Quyết định 02/2019/QĐ-UBND Hà Tĩnh sửa đổi Quy định chức năng nhiệm vụ Sở Khoa học và Công nghệ

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
-------

Số: 02/2019/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Tĩnh, ngày 09 tháng 01 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI KHOẢN 2, KHOẢN 3 ĐIỀU 3 QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA S KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 37/2015/QĐ-UBND NGÀY 12/8/2015 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

--------------------

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BKHCN-BNV ngày 15/10/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về khoa học và Công nghệ thuộc Ủy ban nhân dân cấp tnh, cấp huyện;

Xét đề nghị của Sở Khoa học và Công nghệ tại Văn bản số 1236/TTr-SKHCN ngày 14/11/2018, Sở Nội vụ tại Văn bn s 1509/SNV-TCBC ngày 12/12/2018, Văn bản s 20/SNV-TCBC ngày 04/01/2019 và ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp tại Văn bản số 600/BC-STP ngày 04/12/2018.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi Khoản 2, Khoản 3 Điều 3 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ ban hành kèm theo Quyết định số 37/2015/QĐ-UBND ngày 12/8/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh như sau:
“2. Các tổ chức tham mưu, tổng hợp và chuyên môn, nghiệp vụ:
a) Văn phòng;
b) Thanh tra;
c) Phòng Kế hoạch - Tài chính;
d) Phòng Quản lý khoa học;
đ) Phòng Quản lý công nghệ và chuyên ngành;
e) Phòng Thông tin - Thống kê khoa học và công nghệ;
g) Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng.
3. Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc:
a) Trung tâm Nghiên cứu, phát triển Nấm và tài nguyên sinh vật;
b) Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn đo lường chất lượng;
c) Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ”.
Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ kịp thời sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng, chi cục, đơn vị sự nghiệp trực thuộc, trách nhiệm của người đứng đầu các phòng, chi cục, đơn vị sự nghiệp trực thuộc theo quy định của pháp luật; xây dựng quy chế làm việc của Sở, phân công, bố trí sắp xếp hợp lý đội ngũ công chức, viên chức theo vị trí việc làm đảm bảo đúng cơ cấu ngạch công chức, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp được cấp có thẩm quyền phê duyệt để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.
2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 25/01/2019;
Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Khoa học và Công nghệ, Nội vụ và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Bộ Khoa học và CN;
- Bộ Nội vụ;
- Website Chính phủ;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL, Bộ Tư pháp;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy;
- Sở Tư pháp;
- Trung tâm TT-CB-TH;

- Lưu: VT, KGVX, NC1.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đặng Quốc Khánh

Thuộc tính văn bản
Quyết định 02/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc sửa đổi Khoản 2, Khoản 3 Điều 3 Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ ban hành kèm theo Quyết định số 37/2015/QĐ-UBND ngày 12/8/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 02/2019/QĐ-UBND Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Đặng Quốc Khánh
Ngày ban hành: 09/01/2019 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ , Cơ cấu tổ chức
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có Chỉ dẫn thay đổi nên chưa có Nội dung MIX, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản khác