Khi nào người lao động được nhận tiền hỗ trợ thuê nhà?

Thông tin về chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà tại Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg đã khiến người lao động vô cùng hào hứng làm hồ sơ hưởng hỗ trợ. Vậy khi nào thì người lao động mới được chi trả tiền hỗ trợ thuê nhà?


1. Điều kiện hưởng chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà là gì?

Quyết định 08/2022/QĐ-TTg đã chỉ rõ 02 nhóm đối tượng được nhận tiền hỗ trợ thuê nhà và điều kiện đối với từng nhóm như sau:

(1) Người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp:

Căn cứ Điều 4 Quyết định 08/2022/QĐ-TTg, người lao động lao động đang làm việc tại doanh nghiệp thuộc khu công nghiệp, khu chế xuất hoặc khu vực kinh tế trọng điểm sẽ được tiền hỗ trợ thuê nhà nếu đáp ứng đồng thời các điều kiện:

1 - Ở thuê, ở trọ từ ngày 01/02/2022 - 30/6/2022.

2 - Làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ 01 tháng trở lên và bắt đầu thực hiện hợp đồng trước 01/4/2022.

3 - Có thêm 01 trong 02 điều kiện:

+ Đang đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc tại tháng liền kề trước thời điểm doanh nghiệp lập danh sách đề nghị hỗ trợ.

+ Không thuộc đối tượng đóng BHXH bắt buộc: Phải có tên trong danh sách trả lương của tháng liền kề trước thời điểm doanh nghiệp lập danh sách đề nghị hỗ trợ.

(2) Người lao động quay trở lại thị trường lao động.

Căn cứ Điều 8 Quyết định 08/2022/QĐ-TTg, người lao động quay lại doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế trọng điểm sẽ được nhận hỗ trợ tiền thuê nhà khi có đủ các điều kiện:

1 - Ở thuê, ở trọ từ 01/4/2022 - 30/6/2022.

2 - Làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ 01 tháng trở lên và thực hiện hợp đồng từ 01/4/2022 - 30/6/2022.

Lưu ý: Không tính trường hợp hợp đồng lao động được ký tiếp nối của hợp đồng lao động trước đó.

3 - Có thêm 01 trong 02 điều kiện :

+ Đang đóng BHXH bắt buộc tại tháng liền kề trước thời điểm doanh nghiệp đề nghị hỗ trợ.

+ Không thuộc đối tượng đóng BHXH bắt buộc hoặc mới được tuyển dụng và có ký hợp đồng nhưng chưa có tên trong danh sách đóng BHXH bắt buộc: Có tên trong danh sách trả lương tại tháng liền kề trước thời điểm lập danh sách đề nghị hỗ trợ. 

khi nao duoc nhan tien ho tro thue nha


2. Để nhận tiền hỗ trợ, người lao động cần chuẩn bị hồ sơ thế nào?

Theo hướng dẫn tại Quyết định 08/2022/QĐ-TTg, thủ tục nhận tiền hỗ trợ sẽ do người sử dụng lao động thực hiện với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Người lao động đủ điều kiện hưởng hỗ trợ tiền thuê nhà chỉ việc chuẩn bị đơn đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Quyết định 08 rồi gửi cho doanh nghiệp.

Bạn đọc có thể tải mẫu sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ TIỀN THUÊ NHÀ
Tháng....năm 2022

1. Họ và tên:.............................. 2. Giới tính: Nam □ Nữ □

3. Ngày, tháng, năm sinh:.../.../... 4. Số sổ bảo hiểm xã hội (nếu có):......

5. Số CCCD/CMND:............ Ngày... cấp..../..../....... Nơi cấp..................

6. Nơi đăng ký thường trú:......................................................................

7. Thông tin về hợp đồng lao động và nơi đang làm việc:

- Tên doanh nghiệp/hợp tác xã/hộ kinh doanh:.......................................

- Địa chỉ làm việc:.....................................................................................

- Loại hợp đồng lao động: □ Không xác định thời hạn □ Xác định thời hạn

- Thời điểm giao kết hợp đồng lao động: Ngày........... /....... /...........

- Thời điểm bắt đầu thực hiện hợp đồng lao động: Ngày.......... /...... /........

8. Thông tin nơi ở thuê, ở trọ tháng.......... năm 2022:

- Tên chủ cơ sở cho thuê, trọ:................ số CCCD/CMND:.................

- Địa chỉ (1) :........................................................................................

- Thời gian ở thuê, ở trọ: Bắt đầu từ ngày..../..../.... đến ngày ..../..../....

9. Trong khoảng thời gian từ ngày 01/4/2022 đến ngày 30/6/2022, Tôi chưa nhận tiền hỗ trợ của tháng     …. và chưa nhận quá 3 tháng. Căn cứ các quy định tại Quyết định số..../2022/QĐ-TTg, Tôi đề nghị được hỗ trợ tiền thuê nhà của tháng.... năm 2022 theo chính sách hỗ trợ cho đối tượng (2) :

□ Người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp (3)

□ Người lao động quay trở lại thị trường lao động (4)

Nếu được hỗ trợ, Tôi đề nghị được nhận tiền qua hình thức (5) sau:

□ Tài khoản (Tên tài khoản:.................. ,   số tài khoản:...................

tại Ngân hàng............................................................................ )

□ Trực tiếp

Tôi cam đoan nội dung ghi trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật.

XÁC NHẬN CỦA CHỦ CƠ SỞ
CHO THUÊ, CHO TRỌ

(Ký, ghi rõ họ tên, số điện thoại)

    ..., ngày .... tháng.... năm 2022

NGƯỜI ĐỀ NGHỊ

(Ký, ghi rõ họ tên)

Lưu ý: Người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà phải chịu trách nhiệm về tính chính xác thông tin khai trong đơn.

Xem thêm: Các biển mẫu liên quan đến chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà


3. Sau bao lâu thì người lao động được lĩnh tiền hỗ trợ thuê nhà?

Theo Điều 7 và Điều 11 Quyết định 08/2022/QĐ-TTg, sau khi nhận được đơn đề nghị hưởng chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà của người lao động, phía doanh nghiệp phải tiến hành tổng hợp danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà và niêm yết công khai tại nơi làm việc ít nhất 03 ngày làm việc.

Đối với những người lao động thuộc diện đang làm việc trong doanh nghiệp thì phía doanh nghiệp lập danh sách theo Mẫu số 02. Còn với người lao động thuộc diện quay trở lại thị trường lao động, doanh nghiệp lập danh sách theo Mẫu số 03.

Nếu như có ý kiến phản ánh về đối tượng và điều kiện hỗ trợ, doanh nghiệp phải tiến hành xác minh trong vòng 02 ngày làm việc.

Nếu danh sách niêm yết không có vấn đề gì thì doanh nghiệp sẽ gửi danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà đến cơ quan BHXH để xác nhận:

- Trường hợp người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp: Doanh nghiệp lập danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ theo từng tháng và có thể đề nghị xác nhận gộp 02 tháng hoặc 03 tháng.

- Trường hợp người lao động quay trở lại thị trường lao động: Trước ngày 15 hằng tháng, doanh nghiệp gửi danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà đến cơ quan BHXH để xác nhận đang tham BHXH bắt buộc.

Trong 02 ngày làm việc, tính từ ngày nhận được đề nghị, cơ quan BHXH sẽ xác nhận việc tham gia BHXH bắt buộc của người lao động.

Sau khi có xác nhận của cơ quan BHXH, doanh nghiệp tiến hành gửi hồ sơ đến Ủy ban nhân dân (UBND) cấp huyện nơi đặt trụ sở chính hoặc chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm sản xuất, kinh doanh. Hạn cuối nộp hồ sơ là ngày 15/8/2022.

Trong 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ, UBND cấp huyện sẽ tiến hành thẩm định rồi trình UBND cấp tỉnh. Trong 02 ngày làm việc tiếp theo, UBND cấp tỉnh sẽ ban hành quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ, đồng thời chỉ đạo thực hiện chi trả hỗ trợ.

Sau khi nhận được kinh phí hỗ trợ từ UBND cấp tỉnh, doanh nghiệp phải thực hiện chi trả cho người lao động trong thời hạn 02 ngày làm việc.

Như vậy, nếu làm thủ tục nhanh chóng và thuận lợi thì sau khi nộp đơn đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà, người lao động có thể chỉ cần chờ khoảng 11 ngày làm việc là đã có thể nhận được tiền hỗ trợ.

Tuy nhiên, do quá trình làm hồ sơ còn gặp nhiều vướng mắc, các địa phương cũng cần rà soát kỹ các thông tin nên mặc dù đã sau gần 02 tháng kể từ ngày ban hành Quyết định 08 nhưng gói hỗ trợ tiền thuê nhà vẫn chưa được giải ngân trên thực tế.

Trên đây là giải đáp câu hỏi: “Khi nào được nhận tiền hỗ trợ thuê nhà?” Nếu vẫn còn vấn đề vướng mắc, bạn đọc vui lòng liên hệ tổng đài 1900.6192 để được tư vấn, hỗ trợ chi tiết.

>> Chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà: Ai được nhận? Mức hưởng thế nào?

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục

Hướng dẫn báo cáo tình hình sử dụng lao động Việt Nam trong doanh nghiệp nước ngoài

Hướng dẫn báo cáo tình hình sử dụng lao động Việt Nam trong doanh nghiệp nước ngoài

Hướng dẫn báo cáo tình hình sử dụng lao động Việt Nam trong doanh nghiệp nước ngoài

Hiện nay, nhiều doanh nghiệp nước ngoài sử dụng lao động tại Việt Nam. Theo quy định các doanh nghiệp này phải thực hiện báo cáo. Cùng tìm hiểu về hướng dẫn báo cáo tình hình sử dụng lao động Việt Nam trong doanh nghiệp nước ngoài.

Công ty phá sản chưa chốt sổ bảo hiểm, người lao động phải làm sao?

Công ty phá sản chưa chốt sổ bảo hiểm, người lao động phải làm sao?

Công ty phá sản chưa chốt sổ bảo hiểm, người lao động phải làm sao?

Để làm thủ tục hưởng bảo hiểm xã hội (BHXH) 1 lần hoặc lương hưu, rất nhiều trường hợp đã phải quay lại công ty cũ để chốt sổ BHXH do trước đó nghỉ ngang. Vậy nếu công ty cũ đã phá sản, người lao động phải làm gì để chốt sổ bảo hiểm?