Quyết định 08/2016/QĐ-UBND Thái Nguyên Quy định thi đua, khen thưởng trong hoạt động KHCN

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI NGUYÊN
-------------

Số: 08/2016/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------

Thái Nguyên, ngày 25 tháng 02 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH THI ĐUA, KHEN THƯỞNG TRONG HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN

--------------------------

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003; Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2003, đã được sửa đổi, bổ sung năm 2005 và năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Căn cứ Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Căn cứ Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ;

Xét đề nghị của Sở Khoa học và công nghệ tỉnh Thái Nguyên tại Tờ trình số 70/TTr-SKHCN ngày 31/12/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định thi đua, khen thưởng trong hoạt động Khoa học và Công nghệ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 15/2010/QĐ-UBND ngày 12/7/2010 của UBDN tỉnh Thái Nguyên quy định về khen thưởng cá nhân và tổ chức trong thực hiện nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban dân dân tỉnh, Giám đốc Sở Khoa học – Công nghệ, Giám đốc Sở Nội vụ, thủ trưởng sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn; các tập thể, cá nhân có liên quan thi hành Quyết định này./. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Vũ Hồng Bắc

QUY ĐỊNH

THI ĐUA, KHEN THƯỞNG TRONG HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 08/2016/QĐ-UBND, ngày 25 tháng 02 năm 2016

của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên

Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Quy định này quy định về phạm vi, đối tượng áp dụng; mục tiêu thi đua, nội dung thi đua; nguyên tắc; hình thức, cơ cấu, số lượng, tiêu chuẩn khen thưởng; thủ tục hồ sơ đề nghị khen thưởng; kinh phí; tổ chức thực hiện công tác thi đua, khen thưởng trong hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
Các hình thức khen thưởng khác của ngành Khoa học và Công nghệ được thực hiện theo quy định hiện hành.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Đối tượng thi đua
Quy định này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh tham gia quản lý, tư vấn, tài trợ cho các hoạt động khoa học và công nghệ của tỉnh Thái Nguyên; tham gia chủ trì, thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ được đầu tư ngân sách một phần hay toàn bộ từ kinh phí nhà nước đã được Hội đồng khoa học công nghệ tỉnh nghiệm thu.
2. Đối tượng khen thưởng
Các đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 2 Quy định này có tinh thần tự giác thi đua đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
Các tổ chức quốc tế, người nước ngoài, người Việt Nam ở nước ngoài có nhiều đóng góp, ủng hộ, có sáng kiến, giải pháp trong hoạt động khoa học và công nghệ tỉnh Thái Nguyên.
Điều 3. Mục tiêu, nội dung thi đua, khen thưởng
Nhằm đánh giá, ghi nhận, biểu dương, tôn vinh công trạng và khuyến khích đối với tập thể, cá nhân có thành tích đóng góp vào hoạt động khoa học và công nghệ của tỉnh, nhằm thu hút nguồn nhân lực trong và ngoài tỉnh tham gia hoạt động khoa học và công nghệ góp phần phát triển kinh tế xã hội tỉnh Thái Nguyên.
Điều 4. Nguyên tắc thi đua, khen thưởng
1. Nguyên tắc thi đua
a) Tự nguyện, tự giác, công khai.
b) Đoàn kết, hợp tác và cùng phát triển.
2. Nguyên tắc khen thưởng
a) Chính xác, công khai, công bằng, kịp thời.
b) Một hình thức khen thưởng có thể tặng nhiều lần cho một đối tượng; không tặng thưởng nhiều hình thức khen thưởng cho một thành tích đạt được.
c) Bảo đảm thống nhất giữa tính chất, hình thức và đối tượng khen thưởng.
d) Kết hợp chặt chẽ động viên tinh thần với khuyến khích bằng lợi ích vật chất. đ) Bảo đảm nguyên tắc bình đẳng giới trong thi đua, khen thưởng.
Điều 5. Mục tiêu thi đua
1. Khuyến khích, động viên kịp thời các nhà khoa học, các nhà quản lý, các tổ chức đam mê, nhiệt huyết với hoạt động KH&CN của tỉnh Thái Nguyên.
2. Tạo động lực mạnh mẽ để thúc đẩy hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
Điều 6. Nội dung thi đua
1. Thi đua nâng cao trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong triển khai hoạt động khoa học và công nghệ.
2. Thi đua thực hiện các nhiệm vụ quản lý, triển khai hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
3. Thi đua trong việc đóng góp, hỗ trợ cho hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
Chương II
QUY ĐỊNH CỤ THỂ
Điều 7. Hình thức, cơ cấu, số lượng khen thưởng hằng năm
1. Hình thức
a) Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh;
b) Giấy khen của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ.
2. Cơ cấu, số lượng khen thưởng
a) Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh:
- Đối với tập thể: 15 Bằng khen.
- Đối với cá nhân: 15 Bằng khen.
b) Cơ cấu số lượng, tiêu chuẩn, hình thức khen thưởng giấy khen do Giám đốc Sở
Khoa học và Công nghệ quyết định.
Điều 8. Tiêu chuẩn tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh được xét tặng cho cá nhân, tập thể thuộc các sở, ban, ngành, địa phương, các tổ chức khoa học và công nghệ, các tổ chức khác có thành tích xuất sắc trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, cụ thể:
1. Tiêu chuẩn xét tặng đối với tập thể
Tập thể được đề nghị tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh đối với thành tích xuất sắc trong lĩnh vực khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên phải hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của đơn vị; thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và đạt một trong các tiêu chí sau:
a) Tham mưu, đề xuất các cơ chế chính sách và biện pháp có hiệu quả nhằm thúc đẩy phát triển khoa học và công nghệ của các sở, ngành, địa phương;
b) Thực hiện tốt các cơ chế, chính sách pháp luật về quản lý khoa học và công nghệ của UBND tỉnh Thái Nguyên, trong đó có việc quản lý, triển khai tốt các nhiệm vụ khoa học và công nghệ do đơn vị chủ trì như các đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh, các nhiệm vụ khoa học và công nghệ khác. Các nhiệm vụ khoa học và công nghệ này phải được nghiệm thu đạt từ loại “Giỏi” trở lên;
c) Quản lý tốt hoạt động khoa học và công nghệ ở các sở, ngành và địa phương, kết quả hoạt động khoa học và công nghệ mang lại hiệu quả rõ nét và nổi bật, có đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của sở, ngành, địa phương;
d) Tổ chức nghiên cứu khoa học, nghiên cứu phát triển công nghệ có kết quả nổi bật hoặc ứng dụng khoa học và công nghệ đem lại hiệu quả kinh tế cao góp phần tích cực phục vụ sản xuất, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội;
đ) Doanh nghiệp được thành lập, hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam trích đủ 10% thu nhập tính thuế hằng năm trước khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp để lập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp;
e) Tổ chức có đóng góp cho Quỹ phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Thái Nguyên với số tiền từ 50.000.000đ trở lên.
2. Tiêu chuẩn xét tặng đối với cá nhân:
Cá nhân được đề nghị tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh đối với thành tích xuất sắc trong lĩnh vực khoa học và công nghệ phải chấp hành nghiêm túc chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và đạt một trong các tiêu chí sau:
a) Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Nghiên cứu, đề xuất các cơ chế chính sách và biện pháp có hiệu quả nhằm thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương;
b)
Cá nhân trực tiếp chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ mà kết quả khi nghiệm thu được Hội đồng Khoa học Công nghệ tỉnh đánh giá công nhận xếp từ loại “Giỏi” trở lên và được cấp có thẩm quyền quyết định ghi nhận kết quả; Hoàn thành nhiệm vụ khoa học và công nghệ đúng thời gian đã được ký kết trong hợp đồng; Hoàn tất thủ tục thanh quyết toán, thanh lý hợp đồng đối với cơ quan chủ quản nhiệm vụ khoa học và công nghệ;
c) Cá nhân có nhiều đóng góp nổi bật với vai trò là tư vấn, phản biện trong hoạt động khoa học và công nghệ, những ý kiến tư vấn, phản biện đó thực sự có giá trị, đã giúp cơ quan quản lý khoa học và công nghệ đưa ra các quyết định đem lại hiệu quả thiết thực;
d) Cá nhân có đóng góp cho Quỹ phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Thái Nguyên với số tiền từ 30.000.000đ trở lên.
Điều 9. Thành phần, số lượng hồ sơ đề nghị khen thưởng
1. Thành phần hồ sơ
a) Tờ trình đề nghị khen thưởng của cấp trình khen;
b) Biên bản họp Hội đồng Thi đua Khen thưởng của cấp trình khen;
c) Báo cáo thành tích của tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng theo quy định tại các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Thi đua, Khen thưởng;
d) Các giấy tờ có liên quan gửi kèm để chứng minh thành tích đạt được theo quy định.
2. Số lượng hồ sơ
a) Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh: 01 bộ. b) Giấy khen: 01 bộ.
Bổ sung
Điều 10. Trình tự, thủ tục xét khen thưởng
Điều 11. Mức thưởng
Mức thưởng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Giấy khen của Giám đốc Sở đối với tập thể, cá nhân thực hiện theo quy định của Luật Thi đua, Khen thưởng.
Điều 12. Kinh phí khen thưởng, phục vụ khen thưởng được lấy từ nguồn ngân sách của tỉnh phân bổ cho Sở Khoa học và Công nghệ hằng năm.
Chương III
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 13. Trách nhiệm thi hành
1. Giao cho Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức, triển khai các nội dung của Quy định này đến các cá nhân, tổ chức trong và ngoài tỉnh; kiểm tra, đôn đốc, đánh giá; hằng năm, tổ chức tổng kết và tuyên dương các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong hoạt động khoa học công nghệ của tỉnh.
2. Thủ trưởng sở, ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp, tổ chức khoa học và công nghệ; Chủ tịch UBND huyện, thành phố, thị xã chịu trách nhiệm tổ chức phát động, nhân rộng phong trào thi đua; chủ động phát hiện, lựa chọn các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu (là điển hình tiên tiến) trong phạm vi quản lý của mình để khen thưởng hoặc đề nghị cấp trên khen thưởng theo quy định của pháp luật;
Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện, nếu có vấn đề vướng mắc phát sinh, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân phản ánh về Sở Khoa học và Công nghệ và Sở Nội vụ để báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, kịp thời sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

thuộc tính Quyết định 08/2016/QĐ-UBND

Quyết định 08/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc ban hành Quy định thi đua, khen thưởng trong hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Thái NguyênSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:08/2016/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Vũ Hồng Bắc
Ngày ban hành:25/02/2016Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Khoa học-Công nghệ

tải Quyết định 08/2016/QĐ-UBND

Tình trạng hiệu lực: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI NGUYÊN
-------------
Số: 08/2016/QĐ-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------
Thái Nguyên, ngày 25 tháng 02 năm 2016
 
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH THI ĐUA, KHEN THƯỞNG TRONG HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN
--------------------------
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN
 
 
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003; Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;
Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2003, đã được sửa đổi, bổ sung năm 2005 và năm 2013;
Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;
Căn cứ Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;
Căn cứ Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2013;
Căn cứ Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ;
Xét đề nghị của Sở Khoa học và công nghệ tỉnh Thái Nguyên tại Tờ trình số 70/TTr-SKHCN ngày 31/12/2015,
 
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định thi đua, khen thưởng trong hoạt động Khoa học và Công nghệ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 15/2010/QĐ-UBND ngày 12/7/2010 của UBDN tỉnh Thái Nguyên quy định về khen thưởng cá nhân và tổ chức trong thực hiện nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban dân dân tỉnh, Giám đốc Sở Khoa học – Công nghệ, Giám đốc Sở Nội vụ, thủ trưởng sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn; các tập thể, cá nhân có liên quan thi hành Quyết định này./. 
 

 
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Vũ Hồng Bắc
 
 
QUY ĐỊNH
THI ĐUA, KHEN THƯỞNG TRONG HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 08/2016/QĐ-UBND, ngày 25 tháng 02 năm 2016
của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên
 
Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Quy định này quy định về phạm vi, đối tượng áp dụng; mục tiêu thi đua, nội dung thi đua; nguyên tắc; hình thức, cơ cấu, số lượng, tiêu chuẩn khen thưởng; thủ tục hồ sơ đề nghị khen thưởng; kinh phí; tổ chức thực hiện công tác thi đua, khen thưởng trong hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
Các hình thức khen thưởng khác của ngành Khoa học và Công nghệ được thực hiện theo quy định hiện hành.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Đối tượng thi đua
Quy định này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh tham gia quản lý, tư vấn, tài trợ cho các hoạt động khoa học và công nghệ của tỉnh Thái Nguyên; tham gia chủ trì, thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ được đầu tư ngân sách một phần hay toàn bộ từ kinh phí nhà nước đã được Hội đồng khoa học công nghệ tỉnh nghiệm thu.
2. Đối tượng khen thưởng
Các đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 2 Quy định này có tinh thần tự giác thi đua đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
Các tổ chức quốc tế, người nước ngoài, người Việt Nam ở nước ngoài có nhiều đóng góp, ủng hộ, có sáng kiến, giải pháp trong hoạt động khoa học và công nghệ tỉnh Thái Nguyên.
Điều 3. Mục tiêu, nội dung thi đua, khen thưởng
Nhằm đánh giá, ghi nhận, biểu dương, tôn vinh công trạng và khuyến khích đối với tập thể, cá nhân có thành tích đóng góp vào hoạt động khoa học và công nghệ của tỉnh, nhằm thu hút nguồn nhân lực trong và ngoài tỉnh tham gia hoạt động khoa học và công nghệ góp phần phát triển kinh tế xã hội tỉnh Thái Nguyên.
Điều 4. Nguyên tắc thi đua, khen thưởng
1. Nguyên tắc thi đua
a) Tự nguyện, tự giác, công khai.
b) Đoàn kết, hợp tác và cùng phát triển.
2. Nguyên tắc khen thưởng
a) Chính xác, công khai, công bằng, kịp thời.
b) Một hình thức khen thưởng có thể tặng nhiều lần cho một đối tượng; không tặng thưởng nhiều hình thức khen thưởng cho một thành tích đạt được.
c) Bảo đảm thống nhất giữa tính chất, hình thức và đối tượng khen thưởng.
d) Kết hợp chặt chẽ động viên tinh thần với khuyến khích bằng lợi ích vật chất. đ) Bảo đảm nguyên tắc bình đẳng giới trong thi đua, khen thưởng.
Điều 5. Mục tiêu thi đua
1. Khuyến khích, động viên kịp thời các nhà khoa học, các nhà quản lý, các tổ chức đam mê, nhiệt huyết với hoạt động KH&CN của tỉnh Thái Nguyên.
2. Tạo động lực mạnh mẽ để thúc đẩy hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
Điều 6. Nội dung thi đua
1. Thi đua nâng cao trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong triển khai hoạt động khoa học và công nghệ.
2. Thi đua thực hiện các nhiệm vụ quản lý, triển khai hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
3. Thi đua trong việc đóng góp, hỗ trợ cho hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
 
Chương II
QUY ĐỊNH CỤ THỂ
 
Điều 7. Hình thức, cơ cấu, số lượng khen thưởng hằng năm
1. Hình thức
a) Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh;
b) Giấy khen của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ.
2. Cơ cấu, số lượng khen thưởng
a) Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh:
- Đối với tập thể: 15 Bằng khen.
- Đối với cá nhân: 15 Bằng khen.
b) Cơ cấu số lượng, tiêu chuẩn, hình thức khen thưởng giấy khen do Giám đốc Sở
Khoa học và Công nghệ quyết định.
Điều 8. Tiêu chuẩn tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh được xét tặng cho cá nhân, tập thể thuộc các sở, ban, ngành, địa phương, các tổ chức khoa học và công nghệ, các tổ chức khác có thành tích xuất sắc trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, cụ thể:
1. Tiêu chuẩn xét tặng đối với tập thể
Tập thể được đề nghị tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh đối với thành tích xuất sắc trong lĩnh vực khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên phải hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của đơn vị; thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và đạt một trong các tiêu chí sau:
a) Tham mưu, đề xuất các cơ chế chính sách và biện pháp có hiệu quả nhằm thúc đẩy phát triển khoa học và công nghệ của các sở, ngành, địa phương;
b) Thực hiện tốt các cơ chế, chính sách pháp luật về quản lý khoa học và công nghệ của UBND tỉnh Thái Nguyên, trong đó có việc quản lý, triển khai tốt các nhiệm vụ khoa học và công nghệ do đơn vị chủ trì như các đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh, các nhiệm vụ khoa học và công nghệ khác. Các nhiệm vụ khoa học và công nghệ này phải được nghiệm thu đạt từ loại “Giỏi” trở lên;
c) Quản lý tốt hoạt động khoa học và công nghệ ở các sở, ngành và địa phương, kết quả hoạt động khoa học và công nghệ mang lại hiệu quả rõ nét và nổi bật, có đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của sở, ngành, địa phương;
d) Tổ chức nghiên cứu khoa học, nghiên cứu phát triển công nghệ có kết quả nổi bật hoặc ứng dụng khoa học và công nghệ đem lại hiệu quả kinh tế cao góp phần tích cực phục vụ sản xuất, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội;
đ) Doanh nghiệp được thành lập, hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam trích đủ 10% thu nhập tính thuế hằng năm trước khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp để lập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp;
e) Tổ chức có đóng góp cho Quỹ phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Thái Nguyên với số tiền từ 50.000.000đ trở lên.
2. Tiêu chuẩn xét tặng đối với cá nhân:
Cá nhân được đề nghị tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh đối với thành tích xuất sắc trong lĩnh vực khoa học và công nghệ phải chấp hành nghiêm túc chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và đạt một trong các tiêu chí sau:
a) Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Nghiên cứu, đề xuất các cơ chế chính sách và biện pháp có hiệu quả nhằm thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương;
b) Cá nhân trực tiếp chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ mà kết quả khi nghiệm thu được Hội đồng Khoa học Công nghệ tỉnh đánh giá công nhận xếp từ loại “Giỏi” trở lên và được cấp có thẩm quyền quyết định ghi nhận kết quả; Hoàn thành nhiệm vụ khoa học và công nghệ đúng thời gian đã được ký kết trong hợp đồng; Hoàn tất thủ tục thanh quyết toán, thanh lý hợp đồng đối với cơ quan chủ quản nhiệm vụ khoa học và công nghệ;
c) Cá nhân có nhiều đóng góp nổi bật với vai trò là tư vấn, phản biện trong hoạt động khoa học và công nghệ, những ý kiến tư vấn, phản biện đó thực sự có giá trị, đã giúp cơ quan quản lý khoa học và công nghệ đưa ra các quyết định đem lại hiệu quả thiết thực;
d) Cá nhân có đóng góp cho Quỹ phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Thái Nguyên với số tiền từ 30.000.000đ trở lên.
Điều 9. Thành phần, số lượng hồ sơ đề nghị khen thưởng
1. Thành phần hồ sơ
a) Tờ trình đề nghị khen thưởng của cấp trình khen;
b) Biên bản họp Hội đồng Thi đua Khen thưởng của cấp trình khen;
c) Báo cáo thành tích của tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng theo quy định tại các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Thi đua, Khen thưởng;
d) Các giấy tờ có liên quan gửi kèm để chứng minh thành tích đạt được theo quy định.
2. Số lượng hồ sơ
a) Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh: 01 bộ. b) Giấy khen: 01 bộ.
Điều 10. Trình tự, thủ tục xét khen thưởng
1. Trước ngày 20/12 hằng năm các tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ đề nghị khen thưởng về Sở Khoa học và Công nghệ.
2. Trình tự, thủ tục xét khen thưởng:
a) Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ khi hết hạn nộp hồ sơ đề nghị khen thưởng, Sở Khoa học và Công nghệ tổng hợp hồ sơ, tổ chức họp Hội đồng Thi đua Khen thưởng Sở Khoa học - Công nghệ xét và thẩm định thành tích, đề nghị Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có những đóng góp tiêu biểu cho hoạt động khoa học và công nghệ của tỉnh Thái Nguyên; đồng thời lập danh sách các trường hợp đủ tiêu chuẩn khen thưởng, trình Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Ban Thi đua Khen thưởng, Sở Nội vụ).
b) Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Sở Nội vụ (Ban Thi đua Khen thưởng) thẩm định hồ sơ, thành tích khen thưởng. Lập tờ trình đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh khen thưởng cho những tập thể và cá nhân đủ tiêu chuẩn.
c) Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Tờ trình đề nghị khen thưởng của Sở Nội vụ, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định khen thưởng.
d) Sau khi có Quyết định khen thưởng của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, trong thời hạn 05 ngày làm việc, Sở Nội vụ (Ban Thi đua Khen thưởng) sẽ thông báo kết quả về Sở Khoa học và Công nghệ.
Điều 11. Mức thưởng
Mức thưởng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Giấy khen của Giám đốc Sở đối với tập thể, cá nhân thực hiện theo quy định của Luật Thi đua, Khen thưởng.
Điều 12. Kinh phí khen thưởng, phục vụ khen thưởng được lấy từ nguồn ngân sách của tỉnh phân bổ cho Sở Khoa học và Công nghệ hằng năm.
 
 
Chương III
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 
Điều 13. Trách nhiệm thi hành
1. Giao cho Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức, triển khai các nội dung của Quy định này đến các cá nhân, tổ chức trong và ngoài tỉnh; kiểm tra, đôn đốc, đánh giá; hằng năm, tổ chức tổng kết và tuyên dương các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong hoạt động khoa học công nghệ của tỉnh.
2. Thủ trưởng sở, ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp, tổ chức khoa học và công nghệ; Chủ tịch UBND huyện, thành phố, thị xã chịu trách nhiệm tổ chức phát động, nhân rộng phong trào thi đua; chủ động phát hiện, lựa chọn các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu (là điển hình tiên tiến) trong phạm vi quản lý của mình để khen thưởng hoặc đề nghị cấp trên khen thưởng theo quy định của pháp luật;
Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện, nếu có vấn đề vướng mắc phát sinh, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân phản ánh về Sở Khoa học và Công nghệ và Sở Nội vụ để báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, kịp thời sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.
 

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem Nội dung MIX.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi