Văn bản Luật Lao động-Tiền lương

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 6.199 văn bản: Lao động-Tiền lương
21

Quyết định 3713/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc bổ sung dự toán kinh phí năm 2022 cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để để thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ được giao năm 2022

22

Quyết định 3877/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt Đề án “Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý và tạo việc làm cho lao động nữ giai đoạn 2022 -2030”

23

Công văn 5369/TLĐ-QHLĐ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc phối hợp chỉ đạo Chương trình Chợ Tết Công đoàn 2023

24

Công văn 4561/LĐTBXH-QLLĐNN của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc rà soát, báo cáo đáp ứng điều kiện hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài

25
26

Công văn 6646/UBND-VX của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc báo cáo tình hình triển khai thực hiện Chỉ thị 37-CT/TW và Quyết định 416/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh

27

Hướng dẫn 33/HD-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về một số nội dung cơ bản trong công tác kiểm sát việc giải quyết vụ án tranh chấp lao động cá nhân

28

Quyết định 2981/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt Đề án vị trí việc làm các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Y tế

29

Quyết định 4210/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Đề án vị trí việc làm của Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội

30

Quyết định 3734/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt bổ sung kinh phí thực hiện chế độ đối với người cai nghiện ma túy và đối tượng bảo trợ xã hội năm 2022

31

Quyết định 62/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc ban hành Quy định một số nội dung về quản lý tổ chức bộ máy, quản lý viên chức và lao động hợp đồng trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Thành phố Hải Phòng

32

Công văn 4388/LĐTBXH-TTr của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn công tác thanh tra năm 2023

33

Quyết định 3769/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc ban hành Chương trình An toàn, vệ sinh lao động Thành phố Cần Thơ, giai đoạn 2021 - 2025

34

Quyết định 1046/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2023 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

35

Công văn 1184/LĐLĐ-CSPL của Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh về việc báo cáo tình hình quan hệ lao động trước, trong và sau Tết Quý Mão 2023

36

Thông tư 14/2022/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành Ngân hàng

37
38

Hướng dẫn 285/HD-UBND-LĐLĐ của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội và Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội về việc tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và Hội nghị người lao động năm 2023

39

Công văn 4337/LĐTBXH-TCCB của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc phân cấp và quy trình, thủ tục bổ nhiệm lãnh đạo, quản lý cấp Phòng, khoa và tương đương của đơn vị sự nghiệp

40

Quyết định 2247/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc phê duyệt Đề án vị trí việc làm công chức Sở Khoa học và Công nghệ