Dự thảo Thông tư về định mức đo khống chế ảnh viễn thám

Thuộc tính Dự thảo
Dự thảo Thông tư quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật đo khống chế ảnh viễn thám
  • Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ
  • Loại dự thảo: Thông tư
  • Cơ quan chủ trì soạn thảo: Bộ Tài nguyên và Môi trường
  • Trạng thái: Đã biết

Phạm vi điều chỉnh

Tải dự thảo
Văn bản cùng lĩnh vực