Quyết định 22/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc hủy bỏ một số nội dung quy định tại Quyết định 08/2009/QĐ-UBND và Quyết định 09/2009/QĐ-UBND ngày 19/02/2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh

Thuộc tính Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Thuộc tính văn bản
Quyết định 22/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc hủy bỏ một số nội dung quy định tại Quyết định 08/2009/QĐ-UBND và Quyết định 09/2009/QĐ-UBND ngày 19/02/2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 22/2011/QĐ-UBND Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Lữ Ngọc Cư
Ngày ban hành: 30/08/2011 Ngày hết hiệu lực: Đã biết
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK
-------
Số: 22/2011/QĐ-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Đắk Lắk, ngày 30 tháng 08 năm 2011

 
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC HỦY BỎ MỘT SỐ NỘI DUNG QUY ĐỊNH TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 08/2009/QĐ-UBND VÀ QUYẾT ĐỊNH SỐ 09/2009/QĐ-UBND NGÀY 19/02/2009 CỦA UBND TỈNH
-------------------
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
 
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Khoa học – Công nghệ ngày 09/6/2000;
Căn cứ Nghị định số 81/NĐ-CP ngày 17/10/2002 của Chính phủ, quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 29/TTr-SKHCN, ngày 27/6/2011,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1. Hủy bỏ một số nội dung quy định tại Quyết định số 08/2009/QĐ-UBND, ngày 19/02/2009 của UBND tỉnh, ban hành Quy chế quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh; và Quyết định số 09/2009/QĐ-UBND, ngày 19/02/2009 của UBND tỉnh, ban hành Quy chế về phương thức hoạt động của các Hội đồng Khoa học và Công nghệ cấp tỉnh, cụ thể như sau:
1. Hủy bỏ nội dung “Đơn đăng ký chủ trì”, quy định tại khoản 1, Điều 9, Quy chế quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh, ban hành kèm theo Quyết định số 08/2009/QĐ-UBND của UBND tỉnh.
2. Hủy bỏ nội dung “Đơn đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo biểu mẫu quy định”, quy định tại điểm a, khoản 2, Điều 8, Quy chế về phương thức hoạt động của các Hội đồng Khoa học và Công nghệ cấp tỉnh, ban hành kèm theo Quyết định số 09/2009/QĐ-UBND của UBND tỉnh.
Các nội dung khác tiếp tục thực hiện theo Quyết định số 08/2009/QĐ-UBND và Quyết định số 09/2009/QĐ-UBND, ngày 19/02/2009 của UBND tỉnh.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký.
Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

Nơi nhận:
- Như điều 2;
- Vụ pháp chế - Bộ KH&CN;
- Cục kiểm tra văn bản – Bộ Tư pháp;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- TT TU, TT HĐND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- LĐVP UBND tỉnh;
- Công báo tỉnh;
- Đài PTTH tỉnh;
- Báo Đắk Lắk;
- Website tỉnh;
- Lưu: VT,TH (T-100b)
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lữ Ngọc Cư

 
 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực