Quyết định 459/QĐ-UBND Ninh Thuận 2022 Quy trình nội bộ TTHC được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN

_______

Số: 459/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

Ninh Thuận, ngày 22 tháng 4 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH NỘI BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG LĨNH VỰC NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ, AN TOÀN BỨC XẠ VÀ HẠT NHÂN; TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH NINH THUẬN

_____________

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2022/TT-BKHCN ngày 25 tháng 02 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 142/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định về việc tiến hành công việc bức xạ và hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử;

Căn cứ Quyết định số 228/QĐ-UBND ngày 06 tháng 3 năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Thuận;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 518/TTr-SKHCN ngày 18 tháng 4 năm 2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân; Tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Thuận.

- Phụ lục I: Danh mục thủ tục hành chính.

- Phụ lục II: Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính.

Điều 2. Giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông trên cơ sở Quy trình nội bộ được phê duyệt tại Điều 1 của Quyết định này, xây dựng quy trình điện tử theo quy định tại khoản 4 Điều 36 Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ và Điều 8 Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Thông tin và Truyền thông; Khoa học và Công nghệ; thủ trưởng các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Huyền

PHỤ LỤC I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 459/QĐ-UBND ngày 22 tháng 4 năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận)

STT

Tên thủ tục hành chính

Căn cứ pháp lý

I

LĨNH VỰC NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ, AN TOÀN BỨC XẠ VÀ HẠT NHÂN

1

Thủ tục khai báo thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế

Quyết định số 228/QĐ-UBND ngày 06/3/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

2

Thủ tục cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế)

-như trên-

3

Thủ tục gia hạn giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế)

-như trên-

4

Thủ tục sửa đổi giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế)

-như trên-

5

Thủ tục bổ sung giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế)

-như trên-

6

Thủ tục cấp lại giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế)

-như trên-

7

Thủ tục cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ (người phụ trách an toàn cơ sở X-quang chẩn đoán trong y tế)

-như trên-

II

LĨNH VỰC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG

8

Thủ tục chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp hoạt động thử nghiệm, giám định, kiểm định, chứng nhận

Quyết định số 1533/QĐ-UBND ngày 19/9/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

9

Thủ tục thay đổi, bổ sung phạm vi, lĩnh vực đánh giá sự phù hợp được chỉ định

-như trên-

10

Thủ tục cấp lại Quyết định chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp

-như trên-

PHỤ LỤC II

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 459/QĐ-UBND ngày 22 tháng 4 năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận)

I. LĨNH VỰC NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ, AN TOÀN BỨC XẠ VÀ HẠT NHÂN

1. Thủ tục khai báo thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế

Trình tự công việc

Chức danh, vị trí

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Hướng dẫn kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ và chuyển hồ sơ cho Phòng Quản lý Công nghệ thuộc Sở Khoa học và Công nghệ (thông qua nhân viên Bưu điện tỉnh)

0,5 ngày

Bước 2

Chuyên viên Phòng Quản lý Công nghệ thuộc Sở Khoa học và Công nghệ

Xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ, dự thảo văn bản xử lý hồ sơ.

02 ngày

Bước 3

Trưởng Phòng Quản lý Công nghệ thuộc Sở Khoa học và Công nghệ

Xem xét, thông qua dự thảo văn bản xử lý hồ sơ.

01 ngày

Bước 4

Lãnh đạo Sở

Ký duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính

01 ngày

Bước 5

Phòng Quản lý Công nghệ thuộc Sở Khoa học và Công nghệ

Chuyển kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

(thông qua nhân viên Bưu điện tỉnh)

0,5 ngày

Bước 6

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân

Trong giờ hành chính

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 05 ngày

2. Thủ tục cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế)

Trình tự công việc

Chức danh, vị trí

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Hướng dẫn kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ và chuyển hồ sơ cho Phòng Quản lý Công nghệ thuộc Sở Khoa học và Công nghệ (thông qua nhân viên Bưu điện tỉnh)

0,5 ngày

Bước 2

Phòng Quản lý Công nghệ thuộc Sở Khoa học và Công nghệ

Xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ, dự thảo văn bản xử lý hồ sơ

12 ngày

Bước 3

Trưởng Phòng Quản lý Công nghệ thuộc Sở Khoa học và Công nghệ

Xem xét, thông qua dự thảo văn bản xử lý hồ sơ

03 ngày

Bước 4

Lãnh đạo Sở

Xem xét, ký duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính

02 ngày

Bước 5

Phòng Quản lý Công nghệ thuộc Sở Khoa học và Công nghệ

Chuyển kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (thông qua nhân viên Bưu điện tỉnh)

0,5 ngày

Bước 6

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân

Trong giờ hành chính

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 18 ngày

3. Thủ tục gia hạn giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế)

Trình tự công việc

Chức danh, vị trí

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Nhân viên Bưu điện tại Trung tâm Phục vụ hành chính

Hướng dẫn kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ và chuyển hồ sơ cho Phòng Quản lý Công nghệ thuộc Sở Khoa học và Công nghệ (thông qua nhân viên Bưu điện tỉnh)

0,5 ngày

Bước 2

Phòng Quản lý Công nghệ thuộc Sở Khoa học và Công nghệ

Xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ, dự thảo văn bản xử lý hồ sơ

12 ngày

Bước 3

Trưởng Phòng Quản lý Công nghệ thuộc Sở Khoa học và Công nghệ

Xem xét, thông qua dự thảo văn bản xử lý hồ sơ

03 ngày

Bước 4

Lãnh đạo Sở

Xem xét, ký duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính

02 ngày

Bước 5

Phòng Quản lý Công nghệ thuộc Sở Khoa học và Công nghệ

Chuyển kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (thông qua nhân viên Bưu điện tỉnh)

0,5 ngày

Bước 6

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân

Trong giờ hành chính

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 18 ngày

4. Thủ tục sửa đổi giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế)

Trình tự công việc

Chức danh, vị trí

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Hướng dẫn kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ và chuyển hồ sơ cho Phòng Quản lý Công nghệ thuộc Sở Khoa học và Công nghệ (thông qua nhân viên Bưu điện tỉnh)

0,5 ngày

Bước 2

Phòng Quản lý Công nghệ thuộc Sở Khoa học và Công nghệ

Xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ, dự thảo văn bản xử lý hồ sơ

04 ngày

Bước 3

Trưởng Phòng Quản lý Công nghệ thuộc Sở Khoa học và Công nghệ

Xem xét, thông qua dự thảo văn bản xử lý hồ sơ

01 ngày

Bước 4

Lãnh đạo Sở

Ký duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính

01 ngày

Bước 5

Phòng Quản lý Công nghệ thuộc Sở Khoa học và Công nghệ

Chuyển kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (thông qua nhân viên Bưu điện tỉnh)

0,5 ngày

Bước 6

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân

Trong giờ hành chính

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 07 ngày

5. Thủ tục bổ sung giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế)

Trình tự công việc

Chức danh, vị trí

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Hướng dẫn kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ và chuyển hồ sơ cho Phòng Quản lý Công nghệ thuộc Sở Khoa học và Công nghệ (thông qua nhân viên Bưu điện tỉnh)

0,5 ngày

Bước 2

Phòng Quản lý Công nghệ thuộc Sở Khoa học và Công nghệ

Xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ, dự thảo văn bản xử lý hồ sơ

12 ngày

Bước 3

Trưởng Phòng Quản lý Công nghệ thuộc Sở Khoa học và Công nghệ

Xem xét, thông qua dự thảo văn bản xử lý hồ sơ

03 ngày

Bước 4

Lãnh đạo Sở

Xem xét, ký duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính

02 ngày

Bước 5

Phòng Quản lý Công nghệ thuộc Sở Khoa học và Công nghệ

Chuyển kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (thông qua nhân viên Bưu điện tỉnh)

0,5 ngày

Bước 6

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân

Trong giờ hành chính

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 18 ngày

6. Thủ tục cấp lại giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế)

Trình tự công việc

Chức danh, vị trí

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Hướng dẫn kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ và chuyển hồ sơ cho Phòng Quản lý Công nghệ thuộc Sở Khoa học và Công nghệ (thông qua nhân viên Bưu điện tỉnh)

0,5 ngày

Bước 2

Phòng Quản lý Công nghệ thuộc Sở Khoa học và Công nghệ

Xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ, dự thảo văn bản xử lý hồ sơ

04 ngày

Bước 3

Trưởng Phòng Quản lý Công nghệ thuộc Sở Khoa học và Công nghệ

Xem xét, thông qua dự thảo văn bản xử lý hồ sơ

01 ngày

Bước 4

Lãnh đạo Sở

Ký duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính

01 ngày

Bước 5

Phòng Quản lý Công nghệ thuộc Sở Khoa học và Công nghệ

Chuyển kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (thông qua nhân viên Bưu điện tỉnh)

0,5 ngày

Bước 6

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân

Trong giờ hành chính

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 07 ngày

7. Thủ tục cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ (người phụ trách an toàn cơ sở X-quang chẩn đoán trong y tế)

Trình tự công việc

Chức danh, vị trí

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Hướng dẫn kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ và chuyển hồ sơ cho Phòng Quản lý Công nghệ thuộc Sở Khoa học và Công nghệ (thông qua nhân viên Bưu điện tỉnh)

0,5 ngày

Bước 2

Phòng Quản lý Công nghệ thuộc Sở Khoa học và Công nghệ

Xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ, dự thảo văn bản xử lý hồ sơ

04 ngày

Bước 3

Trưởng Phòng Quản lý Công nghệ thuộc Sở Khoa học và Công nghệ

Xem xét, thông qua dự thảo văn bản xử lý hồ sơ

01 ngày

Bước 4

Lãnh đạo Sở

Ký duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính

01 ngày

Bước 5

Phòng Quản lý Công nghệ thuộc Sở Khoa học và Công nghệ

Chuyển kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (thông qua nhân viên Bưu điện tỉnh)

0,5 ngày

Bước 6

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân

Trong giờ hành chính

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 07 ngày

II. LĨNH VỰC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG

1. Thủ tục chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp hoạt động thử nghiệm, giám định, kiểm định, chứng nhận

Trình tự công việc

Chức danh, vị trí

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Hướng dẫn kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ và chuyển hồ sơ cho Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (thông qua nhân viên Bưu điện tỉnh)

0,5 ngày

Bước 2

Công chức Chi cục giao thụ lý hồ sơ

Xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ, dự thảo văn bản xử lý hồ sơ.

14 ngày

Bước 3

Lãnh đạo Chi cục

Xem xét, thông qua dự thảo văn bản xử lý hồ sơ.

02 ngày

Bước 4

Lãnh đạo Sở

Ký duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính

03 ngày

Bước 5

Công chức Chi cục giao thụ lý hồ sơ

Chuyển kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (thông qua nhân viên Bưu điện tỉnh)

0,5 ngày

Bước 6

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân

Trong giờ hành chính

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 20 ngày

2. Thủ tục thay đổi, bổ sung phạm vi, lĩnh vực đánh giá sự phù hợp được chỉ định

Trình tự công việc

Chức danh, vị trí

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Hướng dẫn kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ và chuyển hồ sơ cho Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (thông qua nhân viên Bưu điện tỉnh)

0,5 ngày

Bước 2

Công chức Chi cục giao thụ lý hồ sơ

Xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ, dự thảo văn bản xử lý hồ sơ.

14 ngày

Bước 3

Lãnh đạo Chi cục

Xem xét, thông qua dự thảo văn bản xử lý hồ sơ.

02 ngày

Bước 4

Lãnh đạo Sở

Ký duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính

03 ngày

Bước 5

Công chức Chi cục giao thụ lý hồ sơ

Chuyển kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (thông qua nhân viên Bưu điện tỉnh)

0,5 ngày

Bước 6

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân

Trong giờ hành chính

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 20 ngày

3. Thủ tục cấp lại Quyết định chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp

Trình tự công việc

Chức danh, vị trí

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Hướng dẫn kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ và chuyển hồ sơ cho Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (thông qua nhân viên Bưu điện tỉnh)

0,5 ngày

Bước 2

Công chức Chi cục giao thụ lý hồ sơ

Xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ, dự thảo văn bản xử lý hồ sơ.

02 ngày

Bước 3

Lãnh đạo Chi cục

Xem xét, thông qua dự thảo văn bản xử lý hồ sơ.

01 ngày

Bước 4

Lãnh đạo Sở

Ký duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính

01 ngày

Bước 5

Công chức Chi cục giao thụ lý hồ sơ

Chuyển kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (thông qua nhân viên Bưu điện tỉnh)

0,5 ngày

Bước 6

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân

Trong giờ hành chính

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 05 ngày

thuộc tính Quyết định 459/QĐ-UBND

Quyết định 459/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc phê duyệt Quy trình nội bộ thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân; Tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Thuận
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh ThuậnSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:459/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Lê Huyền
Ngày ban hành:22/04/2022Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Khoa học-Công nghệ , Hành chính
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi