Kế hoạch 92/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc kiểm tra hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại các cơ quan hành chính Nhà nước của Thành phố Hà Nội năm 2017

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------
Số: 92/KH-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2017
 
 
KẾ HOẠCH
KIỂM TRA HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG, ÁP DỤNG, DUY TRÌ VÀ CẢI TIẾN HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 9001: 2008 TẠI CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC CỦA THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2017
 
Thực hiện Thông tư số 26/2014/TT-BKHCN ngày 10/10/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết thi hành Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001: 2008 vào hoạt động các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước; Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Kế hoạch kiểm tra tại các cơ quan hành chính nhà nước thuộc thành phố Hà Nội năm 2016, như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Đảm bảo việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng tại các cơ quan hành chính nhà nước theo đúng các yêu cầu của Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2008 và các quy định tại Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ.
- Kịp thời đề xuất khắc phục và kiến nghị các biện pháp xử lý cụ thể.
2. Yêu cầu
- 100% các Sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện, thị xã trên địa bàn Thành phố được kiểm tra, trong đó có tối thiểu 1/2 số cơ quan được kiểm tra trực tiếp tại trụ sở của cơ quan.
- Thực hiện kiểm tra đúng thời gian, đảm bảo chính xác, khách quan và có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị liên quan.
- Thông tin, báo cáo kịp thời theo quy định.
II. PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG
Các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã đã và đang xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến và mở rộng hệ thống quản lý chất lượng.
III. NỘI DUNG, HÌNH THỨC, THỜI GIAN KIỂM TRA
a) Kiểm tra việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo yêu cầu của Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2008:
- Phạm vi áp dụng bao gồm toàn bộ hoạt động liên quan đến thực hiện thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan.
- Hoạt động phổ biến, hướng dẫn áp dụng hệ thống tài liệu, quy trình giải quyết công việc cho toàn bộ cán bộ, công chức trong phạm vi xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng.
- Sự tuân thủ của cơ quan đối với tất cả các yêu cầu của Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2008, chính sách, mục tiêu, quy trình, thủ tục, các quy định liên quan và các yêu cầu pháp luật liên quan.
- Việc thực hiện các quá trình giải quyết công việc và các quá trình được xác định trong Hệ thống quản lý chất lượng.
- Hoạt động xem xét của Lãnh đạo và hoạt động đánh giá nội bộ, thực hiện hành động khắc phục các điểm không phù hợp.
- Hoạt động xử lý các khiếu nại liên quan đến lĩnh vực áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng.
- Hoạt động cải tiến trong hệ thống quản lý chất lượng.
b) Kiểm tra việc tuân thủ theo các quy định tại Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ.
- Việc đảm bảo sự tham gia của Lãnh đạo, các đơn vị và cá nhân liên quan trong quá trình xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng.
- Việc Người đứng đầu cơ quan xác nhận hiệu lực của hệ thống quản lý chất lượng.
- Việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 900: 2008 và thông báo bằng văn bản đến Sở Khoa học và Công nghệ để theo dõi, tổng hợp; niêm yết tại trụ sở cơ quan và đăng tải trên trang thông tin điện tử của cơ quan.
- Việc cập nhật các thay đổi của văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động xử lý công việc vào hệ thống quản lý chất lượng.
- Việc công bố lại khi có sự điều chỉnh, mở rộng, thu hẹp phạm vi áp dụng hệ thống quản lý chất lượng.
- Việc lựa chọn tổ chức tư vấn, chuyên gia tư vấn độc lập.
2. Hình thức kiểm tra: Kiểm tra qua hồ sơ, báo cáo hoặc trực tiếp tại trụ sở cơ quan của các đơn vị.
3. Thời gian: Từ tháng 4/2017 đến tháng 11/2017.
4. Thành phần: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì; Mời Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Bộ Khoa học và Công nghệ tham gia phối hợp.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Sở Khoa học và Công nghệ.
- Là cơ quan chủ trì, phối hợp Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện Kế hoạch kiểm tra hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại các cơ quan hành chính nhà nước của thành phố Hà Nội năm 2017.
- Ban hành văn bản hướng dẫn thống nhất xây dựng báo cáo của các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã về thực hiện xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2008 và các quy định tại Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/03/2014 của Thủ tướng Chính phủ.
- Ban hành Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra (trường hợp kiểm tra tại trụ sở cơ quan) hoặc văn bản đề nghị báo cáo (trường hợp kiểm tra bằng hình thức thông qua hồ sơ và báo cáo) gửi các cơ quan, đơn vị chịu sự kiểm tra và tổ chức kiểm tra theo đúng Kế hoạch, tổng hợp kết quả báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố và Bộ Khoa học và Công nghệ.
- Thông báo thời gian, địa điểm, nội dung và lịch thời gian cụ thể cho các đơn vị khi kiểm tra.
- Mời Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Bộ Khoa học và Công nghệ tham gia phối hợp.
2. Các Sở, ban, ngành Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã thuộc đối tượng kiểm tra có trách nhiệm báo cáo tình hình thực hiện việc xây dựng, áp dụng duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo nội dung quy định. Đối với các cơ quan chịu sự kiểm tra bằng hình thức thông qua hồ sơ và báo cáo phải gửi kèm theo các tài liệu, bằng chứng liên quan cho Sở Khoa học và Công nghệ (qua Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Số 89 Nguyễn Thái Học, Ba Đình. Email: [email protected]).
Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã, đơn vị liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc Kế hoạch này. Trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc báo cáo UBND Thành phố (gửi Sở Khoa học và Công nghệ tổng hợp chung, báo cáo UBND Thành phố) để điều chỉnh, bổ sung./.
 

Nơi nhận:
- Đ/c Bí thư Thành ủy;
- Bộ Khoa học và Công nghệ;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- Phó Chủ tịch UBND Thành phố: Lê Hồng Sơn, Ngô Văn Quý;
- Tổng cục TCĐLCL-BKH&CN;
- Các Sở, ban, ngành Thành phố;
- UBND các quận, huyện, thị xã;
- Chi cục TCĐLCL-Sở KH&CN;
- VPUB: CVP, PCVP P.C.Công, N.N.Kỳ, Phòng: KGVX, NC, TKBT, TH;
- Lưu: VT, KGVXnx.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Ng
ô Văn Quý
 
LỊCH KIỂM TRA CÁC CƠ QUAN
(Gửi kèm Kế hoạch số 92/KH-UBND ngày 17 tháng 4 năm 2017 của UBND thành phố Hà Nội)
 

TT
Tên cơ quan chịu sự kiểm tra
Đơn vị kiểm tra
Đơn vị phối hợp
Hình thức kiểm tra
Thời gian kiểm tra
Thông qua hồ sơ và báo cáo
Tại trụ sở cơ quan
 
1
Sở Giáo dục và Đào tạo
Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Sở Khoa học và Công nghệ
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
 
X
Tháng 4/2017
2
Sở Giao thông Vận tải
 
X
Tháng 4/2017
3
Sở Kế hoạch và Đầu tư
 
X
Tháng 4/2017
4
UBND huyện Mỹ Đức
 
X
Tháng 4/2017
5
Sở Lao động-Thương binh & Xã hội
 
X
Tháng 5/2017
6
Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội
 
X
Tháng 5/2017
7
Trung tâm Dịch vụ việc làm
 
X
Tháng 5/2017
8
Chi cục Giám định Xây dựng
 
X
Tháng 5/2017
9
Sở Quy hoạch Kiến trúc
 
X
Tháng 5/2017
10
UBND huyện Đông Anh
 
X
Tháng 5/2017
11
UBND huyện Hoài Đức
 
X
Tháng 5/2017
12
UBND huyện Đan Phượng
 
X
Tháng 5/2017
13
Sở Công Thương
X
 
Tháng 5/2017
14
Sở Tài chính
X
 
Tháng 5/2017
15
Sở Thông tin và truyền thông
X
 
Tháng 5/2017
16
Sở Tài nguyên Môi trường
 
X
Tháng 6/2017
17
Chi cục Bảo vệ môi trường
 
X
Tháng 6/2017
18
Chi cục Quản lý đất đai
 
X
Tháng 6/2017
19
Văn phòng đăng ký đất đai
 
X
Tháng 6/2017
20
Ban Dân tộc
 
X
Tháng 6/2017
21
UBND huyện Phú Xuyên
 
X
Tháng 6/2017
22
UBND huyện Quốc Oai
 
X
Tháng 6/2017
23
UBND huyện Thanh Trì
 
X
Tháng 6/2017
24
Sở Tư pháp
X
 
Tháng 6/2017
25
Sở Xây dựng
X
 
Tháng 6/2017
26
Thanh tra Thành phố
X
 
Tháng 6/2017
27
Sở Nội vụ
X
 
Tháng 6/2017
28
Sở Du lịch
 
X
Tháng 7/2017
29
Sở Y tế
 
X
Tháng 7/2017
30
Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm
 
X
Tháng 7/2017
31
Trung tâm Giám định Y khoa
 
X
Tháng 7/2017
32
Trung tâm kiêm dịch y tế Quốc tế
 
X
Tháng 7/2017
33
UBND huyện Phúc Thọ
 
X
Tháng 7/2017
34
UBND huyện Ba Vì
 
X
Tháng 7/2017
35
UBND huyện Ứng Hòa
 
X
Tháng 7/2017
36
UBND quận Hai Bà Trưng
X
 
Tháng 7/2017
37
UBND quận Hoàn Kiếm
X
 
Tháng 7/2017
38
UBND quận Long Biên
X
 
Tháng 7/2017
39
UBND quận Nam Từ Liêm
X
 
Tháng 7/2017
40
Sở Văn hóa và Thể thao
 
X
Tháng 8/2017
41
Ban Quản lý các khu CN và Chế xuất
 
X
Tháng 8/2017
42
Ban thi đua khen thưởng
 
X
Tháng 8/2017
43
Ban Tôn giáo
 
X
Tháng 8/2017
44
Chi cục Văn thư lưu trữ
 
X
Tháng 8/2017
45
UBND huyện Mê Linh
 
X
Tháng 8/2017
46
UBND huyện Sóc Sơn
 
X
Tháng 8/2017
47
UBND huyện Thạch Thất
 
X
Tháng 8/2017
48
UBND quận Hà Đông
X
 
Tháng 8/2017
49
Sở Khoa học và Công nghệ
X
 
Tháng 8/2017
50
UBND Quận Bắc Từ Liêm
 
X
Tháng 9/2017
51
UBND huyện Thanh Oai
 
X
Tháng 9/2017
52
UBND huyện Gia Lâm
 
X
Tháng 9/2017
53
UBND huyện Thường Tín
 
X
Tháng 9/2017
54
UBND Quận Câu Giấy
 
X
Tháng 9/2017
55
UBND huyện Chương Mỹ
 
X
Tháng 9/2017
56
UBND Quận Ba Đình
 
X
Tháng 9/2017
57
UBND Quận Đống Đa
 
X
Tháng 9/2017
58
Sở Ngoại vụ
 
X
Tháng 10/2017
59
Sở Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn
 
X
Tháng 10/2017
60
Chi cục Bảo vệ Thực vật
 
X
Tháng 10/2017
61
Chi cục Thú y
 
X
Tháng 10/2017
62
UBND Quận Hoàng Mai
 
X
Tháng 10/2017
63
UBND Quận Tây Hồ
 
X
Tháng 10/2017
64
UBND Quận Thanh Xuân
 
X
Tháng 10/2017
65
UBND Thị xã Sơn Tây
 
X
Tháng 10/2017
66
Chi cục Kiểm lâm
 
X
Tháng 11/2017
67
Chi cục Phát triển Nông thôn
 
X
Tháng 11/2017
68
Chi cục Thủy sản
 
X
Tháng 11/2017
69
Chi cục Thủy lợi
 
X
Tháng 11/2017
70
Chi cục Đê điều và Phòng, chống lụt, bão
 
X
Tháng 11/2017
71
Chi cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản
 
X
Tháng 11/2017
72
Văn phòng UBND Thành phố
X
 
Tháng 11/2017
 
 

thuộc tính Kế hoạch 92/KH-UBND

Kế hoạch 92/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc kiểm tra hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại các cơ quan hành chính Nhà nước của Thành phố Hà Nội năm 2017
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. Hà NộiSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:92/KH-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Kế hoạchNgười ký:Ngô Văn Quý
Ngày ban hành:17/04/2017Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Khoa học-Công nghệ , Hành chính
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi