Văn bản Luật Lao động-Tiền lương

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 6.380 văn bản: Lao động-Tiền lương
5941

Thông tư 14/2003/TT-BNV của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn việc áp dụng mức lương tối thiểu khi thực hiện khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính, chính sách tinh giảm biên chế, chế độ tài chính áp dụng cho đơn vị sự nghiệp có thu

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Chính sách Tải về
5942

Công văn 1172/LĐTBXH-TL của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc chế độ phụ cấp ưu đãi đối với giáo viên dạy nghề

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Lao động-Tiền lương Tải về
5943

Thông tư 09/2003/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Quyết định số 187/2002/QĐ-TTg ngày 30/12/2002 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ tiền lương và phụ cấp đối với cán bộ, viên chức Ngân hàng chính sách xã hội

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
5944

Công văn 695/BNV-CCVC của Bộ Nội vụ về việc một số vấn đề thuộc kỳ thi nâng ngạch chuyên viên chính năm 2003

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
5945

Thông tư 08/2003/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chế độ nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ quy định tại Nghị định số 01/2003/NĐ-CP ngày 9/1/2003 của Chính phủ

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Y tế-Sức khỏe Tải về
5946

Công văn 1047/LĐTBXH-TL của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc điều chỉnh, bổ sung phụ cấp khu vực

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
5947

Công văn 997/LĐTBXH-BHXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc thực hiện Thông tư số 06/2003/BLĐTBXH-TT

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
5948

Nghị định 33/2003/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 41/CP ngày 6/7/1995 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
5949

Chỉ thị 12/2003/CT-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc tăng cường công tác bảo đảm an toàn lao động

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
5950

Công văn 1396/VPCP-VX của Văn phòng Chính phủ về việc kéo dài thời hạn bảo lưu mức phụ cấp khu vực

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
5951

Công văn 794/LĐTBXH-CSLĐVL của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn tổ chức Hội chợ việc làm hàng năm

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
5952

Công văn 801/LĐTBXH-TTrCS của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn công tác thanh tra năm 2003

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
5953

Quyết định 335/2003/QĐ-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội quy định tạm thời các hình thức xử lý vi phạm đối với các doanh nghiệp thí điểm đưa lao động đi làm việc tại Malaysia

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
5954

Thông tư 16/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn nguồn thực hiện điều chỉnh tiền lương, trợ cấp xã hội năm 2003

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Chính sách Tải về
5955

Công văn 2302/TC/KBNN của Bộ Tài chính hướng dẫn bổ sung việc bàn giao chương trình 120

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Lao động-Tiền lương Tải về
5956

Thông tư 07/2003/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 01/2003/NĐ-CP ngày 9/1/2003 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ bảo hiểm xã hội ban hành kèm theo Nghị định số 12/CP ngày 26/1/1995 của Chính phủ

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
5957

Quyết định 145/2003/QĐ-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành chế độ báo cáo thống kê định kỳ lao động và thu nhập áp dụng đối với các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội thuộc khu vực nhà nước

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
5958

Công văn 646/LĐTBXH-CSLĐVL của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc thực hiện pháp luật lao động

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
5959

Công văn 602/LĐTBXH-CSLĐVL của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc trả lời chế độ đối với người lao động dôi dư

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
5960

Công văn 456/LĐTBXH-TL của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn trả lương làm thêm giờ

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về