Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10176-8-15:2018 Công nghệ thông tin - Kiến trúc thiết bị UPnP

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • Tiêu chuẩn liên quan
 • Lược đồ
 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN 10176-8-15:2018

ISO/IEC 29341-8-15:2008

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - KIẾN TRÚC THIẾT BỊ UPnP - PHẦN 8-15: GIAO THỨC ĐIỀU KHIỂN THIẾT BỊ INTERNET GATEWAY - DỊCH VỤ CẤU HÌNH GIAO DIỆN CHUNG MẠNG DIỆN RỘNG

Information technology - UPnP device architecture - Part 8-15: Internet gateway device control protocol - Wide area network common interface configuration service

 

Lời nói đầu

TCVN 10176-8-15:2018 hoàn toàn tương đương với ISO/IEC 29341-8-15:2008

TCVN 10176-8-15:2018 do Tiểu Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/JTC 1/SC 35 Giao diện người sử dụng biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công b.

Bộ tiêu chuẩn TCVN 10176-8 Công nghệ thông tin - Kiến trúc thiết bị UPnP gồm các tiêu chuẩn sau:

- TCVN 10176-8-1:2017 (ISO/IEC 29341-8-1:2008), Phần 8-1: Giao thức điều khiển thiết bị internet gateway - Thiết bị internet gateway

- TCVN 10176-8-2:2017 (ISO/IEC 29341-8-2:2008), Phần 8-2: Giao thức điều khiển thiết bị internet gateway - Thiết bị mạng cục bộ

- TCVN 10176-8-3:2017 (ISO/IEC 29341-8-3:2008), Phần 8-3: Giao thức điều khiển thiết bị internet gateway - Thiết bị mạng diện rộng

- TCVN 10176-8-4:2017 (ISO/IEC 29341-8-4:2008), Phần 8-4: Giao thức điều khiển thiết bị internet gateway - Thiết bị kết nối mạng diện rộng

- TCVN 10176-8-5:2017 (ISO/IEC 29341-8-5:2008), Phần 8-5: Giao thức điều khiển thiết bị internet gateway - Thiết bị điểm truy cập mạng cục bộ không dây

- TCVN 10176-8-10:2017 (ISO/IEC 29341-8-10:2008), Phần 8-10: Giao thức điu khiển thiết bị internet gateway - Dịch vụ quản lý cấu hình host mạng cục bộ

- TCVN 10176-8-11:2017 (ISO/IEC 29341-8-11:2008), Phần 8-11: Giao thức điều khiển thiết bị internet gateway - Dịch vụ chuyển tiếp tầng 3

- TCVN 10176-8-12:2017 (ISO/IEC 29341-8-12:2008), Phần 8-12: Giao thức điều khiển thiết bị internet gateway - Dịch vụ xác thực liên kết

- TCVN 10176-8-13:2017 (ISO/IEC 29341-8-13:2008), Phần 8-13: Giao thức điều khiển thiết bị internet gateway - Dịch vụ radius từ máy trạm

- TCVN 10176-8-14:2018 (ISO/IEC 29341-8-14:2008), Phần 8-14: Giao thức điều khiển thiết bị internet gateway - Dịch vụ cấu hình liên kết cáp mạng diện rộng

- TCVN 10176-8-15:2018 (ISO/IEC 29341-8-15:2008), Phần 8-15: Giao thức điều khiển thiết bị internet gateway - Dịch vụ cấu hình giao diện chung mạng diện rộng

- TCVN 10176-8-16:2018 (ISO/IEC 29341-8-16:2008), Phần 8-16: Giao thức điều khiển thiết bị internet gateway - Dịch vụ cấu hình đường thuê bao số mạng diện rộng

- TCVN 10176-8-17:2018 (ISO/IEC 29341-8-17:2008), Phần 8-17: Giao thức điều khiển thiết bị internet gateway - Dịch vụ cấu hình liên kết Ethernet mạng diện rộng

- TCVN 10176-8-18:2018 (ISO/IEC 29341-8-18:2008), Phần 8-18: Giao thc điều khiển thiết bị internet gateway - Dịch vụ kết nối giao thức Internet mạng diện rộng

- TCVN 10176-8-19:2018 (ISO/IEC 29341-8-19:2008), Phần 8-19: Giao thức điều khiển thiết bị internet gateway - Dịch vụ cu hình liên kết dịch vụ điện thoại thông thường mạng diện rộng

- TCVN 10176-8-20:2018 (ISO/IEC 29341-8-20:2008), Phần 8-20: Giao thức điều khiển thiết bị internet gateway - Dịch vụ kết nối giao thức điểm-điểm mạng diện rộng

- TCVN 10176-8-21:2018 (ISO/IEC 29341-8-21:2008), Phần 8-21: Giao thức điều khiển thiết bị internet gateway - Dịch vụ cấu hình mạng cục bộ không dây

 

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - KIẾN TRÚC THIẾT BỊ UPnP - PHẦN 8-15: GIAO THỨC ĐIỀU KHIỂN THIẾT BỊ INTERNET GATEWAY - DỊCH VỤ CU HÌNH GIAO DIỆN CHUNG MẠNG DIỆN RỘNG

Information technology - UPnP device architecture - Part 8-15: Internet gateway device control protocol- Wide area network common interface configuration service

1  Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này phù hợp với kiến trúc thiết bị UPnP, phiên bản 1.0.

Tiêu chuẩn này mô hình hóa các đặc tính tầng vật lý của giao diện WAN trên Internet gateway sử dụng để truy cập Internet.

Dịch vụ này là Bắt buộc và được quy định trong urn:schemas-upnp-org:device:WANDevice

Một trong các thể hiện của dịch vụ này được quy định theo thiết bị gốc urn:schemas-upnp-org:device:InternetGatewayDevice.

2  Xác định mô hình dịch vụ

2.1  Kiểu dịch vụ

Kiểu dịch vụ sau đây định danh dịch vụ phù hợp với mẫu này:

urn:schemas-upnp-org:service:WANCableLinkCommonInterfaceConfig:1

2.2  Các biến trạng thái

Bảng 1 - Các biến trạng thái

Tên biến

Bắt buộc hoặc tùy chọn

Kiểu dữ liệu

Giá trị cho phép1

Giá trị mặc định1

Đơn vị

WANAccessType

Bắt buộc

String

Xem bảng 1.1

Chuỗi ký tự rỗng

Không xác định

Layer1UpstreamMaxBitRate

Bắt buộc

Ui4

Dãy giá trị là thiết bị WAN, công nghệ và/hoặc kịch bản triển khai

Chưa xác định

Bit/giây

Layer1DownstreamMaxBitRate

Bắt buộc

Ui4

Dãy giá trị là thiết bị WAN, công nghệ và/hoặc kịch bản triển khai

Chưa xác định

Bit/giây

PhysicalLinkStatus

Bắt buộc

String

Xem bảng 1.4

Không quy định

Không xác định

WANAccessProvider

Tùy chọn

String

Không có dãy giá trị nào được xác định

Chuỗi ký tự rỗng

Không xác định

MaximumActiveConnections

Tùy chọn

Ui2

Số cố định, phụ thuộc vào sản phẩm

Số cố định, phụ thuộc vào sản phẩm

Không xác định

NumberOfActiveConnections

Tùy chọn

Ui2

Không xác định

Không quy định

Không xác định

ActiveConnectionDeviceContainer

Tùy chọn

String

Không xác định

Chuỗi ký tự rỗng

Không xác định

ActiveConnectionServiceID

Tùy chọn

String

Không xác định

Chuỗi ký tự rỗng

Không xác định

TotalBytesSent

Tùy chọn

Ui4

Không xác định

Không quy định

Không xác định

TotalBytesReceived

Tùy chọn

Ui4

Không xác định

Không quy định

Không xác định

TotalPacketsSent

Tùy chọn

Ui4

Không xác định

Không quy định

Không xác định

TotalPacketsReceived

Tùy chọn

Ui4

Không xác định

Không quy định

Không xác định

EnabledForInternet

Tùy chọn

Boolean

0, 1

Không quy định

Không xác định

Các biến trạng thái không theo chuẩn do nhà cung cấp cài đặt

Không theo chuẩn

Sẽ xác định

Sẽ xác định

Sẽ xác định

Sẽ xác định

1 các giá trị liệt kê trong cột này là bắt buộc. Để quy định các giá trị tùy chọn chuẩn hoặc để ủy quyền việc ấn định các giá tr cho nhà cung cấp, phải tham chiếu thể hiện cụ thể của bảng thích hợp dưới đây

CHÚ THÍCH: Các giá trị mặc định không được quy định trong DCP. Tuy nhiên, nhà cung cp có th quyết định cung cấp các giá trị mặc định cho các biến SST khi thích hợp.

Bng 1.1 - Danh mục giá trị cho phép đối với biến WANAccessType

Giá trị

Bắt buộc hoặc tùy chọn

Mô tả

DSL

Bắt buộc

Chỉ áp dụng cho các modem DSL (Digital Subscriber Link - Liên kết thuê bao số)

POTS

Bắt buộc

Chỉ áp dng cho POTS (Plain old telephone service - Dịch vụ điện thoại thông thường)

Cable

Bắt buộc

Chỉ áp dụng cho các modem cáp

Ethernet

Bắt buộc

Chỉ áp dụng cho các modem Ethernet được gắn bên ngoài.

Biến WANAccessType phải được thiết lập cho một trong các giá trị được liệt kê trong bảng, cho thiết bị phần cứng khi thích hợp.

Bảng 1.2 - Danh mục giá trị cho phép đối với biến PhysicalLinkStatus

Giá trị

Bắt buộc hoặc tùy chọn

Up

Bắt buộc

Down

Bắt buộc

Initializing

Tùy chọn

Unavailable

Tùy chọn

2.2.1  WANAccessType

Biến này quy định kiểu truy cập WAN (modem) giữa mạng thường trực và nhà cung cấp dịch vụ Internet (Internet service provider - ISP). Ethernet được tham chiếu đến một modem Ethernet gắn bên ngoài. Các giá trị khác không phải giải thích gì thêm.

2.2.2  Layer1UpstreamMaxBitRate

Biến này quy định tốc độ bit (tính theo bit/giây) tải lên tối đa theo lý thuyết (từ WANDevice đến ISP) cho thiết bị WAN. Ví dụ, 33600 đối với modem POTS V.90.

2.2.3  Layer1DownstreamMaxBitRate

Biến này quy định tốc độ bit (tính theo bit/giây) tải xuống tối đa theo lý thuyết (từ ISP WANDevice) cho thiết bị WAN. Ví dụ, 56000 đối với modem POTS V.90.

2.2.4  PhysicalLinkStatus

Biến này cho biết trạng thái của kết nối (liên kết) vật lý từ thiết bị WAN đến thực thể kết nối (có thể là ISP CO cho modem tích hợp và tình trạng liên kết Ethernet cho modem Ethernet kết nối bên ngoài)

2.2.5  WANAccessProvider

Đây là tên chuỗi ký tự mô tả của nhà cung cấp dịch vụ cung cấp tính kết nối của liên kết trên giao diện WAN. Nhà cung cấp này Có thể hoặc Không thể là nhà cung cấp dịch vụ Internet. Ví dụ, khách hàng Có thể có dịch vụ DSL từ công ty điện thoại và dịch vụ truy cập Internet từ công ty điện thoại khác. Trong trường hợp này, dịch vụ có trước sẽ được định danh bi biến này. Định dạng của văn bản phụ thuộc việc cài đặt. Việc cài đặt có thể cung cấp thông tin như là các số điện thoại hỗ trợ khách hàng vì vậy người sử dụng có thể được giúp đỡ khi cần thiết.

2.2.6  MaximumActiveConnections

Biến này cho biết số các kết nối hoạt động tối đa mà gateway có thể hỗ trợ đồng thời. Điều này khác với số các thể hiện của dịch vụ WAN*Connection được khi tạo bi gateway. Ví dụ, tài liệu mô tả có th cung cấp 10 thể hiện tĩnh của WANPPPConnection. Nếu giá trị ca biến này là 5 thì không có nhiều hơn 5 kết nối có thể hoạt động cùng lúc trên WANDevice này.

Chú ý rằng giá trị của biến này có thể phụ thuộc vào các khả năng của phần mềm và phần cứng của giao diện WAN cụ thể (mô hình hóa bi WANDevice) cũng như chức năng của kiu kết nối đã hỗ trợ. Ví dụ, một modem nhất định có thể hỗ trợ trên 5 kết nối được nối cầu cùng lúc nhưng chỉ có 3 kết nối PPTP cùng lúc. Giá trị này không th là 0.

2.2.7  NumberOfActiveConnections

Số các th hiện của dịch vụ WAN*Connection hiện hoạt động trên giao diện WAN.

2.2.8  ActiveConnectionDeviceContainer và ActiveConnectionServiceID

Các kết nối hoạt động được biểu diễn dưới dạng mảng các mục nhập - mỗi mục nhập bao gồm 2 giá trị được biểu diễn bởi các biển trạng thái sau đây:

ActiveConnectionDeviceContainer - định danh bộ chứa WANConnectionDevice cho thể hiện của dịch vụ kết nối hoạt động. Có dạng sau: uuid:device-UUID:WANConnectionDevice:v

ActiveConnectionServiceID - ID dịch vụ của dịch vụ kết nối hoạt động. Có dạng sau: urn:upnp-org:serviceID:serviceID.

Biến cho biết tổng số (phần tử trong mảng) của các kết nối hoạt động đồng thời, (các phần tử trong mảng) trên WANDevice này. Để trích xuất tất cả các mảng mục nhập thì máy trạm nên lặp lại việc gọi hoạt động GetActiveConnection với chỉ số của mảng tăng từ 0 đến [NumberOfActiveConnections-1]

2.2.9  TotalBytesSent

Biến này biểu diễn bộ đếm tích lũy cho tổng số các byte đã gửi tải lên qua tất cả các thể hiện của dịch vụ kết nối trên WANDevice. Bộ đếm về giá trị 0 sau khi đạt tới giá trị tối đa (2^32)-1.

2.2.10  TotalBytesSent

Biến này biểu diễn bộ đếm lũy tích cho tổng số các byte đã nhận tải xuống qua tất cả các thể hiện của dịch vụ kết nối trên WANDevice. Bộ đếm về giá trị 0 sau khi đạt tới giá trị tối đa (2^32)-1.

2.2.11  TotalPacketsSent

Biến này biểu diễn bộ đếm lũy tích cho tổng số gói IP hoặc PPP đã gửi tải lên qua tất cả các thể hiện của dịch vụ kết nối trên WANDevice. Bộ đếm về giá trị 0 sau khi đạt tới giá trị tối đa (2^32)-1.

2.2.12  TotalPacketsReceived

Biến này biểu diễn bộ đếm lũy tích cho tổng số gói IP hoặc PPP đã nhận tải xuống qua tất cả các thể hiện của dịch vụ kết nối trên WANDevice. Bộ đếm về giá trị 0 sau khi đạt tới giá trị tối đa (2^32)-1.

2.2.13  EnabledForInternet

Biến này có thể được sử dụng để kích hoạt hoặc không kích hoạt truy cập đến và từ Internet, qua tất cả các thể hiện của kết nối. Biến này có thể được đặt là 0 để tắt truy cập đến Internet. Trong trường hợp các công nghệ Always-On, Always-Connected (AOAC - luôn bật, luôn kết nối) như là DSL hoặc các modem cáp, các phiên IP hoặc PPP sẽ bị hủy tại WANDevice.

2.2.14  Mối quan hệ giữa các biến trạng thái

Nếu biến EnabledForInternet được đặt là 0 thì biến NumberOfActiveConnections sẽ bị bỏ qua. Giá trị của biến NumberOfActiveConnections không thể vượt quá biến MaximumActiveConnections.

Các biến NumberOfActiveConnections, ActiveConnectionDeviceContainer, ActiveConnectionServiceID có liên quan với nhau, khi nhà cung quyết định cài đặt tính năng này thì phải cài đặt tất cả 3 biển trên.

2.3  Ghi thành sự kiện và kiểm duyệt

Bảng 2 - Kiểm duyệt sự kiện

Tên biến

Ghi thành sự kiện

Sự kiện kiểm duyệt

Tỉ lệ sự kiện tối đa1

Liên kết logic

Delta tối thiểu mỗi sự kiện2

WANAccessType

Không

Không

Không xác định

Không xác định

Không xác định

Layer1UpstreamMaxBitRate

Không

Không

Không xác định

Không xác định

Không xác định

Layer1DownstreamMaxBitRate

Không

Không

Không xác định

Không xác định

Không xác định

PhysicalLinkStatus

Không

Không xác định

Không xác định

Không xác định

WANAccessProvider

Không

Không

Không xác định

Không xác định

Không xác định

MaximumActiveConnections

Không

Không

Không xác định

Không xác định

Không xác định

NumberOfActiveConnections

Không

Không xác định

Không xác định

Không xác định

ActiveConnectionDeviceContainer

Không

Không

Không xác định

Không xác định

Không xác định

ActiveConnectionServiceID

Không

Không

Không xác định

Không xác định

Không xác định

TotalBytesSent

Không

Không

Không xác định

Không xác định

Không xác định

TotalBytesReceived

Không

Không

Không xác định

Không xác định

Không xác định

TotalPacketsSent

Không

Không

Không xác định

Không xác định

Không xác định

TotalPacketsReceived

Không

Không

Không xác định

Không xác định

Không xác định

EnabledForInternet

Không

Không xác định

Không xác định

Không xác định

Các biến trạng thái không theo chuẩn do nhà cung cấp UPnP cài đặt

Sẽ xác định

Sẽ xác định

Sẽ xác định

Sẽ xác định

Sẽ xác định

1 Được xác định bi N, trong đó T lệ =(Sự kiện)/(N giây)

2 (N)*(Bước khoảng giá trị cho phép)

2.3.1  Mô hình sự kiện

Mô hình ghi thành sự kiện khá đơn giản và không được kiểm duyệt. Người dùng đăng ký các sự kiện trên dịch vụ này có thể sử dụng các cập nhật trên các biến PhysicalLinkStatus, NumberOfActiveConnections và EnabledForInternet để cung cấp phản hồi của người sử dụng và quản lý các kết nối từ ứng dụng cục bộ.

2.4  Các hoạt động

Bảng sau đây là thông tin chi tiết về các hoạt động, bao gồm các mô tả ngắn của các hoạt động, kết quả của hoạt động trên biến trạng thái và các mã lỗi xác định bởi các hoạt động.

Bảng 3- Các hoạt động

Tên

Bắt buộc hoặc tùy chọn

SetEnabledForInternet

Tùy chọn

GetEnabledForInternet

Tùy chọn

GetCommonLinkProperties

Bắt buộc

GetWANAccessProvider

Tùy chọn

GetMaximumActiveConnection

Tùy chọn

GetTotalByteSent

Tùy chọn

GetTotalByteReceived

Tùy chọn

GetTotalPacketsSent

Tùy chọn

GetTotalPacketsReceived

Tùy chọn

GetActiveConnection

Tùy chọn

Các hoạt động không theo chuẩn do nhà cung cấp UPnP cài đặt

Không theo chuẩn

2.4.1  SetEnabledForInternet

Hoạt động này kích hoạt hoặc không kích hoạt truy cập đến Internet trên WANDevice.

2.4.1.1  Các đối số

Bảng 4 - Các đối số cho SetEnabledForInternet

Đối số

Hướng

Biến trạng thái liên quan

NewEnabledForInternet

IN

EnabledForInternet

2.4.1.2  Phụ thuộc vào trạng thái (nếu có)

2.4.1.3  Ảnh hưng đến trạng thái (nếu có)

Đặt biến này là 0 để tắt truy cập đến Internet trên WANDevice. Các hoạt động trong các dịch vụ khác có thể trở thành các thao tác “Don’t Care” trong trạng thái này.

2.4.1.4  Các lỗi

Mã lỗi

Mô tả lỗi

Mô tả

401

Invalid Action

Không có hoạt động nào

402

Invalid Args

Bao gồm các lỗi sau: không đủ các đối số IN, quá nhiều đối số IN, không có đối số IN nào xác định bi tên đó, một hoặc nhiều đối số IN có kiểu dữ liệu sai. Xem Kiến trúc thiết bị UPnP.

501

Action Failed

Có thể trả về trạng thái hiện tại nếu dịch vụ ngăn chặn việc gọi hoạt động đó.

2.4.2  GetEnabledForInternet

Hoạt động này trích xuất giá trị của biến EnabledForInternet.

2.4.2.1  Các đối số

Bảng 5 - Các đối số cho GetEnabledForInternet

Đối số

Hướng

Biến trạng thái liên quan

NewEnabledForInternet

OUT

EnabledForInternet

2.4.2.2  Phụ thuộc vào trạng thái (nếu có)

2.4.2.3  Ảnh hưởng đến trạng thái (nếu có)

Không có thông tin.

2.4.2.4  Các lỗi

Mã lỗi

Mô tả lỗi

Mô tả

401

Invalid Action

Không có hoạt động nào

402

Invalid Args

Bao gồm các lỗi sau: không đủ các đối số IN, quá nhiều đối số IN, không có đối số IN nào xác định bởi tên đó, một hoặc nhiều đối số IN có kiểu dữ liệu sai. Xem Kiến trúc thiết bị UPnP.

501

Action Failed

Có thể trả về trạng thái hiện tại nếu dịch vụ ngăn chặn việc gọi hoạt động đó.

2.4.3  GetCommonLinkProperties

Hoạt động này trích xuất các đặc tính liên kết vật lý của giao diện WAN (WANDevice).

2.4.3.1  Các đối số

Bảng 6 - Các đối số cho GetCommonLinkProperties

Đối số

Hướng

Biến trạng thái liên quan

NewWANAccessType

OUT

WANAccessType

New Layer1UpstreamMaxBitRate

OUT

Layer1UpstreamMaxBitRate

NewLayer1DownstreamMaxBitRate

OUT

Layer1DownstreamMaxBitRate

NewPhysicalLinkStatus

OUT

PhysicalLinkStatus

2.4.3.2  Phụ thuộc vào trạng thái (nếu có)

2.4.3.3  Ảnh hưng đến trạng thái (nếu có)

Không có thông tin.

2.4.3.4  Các lỗi

Mã lỗi

Mô t lỗi

Mô tả

402

Invalid Args

Bao gồm các lỗi sau: không đủ các đối số IN, quá nhiều đối số IN, không có đối số IN nào xác định bởi tên đó, một hoặc nhiều đối số IN có kiểu dữ liệu sai. Xem Kiến trúc thiết bị UPnP.

2.4.4  GetWANAccessProvider

Hoạt động này trích xuất mô tả chuỗi ký tự của nhà cung cấp dịch vụ liên kết, chung cho tất cả các thể hiện của kết nối trên WANDevice.

2.4.4.1  Các đối số

Bảng 7 - Các đối số cho GetWANAccessProvider

Đối số

Hướng

Biến trạng thái liên quan

NewWANAccessProvider

OUT

WANAccessProvider

2.4.4.2  Phụ thuộc vào trạng thái (nếu có)

2.4.4.3  Ảnh hưng đến trạng thái (nếu có)

Không có thông tin.

2.4.4.4  Các lỗi

Mã lỗi

Mô tả lỗi

Mô tả

402

Invalid Args

Bao gồm các lỗi sau: không đủ các đối số IN, quá nhiều đối số IN, không có đối số IN nào xác định bi tên đó, một hoặc nhiều đối số IN có kiểu dữ liệu sai. Xem Kiến trúc thiết bị UPnP.

2.4.5  GetMaximumActiveConnections

Hoạt động này trích xuất số lượng tối đa các kết nối hoạt động có thể xảy ra qua tất cả các thể hiện của kết nối trên WANDevice.

2.4.5.1  Các đối số

Bảng 8 - Các đối số cho GetMaximumActiveConnections

Đi s

Hướng

Biến trạng thái liên quan

NewMaximumActiveConnections

OUT

MaximumActiveConnections

2.4.5.2  Phụ thuộc vào trạng thái (nếu có)

2.4.5.3  Ảnh hưng đến trạng thái (nếu có)

Không có thông tin.

2.4.5.4  Các lỗi

Mã lỗi

Mô tả lỗi

Mô tả

402

Invalid Args

Bao gồm các lỗi sau: không đ các đối số IN, quá nhiều đối số IN, không có đối số IN nào xác định bi tên đó, một hoặc nhiều đối số IN có kiểu dữ liệu sai. Xem Kiến trúc thiết bị UPnP.

2.4.6  GetTotalBytesSent

Hoạt động này trích xuất bộ đếm lũy tích của các byte đã gửi tải lên qua tất cả các thể hiện của kết nối trên WANDevics.

2.4.6.1  Các đối số

Bảng 9 - Các đối số cho GetTotalBytesSent

Đối số

Hướng

Biến trạng thái liên quan

NewTotalBytes Sent

OUT

TotalBytesSent

2.4.6.2  Phụ thuộc vào trạng thái (nếu có)

2.4.6.3  Ảnh hưởng đến trạng thái (nếu có)

Không có thông tin.

2.4.6.4  Các lỗi

Mã lỗi

Mô tả lỗi

Mô tả

402

Invalid Args

Bao gồm các lỗi sau: không đủ các đối số IN, quá nhiều đối số IN, không có đối số IN nào xác định bởi tên đó, một hoặc nhiều đối số IN có kiểu dữ liệu sai. Xem Kiến trúc thiết bị UPnP.

2.4.7  GetTotalBypesReceived

Hoạt động này trích xuất bộ đếm lũy tích của các byte đã nhận tải xuống qua tất cả các thể hiện của kết nối trên WANDevice.

2.4.7.1  Các đối số

Bảng 10 - Các đối s cho GetTotalBypesReceived

Đối số

Hướng

Biến trạng thái liên quan

NewTotalBypesReceived

OUT

TotalBypesReceived

2.4.7.2  Phụ thuộc vào trạng thái (nếu có)

2.4.7.3  Ảnh hưng đến trạng thái (nếu có)

Không có thông tin.

2.4.7.4  Các lỗi

Mã lỗi

Mô tả lỗi

Mô tả

402

Invalid Args

Bao gồm các lỗi sau: không đủ các đối số IN, quá nhiều đối số IN, không có đối số IN nào xác định bởi tên đó, một hoặc nhiều đối số IN có kiểu dữ liệu sai. Xem Kiến trúc thiết bị UPnP.

2.4.8  GetTotalPacketsSent

Hoạt động này trích xuất bộ đếm lũy tích của các gói IP hoặc PPP đã gửi tải lên qua tất cả các thể hiện của kết nối trên WANDevice.

2.4.8.1  Các đối số

Bảng 11 - Các đối số cho GetTotalPacketsSent

Đối số

Hướng

Biến trạng thái liên quan

NewTotalPacketsSent

OUT

TotalPacketsSent

2.4.8.2  Phụ thuộc vào trạng thái (nếu có)

2.4.8.3  Ảnh hưởng đến trạng thái (nếu có)

Không có thông tin.

2.4.8.4  Các lỗi

Mã lỗi

Mô tả lỗi

Mô tả

402

Invalid Args

Bao gồm các lỗi sau: không đủ các đối số IN, quá nhiều đối số IN, không có đối số IN nào xác định bởi tên đó, một hoặc nhiều đối số IN có kiểu dữ liệu sai. Xem Kiến trúc thiết bị UPnP.

2.4.9  GetTotalPacketsReceived

Hoạt động này trích xuất bộ đếm lũy tích của các gói IP hoặc PPP đã nhận tải xuống qua tất cả các thể hiện của kết nối trên WANDevice.

2.4.9.1  Các đối số

Bảng 12 - Các đối số cho GetTotalPacketsReceived

Đi s

Hướng

Biến trạng thái liên quan

NewTotalPacketsReceived

OUT

TotalPacketsReceived

2.4.9.2  Phụ thuộc vào trạng thái (nếu có)

2.4.9.3  Ảnh hưởng đến trạng thái (nếu có)

Không có thông tin.

2.4.9.4  Các lỗi

Mã lỗi

Mô tả lỗi

Mô tả

402

Invalid Args

Bao gồm các lỗi sau: không đủ các đối số IN, quá nhiều đối số IN, không có đối số IN nào xác định bi tên đó, một hoặc nhiều đối số IN có kiểu dữ liệu sai. Xem Kiến trúc thiết bị UPnP.

2.4.10  GetActiveConnection

Hoạt động này trích xuất ID dịch vụ của kết nối hoạt động cụ thể. Các kết nối hoạt động được biểu diễn dưới dạng mảng. Nếu máy trạm muốn nhận được tất cả các phần từ của mảng thì mảng sẽ lặp lại hoạt động này bng cách móc nối trên chỉ số mảng từ 0 đến (NumberOfActiveConnections-1) Hoặc đến khi gặp lỗi bị trả về. Chú ý rằng máy trạm nên đánh giá lại vòng lặp của nó nếu NumberOfActiveConnections được ghi vào sự kiện trong suốt quá trình nhận toàn bộ mục nhập.

2.4.10.1  Các đối số

Bảng 13 - Các đối số cho GetActiveConnection

Đối số

Hướng

Biến trạng thái liên quan

NewActiveConnectionIndex

IN

ActiveConnectionIndex

NewActiveConnectionContainer

OUT

ActiveConnectionContainer

NewActiveConnectionServiceID

OUT

ActiveConnectionServiceID

2.4.10.2  Phụ thuộc vào trạng thái (nếu có)

2.4.10.3  Ảnh hưng đến trạng thái (nếu có)

Không có thông tin.

2.4.10.4  Các lỗi

Mã lỗi

Mô tả lỗi

Mô tả

402

Invalid Args

Bao gồm các lỗi sau: không đủ các đối số IN, quá nhiều đối số IN, không có đối số IN nào xác định bi tên đó, một hoặc nhiều đối số IN có kiểu dữ liệu sai. Xem Kiến trúc thiết bị UPnP phần Điều khiển.

501

Action Failed

Có thể trả về trạng thái hiện tại nếu dịch vụ ngăn chặn việc gọi hoạt động đó

712

NullValueAtSpecifiedArrayIndex

Chỉ số mảng đã quy định nắm giữ giá trị NULL

2.4.11  Các hoạt động không theo tiêu chuẩn thực thi bi nhà cung cấp UPnP

Các hoạt động không theo chuẩn thực thi bi nhà cung cấp UPnP nên được đề cập đến trong tiêu chuẩn này nhằm tạo thuận lợi cho việc chứng nhận. Kiến trúc thiết bị UPnP liệt kê các yêu cầu đặt tên cho các hoạt động không theo chun (xem phần Mô tả lỗi).

2.4.12  Mi quan hệ giữa các hoạt động

Nếu hoạt động SetEnabledForInternet đặt biến EnabledForInternet là 0 thì việc các hoạt động set cố gắng khi tạo các kết nối trong các dịch vụ khác có thể trả về các lỗi.

2.4.13  Các mã lỗi thông thường

Bảng sau đây liệt kê các mã lỗi thông thường cho các hoạt động về kiểu dịch vụ này. Nếu một hoạt động dẫn đến nhiều lỗi thì lỗi cụ thể nhất sẽ được trả về.

Bảng 14- Các mã lỗi thông thường

Mã lỗi

Mô tả lỗi

Mô tả

401

Invalid Action

Xem Kiến trúc thiết bị UPnP phần Điều khiển

402

Invalid Args

Bao gồm các lỗi sau: không đủ các đối số IN, quá nhiều đối số IN, không có đối số IN nào xác định bi tên đó, một hoặc nhiều đối số IN có kiểu dữ liệu sai. Xem Kiến trúc thiết bị UPnP phần Điều khiển.

404

Invalid Var

Xem Kiến trúc thiết bị UPnP phần Điều khiển

501

Action Failed

Có thể trả về trạng thái hiện tại nếu dịch vụ ngăn chặn việc gọi hoạt động đó. Xem Kiến trúc thiết bị UPnP phần Điều khiển

600-699

TBD

Các lỗi hoạt động chung do Ban kỹ thuật UPnP Forum xác định

701-799

 

Các lỗi hoạt động chung do Ban công tác UPnP Forum xác định

800-899

TBD

(do nhà cung cấp UPnP quy định)

2.5  Lý thuyết vận hành

Dịch vụ WANCommonInterfaceConfig phải được cài đặt cho mỗi WANDevice. Dịch vụ này mô hình hóa các đặc tính giao diện WAN chung cho tất cả các thể hiện của dịch vụ kết nối.

Biến MaximumActiveConnection dành riêng cho kiểu giao diện WAN. Mối quan hệ giữa số lượng thể hiện tĩnh của dịch vụ WAN*Connection trong tài liệu mô tả và giá trị của các biến MaximumActiveConnections and NumberOfActiveConnections được minh họa rõ nét nhất bằng một ví dụ cụ thể.

Giả sử một gateway hỗ trợ modem POTS trên giao diện WAN. Để hỗ trợ khả năng xảy ra của nhiều thể hiện kết nối (một thể hiện cho mỗi tài khoản người sử dụng với một ISP), nhà cung cấp gateway có thể quy định số lượng các thể hiện của WANPPPConnection tĩnh. Tuy nhiên, do chỉ có một thể hiện kết nối có thể hoạt động trên modem POTS tại bất kỳ thời điểm nào cho nên biến MaximumActiveConnections sẽ được đặt là 1. Biến ActiveConnectionServiceID tương ứng với mục nhập đầu tiên (trong mảng các kết nối hoạt động) sẽ định rõ ID dịch vụ của WANPPPConnection là active (đang hoạt động).

3  Mô tả thiết bị bằng XML

4  Kiểm thử

SetEnabledForInternet/GetEnabledForInternet

Dãy kiểm thử 1: để kiểm thử luồng thành công

Lớp ngữ nghĩa: 2

Các điều kiện tiên quyết: Tiếp theo dãy các hoạt động được phác thảo trong mô tả dịch vụ WANPPP hoặc WANIPConnection nhằm đảm bảo rằng biến ConnectionStatus là Disconnected.

CHÚ THÍCH: Việc kiểm thử này chỉ có th được áp dụng nếu nhà cung cấp có cài đặt tính năng.

SetEnabledForInternet                                                 Thành công = 200

Đối số In

Giá trị

Biến trạng thái

Giá trị hiện tại

Giá trị mong đợi

EnabledForInternet

1

 

 

 

Đối số Out

Giá trị mong đợi

 

 

 

 

 

Mã lỗi (nếu có)

Không xác định

Không xác định

GetEnabledForInternet                                                 Thành công = 200

Đối số In

Giá trị

Biến trạng thái

Trạng thái hiện tại

Trạng thái mong đợi

 

 

 

 

 

Đối số Out

Giá trị mong đợi

 

 

 

EnabledForlntemet

1

Mã lỗi (nếu có)

Không xác định

Không xác định

Kiểm thử này nên được nhắc lại với giá trị đặt là 0.

 

Phụ lục A

(Tham khảo)

Các tiêu chuẩn gốc về UPnP

Trong tiêu chuẩn này, có thể tạo ra tham chiếu đến các tiêu chuẩn gốc về UPnP. Các tham chiếu này nhằm mục đích duy trì tính nhất quán giữa các đặc tả do ISO/IEC và hiệp hội các nhà thực thi UPnP công bố. Bảng sau đây chỉ ra các tiêu đề tiêu chuẩn UPnP và phần tương ứng của TCVN 10176 (ISO/IEC 29341)

Tiêu đề tiêu chuẩn về UPnP

Tiêu chuẩn tương ứng

Kiến trúc thiết bị UPnP phiên bản 1.0

(ISO/IEC 29341-1)

Thiết bị cơ s UPnP

(ISO/IEC 29341-2)

Kiến trúc âm thanh và hình ảnh

(ISO/IEC 29341-3-1)

Thiết bị kết xuất media

(ISO/IEC 29341-3-2)

Thiết bị máy chủ media

(ISO/IEC 29341-3-3)

Dịch vụ vận tải âm thanh và hình ảnh

(ISO/IEC 29341-3-10)

Dịch vụ quản lý kết nối

(ISO/IEC 29341-3-11)

Dịch vụ thư mục nội dung

(ISO/IEC 29341-3-12)

Dịch vụ kiểm soát kết xuất

(ISO/IEC 29341-3-13)

Thiết bị kết xuất media mức 2

(ISO/IEC 29341-4-2)

Dịch vụ máy chủ media mức 2

(ISO/IEC 29341-4-3)

Khuôn mẫu cấu trúc dữ liệu

(ISO/IEC 29341-4-4)

Dịch vụ vn tải âm thanh và hình ảnh mức 2

(ISO/IEC 29341-4-10)

Dịch vụ quản lý kết nối mức 2

(ISO/IEC 29341-4-11)

Dịch vụ thư mục nội dung mức 2

(ISO/IEC 29341-4-12)

Dịch vụ kiểm soát kết xuất mức 2

(ISO/IEC 29341-4-13)

Ghi chép định kỳ mức 2

(ISO/IEC 29341-4-14)

Thiết bị camera an ninh số

(ISO/IEC 29341-5-1)

Dịch vụ chụp ảnh động an ninh số

(ISO/IEC 29341-5-10)

Dịch vụ cài đặt camera an ninh số

(ISO/IEC 29341-5-11)

Dịch vụ chụp ảnh không đổi an ninh số

(ISO/IEC 29341-5-12)

Thiết bị hệ thống

TCVN 10176-6-1 (ISO/IEC 29341-6-1)

Thiết bị điều nhiệt theo vùng

TCVN 10176-6-2 (ISO/IEC 29341-6-2)

Dịch vụ van điều khiển

TCVN 10176-6-10 (ISO/IEC 29341-6-10)

Dịch vụ chế độ vận hành quạt

TCVN 10176-6-11 (ISO/IEC 29341-6-11)

Dịch vụ tốc độ quạt

TCVN 10176-6-12 (ISO/IEC 29341-6-12)

Dịch vụ trạng thái tòa nhà

TCVN 10176-6-13 (ISO/IEC 29341-6-13)

Dịch vụ lịch biểu điểm đặt

TCVN 10176-6-14 (ISO/IEC 29341-6-14)

Dịch vụ cảm biến nhiệt độ

TCVN 10176-6-15 (ISO/IEC 29341-6-15)

Dịch vụ điểm đặt nhiệt độ

TCVN 10176-6-16 (ISO/IEC 29341-6-16)

Dịch vụ chế độ người sử dụng

TCVN 10176-6-17 (ISO/IEC 29341-6-17)

Thiết bị chiếu sáng nhị phân

TCVN 10176-7-1 (ISO/IEC 29341-7-1)

Thiết bị chiếu sáng có thể điều chỉnh

TCVN 10176-7-2 (ISO/IEC 29341-7-2)

Dịch vụ điều chỉnh

TCVN 10176-7-10 (ISO/IEC 29341-7-10)

Dịch vụ chuyển mạch nguồn

TCVN 10176-7-11 (ISO/IEC 29341-7-11)

Thiết bị internet gateway

TCVN 10176-8-1 (ISO/IEC 29341-8-1)

Thiết bị mạng cục bộ

TCVN 10176-8-2 (ISO/IEC 29341-8-2)

Thiết bị mạng diện rộng

TCVN 10176-8-3 (ISO/IEC 29341-8-3)

Thiết bị kết nối mạng diện rộng

TCVN 10176-8-4 (ISO/IEC 29341-8-4)

Thiết bị điểm truy cập mạng cục bộ không dây

TCVN 10176-8-5 (ISO/IEC 29341-8-5)

Dịch vụ quản lý cấu hình host mạng cục bộ

TCVN 10176-8-10 (ISO/IEC 29341-8-10)

Dịch vụ chuyển tiếp tầng 3

TCVN 10176-8-11 (ISO/IEC 29341-8-11)

Dịch vụ xác thực liên kết

TCVN 10176-8-12 (ISO/IEC 29341-8-12)

Dịch vụ radius từ máy trạm

TCVN 10176-8-13 (ISO/IEC 29341-8-13)

Dịch vụ cấu hình liên kết cáp WAN

TCVN 10176-8-14 (ISO/IEC 29341-8-14)

Dịch vụ cấu hình giao diện chung WAN

TCVN 10176-8-15 (ISO/IEC 29341-8-15)

Dịch vụ cấu hình liên kết DSL WAN

TCVN 10176-8-16 (ISO/IEC 29341-8-16)

Dịch vụ cấu hình liên kết Ethernet WAN

TCVN 10176-8-17 (ISO/IEC 29341-8-17)

Dịch vụ kết nối IP WAN

TCVN 10176-8-18 (ISO/IEC 29341-8-18)

Dịch vụ cấu hình liên kết OTS WAN

TCVN 10176-8-19 (ISO/IEC 29341-8-19)

Dịch vụ kết nối PPP WAN

TCVN 10176-8-20 (ISO/IEC 29341-8-20)

Dịch vụ cấu hình WLAN

TCVN 10176-8-21 (ISO/IEC 29341-8-21)

Thiết bị máy in

(ISO/IEC 29341-9-1)

Thiết bị máy quét hình phiên bản 1.0

(ISO/IEC 29341-9-2)

Dịch vụ hoạt động ngoài

(ISO/IEC 29341-9-10)

Dịch vụ nạp

(ISO/IEC 29341-9-11)

Dịch vụ in cơ bản

(ISO/IEC 29341-9-12)

Dịch vụ quét hình

(ISO/IEC 29341-9-13)

Kiến trúc QoS phiên bản 1.0

(ISO/IEC 29341-10-1)

Dịch vụ thiết bị QoS

(ISO/IEC 29341-10-10)

Dịch vụ quản lý QoS

(ISO/IEC 29341-10-11)

Dịch vụ lưu trữ chính sách QoS

(ISO/IEC 29341-10-12)

Kiến trúc QoS mức 2

(ISO/IEC 29341-11-1)

Các lược đồ QoS

(ISO/IEC 29341-11-2)

Dịch vụ thiết bị QoS mức 2

(ISO/IEC 29341-11-10)

Dịch vụ quản lý QoS

(ISO/IEC 29341-11-11)

Dịch vụ lưu trữ chính sách QoS mức 2

(ISO/IEC 29341-11-12)

Thiết bị client giao diện người sử dụng từ xa

(ISO/IEC 29341-12-1)

Thiết bị server giao diện người sử dụng từ xa

(ISO/IEC 29341-12-2)

Dịch vụ client giao diện người sử dụng từ xa

(ISO/IEC 29341-12-10)

Dịch vụ server giao diện người sử dụng từ xa

(ISO/IEC 29341-12-11)

Dịch vụ an ninh cho thiết bị

(ISO/IEC 29341-13-10)

Dịch vụ điều khiển an ninh

(ISO/IEC 29341-13-11)

 

Mục lục

Li nói đầu

1  Phạm vi áp dụng

2  Xác định mô hình dịch vụ

2.1  Kiểu dịch vụ

2.2  Các biến trạng thái

2.3  Ghi thành sự kiện và kiểm duyệt

2.4  Các hoạt động

2.5  Lý thuyết vận hành

3  Mô tả thiết bị bằng XML

4  Kiểm thử

Phụ lục A (Tham khảo) Các tiêu chuẩn gốc về UPnP

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 10176-8-15:2018

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10176-8-15:2018 ISO/IEC 29341-8-15:2008 Công nghệ thông tin - Kiến trúc thiết bị UPnP - Phần 8-15: Giao thức điều khiển thiết bị internet gateway - Dịch vụ cấu hình giao diện chung mạng diện rộng
Số hiệu:TCVN 10176-8-15:2018Loại văn bản:Tiêu chuẩn Việt Nam
Cơ quan ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệLĩnh vực:Khoa học-Công nghệ , Thông tin-Truyền thông
Năm ban hành:Hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Người ký:Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

tải Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 10176-8-15:2018

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Vui lòng đợi