởng hệ số lương ở ngạch chuyên viên mà thấp hơn bậc khởi điểm chuyên viên chính 2 hệ số lương thì được xếp vào hệ số lương khởi điểm của chuyên viên chính.

Ví dụ 3: Ông Nguyễn Văn H, đang hưởng hệ số lương 2,82 từ 1/3/1997 nay thi đạt loại giỏi được xếp hệ số lương mới là 3,35. Thời điểm hưởng hệ số lương mới và tính nâng bậc lần sau từ 1/2/1998.

Trường hợp người thi đạt kết quả loại giỏi đang hưởng hệ số lương ở ngạch chuyên viên mà thấp hơn hệ số lương khởi điểm ở ngạch chuyên viên chính 1 hệ số lương và thời gian giữ hệ số lương chưa đủ 2 năm thì trước mắt xếp vào hệ số lương khởi điểm của ngạch chuyên viên chính là 3,35. Khi nào đủ 2 năm được xếp vào hệ số lượng liền kề trên. Thời điểm nâng lương lần sau tính từ khi có quyết định chính thức.

Vi dụ 4: Ông Đỗ Văn C, đang hưởng hệ số lương là 3,06 từ 1/8/1997 trước mất xếp vào hệ số lương 3,35, đến 1/8/1999 được xếp hệ số lương 3,63. Thời điểm hưởng hệ số lương 3,63 và tính nâng lương lần sau ở ngạch chuyên viên chính từ 1/8/1999.

Các trường hợp nêu ở ví dụ 2, ví dụ 4 khi quyết định nâng lương lần sau đều phải báo cáo về Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ để thẩm định và thoả thuận trước khi Bộ, ngành, tỉnh ra quyết định xếp lương.

4/ Đề nghị lãnh đạo các Bộ, Ngành và Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố báo cáo danh sách và đề nghị cụ thể về xếp hệ số lương đối với những người thi nâng ngạch đạt yêu cầu theo hướng dẫn trên về Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ thẩm định và thoả thuận trong tháng 2/1998.

5/ Để chuẩn bị cho kỳ thi nâng ngạch chuyên viên lên chuyên viên chính năm1999, những người được cử đi dự thi nhất thiết phải có đủ các văn bằng, chứng chỉ sau:

a) Bằng tốt nghiệp Đại học trở lên.

b) Chứng chỉ quản lý Nhà nước theo quy định nội dung, chương trình của Học viện hành chính quốc gia (chương trình gồm 27 chuyên đề, thời gian học 3 tháng), Giấy chứng nhận các lớp bồi dưỡng quản lý Nhà nước không theo quy định này đều không đủ điều kiện để dự kỳ thi nâng ngạch chuyên viên lên chuyên viên chính.

c) Giấy chứng nhận ngoại ngữ trình độ B.

Ban Tổ chức - Cán Bộ Chính phgủ xin thông báo đề các Bộ, ngành, địa phương có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và tạo điều kiện cho công chức học tập đảm bảo đủ điều kiện khi cử dự thi.

Trong qua trình tổ chức thức hiện có vướng mắc gì xin được phản ánh về Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ để xem xét giải quyết.


Bộ, ngành:

Tỉnh, thành phố:

 

DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ XẾP LƯƠNG CHO NHỮNG CÔNG CHỨC ĐẠT KẾT QUẢ TRONG KỲ THI
NÂNG NGẠCH CHUYÊN VIÊN LÊN CHUYÊN VIÊN CHÍNH NĂM 1997

(Kèm theo Công văn số /TB-UB ngày tháng năm 1999)

TT

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Quê quán

Chức vụ hiện nay

Cơ quan, đơn vị đang công tác

Kết quả thi

Hệ số lương hiện hưởng

Đề nghị xếp hệ số lương

Thời gian tính nâng bậc lần sau

 

 

 

 

 

 

 

Hệ số

Thời gian hưởng

 

 

1

Nguyễn Văn A

1.5.1956

Mỹ Hào, Mỹ Văn, Hưng Yên

P. Giám đốc

Sở Văn hoá Thông tin

Đạt yêu cầu

3,31

1/8/1996

3,35

Từ 1/8/1996

2

Đỗ Thị B

1.8.1960

Phường Hàng Bài, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội

Trưởng phòng

Sở Giáo dục và đào tạo

Khá

2,82

1/10/1996

3,35

Từ 1/2/1999

3

Nguyễn Văn K

3.7.1958

Cần Giờ, Củ Chi Thành phố Hồ Chí Minh

Chuyên viên

Sở Địa chính

Giỏi

3,56

1/3/1997

3,91

Được xếp hệ số lương mới 4,19 1/3/1999

 

Ghi chú:

1- Trên đây là ghi một số ví dụ cụ thể. Yêu cầu ghi cả ngày tháng năm sinh. Quê quán ghi từ xã, huyện, tỉnh

2- Ghi rõ kết quả được xếp loại nào và ngày, tháng, năm được hưởng hệ số lương cũ.

 

thuộc tính Công văn 16/TCCP-CCVC

Công văn 16/TCCP-CCVC của Ban Tổ chức-Cán bộ Chính phủ về việc bổ nhiệm và xếp lương CVC cho kỳ thi nâng ngạch năm 1998
Cơ quan ban hành: Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:16/TCCP-CCVCNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Tô Tử Hạ
Ngày ban hành:09/01/1999Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Lao động-Tiền lương

tải Công văn 16/TCCP-CCVC

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi