Thông báo 339/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại Hội nghị Ứng dụng khoa học và công nghệ phát triển sản xuất, nâng cao hiệu quả kinh tế của các sản phẩm chủ lực vùng đồng bằng sông Hồng

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

 

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------
Số: 339/TB-VPCP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2012
 
 
THÔNG BÁO
KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG NGUYỄN THIỆN NHÂN TẠI HỘI NGHỊ “ỨNG DỤNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT, NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH TẾ CỦA CÁC SẢN PHẨM CHỦ LỰC VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG”
 
 
Ngày 18 tháng 8 năm 2012, tại tỉnh Hà Nam, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã chủ trì Hội nghị “Ứng dụng khoa học và công nghệ phát triển sản xuất, nâng cao hiệu quả kinh tế của các sản phẩm chủ lực vùng đồng bằng sông Hồng” do Bộ Khoa học và Công nghệ và Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam tổ chức. Tham dự Hội nghị có đại diện các Bộ, cơ quan: Khoa học và Công nghệ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giáo dục và Đào tạo, Công Thương, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, Văn phòng Chính phủ và Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; đại diện lãnh đạo các tỉnh, thành phố, sở Khoa học và Công nghệ vùng đồng bằng sông Hồng và đại diện một số viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp khoa học và công nghệ.
Sau khi nghe Bộ Khoa học và Công nghệ báo cáo về tình hình triển khai nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ trong vùng, ý kiến tham luận của các đại biểu dự Hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân kết luận như sau:
Hoan nghênh Bộ Khoa học và Công nghệ, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam, các Bộ, ngành, địa phương đã chuẩn bị Hội nghị nghiêm túc, chu đáo; các ý kiến tham luận sâu sắc, góp phần bổ sung nội dung để Chính phủ tiếp tục hoàn thiện Đề án “Phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế”, trình Hội nghị Trung ương lần thứ 6 (khóa XI).
Để đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ, phát triển sản xuất, nâng cao hiệu quả kinh tế của các sản phẩm chủ lực vùng đồng bằng sông Hồng, các Bộ, ngành, địa phương tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau đây:
1. Về xác định, quy hoạch phát triển sản phẩm chủ lực của ngành, vùng và các địa phương
- Việc phát triển sản phẩm chủ lực ở các địa phương phải có sự gắn kết với nhau và gắn với phát triển sản phẩm quốc gia. Các Bộ, ngành cần ban hành quy định về sản phẩm chủ lực của từng vùng, trên cơ sở đó địa phương xác định sản phẩm chủ lực của mình. Mỗi địa phương có thể xác định và phát triển một số sản phẩm chủ lực, bao gồm sản phẩm chủ lực của vùng, của quốc gia và sản phẩm chủ lực đặc thù của địa phương.
- Sản phẩm chủ lực của vùng thuộc ngành, lĩnh vực nào do Bộ quản lý ngành đó chịu trách nhiệm xác định và tổ chức chỉ đạo phát triển. Đối với sản phẩm chủ lực của địa phương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm xác định và tổ chức chỉ đạo phát triển. Các Bộ, ngành, địa phương chú trọng công tác đào tạo, tập huấn, chuyển giao công nghệ, hỗ trợ xây dựng thương hiệu, nâng cao chất lượng sản phẩm.
- Giao Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương tổ chức hội thảo chuyên đề về việc tham gia của doanh nghiệp vào chuỗi nghiên cứu khoa học - sản xuất - tiêu thụ sản phẩm chủ lực phục vụ phát triển bền vững vùng, địa phương.
- Giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức hội nghị chuyên đề về phát triển sản phẩm chủ lực ngành nông nghiệp gắn với phát triển vùng đồng bằng sông Hồng.
2. Về cơ chế xác định và giao nhiệm vụ khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế của các ngành và địa phương
- Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ chịu trách nhiệm xác định, giao nhiệm vụ và chỉ đạo tổ chức thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc lĩnh vực quản lý của mình.
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm xác định, giao nhiệm vụ và chỉ đạo tổ chức thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
- Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương xác định, giao nhiệm vụ và tổ chức thực hiện chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp nhà nước, đề xuất các nhiệm vụ đặt hàng của Chính phủ, các hướng nghiên cứu về khoa học xã hội và nhân văn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của vùng.
- Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với các Bộ, ngành liên quan xây dựng, đề xuất cơ chế tài chính cho việc nghiên cứu và ứng dụng khoa học và công nghệ theo hướng đổi mới, linh hoạt, hiệu quả, phù hợp với đặc thù của hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ, nhu cầu của sản xuất, kinh doanh và người sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học, hạn chế phụ thuộc cứng nhắc vào lịch xây dựng kế hoạch ngân sách hàng năm.
3. Về tăng cường năng lực nghiên cứu triển khai khoa học và công nghệ.
- Xây dựng quy hoạch hệ thống tổ chức khoa học và công nghệ các Bộ, ngành và địa phương, khuyến khích việc thành lập các tổ chức nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong trường đại học.
- Hoàn thiện cơ chế, chính sách bảo đảm quyền sở hữu của tổ chức, cá nhân chủ trì đối với kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ; đãi ngộ đặc biệt đối với các nhà khoa học đầu đàn, nhà khoa học trẻ tài năng.
4. Về kết nối cung - cầu khoa học và công nghệ
- Bộ Khoa học và Công nghệ nghiên cứu, đề xuất giải pháp tăng cường kết nối cung - cầu, nâng cao khả năng và hiệu quả hợp tác giữa người sản xuất, doanh nghiệp, địa phương và các đơn vị nghiên cứu.
- Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội xây dựng trang thông tin điện tử cung cấp thông tin về năng lực khoa học và công nghệ, các giải pháp, sản phẩm khoa học và công nghệ của các đơn vị nghiên cứu và tư vấn khoa học và công nghệ trên địa bàn Hà Nội có thể chuyển giao; về nhu cầu ứng dụng khoa học và công nghệ của địa phương, các đặt hàng nghiên cứu khoa học, cung cấp giải pháp mới của các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức dịch vụ, tạo cầu nối thúc đẩy việc ứng dụng khoa học và công nghệ vào sản xuất của cả vùng. Trên cơ sở đó, phát triển, mở rộng mô hình kết nối cung - cầu sản phẩm, giải pháp ứng dụng khoa học và công nghệ tới Thành phố Hồ Chí Minh và các vùng khác trong cả nước.
5. Bộ Khoa học và Công nghệ theo dõi, báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ trên, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong Quý I năm 2013.
Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, địa phương và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.
 
 Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW vùng ĐBSH;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, các Vụ: KTN, KTTH, ĐP, TKBT, TH, Cổng TTĐT;
- Lưu: Văn thư, KGVX (3b).
KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ

thuộc tính Thông báo 339/TB-VPCP

Thông báo 339/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại Hội nghị "Ứng dụng khoa học và công nghệ phát triển sản xuất, nâng cao hiệu quả kinh tế của các sản phẩm chủ lực vùng đồng bằng sông Hồng"
Cơ quan ban hành: Văn phòng Chính phủSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:339/TB-VPCPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Thông báoNgười ký:Nguyễn Hữu Vũ
Ngày ban hành:05/10/2012Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Khoa học-Công nghệ
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đợi