Quyết định 11/2007/QĐ-UBND Hà Nam Định mức phân bổ kinh phí dự án khoa học công nghệ

Thuộc tính văn bản
Quyết định 11/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc ban hành Định mức phân bổ dự toán kinh phí đối với đề tài, dự án khoa học công nghệ sử dụng ngân sách Nhà nước
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 11/2007/QĐ-UBND Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Trần Xuân Lộc
Ngày ban hành: 22/08/2007 Ngày hết hiệu lực: Đã biết
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM
------------
Số: 11/2007/QĐ-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nam, ngày 22 tháng 8 năm 2007

 
 
Quyết định
Ban hành định mức phân bổ dự toán kinh phí đối với đề tài,
 dự án khoa học công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước.
--------------------------
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM
 
Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân, ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ về Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;
Căn cứ Quyết định số 171/2004/QĐ-TTg ngày 28 tháng 9 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án đổi mới cơ chế quản lý khoa học và công nghệ;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 44/2007/TTLT- BTC-BKHCN ngày 7 tháng 5 năm 2007 và số 93/2006/TTLT-BTC-BKHCN ngày 04 tháng 10 năm 2006 của Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán kinh phí và chế độ khoán kinh phí đối với các đề tài, dự án khoa học công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài chính tại Tờ trình số: 243/TTrLS-KHCN-TC ngày 31 tháng 7 năm 2007 và ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp tại Báo cáo số 77/BCTĐ-STP ngày 14 tháng 8 năm 2007,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1. Ban hành định mức phân bổ dự toán kinh phí đối với đề tài, dự án khoa học công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước, các hoạt động phục vụ công tác quản lý đề tài, dự án khoa học công nghệ của cơ quan có thẩm quyền trên địa bàn tỉnh (chi tiết có phụ biểu kèm theo).
Điều 2. Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì phối hợp với Sở Tài chính và các Sở, ngành liên quan hướng dẫn cho các cơ quan quản lý, các tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài, dự án thực hiện đúng quy định, định mức phân bổ dự toán kinh phí đối với đề tài, dự án khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh.
Điều 3. Quyết định có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.
Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Khoa học và Công nghệ, Tài chính, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

 
TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
 
 
 
Trần Xuân Lộc

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực