Văn bản Luật Lao động-Tiền lương

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 6.389 văn bản: Lao động-Tiền lương
6181

Thông tư liên tịch 01/1998/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BKHĐT của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 81/CP ngày 23/11/1995 của Chính phủ về lao động là người tàn tật.

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Chính sách Tải về
6182

Nghị định 09/1998/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Nghị định 50/CP ngày 26 tháng 7 năm 1995 của Chính phủ về chế độ sinh hoạt phí đối với cán bộ xã, phường, thị trấn

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Chính sách, Hành chính Tải về
6183

Thông tư liên tịch 23/1997/TTLT-BLĐTBXH-BTC của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn xếp lương đối với viên chức quản lý và viên chức lãnh đạo doanh nghiệp được thành lập theo Quyết định số 90/TTg ngày 7/3/1993 của Thủ tướng Chính phủ

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
6184

Thông tư 20/1997/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn việc khen thưởng hàng năm về công tác bảo hộ lao động

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
6185

Nghị định 110/1997/NĐ-CP của Chính phủ về việc bổ sung hệ số mức lương chức vụ quản lý và phụ cấp chức vụ lãnh đạo doanh nghiệp ban hành kèm theo Nghị định số 26/CP ngày 23/5/1993

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Doanh nghiệp, Chính sách Tải về
6186

Quyết định 1414/1997/QĐ-BLĐTB&XH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc uỷ quyền một số nhiệm vụ quản lý lao động cho Ban quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao thuộc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
6187

Quyết định 552/1997/QĐ-BTS của Bộ Thuỷ sản về việc ban hành tiêu chuẩn cấp bậc kỹ thuật công nhân ngành thuỷ sản

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Chính sách, Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
6188

Thông tư 79/1997/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định 23/CP ngày 18/4/1996 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về những quy định riêng đối với lao động nữ

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
6189

Thông tư hướng dẫn thực hiện chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ viên chức trực tiếp tham gia cưỡng chế thi hành án

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Tư pháp-Hộ tịch Tải về
6190

Thông tư liên tịch 363/TT-LT của Ban Tổ chức-Cán bộ Chính phủ, Bộ Tài chính và Bộ Y tế về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 924/TTg ngày 13/12/1996 của Thủ tướng Chính phủ về bổ sung chế độ phụ cấp đặc thù nghề đặc biệt đối với công chức, viên chức ngành y tế

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Y tế-Sức khỏe Tải về
6191

Thông tư 151/TCCP-TC của Ban Tổ chức-Cán bộ Chính phủ về việc hướng dẫn về công tác tổ chức và tiền lương của Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Cơ cấu tổ chức Tải về
6192

Thông tư 19/LĐTBXH-TT của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn việc thực hiện chế độ bồi thường cho người bị tai nại lao động

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Chính sách Tải về
6193

Thông tư 18/LĐTBXH-TT của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện chế độ trợ cấp đối với quân nhân, công an nhân dân bị bệnh nghề nghiệp theo Nghị định 28/CP ngày 29/4/1995 của Chính phủ

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Quốc phòng Tải về
6194

Thông tư 40-TC/HCSN của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quản lý tài chính đối với các trung tâm dịch vụ việc làm theo Nghị định số 72/CP ngày 31/10/1995 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về việc làm

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
6195

Hướng dẫn các cấp công đoàn tham gia giải quyết tranh chấp lao động số 674/TLĐ của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
6196

Quyết định 385/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc điều tra lao động - việc làm hàng năm (giai đoạn 1997-2000)

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
6197

Nghị định 58/CP của Chính phủ về việc trả lương và giải quyết các quyền lợi khác cho người lao động tham gia đình công trong thời gian đình công

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
6198

Thông tư 17/TT-LĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
6199

Thông tư 16/LĐTBXH-TT của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn về thời giờ làm việc hàng ngày được rút ngắn đối với những người làm những công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Chính sách Tải về
6200

Thông tư 19/LĐTBXH-TT của Bộ Lao động, Thương bính và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện chế độ bồi thường cho người bị tai nạn lao động

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về