Quyết định 2739/QĐ-UBND Quảng Nam 2021 quy trình nội bộ TTHC của Sở Khoa học và Công nghệ

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 2739/QĐ-UBND

Quyết định 2739/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng NamSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:2739/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Hồ Quang Bửu
Ngày ban hành:28/09/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ, Hành chính
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM

__________
Số: 2739/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
________________________
Qung Nam, ngày 28 tháng 9 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ

_____________

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 3501/QĐ-UBND ngày 21/11/2018, Quyết định số 3113/QĐ-UBND ngày 09/11/202 và Quyết định số 1704/QĐ-UBND ngày 23/6/2021 của UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 1146/TTr-SKHCN ngày 15/9/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này 51 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Nam.
(Chi tiết tại Phụ lục đính kèm).
Điều 2. Trách nhiệm của cơ quan, đơn vị
1. Sở Khoa học và Công nghệ: Tổng hợp danh sách nhân sự có liên quan tham gia vào quy trình nội bộ gửi Sở Thông tin và Truyền thông để thiết lập, cấu Hình quy trình điện tử; thực hiện việc cập nhật thông tin, dữ liệu, tình hình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính lên Hệ thống thông tin Một cửa điện tử tỉnh theo đúng quy định.
2. Sở Thông tin và Truyền thông: Chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ thiết lập quy trình điện tử vào Hệ thống thông tin Một cửa điện tử tỉnh theo quy định.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Khoa học và Công nghệ, Thông tin và Truyền Thông, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Cục Kiểm soát thủ tục hành chính-VPCP;
- Bộ Khoa học và Công nghệ;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Sở Nội vụ;
- PCVP- Lê Ngọc Quảng;
- Trung tâm QTI, TT PVHCC Quảng Nam;
- Lưu: VT, KSTTHC (Trực).

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

Hồ Quang Bửu

 

Phụ lục

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT VÀ PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH QUẢNG NAM

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2739/QĐ-UBND ngày 28/9/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam)

Quy trình nội bộ số: 01/Sở Khoa học và Công nghệ/Cấp tỉnh

(Mã số TTHC: 2.000212.000.00.00.H47) Công bố sử dụng dấu định lượng

Các bước

Trình tự thực hiện

Bộ phận giải quyết hồ sơ

Thời gian thực hiện

Thẩm quyền cấp trên

Mô tả quy trình

Ghi chú

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận một cửa Sở Khoa học và Công nghệ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công Quảng Nam

02 giờ làm việc

 

Công chức tại Bộ phận một cửa kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển cho Sở Khoa học và Công nghệ xử lý hồ sơ theo đúng chức năng nhiệm vụ của từng đơn vị.

 

Bước 2

Điều phối/phân phối công việc

Lãnh đạo: Sở Khoa học và Công nghệ

02 giờ làm việc

 

Chuyển hồ sơ cho Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thuộc Sở thực hiện công việc

 

Bước 3

Phân phối công việc

Lãnh đạo Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

02 giờ làm việc

 

Chủ trì, điều phối thẩm định và chuyển hồ sơ cho Công chức thực hiện công việc

 

Bước 4

Xử lý hồ sơ

Công chức Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

01 ngày làm việc

 

Công chức được giao nhiệm vụ xử lý hồ sơ, kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ và dự thảo Bản công bố sử dụng dấu định lượng trên nhãn hàng đóng gói sẵn và trình Lãnh đạo phòng xem xét.

 

Bước 5

Thẩm định, trình phê duyệt

Lãnh đạo phòng Quản lý Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

1/2 ngày làm việc

 

Xem xét, trình Lãnh đạo Sở

 

Bước 6

Phê duyệt

Lãnh đạo Sở phụ trách

1/2 ngày làm việc

 

Lãnh đạo Sở ký ban hành Bản công bố sử dụng dấu định lượng trên nhãn hàng đóng gói sẵn và chuyển cho Văn thư Sở

 

Bước 7

Vào số văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả cho Bộ phận Một cửa

Văn thư Sở Khoa học và Công nghệ

01 giờ làm việc

 

Vào số văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả cho Bộ phận HCC chuyên ngành

 

Bước 8

Xác nhận trên phần mềm Một cửa điện tử; thông báo cho cá nhân, tổ chức; thu phí, lệ phí (nếu có)

Bộ phận một cửa Sở Khoa học và Công nghệ tại Phục vụ Trung tâm Hành chính công Quảng Nam

01 giờ làm việc

 

Công chức tại Bộ phận một cửa tiếp nhận kết quả, lưu trữ hồ sơ điện tử, xác nhận trên phần mềm kết quả đã có, chuyển đến Bộ phận trả kết quả

 

Công chức, viên chức tại Bộ phận trả kết quả Trung tâm Phục vụ HCC Quảng Nam

 

 

Bộ phận trả kết quả kiểm tra, thu phí, lệ phí (nếu có) và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

03 ngày làm việc

 

 

 

 

Quy trình nội bộ số: 02/Sở Khoa học và Công nghệ/Cấp tỉnh

(Mã số TTHC: 1.000449.000.00.00.H47) Thủ tục điều chỉnh nội dung bản công bố sử dụng dấu định lượng.

Các bước

Trình tự thực hiện

Bộ phận giải quyết hồ sơ

Thời gian thực hiện

Thẩm quyền cấp trên

Mô tả quy trình

Ghi

chú

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận một cửa Sở Khoa học và Công nghệ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công Quảng Nam

02 giờ làm việc

 

Công chức tại Bộ phận một cửa kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển cho Sở Khoa học và Công nghệ xử lý hồ sơ theo đúng chức năng nhiệm vụ của từng đơn vị

 

Bước 2

Điều phối/phân phối công việc

Lãnh đạo: Sở Khoa học và Công nghệ

02 giờ làm việc

 

Chuyển hồ sơ cho Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thuộc Sở thực hiện công việc

 

Bước 3

Phân phối công việc

Lãnh đạo Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

02 giờ làm việc

 

Chủ trì, điều phối thẩm định và chuyển hồ sơ cho Công chức thực hiện công việc

 

Bước 4

Xử lý hồ sơ

Công chức Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

01 ngày làm việc

 

Công chức được giao nhiệm vụ xử lý hồ sơ, kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ, dự thảo Bản công bố sử dụng dấu định lượng trên nhãn hàng đóng gói sẵn và trình Lãnh đạo Phòng xem xét

 

Bước 5

Thẩm định, trình phê duyệt

Lãnh đạo phòng Quản lý Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

1/2 ngày làm việc

 

Xem xét, trình Lãnh đạo Sở

 

Bước 6

Phê duyệt

Lãnh đạo Sở phụ trách

1/2 ngày làm việc

 

Lãnh đạo Sở ký ban hành Bản công bố sử dụng dấu định lượng trên nhãn hàng đóng gói sẵn và chuyển cho Văn thư Sở

 

Bước 7

Vào số văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả cho Bộ phận Một cửa

Văn thư Sở Khoa học và Công nghệ

01giờ làm việc

 

Vào số văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả cho Bộ phận HCC chuyên ngành

 

Bước 8

Xác nhận trên phần mềm Một cửa điện tử; thông báo cho cá nhân, tổ chức; thu phí, lệ phí (nếu có)

Bộ phận một cửa Sở Khoa học và Công nghệ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công Quảng Nam

01 giờ làm việc

 

Công chức tại Bộ phận một cửa tiếp nhận kết quả, lưu trữ hồ sơ điện tử, xác nhận trên phần mềm kết quả đã có, chuyển đến Bộ phận trả kết quả

 

Công chức, viên chức tại Bộ phận trả kết quả Trung tâm Phục vụ HCC Quảng Nam

Bộ phận trả kết quả kiểm tra, thu phí, lệ phí (nếu có) và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

03 ngày làm việc

 

 

 

 

Quy trình nội bộ số: 03/Sở Khoa học và Công nghệ/Cấp tỉnh

(Mã số TTHC: 1.000438.000.00.00H47). Đăng ký kiểm tra nước về đo lường đối với phương tiện đo, lượng của hàng đóng gói sẵn nhập khẩu.

Các bước

Trình tự thực hiện

Bộ phận giải quyết hồ sơ

Thời gian thực hiện

Thẩm quyền cấp trên

Mô tả quy trình

Ghi

chú

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận một cửa Sở Khoa học và Công nghệ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công Quảng Nam

02 giờ làm việc

 

Công chức tại Bộ phận một cửa kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển cho Sở Khoa học và Công nghệ xử lý hồ sơ theo đúng chức năng nhiệm vụ của từng đơn vị

 

Bước 2

Điều phối/phân phối công việc

Lãnh đạo: Sở Khoa học và Công nghệ

02 giờ làm việc

 

Chuyển hồ sơ cho Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thuộc Sở thực hiện công việc

 

Bước 3

Phân phối công việc

Lãnh đạo Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

02 giờ làm việc

 

Chủ trì, điều phối thẩm định và chuyển hồ sơ cho Công chức thực hiện công việc

 

Bước 4

Xử lý hồ sơ

Công chức Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

06 ngày làm việc

 

Công chức được giao nhiệm vụ xử lý hồ sơ, kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ:

- Trong thời hạn hai (02) ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ, tham mưu thông báo bằng văn bản cho cơ sở về việc kiểm tra đối với phương tiện đo, lượng của hàng đóng gói sẵn khi nhập khẩu

- Trong thời hạn bốn (04) ngày làm việc kể từ ngày cơ sở nhận được văn bản thông báo, tham mưu hoàn thành việc kiểm tra và dự thảo bản thông báo kết quả kiểm tra nhà nước về đo lường và trình Lãnh đạo phòng xem xét

 

Bước 5

Thẩm định, trình phê duyệt

Lãnh đạo phòng Quản lý Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

01 ngày làm việc

 

Xem xét, trình Lãnh đạo Sở bản thông báo kết quả kiểm tra nhà nước về đo lường

 

Bước 6

Phê duyệt

Lãnh đạo Sở phụ trách

01 ngày làm việc

 

Lãnh đạo Sở ký ban hành bản thông báo kết quả kiểm tra nhà nước về đo lường và chuyển cho Văn thư Sở

 

Bước 7

Vào số văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả cho Bộ phận Một cửa

Văn thư Sở Khoa học và Công nghệ

01 giờ làm việc

 

Vào số văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả cho Bộ phận HCC chuyên ngành

 

Bước 8

Xác nhận trên phần mềm Một cửa điện tử; thông báo cho cá nhân, tổ chức; thu phí, lệ phí (nếu có)

Bộ phận một cửa Sở Khoa học và Công nghệ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công Quảng Nam

01 giờ

làm việc

 

Công chức tại Bộ phận một cửa tiếp nhận kết quả, lưu trữ hồ sơ điện tử, xác nhận trên phần mềm kết quả đã có, chuyển đến Bộ phận trả kết quả

 

Công chức, viên chức tại Bộ phận trả kết quả Trung tâm Phục vụ HCC Quảng Nam

 

 

Bộ phận trả kết quả kiểm tra, thu phí, lệ phí (nếu có) và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

09 ngày làm việc

 

 

 

 

Quy trình nội bộ số: 04/Sở Khoa học và Công nghệ/Cấp tỉnh

(Mã số TTHC: 2.001209.000.00.00.H47) Đăng ký công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả chứng nhận hợp chuẩn của tổ chức chứng nhận

Các bước

Trình tự thực hiện

Bộ phận giải quyết hồ sơ

Thời gian thực hiện

Thẩm quyền cấp trên

Mô tả quy trình

Ghi

chú

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận một cửa Sở Khoa học và Công nghệ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công Quảng Nam

02 giờ làm việc

 

Công chức tại Bộ phận một cửa kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển cho Sở Khoa học và Công nghệ xử lý hồ sơ theo đúng chức năng nhiệm vụ của từng đơn vị

 

Bước 2

Điều phối/phân phối công việc

Lãnh đạo: Sở Khoa học và Công nghệ

02 giờ làm việc

 

Chuyển hồ sơ cho Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thuộc Sở thực hiện công việc

 

Bước 3

Phân phối công việc

Lãnh đạo Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

02 giờ làm việc

 

Chủ trì, điều phối thẩm định và chuyển hồ sơ cho Công chức thực hiện công việc

 

Bước 4

Xử lý hồ sơ

Công chức Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

01 ngày làm việc

 

Công chức được giao nhiệm vụ xử lý hồ sơ, kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ và dự thảo Bản thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp chuẩn trình lãnh đạo phòng xem xét.

 

Bước 5

Thẩm định, trình phê duyệt

Lãnh đạo phòng Quản lý Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

1/2 ngày làm việc

 

Xem xét, trình Lãnh đạo Sở

 

Bước 6

Phê duyệt

Lãnh đạo Sở phụ trách

1/2 ngày làm việc

 

Lãnh đạo Sở ký ban hành Bản thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp chuẩn chuyển cho Văn thư Sở

 

Bước 7

Vào số văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả cho Bộ phận Một cửa

Văn thư Sở Khoa học và Công nghệ

01giờ làm việc

 

Vào số văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả cho Bộ phận HCC chuyên ngành

 

Bước 8

Xác nhận trên phần mềm Một cửa điện tử; thông báo cho cá nhân, tổ chức; thu phí, lệ phí (nếu có)

Bộ phận một cửa Sở Khoa học và Công nghệ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công Quảng Nam

01 giờ làm việc

 

Công chức tại Bộ phận một cửa tiếp nhận kết quả, lưu trữ hồ sơ điện tử, xác nhận trên phần mềm kết quả đã có, chuyển đến Bộ phận trả kết quả

 

Công chức, viên chức tại Bộ phận trả kết quả Trung tâm Phục vụ HCC Quảng Nam

 

 

Bộ phận trả kết quả kiểm tra, thu phí, lệ phí (nếu có) và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

03 ngày làm việc

 

 

 

 

Quy trình nội bộ số: 05/Sở Khoa học và Công nghệ/Cấp tỉnh

(Mã số TTHC: 2.001207.000.00.00.H47). Đăng ký công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh

Các bước

Trình tự thực hiện

Bộ phận giải quyết hồ sơ

Thời gian thực hiện

Thẩm quyền cấp trên

Mô tả quy trình

Ghi

chú

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận một cửa Sở Khoa học và Công nghệ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công Quảng Nam

02 giờ làm việc

 

Công chức tại Bộ phận một cửa kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển cho Sở Khoa học và Công nghệ xử lý hồ sơ theo đúng chức năng nhiệm vụ của từng đơn vị

 

Bước 2

Điều phối/phân phối công việc

Lãnh đạo: Sở Khoa học và Công nghệ

02 giờ làm việc

 

Chuyển hồ sơ cho Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thuộc Sở thực hiện công việc

 

Bước 3

Phân phối công việc

Lãnh đạo Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

02 giờ làm việc

 

Chủ trì, điều phối thẩm định và chuyển hồ sơ cho Công chức thực hiện công việc

 

Bước 4

Xử lý hồ sơ

Công chức Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

01 ngày làm việc

 

Công chức được giao nhiệm vụ xử lý hồ sơ, kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ, dự thảo Bản thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp chuẩn và trình lãnh đạo phòng xem xét.

 

Bước 5

Thẩm định, trình phê duyệt

Lãnh đạo phòng Quản lý Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

1/2 ngày làm việc

 

Xem xét, trình Lãnh đạo Sở

 

Bước 6

Phê duyệt

Lãnh đạo Sở phụ trách

1/2 ngày làm việc

 

Lãnh đạo Sở ký ban hành Bản thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp chuẩn chuyển cho Văn thư Sở

 

Bước 7

Vào số văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả cho Bộ phận Một cửa

Văn thư Sở Khoa học và Công nghệ

01giờ làm việc

 

Vào số văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả cho Bộ phận HCC chuyên ngành

 

Bước 8

Xác nhận trên phần mềm Một cửa điện tử; thông báo cho cá nhân, tổ chức; thu phí, lệ phí (nếu có)

Bộ phận một cửa Sở Khoa học và Công nghệ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công Quảng Nam

01 giờ làm việc

 

Công chức tại Bộ phận một cửa tiếp nhận kết quả, lưu trữ hồ sơ điện tử, xác nhận trên phần mềm kết quả đã có, chuyển đến Bộ phận trả kết quả

 

Công chức, viên chức tại Bộ phận trả kết quả Trung tâm Phục vụ HCC Quảng Nam

 

 

Bộ phận trả kết quả kiểm tra, thu phí, lệ phí (nếu có) và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

03 ngày làm việc

 

 

 

 

Quy trình nội bộ số: 06/Sở Khoa học và Công nghệ/Cấp tỉnh

(Mã số TTHC: 2.001268.000.00.00.H47) Đăng ký công bố hợp quy đối với các sản phẩm, hàng hóa nhập khẩu, dịch vụ, quá trình, môi trường được quản lý bởi các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Các bước

Trình tự thực hiện

Bộ phận giải quyết hồ sơ

Thời gian thực hiện

Thẩm quyền cấp trên

Mô tả quy trình

Ghi chú

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận một cửa Sở Khoa học và Công nghệ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công Quảng Nam

02 giờ làm việc

 

Công chức tại Bộ phận một cửa kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển cho Sở Khoa học và Công nghệ xử lý hồ sơ theo đúng chức năng nhiệm vụ của từng đơn vị.

 

Bước 2

Điều phối/phân phối công việc

Lãnh đạo: Sở Khoa học và Công nghệ

02 giờ làm việc

 

Chuyển hồ sơ cho Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thuộc Sở thực hiện công việc

 

Bước 3

Phân phối công việc

Lãnh đạo Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

02 giờ làm việc

 

Chủ trì, điều phối thẩm định và chuyển hồ sơ cho Công chức thực hiện công việc

 

Bước 4

Xử lý hồ sơ

Công chức Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

01 ngày làm việc

 

Công chức được giao nhiệm vụ xử lý hồ sơ, kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ , dự thảo Bản thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy và trình Lãnh đạo phòng xem xét.

 

Bước 5

Thẩm định, trình phê duyệt

Lãnh đạo phòng Quản lý Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

1/2 ngày làm việc

 

Xem xét, trình Lãnh đạo Sở

 

Bước 6

Phê duyệt

Lãnh đạo Sở phụ trách

1/2 ngày làm việc

 

Lãnh đạo Sở ký ban hành Bản thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy chuyển cho Văn thư Sở

 

Bước 7

Vào số văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả cho Bộ phận Một cửa

Văn thư Sở Khoa học và Công nghệ

01giờ làm việc

 

Vào số văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả cho Bộ phận HCC chuyên ngành

 

Bước 8

Xác nhận trên phần mềm Một cửa điện tử; thông báo cho cá nhân, tổ chức; thu phí, lệ phí (nếu có)

Bộ phận một cửa Sở Khoa học và Công nghệ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công Quảng Nam

01 giờ làm việc

 

Công chức tại Bộ phận một cửa tiếp nhận kết quả, lưu trữ hồ sơ điện tử, xác nhận trên phần mềm kết quả đã có, chuyển đến Bộ phận trả kết quả

 

Công chức, viên chức tại Bộ phận trả kết quả Trung tâm Phục vụ HCC Quảng Nam

 

 

Bộ phận trả kết quả kiểm tra, thu phí, lệ phí (nếu có) và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

03 ngày làm việc

 

 

 

 

Quy trình nội bộ số: 07/Sở Khoa học và Công nghệ/Cấp tỉnh

(Mã số TTHC: 2.001277.000.00.00.H47) Đăng ký công bố hợp quy đối với các sản phẩm, hàng hóa sản xuất trong nước, dịch vụ, quá trình, môi trường được quản lý bởi các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Các bước

Trình tự thực hiện

Bộ phận giải quyết hồ sơ

Thời gian thực hiện

Thẩm quyền cấp trên

Mô tả quy trình

Ghi

chú

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận một cửa Sở Khoa học và Công nghệ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công Quảng Nam

02 giờ làm việc

 

Công chức tại Bộ phận một cửa kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển cho Sở Khoa học và Công nghệ xử lý hồ sơ theo đúng chức năng nhiệm vụ của từng đơn vị

 

Bước 2

Điều phối/phân phối công việc

Lãnh đạo: Sở Khoa học và Công nghệ

02 giờ làm việc

 

Chuyển hồ sơ cho Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thuộc Sở thực hiện công việc

 

Bước 3

Phân phối công việc

Lãnh đạo Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

02 giờ làm việc

 

Chủ trì, điều phối thẩm định và chuyển hồ sơ cho Công chức thực hiện công việc

 

Bước 4

Xử lý hồ sơ

Công chức Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

01 ngày làm việc

 

Công chức được giao nhiệm vụ xử lý hồ sơ, kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ, dự thảo Bản thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy và trình Lãnh đạo phòng xem xét.

 

Bước 5

Thẩm định, trình phê duyệt

Lãnh đạo phòng Quản lý Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

1/2 ngày làm việc

 

Xem xét, trình Lãnh đạo Sở

 

Bước 6

Phê duyệt

Lãnh đạo Sở phụ trách

1/2 ngày làm việc

 

Lãnh đạo Sở ký ban hành Bản thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy chuyển cho Văn thư Sở

 

Bước 7

Vào số văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả cho Bộ phận Một cửa

Văn thư Sở Khoa học và Công nghệ

01giờ làm việc

 

Vào số văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả cho Bộ phận HCC chuyên ngành

 

Bước 8

Xác nhận trên phần mềm Một cửa điện tử; thông báo cho cá nhân, tổ chức; thu phí, lệ phí (nếu có)

Bộ phận một cửa Sở Khoa học và Công nghệ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công Quảng Nam

01 giờ làm việc

 

Công chức tại Bộ phận một cửa tiếp nhận kết quả, lưu trữ hồ sơ điện tử, xác nhận trên phần mềm kết quả đã có, chuyển đến Bộ phận trả kết quả

 

Công chức, viên chức tại Bộ phận trả kết quả Trung tâm Phục vụ HCC Quảng Nam

 

 

Bộ phận trả kết quả kiểm tra, thu phí, lệ phí (nếu có) và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

03 ngày làm việc

 

 

 

 

Quy trình nội bộ số: 08/Sở Khoa học và Công nghệ/Cấp tỉnh

(Mã TTHC: 2.002118.000.00.00.H47) Kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ

Các bước

Trình tự thực hiện

Bộ phận giải quyết hồ sơ

Thời gian thực hiện

Thẩm quyền cấp trên

Mô tả quy trình

Ghi

chú

Bước 1

 

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận một cửa Sở Khoa học và Công nghệ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công Quảng Nam

1/2 giờ làm việc

 

Công chức tại Bộ phận một cửa kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển cho Sở Khoa học và Công nghệ xử lý hồ sơ theo đúng chức năng nhiệm vụ của từng đơn vị

 

Bước 2

Điều phối/phân phối công việc

Lãnh đạo: Sở Khoa học và Công nghệ

1/2 giờ làm việc

 

Chuyển hồ sơ cho Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thuộc Sở thực hiện công việc

 

Bước 3

Phân phối công việc

Lãnh đạo Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

1/2 giờ làm việc

 

Chủ trì, điều phối thẩm định và chuyển hồ sơ cho Công chức thực hiện công việc

 

Bước 4

Xử lý hồ sơ

Công chức Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

1/2 ngày làm việc

 

Công chức được giao nhiệm vụ xử lý hồ sơ, kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ và tham mưu việc ký xác nhận người nhập khẩu đã đăng ký kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu trên bản đăng ký của người nhập khẩu và trình lãnh đạo phòng xem xét

 

Bước 5

Thẩm định, trình phê duyệt

Lãnh đạo phòng Quản lý Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

1/2 giờ làm việc

 

Xem xét, trình Lãnh đạo Sở ký xác nhận người nhập khẩu đã đăng ký kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu trên bản đăng ký của người nhập khẩu

 

Bước 6

Phê duyệt

Lãnh đạo Sở phụ trách

01 giờ làm việc

 

Lãnh đạo Sở ký xác nhận người nhập khẩu đã đăng ký kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu trên bản đăng ký của người nhập khẩu và chuyển cho Văn thư Sở

 

Bước 7

Vào số văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả cho Bộ phận Một cửa

Văn thư Sở Khoa học và Công nghệ

1/2 giờ làm việc

 

Vào số văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả cho Bộ phận HCC chuyên ngành

 

Bước 8

Xác nhận trên phần mềm Một cửa điện tử; thông báo cho cá nhân, tổ chức; thu phí, lệ phí (nếu có)

Bộ phận một cửa Sở Khoa học và Công nghệ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công Quảng Nam

1/2 giờ làm việc

 

Công chức tại Bộ phận một cửa tiếp nhận kết quả, lưu trữ hồ sơ điện tử, xác nhận trên phần mềm kết quả đã có, chuyển đến Bộ phận trả kết quả

 

Công chức, viên chức tại Bộ phận trả kết quả Trung tâm Phục vụ HCC Quảng Nam

 

 

Bộ phận trả kết quả kiểm tra, thu phí, lệ phí (nếu có) và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

01 ngày

làm việc

 

 

 

 

Quy trình nội bộ số: 09/Sở Khoa học và Công nghệ/Cấp tỉnh

(Mã TTHC:2.001259.000.00.00.H47). Kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa nhóm 02 nhập khẩu.

Các

bước

Trình tự thực hiện

Bộ phận giải quyết hồ sơ

Thời gian thực hiện

Thẩm quyền cấp trên

Mô tả quy trình

Ghi

chú

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận một cửa Sở Khoa học và Công nghệ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công Quảng Nam

1/2 giờ làm việc

 

Công chức tại Bộ phận một cửa kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển cho Sở Khoa học và Công nghệ xử lý hồ sơ theo đúng chức năng nhiệm vụ của từng đơn vị

 

Bước 2

Điều phối/phân phối công việc

Lãnh đạo: Sở Khoa học và Công nghệ

1/2 giờ làm việc

 

Chuyển hồ sơ cho Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thuộc Sở thực hiện công việc

 

Bước 3

Phân phối công việc

Lãnh đạo Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

1/2 giờ làm việc

 

Chủ trì, điều phối thẩm định và chuyển hồ sơ cho Công chức thực hiện công việc

 

Bước 4

Xử lý hồ sơ

Công chức Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

1/2 ngày làm việc

 

Công chức được giao nhiệm vụ xử lý hồ sơ, kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ và tham mưu việc ký xác nhận người nhập khẩu đã đăng ký kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu trên bản đăng ký của người nhập khẩu và trình lãnh đạo phòng xem xét

 

Bước 5

Thẩm định, trình phê duyệt

Lãnh đạo phòng Quản lý Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

1/2 giờ làm việc

 

Xem xét, trình Lãnh đạo Sở ký xác nhận người nhập khẩu đã đăng ký kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu trên bản đăng ký của người nhập khẩu

 

Bước 6

Phê duyệt

Lãnh đạo Sở phụ trách

01 giờ làm việc

 

Lãnh đạo Sở ký xác nhận người nhập khẩu đã đăng ký kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu trên bản đăng ký của người nhập khẩu và chuyển cho Văn thư Sở

 

Bước 7

Vào số văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả cho Bộ phận Một cửa

Văn thư Sở Khoa học và Công nghệ

1/2 giờ làm việc

 

Vào số văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả cho Bộ phận HCC chuyên ngành

 

Bước 8

Xác nhận trên phần mềm Một cửa điện tử; thông báo cho cá nhân, tổ chức; thu phí, lệ phí (nếu có)

Bộ phận một cửa Sở Khoa học và Công nghệ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công Quảng Nam

1/2 giờ làm việc

 

Công chức tại Bộ phận một cửa tiếp nhận kết quả, lưu trữ hồ sơ điện tử, xác nhận trên phần mềm kết quả đã có, chuyển đến Bộ phận trả kết quả

 

Công chức, viên chức tại Bộ phận trả kết quả Trung tâm Phục vụ HCC Quảng Nam

 

 

Bộ phận trả kết quả kiểm tra, thu phí, lệ phí (nếu có) và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

01 ngày làm việc

 

 

 

 

Quy trình nội bộ số: 10/Sở Khoa học và Công nghệ/Cấp tỉnh
(Mã TTHC: 1006851.000.00.00.H47) Cấp mới Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất ôxy hóa, các hợp chất ô xít hữu cơ (thuộc loại 5) và các chất ăn mòn (thuộc loại 8) bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa

Các bước

Trình tự thực hiện

Bộ phận giải quyết hồ sơ

Thời gian thực hiện

Thẩm quyền cấp trên

Mô tả quy trình

Ghi

chú

Bước 1

 

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận một cửa Sở Khoa học và Công nghệ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công Quảng Nam

02 giờ làm việc

 

Công chức tại Bộ phận một cửa kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển cho Sở Khoa học và Công nghệ xử lý hồ sơ theo đúng chức năng nhiệm vụ của từng đơn vị

 

Bước 2

Điều phối/phân phối công việc

Lãnh đạo: Sở Khoa học và Công nghệ

02 giờ làm việc

 

Chuyển hồ sơ cho Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thuộc Sở thực hiện công việc

 

Bước 3

Phân phối công việc

Lãnh đạo Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

02 giờ làm việc

 

Chủ trì, điều phối thẩm định và chuyển hồ sơ cho Công chức thực hiện công việc

 

Bước 4

Xử lý hồ sơ

Công chức Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

02 ngày làm việc

 

Công chức được giao nhiệm vụ xử lý hồ sơ, kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ và dự thảo cấp mới giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm và trình lãnh đạo phòng xem xét

 

Bước 5

Thẩm định, trình phê duyệt

Lãnh đạo phòng Quản lý Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

01 ngày làm việc

 

Xem xét, trình Lãnh đạo Sở cấp mới giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm

 

Bước 6

Phê duyệt

Lãnh đạo Sở phụ trách

01 ngày làm việc

 

Lãnh đạo Sở ký ban hành Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm và chuyển cho Văn thư Sở

 

Bước 7

Vào số văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả cho Bộ phận Một cửa

Văn thư Sở Khoa học và Công nghệ

01giờ làm việc

 

Vào số văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả cho Bộ phận HCC chuyên ngành

 

Bước 8

Xác nhận trên phần mềm Một cửa điện tử; thông báo cho cá nhân, tổ chức; thu phí, lệ phí (nếu có)

Bộ phận một cửa Sở Khoa học và Công nghệ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công Quảng Nam

01 giờ làm việc

 

Công chức tại Bộ phận một cửa tiếp nhận kết quả, lưu trữ hồ sơ điện tử, xác nhận trên phần mềm kết quả đã có, chuyển đến Bộ phận trả kết quả

 

Công chức, viên chức tại Bộ phận trả kết quả Trung tâm Phục vụ HCC Quảng Nam

 

 

Bộ phận trả kết quả kiểm tra, thu phí, lệ phí (nếu có) và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

05 ngày làm việc

 

 

 

 

Quy trình nội bộ số: 11/Sở Khoa học và Công nghệ/Cấp tỉnh

(Mã TTHC: 2.002231.000.00.00.H47) Cấp bổ sung Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất ôxy hóa, các hợp chất ô xít hữu cơ (thuộc loại 5) và các chất ăn mòn (thuộc loại 8) bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa

Các bước

Trình tự thực hiện

Bộ phận giải quyết hồ sơ

Thời gian thực hiện

Thẩm quyền cấp trên

Mô tả quy trình

Ghi

chú

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận một cửa Sở Khoa học và Công nghệ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công Quảng Nam

02 giờ làm việc

 

Công chức tại Bộ phận một cửa kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển cho Sở Khoa học và Công nghệ xử lý hồ sơ theo đúng chức năng nhiệm vụ của từng đơn vị

 

Bước 2

Điều phối/phân phối công việc

Lãnh đạo: Sở Khoa học và Công nghệ

02 giờ làm việc

 

Chuyển hồ sơ cho Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thuộc Sở thực hiện công việc

 

Bước 3

Phân phối công việc

Lãnh đạo Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

02 giờ làm việc

 

Chủ trì, điều phối thẩm định và chuyển hồ sơ cho Công chức thực hiện công việc

 

Bước 4

Xử lý hồ sơ

Công chức Phòng

Quản lý Tiêu chuẩn Đo lường

Chất lượng

02 ngày làm việc

 

Công chức được giao nhiệm vụ xử lý hồ sơ, kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ và dự thảo cấp bổ sung giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm và trình lãnh đạo phòng xem xét

 

Bước 5

Thẩm định, trình phê duyệt

Lãnh đạo phòng Quản lý Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

01 ngày làm việc

 

Xem xét, trình Lãnh đạo Sở cấp bổ sung giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm

 

Bước 6

Phê duyệt

Lãnh đạo Sở phụ trách

01 ngày làm việc

 

Lãnh đạo Sở ký ban hành Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm và chuyển cho Văn thư Sở

 

Bước 7

Vào số văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả cho Bộ phận Một cửa

Văn thư Sở Khoa học và Công nghệ

01giờ làm việc

 

Vào số văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả cho Bộ phận HCC chuyên ngành

 

Bước 8

Xác nhận trên phần mềm Một cửa điện tử; thông báo cho cá nhân, tổ chức; thu phí, lệ phí (nếu có)

Bộ phận một cửa Sở Khoa học và Công nghệ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công Quảng Nam

01 giờ làm việc

 

Công chức tại Bộ phận một cửa tiếp nhận kết quả, lưu trữ hồ sơ điện tử, xác nhận trên phần mềm kết quả đã có, chuyển đến Bộ phận trả kết quả

 

Công chức, viên chức tại Bộ phận trả kết quả Trung tâm Phục vụ HCC Quảng Nam

 

 

Bộ phận trả kết quả kiểm tra, thu phí, lệ phí (nếu có) và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

05 ngày làm việc

 

 

 

 

Quy trình nội bộ số: 12/Sở Khoa học và Công nghệ/Cấp tỉnh

(Mã TTHC : 2.002232.000.00.00.H47) Cấp lại Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất ôxy hóa, các hợp chất ô xít hữu cơ (thuộc loại 5) và các chất ăn mòn (thuộc loại 8) bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa

Các bước

Trình tự thực hiện

Bộ phận giải quyết hồ sơ

Thời gian thực hiện

Thẩm quyền cấp trên

Mô tả quy trình

Ghi

chú

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận một cửa Sở Khoa học và Công nghệ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công Quảng Nam

01 giờ làm việc

 

Công chức tại Bộ phận một cửa kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển cho Sở Khoa học và Công nghệ xử lý hồ sơ theo đúng chức năng nhiệm vụ của từng đơn vị

 

Bước 2

Điều phối/phân phối công việc

Lãnh đạo: Sở Khoa học và Công nghệ

01 giờ làm việc

 

Chuyển hồ sơ cho Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thuộc Sở thực hiện công việc

 

Bước 3

Phân phối công việc

Lãnh đạo Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

01 giờ làm việc

 

Chủ trì, điều phối thẩm định và chuyển hồ sơ cho Công chức thực hiện công việc

 

Bước 4

Xử lý hồ sơ

Công chức Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

01 ngày làm việc

 

Công chức được giao nhiệm vụ xử lý hồ sơ, kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ và dự thảo cấp lại giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm và trình lãnh đạo phòng xem xét

 

Bước 5

Thẩm định, trình phê duyệt

Lãnh đạo phòng Quản lý Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

01 giờ làm việc

 

Xem xét, trình Lãnh đạo Sở Bản cấp lại giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm

 

Bước 6

Phê duyệt

Lãnh đạo Sở phụ trách

02 giờ làm việc

 

Lãnh đạo Sở ký ban hành Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm và chuyển cho Văn thư Sở

 

Bước 7

Vào số văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả cho Bộ phận Một cửa

Văn thư Sở Khoa học và Công nghệ

01giờ làm việc

 

Vào số văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả cho Bộ phận HCC chuyên ngành

 

Bước 8

Xác nhận trên phần mềm Một cửa điện tử; thông báo cho cá nhân, tổ chức; thu phí, lệ phí (nếu có)

Bộ phận một cửa Sở Khoa học và Công nghệ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công Quảng Nam

01 giờ làm việc

 

Công chức tại Bộ phận một cửa tiếp nhận kết quả, lưu trữ hồ sơ điện tử, xác nhận trên phần mềm kết quả đã có, chuyển đến Bộ phận trả kết quả

 

Công chức, viên chức tại Bộ phận trả kết quả Trung tâm Phục vụ HCC Quảng Nam

 

 

Bộ phận trả kết quả kiểm tra, thu phí, lệ phí (nếu có) và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

02 ngày

làm việc

 

 

 

Quy trình nội bộ số: 13/Sở Khoa học và Công nghệ/Cấp tỉnh

(Mã TTHC: 2.001208.000.00.00.H47) Chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp hoạt động thử nghiệm, giám định, kiểm định, chứng nhận

Các bước

Trình tự thực hiện

Bộ phận giải quyết hồ sơ

Thời gian thực hiện

Thẩm quyền cấp trên

Mô tả quy trình

Ghi

chú

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận một cửa Sở Khoa học và Công nghệ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công Quảng Nam

02 giờ làm việc

 

Công chức tại Bộ phận một cửa kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển cho Sở Khoa học và Công nghệ xử lý hồ sơ theo đúng chức năng nhiệm vụ của từng đơn vị

 

Bước 2

Điều phối/phân phối công việc

Lãnh đạo: Sở Khoa học và Công nghệ

02 giờ làm việc

 

Chuyển hồ sơ cho Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thuộc Sở thực hiện công việc

 

Bước 3

Phân phối công việc

Lãnh đạo Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

02 giờ làm việc

 

Chủ trì, điều phối thẩm định và chuyển hồ sơ cho Công chức thực hiện công việc

 

Bước 4

Xử lý hồ sơ

Công chức Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

20 ngày làm việc

 

Công chức được giao nhiệm vụ xử lý hồ sơ, kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ:

- Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ, tham mưu Lãnh đạo phòng trình Lãnh đạo Sở tổ chức đánh giá năng lực thực tế tại tổ chức đánh giá sự phù hợp thông qua việc cử chuyên gia hoặc thành lập đoàn đánh giá và phải thông báo bằng văn bản cho tổ chức đánh giá sự phù hợp về việc đánh giá năng lực thực tế tại tổ chức đánh giá sự phù hợp ; chuyên gia hoặc đoàn đánh giá phải hoàn thành việc đánh giá năng lực thực tế tại tổ chức đánh giá sự phù hợp và ký biên bản đánh giá thực tế.

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo kết quả hành động khắc phục theo biên bản đánh giá thực tế, nếu tổ chức đánh giá sự phù hợp đáp ứng yêu cầu theo quy định, tham mưu Lãnh đạo phòng trình Lãnh đạo Sở ký ban hành quyết định chỉ định cho tổ chức đánh giá sự phù hợp

 

Bước 5

Thẩm định, trình phê duyệt

Lãnh đạo phòng Quản lý Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

02 ngày làm việc

 

Xem xét, trình Lãnh đạo Sở ký ban hành quyết định chỉ định cho tổ chức đánh giá sự phù hợp

 

Bước 6

Phê duyệt

Lãnh đạo Sở phụ trách

02 ngày làm việc

 

Lãnh đạo Sở ký ban hành Quyết định chỉ định cho tổ chức đánh giá sự phù hợp và chuyển cho Văn thư Sở

 

Bước 7

Vào số văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả cho Bộ phận Một cửa

Văn thư Sở Khoa học và Công nghệ

01giờ làm việc

 

Vào số văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả cho Bộ phận HCC chuyên ngành

 

Bước 8

Xác nhận trên phần mềm Một cửa điện tử; thông báo cho cá nhân, tổ chức; thu phí, lệ phí (nếu có)

Bộ phận một cửa Sở Khoa học và Công nghệ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công Quảng Nam

01 giờ làm việc

 

Công chức tại Bộ phận một cửa tiếp nhận kết quả, lưu trữ hồ sơ điện tử, xác nhận trên phần mềm kết quả đã có, chuyển đến Bộ phận trả kết quả

 

Công chức, viên chức tại Bộ phận trả kết quả Trung tâm Phục vụ HCC Quảng Nam

 

 

Bộ phận trả kết quả kiểm tra, thu phí, lệ phí (nếu có) và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

25 ngày làm việc

 

 

 

 

Quy trình nội bộ số: 14/Sở Khoa học và Công nghệ/Cấp tỉnh

(Mã TTHC: 2.001100.000.00.00.H47) Thay đổi, bổ sung phạm vi, lĩnh vực đánh giá sự phù hợp được chỉ định

Các bước

Trình tự thực hiện

Bộ phận giải quyết hồ sơ

Thời gian thực hiện

Thẩm quyền cấp trên

Mô tả quy trình

Ghi

chú

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận một cửa Sở Khoa học và Công nghệ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công Quảng Nam

02 giờ làm việc

 

Công chức tại Bộ phận một cửa kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển cho Sở Khoa học và Công nghệ xử lý hồ sơ theo đúng chức năng nhiệm vụ của từng đơn vị

 

Bước 2

Điều phối/phân phối công việc

Lãnh đạo: Sở Khoa học và Công nghệ

02 giờ làm việc

 

Chuyển hồ sơ cho Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thuộc Sở thực hiện công việc

 

Bước 3

Phân phối công việc

Lãnh đạo Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

02 giờ làm việc

 

Chủ trì, điều phối thẩm định và chuyển hồ sơ cho Công chức thực hiện công việc

 

Bước 4

Xử lý hồ sơ

Công chức Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

20 ngày làm việc

 

Công chức được giao nhiệm vụ xử lý hồ sơ, kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ:

- Trong thời hạn 15 ngày kể từ khi nhận được hồ sơ đăng ký, tham mưu Lãnh đạo phòng trình Lãnh đạo Sở tiến hành thẩm xét hồ sơ, không tổ chức đánh giá năng lực thực tế.

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo kết quả hành động khắc phục theo biên bản đánh giá thực tế, nếu tổ chức đánh giá sự phù hợp đáp ứng yêu cầu theo quy định, tham mưu Lãnh đạo phòng trình Lãnh đạo Sở ký ban hành Quyết định chỉ định cho tổ chức đánh giá sự phù hợp

 

Bước 5

Thẩm định, trình phê duyệt

Lãnh đạo phòng Quản lý Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

02 ngày làm việc

 

Xem xét, trình Lãnh đạo Sở ký ban hành quyết định chỉ định cho tổ chức đánh giá sự phù hợp

 

Bước 6

Phê duyệt

Lãnh đạo Sở phụ trách

02 ngày làm việc

 

Lãnh đạo Sở ký ban hành Quyết định chỉ định cho tổ chức đánh giá sự phù hợp và chuyển cho Văn thư Sở

 

Bước 7

Vào số văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả cho Bộ phận Một cửa

Văn thư Sở Khoa học và Công nghệ

01giờ làm việc

 

Vào số văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả cho Bộ phận HCC chuyên ngành

 

Bước 8

Xác nhận trên phần mềm Một cửa điện tử; thông báo cho cá nhân, tổ chức; thu phí, lệ phí (nếu có)

Bộ phận một cửa Sở Khoa học và Công nghệ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh

01 giờ làm việc

 

Công chức tại Bộ phận một cửa tiếp nhận kết quả, lưu trữ hồ sơ điện tử, xác nhận trên phần mềm kết quả đã có, chuyển đến Bộ phận trả kết quả

 

Công chức, viên chức tại Bộ phận trả kết quả Trung tâm Phục vụ HCC Quảng Nam

 

 

Bộ phận trả kết quả kiểm tra, thu phí, lệ phí (nếu có) và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

25 ngày làm việc

 

 

 

Quy trình nội bộ số: 15/Sở Khoa học và Công nghệ/Cấp tỉnh

(Mã số TTHC: 2.001501.000.00.00.H47) Cấp lại Quyết định chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp

Các bước

Trình tự thực hiện

Bộ phận giải quyết hồ sơ

Thời gian thực hiện

Thẩm quyền cấp trên

Mô tả quy trình

Ghi

chú

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận một cửa Sở Khoa học và Công nghệ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công Quảng Nam

02 giờ làm việc

 

Công chức tại Bộ phận một cửa kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển cho Sở Khoa học và Công nghệ xử lý hồ sơ theo đúng chức năng nhiệm vụ của từng đơn vị

 

Bước 2

Điều phối/phân phối công việc

Lãnh đạo: Sở Khoa học và Công nghệ

02 giờ làm việc

 

Chuyển hồ sơ cho Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thuộc Sở thực hiện công việc

 

Bước 3

Phân phối công việc

Lãnh đạo Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

02 giờ làm việc

 

Chủ trì, điều phối thẩm định và chuyển hồ sơ cho Công chức thực hiện công việc

 

Bước 4

Xử lý hồ sơ

Công chức Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

02 ngày

 

Công chức được giao nhiệm vụ xử lý hồ sơ, kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ và dự thảo Bản cấp lại Quyết định chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp và trình lãnh đạo phòng xem xét

 

Bước 5

Thẩm định, trình phê duyệt

Lãnh đạo phòng Quản lý Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

01 ngày làm việc

 

Xem xét, trình Lãnh đạo Sở ký ban hành Quyết định chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp

 

Bước 6

Phê duyệt

Lãnh đạo Sở phụ trách

01 ngày làm việc

 

Lãnh đạo Sở ký ban hành Quyết định chỉ định cho tổ chức đánh giá sự phù hợp và chuyển cho Văn thư Sở

 

Bước 7

Vào số văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả cho Bộ phận Một

cửa

Văn thư Sở Khoa học và Công nghệ

01giờ làm việc

 

Vào số văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả cho Bộ phận HCC chuyên ngành

 

Bước 8

Xác nhận trên phần mềm Một cửa điện tử; thông báo cho cá nhân, tổ chức; thu phí, lệ phí (nếu có)

Bộ phận một cửa Sở Khoa học và Công nghệ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công Quảng Nam

01 giờ làm việc

 

Công chức tại Bộ phận một cửa tiếp nhận kết quả, lưu trữ hồ sơ điện tử, xác nhận trên phần mềm kết quả đã có, chuyển đến Bộ phận trả kết quả

 

Công chức, viên chức tại Bộ phận trả kết quả Trung tâm Phục vụ HCC Quảng Nam

 

 

Bộ phận trả kết quả kiểm tra, thu phí, lệ phí (nếu có) và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

05 ngày làm việc

 

 

 

 

Quy trình nội bộ số: 16/Sở Khoa học và Công nghệ/Cấp tỉnh

(Mã TTHC: 1.001392.000.00.00.H47) Miễn giảm kiểm tra chất lượng hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu

Các bước

Trình tự thực hiện

Bộ phận giải quyết hồ sơ

Thời gian thực hiện

Thẩm quyền cấp trên

Mô tả quy trình

Ghi

chú

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận một cửa Sở Khoa học và Công nghệ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công Quảng Nam

02 giờ làm việc

 

Công chức tại Bộ phận một cửa kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển cho Sở Khoa học và Công nghệ xử lý hồ sơ theo đúng chức năng nhiệm vụ của từng đơn vị

 

Bước 2

Điều phối/phân phối công việc

Lãnh đạo: Sở Khoa học và Công nghệ

02 giờ làm việc

 

Chuyển hồ sơ cho Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thuộc Sở thực hiện công việc

 

Bước 3

Phân phối công việc

Lãnh đạo Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

02 giờ làm việc

 

Chủ trì, điều phối thẩm định và chuyển hồ sơ cho Công chức thực hiện công việc

 

Bước 4

Xử lý hồ sơ

Công chức Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

02 ngày làm việc

 

Công chức được giao nhiệm vụ xử lý hồ sơ, kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ và tham mưu dự thảo bản xác nhận miễn kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu và trình lãnh đạo phòng xem xét

 

Bước 5

Thẩm định, trình phê duyệt

Lãnh đạo phòng Quản lý Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

01 ngày làm việc

 

Xem xét, trình Lãnh đạo Sở ký bản xác nhận nhận miễn kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu

 

Bước 6

Phê duyệt

Lãnh đạo Sở phụ trách

01 ngày làm việc

 

Lãnh đạo Sở ký ban hành bản xác nhận miễn kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu và chuyển cho Văn thư Sở

 

Bước 7

Vào số văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả cho Bộ phận Một cửa

Văn thư Sở Khoa học và Công nghệ

01 giờ làm việc

 

Vào số văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả cho Bộ phận HCC chuyên ngành

 

Bước 8

Xác nhận trên phần mềm Một cửa điện tử; thông báo cho cá nhân, tổ chức; thu phí, lệ phí (nếu có)

Bộ phận một cửa Sở Khoa học và Công nghệ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công Quảng Nam

01 giờ làm việc

 

Công chức tại Bộ phận một cửa tiếp nhận kết quả, lưu trữ hồ sơ điện tử, xác nhận trên phần mềm kết quả đã có, chuyển đến Bộ phận trả kết quả

 

Công chức, viên chức tại Bộ phận trả kết quả Trung tâm Phục vụ HCC Quảng Nam

 

 

Bộ phận trả kết quả kiểm tra, thu phí, lệ phí (nếu có) và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

05 ngày làm việc

 

 

 

Quy trình nội bộ số: 17/Sở Khoa học và Công nghệ/Cấp tỉnh

(Mã TTHC: 1.003542.000.00.00.H47) Thủ tục cấp giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp

Các bước

Trình tự thực hiện

Bộ phận giải quyết hồ sơ

Thời gian thực hiện

Thẩm quyền cấp trên

Mô tả quy trình

Ghi

chú

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận một cửa của Sở Khoa học và Công nghệ tại Trung tâm phục vụ HCC Quảng Nam

0.5 ngày làm việc

 

Công chức tại Bộ phận một cửa kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ

 

Bước 2

Điều phối/phân phối công việc

Lãnh đạo phòng Quản lý

Công nghệ

0.5 ngày làm việc

 

Chuyển hồ sơ cho Công chức Phòng Quản lý Công nghệ thực hiện công việc

 

Bước 3

Chủ trì thẩm định, xử lý

Công chức Phòng Quản lý Công nghệ

13 ngày làm việc

 

Công chức Phòng Quản lý Công nghệ xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ

 

Bước 4

Duyệt thẩm định hồ sơ, trình lãnh đạo Sở phê duyệt kết quả

Lãnh đạo phòng Quản lý

Công nghệ

01 ngày làm việc

 

Lãnh đạo phòng Quản lý Công nghệ thẩm định hồ sơ, trình Lãnh đạo Sở phê duyệt kết quả

 

Bước 5

Phê duyệt hồ sơ

Lãnh đạo Sở

01 ngày làm việc

 

Lãnh đạo Sở ký phê duyệt và chuyển cho công chức Phòng Quản lý Công nghệ

 

Bước 6

Vào số văn bản, lưu trữ hồ sơ, xác nhận trên phần mềm và chuyển kết quả cho Bộ phận một cửa

Phòng Quản lý Công nghệ

0.5 ngày làm việc

 

Công chức Phòng Quản lý Công nghệ vào số văn bản, lưu trữ hồ sơ, xác nhận lên phần mềm và chuyển kết quả cho Bộ phận một cửa

 

Bước 7

Xác nhận trên phần mềm kết quả đã có tại Bộ phận một cửa; thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận trả kết quả và thu phí, lệ phí (nếu có)

Bộ phận một cửa của Sở Khoa học và Công nghệ tại Trung tâm phục vụ HCC Quảng Nam

0.5 ngày làm việc

 

Công chức Bộ phận một cửa xác nhận trên phần mềm kết quả đã có tại Bộ phận một cửa; thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận trả kết quả và thu phí, lệ phí (nếu có)

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

17 ngày làm việc

 

 

Quy trình nội bộ số: 18/Sở Khoa học và Công nghệ/Cấp tỉnh

(Mã TTHC: 2.001483.000.00.00.H47) Cấp lại Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp

Các bước

Trình tự thực hiện

Bộ phận giải quyết hồ sơ

Thời gian thực hiện

Thẩm quyền cấp trên

Mô tả quy trình

Ghi

chú

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận một cửa của Sở Khoa học và Công nghệ tại Trung tâm phục vụ HCC Quảng Nam

0.5 ngày làm việc

 

Công chức tại Bộ phận một cửa kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ

 

Bước 2

Điều phối/phân phối công việc

Lãnh đạo phòng Quản lý

Công nghệ

0.5 ngày làm việc

 

Chuyển hồ sơ cho Công chức Phòng Quản lý Công nghệ thực hiện công việc

 

Bước 3

Chủ trì thẩm định, xử lý

Công chức Phòng Quản lý Công nghệ

06 ngày làm việc

 

Công chức Phòng Quản lý Công nghệ xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ

 

Bước 4

Duyệt thẩm định hồ sơ, trình lãnh đạo Sở phê duyệt kết quả

Lãnh đạo phòng Quản lý Công nghệ

01 ngày làm việc

 

Lãnh đạo phòng Quản lý Công nghệ thẩm định hồ sơ, trình Lãnh đạo Sở phê duyệt kết quả

 

Bước 5

Phê duyệt hồ sơ

Lãnh đạo Sở

01 ngày làm việc

 

Lãnh đạo Sở ký phê duyệt và chuyển cho công chức Phòng Quản lý Công nghệ

 

Bước 6

Vào số văn bản, lưu trữ hồ sơ, xác nhận trên phần mềm và chuyển kết quả cho Bộ phận một cửa

Phòng Quản lý Công nghệ

0.5 ngày làm việc

 

Công chức Phòng Quản lý Công nghệ vào số văn bản, lưu trữ hồ sơ, xác nhận lên phần mềm và chuyển kết quả cho Bộ phận một cửa

 

Bước 7

Xác nhận trên phần mềm kết quả đã có tại Bộ phận một cửa; thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận trả kết quả và thu phí, lệ phí (nếu có)

Bộ phận một cửa của Sở Khoa học và Công nghệ tại Trung tâm phục vụ HCC Quảng Nam

0.5 ngày làm việc

 

Công chức Bộ phận một cửa xác nhận trên phần mềm kết quả đã có tại Bộ phận một cửa; thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận trả kết quả và thu phí, lệ phí (nếu có)

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

10 ngày làm việc

 

 

Quy trình nội bộ số:19/Sở Khoa học và Công nghệ/Cấp tỉnh

(Mã TTHC: 2.002379.000.00.00.H47) Cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ (Đối với người phụ trách an toàn cơ sở X-quang chẩn đoán trong y tế)

Các bước

Trình tự thực hiện

Bộ phận giải quyết hồ sơ

Thời gian thực hiện

Thẩm quyền cấp trên

Mô tả quy trình

Ghi chú

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận một cửa của Sở Khoa học và Công nghệ tại Trung tâm phục vụ HCC Quảng Nam

0.5 ngày làm việc

 

Công chức tại Bộ phận một cửa kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ

0.5 ngày làm việc

Bước 2

Điều phối/phân phối công việc

Lãnh đạo phòng Quản lý Công nghệ

1.0 ngày làm việc

 

Chuyển hồ sơ cho công chức Phòng Quản lý Công nghệ thực hiện công việc

1.0 ngày làm việc

Bước 3

Chủ trì thẩm định, xử lý

Phòng Quản lý Công nghệ

5.5 ngày làm việc

 

Công chức Phòng Quản lý Công nghệ xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ (yêu cầu cá nhân sửa đổi, bổ sung hồ sơ nếu chưa đầy đủ, hợp lệ và thông báo mức phí đối với hồ sơ hợp lệ)

5.5 ngày làm việc

Bước 4

Duyệt thẩm định hồ sơ, trình lãnh đạo Sở phê duyệt kết quả

Lãnh đạo Phòng Quản lý Công nghệ

1.0 ngày làm việc

 

Lãnh đạo phòng Quản lý Công nghệ thẩm định hồ sơ, trình Lãnh đạo Sở phê duyệt kết quả

1.0 ngày làm việc

Bước 5

Phê duyệt hồ sơ

Lãnh đạo Sở

01 ngày làm việc

 

Lãnh đạo Sở ký phê duyệt và chuyển cho công chức Phòng Quản lý Công nghệ

01 ngày làm việc

Bước 6

Vào số văn bản, lưu trữ hồ sơ, xác nhận trên phần mềm và chuyển kết quả cho Bộ phận một cửa

Phòng Quản lý Công nghệ

0.5 ngày làm việc

 

Công chức Phòng Quản lý Công nghệ vào số văn bản, lưu trữ hồ sơ, xác nhận lên phần mềm và chuyển kết quả cho Bộ phận một cửa

0.5 ngày làm việc

Bước 7

Xác nhận trên phần mềm kết quả đã có tại Bộ phận một cửa; thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận trả kết quả và thu phí, lệ phí (nếu có)

Bộ phận một cửa của Sở Khoa học và Công nghệ tại Trung tâm phục vụ HCC Quảng Nam

0.5 ngày làm việc

 

Công chức Bộ phận một cửa xác nhận trên phần mềm kết quả đã có tại Bộ phận một cửa; thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận trả kết quả

0.5 ngày làm việc

Tổng thời gian giải quyết TTHC

10 ngày làm việc

 

 

 

 

Quy trình nội bộ số: 20/Sở Khoa học và Công nghệ/Cấp tỉnh

(Mã TTHC:2.002382.000.00.00.H47) Sửa đổi giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế

Các bước

Trình tự thực hiện

Bộ phận giải quyết hồ sơ

Thời gian thực hiện

Thẩm quyền cấp trên

Mô tả quy trình

Ghi chú

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận một cửa của Sở Khoa học và Công nghệ tại Trung tâm phục vụ HCC Quảng Nam

0.5 ngày làm việc

 

Công chức tại Bộ phận một cửa kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ

 

Bước 2

Điều phối/phân phối công việc

Lãnh đạo phòng Quản lý Công nghệ

1.0 ngày làm việc

 

Chuyển hồ sơ cho công chức Phòng Quản lý Công nghệ thực hiện công việc

 

Bước 3

Chủ trì thẩm định, xử lý

Phòng Quản lý Công nghệ

5.5 ngày làm việc

 

Công chức Phòng Quản lý Công nghệ xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ

 

Bước 4

Duyệt thẩm định hồ sơ, trình lãnh đạo Sở phê duyệt kết quả

Lãnh đạo Phòng Quản lý Công nghệ

1.0 ngày làm việc

 

Lãnh đạo phòng Quản lý Công nghệ thẩm định hồ sơ, trình Lãnh đạo Sở phê duyệt kết quả

 

Bước 5

Phê duyệt hồ sơ

Lãnh đạo Sở

01 ngày làm việc

 

Lãnh đạo Sở ký phê duyệt và chuyển cho công chức Phòng Quản lý Công nghệ

 

Bước 6

Vào số văn bản, lưu trữ hồ sơ, xác nhận trên phần mềm và chuyển kết quả cho Bộ phận một cửa

Phòng Quản lý Công nghệ

0.5 ngày làm việc

 

Công chức Phòng Quản lý Công nghệ vào số văn bản, lưu trữ hồ sơ, xác nhận lên phần mềm và chuyển kết quả cho Bộ phận một cửa

 

Bước 7

Xác nhận trên phần mềm kết quả đã có tại Bộ phận một cửa; thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận trả kết quả và thu phí, lệ phí (nếu có)

Bộ phận một cửa của Sở Khoa học và Công nghệ tại Trung tâm phục vụ HCC Quảng Nam

0.5 ngày làm việc

 

Công chức Bộ phận một cửa xác nhận trên phần mềm kết quả đã có tại Bộ phận một cửa; thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận trả kết quả

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

10 ngày làm việc

 

 

Quy trình nội bộ số: 21/Sở Khoa học và Công nghệ/Cấp tỉnh

(Mã TTHC: 2.002384.000.00.00.H47) Cấp lại giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế

Các bước

Trình tự thực hiện

Bộ phận giải quyết hồ sơ

Thời gian thực hiện

Thẩm quyền cấp trên

Mô tả quy trình

Ghi chú

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận một cửa của Sở Khoa học và Công nghệ tại Trung tâm phục vụ HCC Quảng Nam

0.5 ngày làm việc

 

Công chức tại Bộ phận một cửa kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ

 

Bước 2

Điều phối/phân phối công việc

Lãnh đạo phòng Quản lý Công nghệ

1.0 ngày làm việc

 

Chuyển hồ sơ cho công chức Phòng Quản lý Công nghệ thực hiện công việc

 

Bước 3

Chủ trì thẩm định, xử lý

Phòng Quản lý Công nghệ

5.5 ngày làm việc

 

Công chức Phòng Quản lý Công nghệ xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ

 

Bước 4

Duyệt thẩm định hồ sơ, trình lãnh đạo Sở phê duyệt kết quả

Lãnh đạo Phòng Quản lý Công nghệ

1.0 ngày làm việc

 

Lãnh đạo phòng Quản lý Công nghệ thẩm định hồ sơ, trình Lãnh đạo Sở phê duyệt kết quả

 

Bước 5

Phê duyệt hồ sơ

Lãnh đạo Sở

01 ngày làm việc

 

Lãnh đạo Sở ký phê duyệt và chuyển cho công chức Phòng Quản lý Công nghệ

 

Bước 6

Vào số văn bản, lưu trữ hồ sơ, xác nhận trên phần mềm và chuyển kết quả cho Bộ phận một cửa

Phòng Quản lý Công nghệ

0.5 ngày làm việc

 

Công chức Phòng Quản lý Công nghệ vào số văn bản, lưu trữ hồ sơ, xác nhận lên phần mềm và chuyển kết quả cho Bộ phận một cửa

 

Bước 7

Xác nhận trên phần mềm kết quả đã có tại Bộ phận một cửa; thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận trả kết quả và thu phí, lệ phí (nếu có)

Bộ phận một cửa của Sở Khoa học và Công nghệ tại Trung tâm phục vụ HCC Quảng Nam

0.5 ngày làm việc

 

Công chức Bộ phận một cửa xác nhận trên phần mềm kết quả đã có tại Bộ phận một cửa; thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận trả kết quả

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

10 ngày làm việc

 

 

 

 

Quy trình nội bộ số: 22/Sở Khoa học và Công nghệ/Cấp tỉnh

(Mã TTHC: 2.002385.000.00.00.H47) Khai báo thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế

Các bước

Trình tự thực hiện

Bộ phận giải quyết hồ sơ

Thời gian thực hiện

Thẩm quyền cấp trên

Mô tả quy trình

Ghi chú

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận một cửa của Sở Khoa học và Công nghệ tại Trung tâm phục vụ HCC Quảng Nam

0.5 ngày làm việc

 

Công chức tại Bộ phận một cửa kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ

 

Bước 2

Điều phối/phân phối công việc

Lãnh đạo phòng Quản lý Công nghệ

0.5 giờ làm việc

 

Chuyển hồ sơ cho công chức Phòng Quản lý Công nghệ thực hiện công việc

 

Bước 3

Chủ trì thẩm định, xử lý

Phòng Quản lý Công nghệ

1.5 ngày làm việc

 

Công chức Phòng Quản lý Công nghệ xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ

 

Bước 4

Duyệt thẩm định hồ sơ, trình lãnh đạo Sở phê duyệt kết quả

Lãnh đạo Phòng Quản lý Công nghệ

0.5 giờ làm việc

 

Lãnh đạo phòng Quản lý Công nghệ thẩm định hồ sơ, trình Lãnh đạo Sở phê duyệt kết quả

 

Bước 5

Phê duyệt hồ sơ

Lãnh đạo Sở

01 ngày làm việc

 

Lãnh đạo Sở ký phê duyệt và chuyển cho công chức Phòng Quản lý Công nghệ

 

Bước 6

Vào số văn bản, lưu trữ hồ sơ, xác nhận trên phần mềm và chuyển kết quả cho Bộ phận một cửa

Phòng Quản lý Công nghệ

0.5 giờ làm việc

 

Công chức Phòng Quản lý Công nghệ vào số văn bản, lưu trữ hồ sơ, xác nhận lên phần mềm và chuyển kết quả cho Bộ phận một cửa

 

Bước 7

Xác nhận trên phần mềm kết quả đã có tại Bộ phận một cửa; thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận trả kết quả và thu phí, lệ phí (nếu có)

Bộ phận một cửa của Sở Khoa học và Công nghệ tại Trung tâm phục vụ HCC Quảng Nam

0.5 giờ làm việc

 

Công chức Bộ phận một cửa xác nhận trên phần mềm kết quả đã có tại Bộ phận một cửa; thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận trả kết quả

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

05 ngày làm việc

 

 

Quy trình nội bộ số: 23/Sở Khoa học và Công nghệ/Cấp tỉnh

(Mã TTHC: 2.002381.000.00.00.H47) Gia hạn giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế

Các bước

Trình tự thực hiện

Bộ phận giải quyết hồ sơ

Thời gian thực hiện

Thẩm quyền cấp trên

Mô tả quy trình

Ghi chú

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận một cửa của Sở Khoa học và Công nghệ tại Trung tâm phục vụ HCC Quảng Nam

0.5 ngày làm việc

 

Công chức tại Bộ phận một cửa kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ

 

Bước 2

Điều phối/phân phối công việc

Lãnh đạo phòng Quản lý Công nghệ

01 ngày làm việc

 

Chuyển hồ sơ cho công chức Phòng Quản lý Công nghệ thực hiện công việc

 

Bước 3

Chủ trì thẩm định, xử lý

Phòng Quản lý Công nghệ

19.5 ngày làm việc

 

Công chức Phòng Quản lý Công nghệ xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ (yêu cầu cơ sở sửa đổi, bổ sung hồ sơ nếu chưa đầy đủ, hợp lệ và thông báo mức phí đối với hồ sơ hợp lệ)

 

Bước 4

Duyệt thẩm định hồ sơ, trình lãnh đạo Sở phê duyệt kết quả

Lãnh đạo Phòng Quản lý Công nghệ

01 ngày làm việc

 

Lãnh đạo phòng Quản lý Công nghệ thẩm định hồ sơ, trình Lãnh đạo Sở phê duyệt kết quả

 

Bước 5

Phê duyệt hồ sơ

Lãnh đạo Sở

02 ngày làm việc

 

Lãnh đạo Sở ký phê duyệt và chuyển cho công chức Phòng Quản lý Công nghệ

 

Bước 6

Vào số văn bản, lưu trữ hồ sơ, xác nhận trên phần mềm và chuyển kết quả cho Bộ phận một cửa

Phòng Quản lý Công nghệ

0.5 ngày làm việc

 

Công chức Phòng Quản lý Công nghệ vào số văn bản, lưu trữ hồ sơ, xác nhận lên phần mềm và chuyển kết quả cho Bộ phận một cửa

 

Bước 7

Xác nhận trên phần mềm kết quả đã có tại Bộ phận một cửa; thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận trả kết quả và thu phí, lệ phí (nếu có)

Bộ phận một cửa của Sở Khoa học và Công nghệ tại Trung tâm phục vụ HCC Quảng Nam

0.5 ngày làm việc

 

Công chức Bộ phận một cửa xác nhận trên phần mềm kết quả đã có tại Bộ phận một cửa; thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận trả kết quả

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

25 ngày làm việc

 

 

Quy trình nội bộ số: 24/Sở Khoa học và Công nghệ/Cấp tỉnh

(Mã TTHC: 2.002383.000.00.00.H47) Bổ sung giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế

Các bước

Trình tự thực hiện

Bộ phận giải quyết hồ sơ

Thời gian thực hiện

Thẩm quyền cấp trên

Mô tả quy trình

Ghi chú

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận một cửa của Sở Khoa học và Công nghệ tại Trung tâm phục vụ HCC Quảng Nam

0.5 ngày làm việc

 

Công chức tại Bộ phận một cửa kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ

 

Bước 2

Điều phối/phân phối công việc

Lãnh đạo phòng Quản lý Công nghệ

01 ngày làm việc

 

Chuyển hồ sơ cho công chức Phòng Quản lý Công nghệ thực hiện công việc

 

Bước 3

Chủ trì thẩm định, xử lý

Phòng Quản lý Công nghệ

19.5 ngày làm việc

 

Công chức Phòng Quản lý Công nghệ xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ (yêu cầu cơ sở sửa đổi, bổ sung hồ sơ nếu chưa đầy đủ, hợp lệ và thông báo mức phí (nếu có) đối với hồ sơ hợp lệ)

 

Bước 4

Duyệt thẩm định hồ sơ, trình lãnh đạo Sở phê duyệt kết quả

Lãnh đạo Phòng Quản lý Công nghệ

01 ngày làm việc

 

Lãnh đạo phòng Quản lý Công nghệ thẩm định hồ sơ, trình Lãnh đạo Sở phê duyệt kết quả

 

Bước 5

Phê duyệt hồ sơ

Lãnh đạo Sở

02 ngày làm việc

 

Lãnh đạo Sở ký phê duyệt và chuyển cho công chức Phòng Quản lý Công nghệ

 

Bước 6

Vào số văn bản, lưu trữ hồ sơ, xác nhận trên phần mềm và chuyển kết quả cho Bộ phận một cửa

Phòng Quản lý Công nghệ

0.5 ngày làm việc

 

Công chức Phòng Quản lý Công nghệ vào số văn bản, lưu trữ hồ sơ, xác nhận lên phần mềm và chuyển kết quả cho Bộ phận một cửa

 

Bước 7

Xác nhận trên phần mềm kết quả đã có tại Bộ phận một cửa; thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận trả kết quả và thu phí, lệ phí (nếu có)

Bộ phận một cửa của Sở Khoa học và Công nghệ tại Trung tâm phục vụ HCC Quảng Nam

0.5 ngày làm việc

 

Công chức Bộ phận một cửa xác nhận trên phần mềm kết quả đã có tại Bộ phận một cửa; thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận trả kết quả

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

25 ngày làm việc

 

 

Quy trình nội bộ số: 25/Sở Khoa học và Công nghệ/Cấp tỉnh (chưa có trên hệ thống)

(Mã TTHC: 2.002380.000.00.00.H47 ) Cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế

Các bước

Trình tự thực hiện

Bộ phận giải quyết hồ sơ

Thời gian thực hiện

Thẩm quyền cấp trên

Mô tả quy trình

Ghi chú

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận một cửa của Sở Khoa học và Công nghệ tại Trung tâm phục vụ HCC Quảng Nam

0.5 ngày làm việc

 

Công chức tại Bộ phận một cửa kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ

 

Bước 2

Điều phối/phân phối công việc

Lãnh đạo phòng Quản lý Công nghệ

01 ngày làm việc

 

Chuyển hồ sơ cho công chức Phòng Quản lý Công nghệ thực hiện công việc

 

Bước 3

Chủ trì thẩm định, xử lý

Phòng Quản lý Công nghệ

19.5 ngày làm việc

 

Công chức Phòng Quản lý Công nghệ xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ (yêu cầu cơ sở sửa đổi, bổ sung hồ sơ nếu chưa đầy đủ, hợp lệ và thông báo mức phí đối với hồ sơ hợp lệ)

 

Bước 4

Duyệt thẩm định hồ sơ, trình lãnh đạo Sở phê duyệt kết quả

Lãnh đạo Phòng Quản lý Công nghệ

01 ngày làm việc

 

Lãnh đạo phòng Quản lý Công nghệ thẩm định hồ sơ, trình Lãnh đạo Sở phê duyệt kết quả

 

Bước 5

Phê duyệt hồ sơ

Lãnh đạo Sở

02 ngày làm việc

 

Lãnh đạo Sở ký phê duyệt và chuyển cho công chức Phòng Quản lý Công nghệ

 

Bước 6

Vào số văn bản, lưu trữ hồ sơ, xác nhận trên phần mềm và chuyển kết quả cho Bộ phận một cửa

Phòng Quản lý Công nghệ

0.5 ngày làm việc

 

Công chức Phòng Quản lý Công nghệ vào số văn bản, lưu trữ hồ sơ, xác nhận lên phần mềm và chuyển kết quả cho Bộ phận một cửa

 

Bước 7

Xác nhận trên phần mềm kết quả đã có tại Bộ phận một cửa; thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận trả kết quả và thu phí, lệ phí (nếu có)

Bộ phận một cửa của Sở Khoa học và Công nghệ tại Trung tâm phục vụ HCC Quảng Nam

0.5 ngày làm việc

 

Công chức Bộ phận một cửa xác nhận trên phần mềm kết quả đã có tại Bộ phận một cửa; thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận trả kết quả

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

25 ngày làm việc

 

 

Quy trình nội bộ số: 26/Sở Khoa học và Công nghệ/Cấp tỉnh

(Mã TTHC: 1.001770.000.00.00.H47) Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ

Các bước

Trình tự thực hiện

Bộ phận giải quyết hồ sơ

Thời gian thực hiện

Thẩm quyền cấp trên

Mô tả quy trình

Ghi chú

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận một cửa của Sở Khoa học và Công nghệ tại Trung tâm Phục vụ HCC Quảng Nam

0.5 ngày làm việc

 

Công chức tại Bộ phận một cửa kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ

 

Bước 2

Điều phối/phân phối công việc

Lãnh đạo Phòng Quản lý Công nghệ

0.5 ngày làm việc

 

Chuyển hồ sơ cho công chức Phòng Quản lý Công nghệ thực hiện công việc

 

Bước 3

Chủ trì thẩm định, xử lý

Phòng Quản lý Công nghệ

02 ngày làm việc

 

Công chức Phòng Quản lý Công nghệ xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ

 

Bước 4

Duyệt thẩm định hồ sơ, trình lãnh đạo Sở phê duyệt kết quả

Lãnh đạo Phòng Quản lý Công nghệ

0.5 ngày làm việc

 

Lãnh đạo Phòng Quản lý Công nghệ thẩm định hồ sơ, trình Lãnh đạo Sở phê duyệt kết quả

 

Bước 5

Phê duyệt hồ sơ

Lãnh đạo Sở

0.5 ngày làm việc

 

Lãnh đạo Sở ký phê duyệt và chuyển cho công chức Phòng Quản lý Công nghệ

 

Bước 6

Vào số văn bản, lưu trữ hồ sơ, xác nhận trên phần mềm và chuyển kết quả cho Bộ phận một cửa

Phòng Quản lý Công nghệ

0.5 ngày làm việc

 

Công chức Phòng Quản lý Công nghệ vào số văn bản, lưu trữ hồ sơ, xác nhận lên phần mềm và chuyển kết quả cho Bộ phận một cửa

 

Bước 7

Xác nhận trên phần mềm kết quả đã có tại Bộ phận một cửa; thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận trả kết quả và thu phí, lệ phí (nếu có)

Bộ phận một cửa của Sở Khoa học và Công nghệ tại Trung tâm Phục vụ HCC Quảng Nam

0.5 ngày làm việc

 

Công chức Bộ phận một cửa xác nhận trên phần mềm kết quả đã có tại Bộ phận một cửa; thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận trả kết quả và thu phí, lệ phí (nếu có)

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

05 ngày làm việc

 

Quy trình nội bộ số: 27/Sở Khoa học và Công nghệ/Cấp tỉnh

(Mã TTHC: 1.001747.000.00.00.H47) Thay đổi, bổ sung nội dung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ

Các bước

Trình tự thực hiện

Bộ phận giải quyết hồ sơ

Thời gian thực hiện

Thẩm quyền cấp trên

Mô tả quy trình

Ghi chú

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận một cửa của Sở Khoa học và Công nghệ tại Trung tâm Phục vụ HCC Quảng Nam

0.5 ngày làm việc

 

Công chức tại Bộ phận một cửa kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ

 

Bước 2

Điều phối/phân phối công việc

Lãnh đạo Phòng Quản lý Công nghệ

0.5 ngày làm việc

 

Chuyển hồ sơ cho công chức Phòng Quản lý Công nghệ thực hiện công việc

 

Bước 3

Chủ trì thẩm định, xử lý

Phòng Quản lý Công nghệ

04 ngày làm việc

 

Công chức Phòng Quản lý Công nghệ xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ

 

Bước 4

Duyệt thẩm định hồ sơ, trình lãnh đạo Sở phê duyệt kết quả

Lãnh đạo Phòng Quản lý Công nghệ

0.5 ngày làm việc

 

Lãnh đạo Phòng Quản lý Công nghệ thẩm định hồ sơ, trình Lãnh đạo Sở phê duyệt kết quả

 

Bước 5

Phê duyệt hồ sơ

Lãnh đạo Sở

0.5 ngày làm việc

 

Lãnh đạo Sở ký phê duyệt và chuyển cho công chức Trưởng Phòng Quản lý Công nghệ

 

Bước 6

Vào số văn bản, lưu trữ hồ sơ, xác nhận trên phần mềm và chuyển kết quả cho Bộ phận một cửa

Phòng Quản lý Công nghệ

0.5 ngày làm việc

 

Công chức Phòng Quản lý Công nghệ vào số văn bản, lưu trữ hồ sơ, xác nhận lên phần mềm và chuyển kết quả cho Bộ phận một cửa

 

Bước 7

Xác nhận trên phần mềm kết quả đã có tại Bộ phận một cửa; thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận trả kết quả và thu phí, lệ phí (nếu có)

Bộ phận một cửa của Sở Khoa học và Công nghệ tại Trung tâm Phục vụ HCC

0.5 ngày làm việc

 

Công chức Bộ phận một cửa xác nhận trên phần mềm kết quả đã có tại Bộ phận một cửa; thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận trả kết quả và thu phí, lệ phí (nếu có)

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

07 ngày làm việc

 

Quy trình nội bộ số: 28/Sở Khoa học và Công nghệ/Cấp tỉnh

(Mã TTHC: 1.001693.000.00.00.H47) Cấp lại Giấy chứng nhận hoạt động cho văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ

Các bước

Trình tự thực hiện

Bộ phận giải quyết hồ sơ

Thời gian thực hiện

Thẩm quyền cấp trên

Mô tả quy trình

Ghi chú

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận một cửa của Sở Khoa học và Công nghệ tại Trung tâm Phục vụ HCC Quảng Nam

0.5 ngày làm việc

 

Công chức tại Bộ phận một cửa kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ

 

Bước 2

Điều phối/phân phối công việc

Lãnh đạo Phòng Quản lý

Công nghệ

0.5 ngày làm việc

 

Chuyển hồ sơ cho công chức Phòng Quản lý Công nghệ thực hiện công việc

 

Bước 3

Chủ trì thẩm định, xử lý

Phòng Quản lý Công nghệ

02 ngày làm việc

 

Công chức Phòng Quản lý Công nghệ xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ

 

Bước 4

Duyệt thẩm định hồ sơ, trình lãnh đạo Sở phê duyệt kết quả

Lãnh đạo Phòng Quản lý

Công nghệ

0.5 ngày làm việc

 

Lãnh đạo Phòng Quản lý Công nghệ thẩm định hồ sơ, trình Lãnh đạo Sở phê duyệt kết quả

 

Bước 5

Phê duyệt hồ sơ

Lãnh đạo Sở

0.5 ngày làm việc

 

Lãnh đạo Sở ký phê duyệt và chuyển cho công chức Phòng Quản lý Công nghệ

 

Bước 6

Vào số văn bản, lưu trữ hồ sơ, xác nhận trên phần mềm và chuyển kết quả cho Bộ phận một cửa

Phòng Quản lý Công nghệ

0.5 ngày làm việc

 

Công chức Phòng Quản lý Công nghệ vào số văn bản, lưu trữ hồ sơ, xác nhận lên phần mềm và chuyển kết quả cho Bộ phận một cửa

 

Bước 7

Xác nhận trên phần mềm kết quả đã có tại Bộ phận một cửa; thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận trả kết quả và thu phí, lệ phí (nếu có)

Bộ phận một cửa của Sở Khoa học và Công nghệ tại Trung tâm Phục vụ HCC Quảng Nam

0.5 ngày làm việc

 

Công chức Bộ phận một cửa xác nhận trên phần mềm kết quả đã có tại Bộ phận một cửa; thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận trả kết quả và thu phí, lệ phí (nếu có)

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

05 ngày làm việc

 

Quy trình nội bộ số: 29/Sở Khoa học và Công nghệ/Cấp tỉnh

(Mã TTHC: 1.001677.000.00.00.H47) Thay đổi, bổ sung nội dung Giấy chứng nhận hoạt động cho văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ

Các

bước

Trình tự thực hiện

Bộ phận giải quyết hồ sơ

Thời gian thực hiện

Thẩm quyền cấp trên

Mô tả quy trình

Ghi chú

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận một cửa của Sở Khoa học và Công nghệ tại Trung tâm Phục vụ HCC Quảng Nam

0.5 ngày làm việc

 

Công chức tại Bộ phận một cửa kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ

 

Bước 2

Điều phối/phân phối công việc

Lãnh đạo Phòng Quản lý

Công nghệ

0.5 ngày làm việc

 

Chuyển hồ sơ cho công chức Phòng Quản lý Công nghệ thực hiện công việc

 

Bước 3

Chủ trì thẩm định, xử lý

Phòng Quản lý Công nghệ

04 ngày làm việc

 

Công chức Phòng Quản lý Công nghệ xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ

 

Bước 4

Duyệt thẩm định hồ sơ, trình lãnh đạo Sở phê duyệt kết quả

Lãnh đạo Phòng Quản lý

Công nghệ

0.5 ngày làm việc

 

Lãnh đạo Phòng Quản lý Công nghệ thẩm định hồ sơ, trình Lãnh đạo Sở phê duyệt kết quả

 

Bước 5

Phê duyệt hồ sơ

Lãnh đạo Sở

0.5 ngày làm việc

 

Lãnh đạo Sở ký phê duyệt và chuyển cho công chức Phòng Quản lý Công nghệ

 

Bước 6

Vào số văn bản, lưu trữ hồ sơ, xác nhận trên phần mềm và chuyển kết quả cho Bộ phận một cửa

Phòng Quản lý Công nghệ

0.5 ngày làm việc

 

Công chức Phòng Quản lý Công nghệ vào số văn bản, lưu trữ hồ sơ, xác nhận lên phần mềm và chuyển kết quả cho Bộ phận một cửa

 

Bước 7

Xác nhận trên phần mềm kết quả đã có tại Bộ phận một cửa; thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận trả kết quả và thu phí, lệ phí (nếu có)

Bộ phận một cửa của Sở Khoa học và Công nghệ tại Trung tâm Phục vụ HCC Quảng Nam

0.5 ngày làm việc

 

Công chức Bộ phận một cửa xác nhận trên phần mềm kết quả đã có tại Bộ phận một cửa; thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận trả kết quả và thu phí, lệ phí (nếu có)

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

07 ngày làm việc

Quy trình nội bộ số: 30/Sở Khoa học và Công nghệ/Cấp tỉnh

(Mã TTHC: 2.001179.000.00.00.H47) Xác nhận hàng hóa sử dụng trực tiếp cho phát triển hoạt động ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ

30A. Đối với trường hợp không tổ chức hội đồng thẩm tra hồ sơ

Các bước

Trình tự thực hiện

Bộ phận giải quyết hồ sơ

Thời gian thực hiện

Thẩm quyền cấp trên

Mô tả quy trình

Ghi chú

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận một cửa của Sở Khoa học và Công nghệ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công Quảng Nam

0.5 ngày làm việc

 

Công chức tại Bộ phận một cửa kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển cho Phòng Quản lý Công nghệ xử lý hồ sơ

 

Bước 2

Điều phối/phân phối công việc

Lãnh đạo phòng Quản lý Công nghệ

0.5 ngày làm việc

 

Chuyển hồ sơ cho Công chức Phòng Quản lý Công nghệ thực hiện công việc

 

Bước 3

Chủ trì thẩm định, xử lý

Phòng Quản lý Công nghệ

07 ngày làm việc

 

Công chức Phòng Quản lý Công nghệ xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ

 

Bước 4

Duyệt thẩm định hồ sơ, trình lãnh đạo Sở phê duyệt kết quả

Lãnh đạo phòng Quản lý Công nghệ

0.5 ngày làm việc

 

Lãnh đạo Phòng Quản lý Công nghệ thẩm định hồ sơ, trình Lãnh đạo Sở phê duyệt kết quả

 

Bước 5

Phê duyệt hồ sơ

Lãnh đạo Sở

0.5 ngày làm việc

 

Lãnh đạo Sở ký phê duyệt và chuyển cho Văn thư của Sở

 

Bước 6

Vào số văn bản, lưu trữ hồ sơ chuyển kết quả cho Bộ phận một cửa

Văn thư Sở

0.5 ngày làm việc

 

Vào số văn bản, lưu trữ hồ sơ, và chuyển kết quả cho Bộ phận HCC

 

Bước 7

Xác nận trên phần mềm một cửa điện tử; thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận trả kết quả và thu phí, lệ phí (nếu có)

Bộ phận một cửa của Sở Khoa học và Công nghệ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công Quảng Nam

0.5 ngày làm việc

 

Công chức tại Bộ phận một cửa Tiếp nhận kết quả, lưu trữ hồ sơ điện tử, xác nhận trên phầm mềm kết quả đã có, chuyển đến Bộ phận trả kết quả

 

Công chức, viên chức tại Bộ phận trả kết quả Trung tâm Phục vụ hành chính công Quảng Nam

Bộ phận trả kết quả thu phí, lệ phí (nếu có) và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

10 ngày làm việc (Trường hợp không tổ chức hội đồng thẩm tra hồ sơ)

 

30B. Đối với trường hợp có tổ chức hội đồng thẩm tra hồ sơ)

Các

bước

Trình tự thực hiện

Bộ phận giải quyết hồ sơ

Thời gian thực hiện

Thẩm quyền cấp trên

Mô tả quy trình

Ghi chú

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận một cửa của Sở Khoa học và Công nghệ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công Quảng Nam

0.5 ngày làm việc

 

Công chức tại Bộ phận một cửa kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển cho Phòng Quản lý Công nghệ xử lý hồ sơ

 

Bước 2

Điều phối/phân phối công việc

Lãnh đạo phòng Quản lý Công nghệ

0.5 ngày làm việc

 

Chuyển hồ sơ cho Công chức Phòng Quản lý Công nghệ thực hiện công việc

 

Bước 3

Chủ trì thẩm định, xử

Phòng Quản lý Công nghệ

07 ngày làm việc

 

Công chức Phòng Quản lý Công nghệ xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ

 

Bước 4

Duyệt thẩm định hồ sơ, trình lãnh đạo Sở phê duyệt kết quả

Lãnh đạo phòng Quản lý Công nghệ

0.5 ngày làm việc

 

Lãnh đạo Phòng Quản lý Công nghệ thẩm định hồ sơ, trình Lãnh đạo Sở phê duyệt kết quả

 

Bước 5

Phê duyệt hồ sơ

Lãnh đạo Sở

0.5 ngày làm việc

 

Lãnh đạo Sở ký phê duyệt và chuyển cho Văn thư của Sở

 

Bước 6

Vào số văn bản, lưu trữ hồ sơ chuyển kết quả cho Bộ phận một cửa

Văn thư Sở

0.5 ngày làm việc

 

Vào số văn bản, lưu trữ hồ sơ, và chuyển kết quả cho Bộ phận HCC

 

Bước 7

Xác nận trên phần mềm một cửa điện tử; thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận trả kết quả và thu phí, lệ phí (nếu có)

Bộ phận một cửa của Sở Khoa học và Công nghệ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công Quảng Nam

0.5 ngày làm việc

 

Công chức tại Bộ phận một cửa Tiếp nhận kết quả, lưu trữ hồ sơ điện tử, xác nhận trên phầm mềm kết quả đã có, chuyển đến Bộ phận trả kết quả

 

Công chức, viên chức tại Bộ phận trả kết quả Trung tâm Phục vụ hành chính công Quảng Nam

Bộ phận trả kết quả thu phí, lệ phí (nếu có) và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

20 ngày làm việc (Trường hợp có tổ chức hội đồng thẩm tra hồ sơ)

 

Quy trình nội bộ số: 31/Sở Khoa học và Công nghệ/Cấp tỉnh

(Mã TTHC: 2.002248.000.00.00.H47) Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chuyển giao công nghệ (trừ những trường hợp thuộc thẩm quyền của Bộ Khoa học và Công nghệ)

Các bước

Trình tự thực hiện

Bộ phận giải quyết hồ sơ

Thời gian thực hiện

Thẩm quyền cấp trên

Mô tả quy trình

Ghi chú

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận một cửa của Sở Khoa học và Công nghệ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công Quảng Nam

0.5 ngày làm việc

 

Công chức tại Bộ phận một cửa kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển cho Phòng Quản lý Công nghệ xử lý hồ sơ

 

Bước 2

Điều phối/phân phối công việc

Lãnh đạo phòng Quản lý Công nghệ

0.5 ngày làm việc

 

Chuyển hồ sơ cho Công chức Phòng Quản lý Công nghệ thực hiện công việc

 

Bước 3

Chủ trì thẩm định, xử lý

Phòng Quản lý Công nghệ

02 ngày làm việc

 

Công chức Phòng Quản lý Công nghệ xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ

 

Bước 4

Duyệt thẩm định hồ sơ, trình lãnh đạo Sở phê duyệt kết quả

Lãnh đạo phòng Quản lý Công nghệ

0.5 ngày làm việc

 

Lãnh đạo Phòng Quản lý Công nghệ thẩm định hồ sơ, trình Lãnh đạo Sở phê duyệt kết quả

 

Bước 5

Phê duyệt hồ sơ

Lãnh đạo Sở

0.5 ngày làm việc

 

Lãnh đạo Sở ký phê duyệt và chuyển cho Văn thư của Sở

 

Bước 6

Vào số văn bản, lưu trữ hồ sơ, xác nhận trên phần mềm và chuyển kết quả cho Bộ phận một cửa

Văn thư Sở

0.5 ngày làm việc

 

Vào số văn bản, lưu trữ hồ sơ, và chuyển kết quả cho Bộ phận HCC

 

Bước 7

Xác nhận trên phần mềm một cửa điện tử; thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận trả kết quả và thu phí, lệ phí (nếu có)

Bộ phận một cửa của Sở Khoa học và Công nghệ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công Quảng Nam

0.5 ngày làm việc

 

Công chức tại Bộ phận một cửa Tiếp nhận kết quả, lưu trữ hồ sơ điện tử, xác nhận trên phầm mềm kết quả đã có, chuyển đến Bộ phận trả kết quả

 

Công chức, viên chức tại Bộ phận trả kết quả Trung tâm Phục vụ hành chính công Quảng Nam

Bộ phận trả kết quả thu phí, lệ phí (nếu có) và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

05 ngày làm việc

 

 

Quy trình nội bộ số: 32/Sở Khoa học và Công nghệ/Cấp tỉnh

(Mã TTHC:2.002249.000.00.00.H47) Cấp Giấy chứng nhận đăng ký gia hạn, sửa đổi, bổ sung nội dung chuyển giao công nghệ (trừ những trường hợp thuộc thẩm quyền của Bộ Khoa học và Công nghệ)

Các bước

Trình tự thực hiện

Bộ phận giải quyết hồ sơ

Thời gian thực hiện

Thẩm quyền cấp trên

Mô tả quy trình

Ghi chú

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận một cửa của Sở Khoa học và Công nghệ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công Quảng Nam

0.5 ngày làm việc

 

Công chức tại Bộ phận một cửa kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển cho Phòng Qu