Văn bản Luật Lao động-Tiền lương

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 6.205 văn bản: Lao động-Tiền lương
21

Quyết định 3088/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Hành chính Tải về
22

Nghị quyết 16/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên quy định về bố trí nhân viên thú y xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
23

Quyết định 40/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội của Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Cơ cấu tổ chức Tải về
24

Quyết định 3713/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc bổ sung dự toán kinh phí năm 2022 cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để để thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ được giao năm 2022

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Lao động-Tiền lương Tải về
25

Quyết định 3877/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt Đề án “Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý và tạo việc làm cho lao động nữ giai đoạn 2022 -2030”

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
26

Công văn 5369/TLĐ-QHLĐ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc phối hợp chỉ đạo Chương trình Chợ Tết Công đoàn 2023

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Thương mại-Quảng cáo Tải về
27

Công văn 4561/LĐTBXH-QLLĐNN của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc rà soát, báo cáo đáp ứng điều kiện hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
28

Công văn 6649/UBND-VX của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc thành lập Hội đồng thẩm định về các chương trình đào tạo nghề trình độ sơ cấp để triển khai công tác phát triển giáo dục nghề nghiệp cho người lao động vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh năm 2022

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Lao động-Tiền lương Tải về
29

Công văn 6646/UBND-VX của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc báo cáo tình hình triển khai thực hiện Chỉ thị 37-CT/TW và Quyết định 416/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
30

Hướng dẫn 33/HD-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về một số nội dung cơ bản trong công tác kiểm sát việc giải quyết vụ án tranh chấp lao động cá nhân

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Tư pháp-Hộ tịch Tải về
31

Quyết định 2981/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt Đề án vị trí việc làm các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Y tế

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
32

Quyết định 4210/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Đề án vị trí việc làm của Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Hành chính Tải về
33

Quyết định 3734/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt bổ sung kinh phí thực hiện chế độ đối với người cai nghiện ma túy và đối tượng bảo trợ xã hội năm 2022

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Chính sách Tải về
34

Quyết định 62/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc ban hành Quy định một số nội dung về quản lý tổ chức bộ máy, quản lý viên chức và lao động hợp đồng trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Thành phố Hải Phòng

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
35

Công văn 4388/LĐTBXH-TTr của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn công tác thanh tra năm 2023

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
36

Quyết định 3769/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc ban hành Chương trình An toàn, vệ sinh lao động Thành phố Cần Thơ, giai đoạn 2021 - 2025

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
37

Quyết định 1046/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2023 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
38

Công văn 1184/LĐLĐ-CSPL của Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh về việc báo cáo tình hình quan hệ lao động trước, trong và sau Tết Quý Mão 2023

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
39

Thông tư 14/2022/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành Ngân hàng

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Lao động-Tiền lương, Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
40

Quyết định 1988/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc phê duyệt danh mục vị trí việc làm, bản mô tả công việc và khung năng lực, ngạch công chức cao nhất và cơ cấu ngạch công chức của từng vị trí việc làm của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Yên Bái

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về