Công văn 809/BKHCN-TCCB 2016 hướng dẫn thực hiện cơ cấu tổ chức của cơ quan khoa học và công nghệ

Thuộc tính Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ
-------

Số: 809/BKHCN-TCCB
V/v: Hướng dẫn thực hiện Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BKHCN-BNV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 2016

1. Về cơ cấu tổ chức và số lượng Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, đề nghị thực hiện theo quy định tại Điều 3 Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BKHCN-BNV.
2. Đối với đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Khoa học và Công nghệ đã được thành lập trước ngày 28/5/2013, có tên gọi khác với quy định tại Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BKHCN-BNV, đang hoạt động hiệu quả và không trùng lặp về chức năng, nhiệm vụ với các đơn vị khác thuộc Sở, thì tiếp tục giữ ổn định cho phù hợp với từng địa phương.
(Xin gửi kèm theo công văn này văn bản số 6171/BNV-TCBC ngày 29/12/2015 của Bộ Nội vụ)./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Nội vụ;
- Các Sở: KH&CN, Nội vụ;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng;
- Các Vụ: KHTH, ĐP;
- Lưu: VT, TCCB.

KT. BỘ TRƯỞNG
THTRƯỞNG
Trần Quốc Khánh

BỘ NỘI VỤ
-------

Số: 6171/BNV-TCBC
V/v: Một số vướng mắc khi triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BKHCN-BNV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2015

Kính gửi: Bộ Khoa học và Công nghệ

Trả li Công văn số 3648/BKHCN-TCCB ngày 01/10/2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ đề nghị phối hợp giải đáp một số vướng mắc khi triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BKHCN-BNV ngày 15/10/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về khoa học và công nghệ thuộc y ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện (sau đây gọi tắt Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BKHCN-BNV), Bộ Nội vụ có ý kiến như sau:

1. Về cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ

- Tại Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định t chức các cơ quan chuyên môn thuộc y ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là Nghị định số 24/2014/NĐ-CP), Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi tắt là Nghị định số 37/2014/NĐ-CP). Trong đó, có quy định nguyên tắc tổ chức quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp huyện phải bảo đảm phù hợp điều kiện tự nhiên, dân số, tình hình phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương và yêu cầu cải cách hành chính nhà nước, riêng đi với tổ chức cơ quan chuyên môn cấp huyện còn phải phù hợp với từng loại hình đơn vị hành chính cấp huyện.

- Kết luận số 64-KL/TW ngày 28/5/2013 Hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành Trung ương khóa XI một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở đã chỉ đạo: “Về tổ chức bộ máy, không nhất thiết ở Trung ương có tổ chức nào thì ở địa phương cũng có tổ chức đó. Căn cứ điều kiện cụ thể, tiêu chí và quy định khung của Trung ương, địa phương có th lập (hoặc không lập) tổ chức sau khi được sự đồng ý của cấp trên có thẩm quyền” và “Đi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở nhm xây dựng tổ chức bộ máy đồng bộ, tinh gọn, có tính ổn định, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ”.

- Quán triệt chủ trương của Đảng, quy định của Chính phủ nêu trên, Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BKHCN-BNV đã hướng dẫn và quy định về cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ bảo đảm bao quát và thực hiện hết chức năng, nhiệm vụ, thực hiện thống nhất, thông suốt, nâng cao hiệu quả hoạt động của nền hành chính, công vụ cũng như yêu cầu cải cách hành chính. Đồng thời, phù hợp với chủ trương của Đảng tại Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (sau đây gọi tắt là Nghị quyết số 39-NQ/TW) và quy định tại Quyết định số 2218/QĐ-TTg ngày 10/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ về Kế hoạch của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW (sau đây gọi tắt là Quyết định số 2218/QĐ-TTg); trong đó có quy định: “Tập trung rà soát lại tổ chức bộ máy của các sở, ban, ngành ở địa phương để kiện toàn cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện theo hướng thu gọn đầu mối, giảm bt khâu trung gian, quản lý đa ngành, đa lĩnh vực. Chú ý phân biệt rõ mô hình chính quyền đô thị và chính quyền nông thôn”.

Do vậy, Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ hướng dẫn và quy định tại Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BKHCN-BNV để rà soát, sắp xếp cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định, nhưng về số lượng không vượt quá quy định tại Điều 3 Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BKHCN-BNV.

Đối với đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Khoa học và Công nghệ đã được thành lập trước ngày 28/5/2013, có tên gọi khác với quy định tại Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BKHCN-BNV, đang hoạt động hiệu quả và không trùng lặp về chức năng, nhiệm vụ với các đơn vị khác thuộc Sở, thì trước mắt giữ n định cho phù hợp với từng địa phương.

2. Về số lượng Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ

Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị, có chỉ đạo: “Quy định rõ số lượng cấp phó phù hợp trong các cơ quan, tổ chức hành chính từ Trung ương đến địa phương” và “đy mạnh kiêm nhiệm một số chức danh cán bộ, công chức từ Trung ương đến cấp xã”. Luật tổ chức Chính phủ năm 2015, quy định: “Số lượng cấp phó của người đứng đầu vụ, văn phòng, thanh tra, cục, đơn vị sự nghiệp công lập không quá 03.

Do vậy, Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BKHCN-BNV quy định Sở Khoa học và Công nghệ có không quá 03 Phó Giám đốc Sở bảo đảm phù hợp với chủ trương của Đảng, quy định của pháp luật tại Nghị quyết số 39-NQ/TW, Luật tổ chức Chính phủ năm 2015, Quyết định số 2218/QĐ-TTg và Nghị định số 24/2014/NĐ-CP.

Trên đây là ý kiến của Bộ Nội vụ về việc triển khai Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BKHCN-BNV, đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ nghiên cứu, tổng hợp để trả lời các địa phương theo quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưng (để báo cáo);
- Thứ trưởng Trần Anh Tuấn;
- Lưu: VT, TCBC (03b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Anh Tuấn

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực