Quyết định 10/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc sửa đổi khoản 1, Điều 11 Quy chế quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh, ban hành kèm theo Quyết định 08/2009/QĐ-UBND ngày 19/02/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Thuộc tính Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK
--------
Số: 10/2013/QĐ-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
Đắk Lắk, ngày 04 tháng 02 năm 2013

 
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC SỬA ĐỔI KHOẢN 1, ĐIỀU 11 QUY CHẾ QUẢN LÝ CÁC NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP TỈNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH, BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 08/2009/QĐ-UBND NGÀY 19/02/2009 CỦA UBND TỈNH
--------------------
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
 
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ ngày 09/6/2000;
Căn cứ Nghị định số 81/2002/NĐ-CP ngày 17/10/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh tại Công văn số 43/SKHCN ngày 01/02/2013,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1. Sửa đổi Khoản 1, Điều 11 Quy chế quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh, ban hành kèm theo Quyết định số 08/2009/QĐ-UBND ngày 19/02/2009 của UBND tỉnh, cụ thể như sau:
Căn cứ kết quả làm việc của các Hội đồng tư vấn, tuyển chọn, xét duyệt nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Tổ thẩm định dự toán kinh phí, Sở Khoa học và Công nghệ quyết định, phê duyệt hoặc tổng hợp trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt cho phép thực hiện từng nhiệm vụ khoa học và công nghệ:
- Đối với các đề tài có tổng mức kinh phí đến 200 triệu đồng: Do Sở Khoa học và Công nghệ phê duyệt.
- Đối với các đề tài có tổng mức kinh phí trên 200 triệu đồng: Do UBND tỉnh phê duyệt.
Các nội dung khác vẫn tiếp tục thực hiện theo Quyết định số 08/2009/QĐ-UBND ngày 19/02/2009 của UBND tỉnh.
Điều 2. Hủy bỏ Quyết định số 49/2012/QĐ-UBND ngày 18/12/2012 về việc điều chỉnh khoản 1, Điều 11 Quyết định số 08/2009/QĐ-UBND ngày 19/02/2009.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký.
Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Khoa học và Công nghệ, Tài chính; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Vụ Pháp chế (Bộ KH&CN);
- Cục kiểm tra VB QPPL - Bộ Tư pháp;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- LĐ VPUBND tỉnh;
- Liên hiệp các Hội KHKT tỉnh;
- Báo Đắk Lắk Đài PTTH tỉnh;
- Website tỉnh;
- Lưu: VT, TH (T-100b)
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Y Dhăm Ênuôl

 
 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Thuộc tính văn bản
Quyết định 10/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc sửa đổi khoản 1, Điều 11 Quy chế quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh, ban hành kèm theo Quyết định 08/2009/QĐ-UBND ngày 19/02/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 10/2013/QĐ-UBND Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Y Dhăm Ênuôl
Ngày ban hành: 04/02/2013 Ngày hết hiệu lực: Đã biết
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực