Công văn 1101/LĐLĐ-TC TP.HCM 2021 chi hỗ trợ cho đoàn viên, NLĐ bị ảnh hưởng bởi Covid-19

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
VIỆT NAM
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

_________________

Số: 1101/LĐLĐ-TC
V/v chi hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 theo Quyết định số 3749/QĐ-TLĐ ngày 15/12/2021

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________

Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 12 năm 2021

 

 

Kính gửi:

- Liên đoàn Lao động thành phố Thủ Đức và quận, huyện;
- Công đoàn ngành, sở, khối, Tổng công ty và cấp trên tương đương;
- Công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động TP.HCM;
- Đơn vị kinh tế, sự nghiệp trực thuộc Liên đoàn Lao động TP.HCM.

 

Căn cứ Quyết định số 3749/QĐ-TLĐ ngày 15/12/2021 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc chi hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 (gọi tắt là Quyết định 3749/QĐ-TLĐ).

Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh hướng dẫn Liên đoàn Lao động thành phố Thủ Đức và quận, huyện, Công đoàn ngành, sở, khối, Tổng công ty và cấp trên tương đương (gọi chung là Công đoàn cấp trên); Đơn vị kinh tế, sự nghiệp trực thuộc và công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức thực hiện một số nội dung như sau:

1. Về việc chi hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19:

- Giao Công đoàn cấp trên chi cho các đối tượng được quy định tại khoản 1, 2, 3 Điều 1 Quyết định 3749/QĐ-TLĐ thuộc phạm vi quản lý.

- Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh chi cho các đối tượng tại khoản 1, 2, 3 Điều 1 Quyết định 3749/QĐ-TLĐ thuộc các đơn vị kinh tế, sự nghiệp trực thuộc và các công đoàn cơ sở trực thuộc toàn diện Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh.

* Lưu ý:

- Mức chi nêu tại khoản 1 Điều 1 Quyết định 3749/QĐ-TLĐ là mức tối đa. Các đơn vị phải căn cứ tình hình thực tế và khả năng cân đối tài chính hàng năm để quy định mức chi phù hợp với điều kiện của đơn vị.

- Giao Ban Thường vụ Công đoàn cấp trên cơ sở xem xét, quy định cụ thể về đối tượng và mức chi các trường hợp khác cần hỗ trợ theo quy định tại khoản 3 Điều 1 Quyết định 3749/QĐ-TLĐ nhưng phải thấp hơn mức chi nêu tại điểm b, khoản 1 Điều 1 Quyết định 3749/QĐ-TLĐ.

- Các trường hợp khác áp dụng đối với các đơn vị kinh tế, sự nghiệp trực thuộc và các công đoàn cơ sở trực thuộc toàn diện Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh, được hỗ trợ mức 1.000.000 đồng/người khi đoàn viên, người lao động là ca bệnh F0 điều trị ngoại trú dưới 21 ngày thuộc một trong các trường hợp: đang mắc bệnh nan y, bệnh hiểm nghèo; thuộc đối tượng bị tai nạn lao động tỷ lệ 61% trở lên; thuộc đối tượng trong chương trình “Trái tim nghĩa tình”.

2. Về việc chi hỗ trợ cán bộ công đoàn tham gia công tác chống dịch Covid-19:

- Giao Công đoàn cấp trên xem xét chi cho các đối tượng được quy định tại khoản 1, 3 Điều 2 Quyết định số 3749/QĐ-TLĐ.

- Giao Công đoàn cơ sở tại các đơn vị kinh tế, sự nghiệp và công đoàn cơ sở trực thuộc toàn diện Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh căn cứ nguồn tài chính theo dự toán được duyệt hàng năm, xem xét chi cho các đối tượng được quy định tại khoản 2 của Điều 2 Quyết định số 3749/QĐ-TLĐ.

3. Về nguyên tắc hỗ trợ:

Mỗi đối tượng F0 chỉ được hỗ trợ một lần dù nhiều lần dương tính với Sars- CoV-2. Trường hợp một người thuộc nhiều đối tượng được hưởng mức hỗ trợ khác nhau theo quy định tại Điều 1 Quyết định số 3749/QĐ-TLĐ thì chỉ được hưởng theo đối tượng có mức hỗ trợ cao nhất. Trường hợp đã được chi hỗ trợ khi là F0 sau đó bị tử vong do Covid-19 thì thân nhân được hỗ trợ theo Khoản 2 Điều 1 Quyết định số 3749/QĐ-TLĐ.

4. Nguồn kinh phí thực hiện:

4.1. Chi cho các đối tượng được quy định tại Khoản 1, 2, 3 Điều 1 và Khoản 1, 3 Điều 2 Quyết định số 3749/QĐ-TLĐ phải được cân đối trong dự toán thu, chi tài chính công đoàn hàng năm được duyệt (bao gồm cả kinh phí được cấp theo dự toán - nếu có), nguồn tài chính tích lũy và nguồn xã hội hóa của công đoàn cấp trên cơ sở.

Riêng đoàn viên, người lao động tại các đơn vị kinh tế, sự nghiệp, các công đoàn cơ sở trực thuộc toàn diện Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh thuộc các đối tượng được chăm lo theo Quyết định số 3749/QĐ-TLĐ sẽ được chi từ nguồn tài chính của Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh.

4.2. Chi cho các đối tượng được quy định tại Khoản 2 Điều 2 Quyết định số 3749/QĐ-TLĐ do công đoàn cơ sở quyết định và chịu trách nhiệm từ nguồn tài chính được duyệt hàng năm của đơn vị.

4.3. Đối với các công đoàn cấp trên cơ sở thuộc nhóm đơn vị được Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh cấp kinh phí (một phần hoặc toàn bộ) theo dự toán được duyệt hàng năm, sau khi sử dụng tất cả các nguồn tài chính trong năm mà vẫn không cân đối được thì đề nghị Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh xem xét, quyết định.

5. Hồ sơ quyết toán:

5.1 Các hồ sơ chung

- Kế hoạch hỗ trợ đoàn viên, người lao động và các đối tượng khác bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 theo Quyết định 3749/QĐ-TLĐ đã được Ban Thường vụ thông qua, trong đó quy định cụ thể về đối tượng, mức hỗ trợ, hình thức hỗ trợ.

- Công văn đề xuất của CĐCS hoặc doanh nghiệp (trường hợp chưa thành lập CĐCS) kèm danh sách đối tượng được hỗ trợ theo quy định tại Khoản 1,2,3 Điều 1 QĐ 3749/QĐ-TLĐ

- Văn bản (tờ trình, giấy đề nghị thanh toán...) kèm danh sách, mức chi cho đối tượng được hỗ trợ đã được Chủ tài khoản và kế toán công đoàn cấp trên phê duyệt.

- Danh sách ký nhận của cá nhân được hỗ trợ. Trường hợp cá nhân thuộc đối tượng được hỗ trợ không thể trực tiếp nhận tiền mặt, có thể chuyển khoản trực tiếp và đính kèm chứng từ chuyển khoản (cho từng cá nhân hoặc theo lô nhiều cá nhân) trong hồ sơ quyết toán. Trường hợp cá nhân không có tài khoản và không thể nhận tiền mặt thì phải có giấy ủy quyền (có xác nhận của CĐCS hoặc Công đoàn cấp trên cơ sở) cho người nhận thay.

- Văn bản đề xuất của đơn vị kinh tế, sự nghiệp, các công đoàn cơ sở trực thuộc toàn diện Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh kèm hồ sơ cho mỗi trường hợp đề xuất (nếu có) nêu trên.

- Văn bản đề xuất của Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở kèm danh sách đối tượng hỗ trợ, áp dụng trong trường hợp đề nghị Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh cấp bổ sung kinh phí để chi hỗ trợ nêu tại mục 4.3 hướng dẫn này (các hồ sơ chứng minh từng trường hợp cụ thể do đơn vị đề xuất lưu trữ).

5.2 Các hồ sơ chi tiết bổ sung theo nội dung chi

a. Khoản 1, 2, 3 Điều 1 và khoản 3 Điều 2 Quyết định 3749/QĐ-TLĐ

- Bản photocopy giấy ra viện hoặc các giấy tờ khác (hồ sơ bệnh án...) do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp đối với ca bệnh F0, có thể hiện số ngày đã điều trị nội trú (hoặc ngày vào viện, ngày ra viện) tại bệnh viện, cơ sở y tế được thu dung điều trị Covid-19.

- Bản photocopy giấy hoàn thành cách ly y tế hoặc văn bản cách ly y tế do cấp có thẩm quyền cấp (Ủy ban Nhân dân các cấp hoặc Ban chỉ đạo chống dịch địa phương hoặc cơ sở y tế...) đối với các ca bệnh F0 điều trị ngoại trú, có thể hiện số ngày cách ly y tế.

- Bản photocopy Giấy chứng tử nguyên nhân do nhiễm Covid.

- Bản photocopy giấy tờ chứng minh “các trường hợp khác” của đối tượng được hỗ trợ theo mục 1 của văn bản này.

*Lưu ý:

- Các hồ sơ xác minh tại khoản này phải thể hiện rõ ràng các nội dung làm cơ sở chứng minh trường hợp được hỗ trợ (F0, tử vong do Covid...), đúng thể thức văn bản và phải được cơ quan có thẩm quyền ký, đóng dấu theo đúng thẩm quyền quy định.

- Trường hợp có sự thay đổi trong hồ sơ xác minh các trường hợp F0 theo quy định của Cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực y tế thì sẽ thực hiện theo các nội dung đã được điều chỉnh.

b. Khoản 1 Điều 2 Quyết định 3749/QĐ-TLĐ

Quyết định huy động - phân công nhiệm vụ kèm bảng chấm công của đối tượng được huy động - phân công tham gia công tác phòng, chống dịch theo quy định tại Khoản 1 Điều 2 Quyết định số 3749/QĐ-TLĐ.

6. Tổ chức thực hiện:

- Giao Ban Chính sách Pháp luật hướng dẫn về tiêu chí đối tượng, tổng hợp báo cáo định kỳ hàng tháng hoặc theo yêu cầu của Tổng Liên đoàn, tổng hợp đề xuất các trường hợp hỗ trợ tại các đơn vị kinh tế, sự nghiệp, công đoàn cơ sở trực thuộc toàn diện Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh; Ban Tài chính hướng dẫn về nghiệp vụ thanh quyết toán; Ủy ban kiểm tra Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh hướng dẫn Ủy ban kiểm tra Công đoàn các cấp kiểm tra, giám sát định kỳ việc tổ chức thực hiện tại công đoàn cùng cấp và công đoàn cấp dưới.

- Giao Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, đơn vị kinh tế, sự nghiệp, công đoàn cơ sở trực thuộc toàn diện Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh triển khai thực hiện Quyết định số 3749/QĐ-TLĐ và nội dung văn bản này; Báo cáo kết quả thực hiện về Ban Chính sách Pháp luật Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh định kỳ hàng tháng (trước ngày 10 hàng tháng) để tổng hợp theo quy định.

- Về xử lý chuyển tiếp: Các đơn vị căn cứ thời điểm nhận hồ sơ đề xuất chi (bao gồm thời điểm theo công văn đề xuất của CĐCS và thời điểm phát sinh các trường hợp hỗ trợ theo hồ sơ chứng minh) để xử lý chuyển tiếp như sau:

+ Hồ sơ nhận trước ngày 15/12/2021: chi theo Quyết định số 2606/QĐ-TLĐ ngày 19/05/2021 và Quyết định số 3022/QĐ-TLĐ ngày 09/8/2021 của Tổng Liên đoàn và đảm bảo thời gian thanh quyết toán chậm nhất ngày 31/12/2021 theo Công văn số 932/LĐLĐ-TC ngày 25/11/2021 của Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh.

+ Hồ sơ nhận kể từ ngày 15/12/2021: chi theo Quyết định số 3749/QĐ-TLĐ và hướng dẫn này; quyết toán trong năm tài chính 2021 và 2022 theo thời điểm thanh quyết toán thực tế các khoản chi.

+ Các trường hợp khác căn cứ Điều 5 Quyết định số 3749/QĐ-TLĐ để thực hiện.

Trên đây là hướng dẫn của Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh về thực hiện một số nội dung của Quyết định số 3749/QĐ-TLĐ ngày 15/12/2021 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc đề nghị thông tin về Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh thông qua Ban Chính sách Pháp luật - ĐT: 028.38.290.825 hoặc Ban Tài chính - ĐT: 028.38.290.836 để được hỗ trợ, kịp thời./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực LĐLĐ TP.HCM “để b/c”;
- Lưu VT, CSPL, TC.

TM. BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Trần Đoàn Trung

 

 

thuộc tính Công văn 1101/LĐLĐ-TC

Công văn 1101/LĐLĐ-TC của Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh về việc chi hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 theo Quyết định 3749/QĐ-TLĐ ngày 15/12/2021
Cơ quan ban hành: Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí MinhSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1101/LĐLĐ-TCNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Trần Đoàn Trung
Ngày ban hành:22/12/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Lao động-Tiền lương , Y tế-Sức khỏe , Chính sách , COVID-19

tải Công văn 1101/LĐLĐ-TC

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

tin liên quan

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi