Quyết định 1962/QĐ-UBND TPHCM sửa đổi quản lý các chương trình cứu khoa học và phát triển công nghệ

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------
Số: 1962/QĐ-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 04 năm 2015
 
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY CHẾ QUẢN LÝ CÁC CHƯƠNG TRÌNH, ĐỀ TÀI, DỰ ÁN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 3187/QĐ-UBND NGÀY 20 THÁNG 7 NĂM 2007 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
----------------------
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
 
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Bộ Luật Dân sự ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ số 29/2013/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2013;
Căn cứ Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27 tháng 1 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Khoa học và Công nghệ;
Căn cứ Nghị định số 95/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ Quy định về đầu tư và cơ chế tài chính đối với hoạt động Khoa học và Công nghệ;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 543/TTr-SKHCN ngày 31 tháng 3 năm 2015,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý các chương trình đề tài dự án nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 3187/QĐ-UBND ngày 20 tháng 7 năm 2007 của Ủy ban nhân dân Thành phố như sau:
1. Sửa đổi khoản 1, 2, 3, 4 của điều 3 như sau:
1. Sở Khoa học và Công nghệ trình Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt số lượng và danh mục các chương trình khoa học và công nghệ theo kế hoạch 5 năm và đối với các trường hợp điều chỉnh, bổ sung chương trình khoa học và công nghệ.
2. Hàng năm Sở Khoa học và Công nghệ trình Ủy ban nhân dân Thành phố chấp thuận trước khi phê duyệt danh mục đề tài, dự án thuộc các chương trình khoa học và công nghệ.
3. Trong năm, Sở Khoa học và Công nghệ phê duyệt các đề tài, dự án mới. Việc xác định đề tài, dự án và tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài, dự án được tổ chức liên tục trong năm.
4. Mỗi cá nhân không đồng thời làm chủ nhiệm quá hai đề tài, hoặc một dự án. Mỗi đề tài dự án chỉ có một cá nhân làm chủ nhiệm.
2. Sửa đổi khoản 2 của điều 8 như sau:
2. Đề tài dự án có sử dụng ngân sách thành phố dưới 500 triệu đồng đối với lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn, dưới 1 tỷ đồng đối với lĩnh vực khoa học tự nhiên và khoa học công nghệ, do Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ phê duyệt.
Trường hợp đề tài dự án có sử dụng ngân sách thành phố trên 500 triệu đồng đối với lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn trên 1 tỷ đồng đối với lĩnh vực khoa học tự nhiên và khoa học công nghệ, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ trình Ủy ban nhân dân Thành phố chấp thuận trước khi phê duyệt.
Trình tự xét duyệt đề tài, dự án mới được thực hiện như những đề tài dự án khác.
3. Sửa đổi khoản 7 của điều 9 như sau:
7. Để có cơ sở phê duyệt kinh phí thực hiện đề tài dự án, Sở Khoa học và Công nghệ thành lập hội đồng (đối với đề tài, dự án có kinh phí hơn 1 tỷ đồng hoặc có tính chất phức tạp khi xác định kinh phí) hoặc tổ thẩm định tài chính để tổ chức thẩm định dự toán kinh phí. Trường hợp cần thiết, Sở Khoa học và công nghệ có thể mời các chuyên gia tham gia hội đồng hoặc tổ thẩm định.
4. Sửa đổi điều 27 như sau:
Điều 27.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố duyệt phân bổ ngân sách sự nghiệp nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ hàng năm trên cơ sở Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố. Sở Khoa học và Công nghệ được chủ động điều hòa kinh phí giữa các chương trình, đề tài, dự án nghiên cứu khoa học để cấp kinh phí kịp thời cho các đề tài, dự án cấp bách thực hiện vượt tiến độ và các đề tài, dự án mới.
5. Điều chỉnh khoản 3 của điều 29 như sau:
3. Các hình thức tài chính được áp dụng cho đề tài dự án thực hiện bao gồm: khoán chi đến sản phẩm cuối cùng; khoán chi từng phần; mua sản phẩm khoa học - công nghệ, và được thực hiện theo quy định hiện hành.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.
Các nội dung khác của Quy chế quản lý các chương trình, đề tài, dự án nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh được ban hành theo Quyết định số 3187/QĐ-UBND ngày 20 tháng 7 năm 2007 của Ủy ban nhân dân Thành phố không nêu trong Quyết định này vẫn còn hiệu lực thi hành.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Thủ trưởng các Sở ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện và các tổ chức cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ Khoa học và Công nghệ;
- Thường trực Thành ủy;
- TTUB: CT, các PCT;
- Ủy ban MTTQVN.TP;
- VPUB: các PVP;
- Các Phòng Chuyên viên;
- Lưu: VT, (CNN/Đ) MH
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Mạnh Hà
 
 

thuộc tính Quyết định 1962/QĐ-UBND

Quyết định 1962/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý các chương trình, đề tài, dự án nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định 3187/QĐ-UBND ngày 20/07/2007 của Ủy ban nhân dân Thành phố
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. HCMSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:1962/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Lê Mạnh Hà
Ngày ban hành:24/04/2015Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Khoa học-Công nghệ

tải Quyết định 1962/QĐ-UBND

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi