Văn bản Luật Lao động-Tiền lương

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 6.199 văn bản: Lao động-Tiền lương
41

Thông tư 09/2022/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành mỹ thuật

42

Thông tư 10/2022/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành nghệ thuật biểu diễn và điện ảnh

43

Quyết định 1485/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cở sở Cai nghiện ma túy tỉnh trực thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội

44

Quyết định 1484/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Công tác Xã hội tỉnh trực thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội

45

Kế hoạch 266/KH-TLĐ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

46

Thông tư 07/2022/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành thể dục thể thao

47

Kế hoạch 577/KH-TANDTC của Tòa án nhân dân tối cao về việc sơ kết thí điểm Quy chế tạm thời đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức, người lao động trong Tòa án nhân dân

48

Thông tư 12/2022/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức ngành tài nguyên và môi trường

49

Công văn 4198/LĐTBXH-TCGDNN của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc xin ý kiến góp ý dự thảo Đề án Nâng tầm kỹ năng lao động Việt Nam

50

Quyết định 1268/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình "Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong công nhân lao động tại các doanh nghiệp đến năm 2030"

51

Nghị định 83/2022/NĐ-CP của Chính phủ quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý

52

Kế hoạch 196/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc hỗ trợ phát triển thị trường lao động tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2023

53
54

Quyết định 36/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc bãi bỏ các văn bản quy pham pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh thuộc lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội

55

Nghị quyết 73/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc quy định mức hỗ trợ thường xuyên hàng tháng cho các chức danh Đội trưởng, Đội phó đội dân phòng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

56

Công văn 4138/LĐTBXH-TCCB của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc khắc phục tình trạng cán bộ, công chức, viên chức nghỉ việc, thôi việc

57

Kế hoạch 267/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc chăm sóc và nâng cao sức khỏe người lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp Thành phố Hà Nội giai đoạn 2020-2030

58
59

Quyết định 36/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc điều chỉnh mức thù lao cho Lực lượng Quản lý đê nhân dân tại phường - xã, thị trấn (nơi có đê) trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

60

Quyết định 3475/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội