Công văn 3265/BKHCN-TĐC của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc thực hiện các quy định về quản lý chất lượng, đo lường khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG)

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
-----------------------

Số: 3265/BKHCN-TĐC

V/v: thực hiện các quy định về quản lý chất lượng, đo lường khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------------

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2010

 

 

Kính gửi:

- Tổng cục Hải quan;
- Chi cục TCĐLCL các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các tổ chức đánh giá sự phù hợp được chỉ định;
- Hiệp hội GAS Việt Nam.

 

Để triển khai quản lý chất lượng, đo lường trong kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) kể từ ngày 31/12/2010 (kết thúc thời gian gia hạn hiệu lực áp dụng Thông tư số 12/2010/TT-BKHCN ngày 30/7/2010 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn về quản lý chất lượng, đo lường trong kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng theo quy định tại Quyết định số 1914/QĐ-BKHCN ngày 17/9/2010 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ) và thực hiện quy định tại các thông tư:

- Thông tư số 12/2010/TT-BKHCN ngày 30/7/2010 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn về quản lý chất lượng, đo lường trong kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng (sau đây viết tắt là Thông tư 12);

- Thông tư số 17/2009/TT-BKHCN ngày 18/6/2009 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về hướng dẫn kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm của Bộ Khoa học và Công nghệ (sau đây viết tắt là Thông tư 17);

- Thông tư số 13/2010/TT-BKHCN ngày 30/7/2010 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 17/2009/TT-BKHCN ngày 18/6/2009.

Bộ Khoa học và Công nghệ yêu cầu các cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện quy định của các văn bản nêu trên để căn cứ quản lý và kiểm tra chất lượng, đo lường LPG, cụ thể như sau:

I. QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TRONG KINH DOANH LPG

1. Các chỉ tiêu chất lượng đối với LPG

 

TT

Tên chỉ tiêu

Propan thương phẩm

Butan thương phẩm

Hỗn hợp butan, propan thương phẩm

Phương pháp thử

1

Áp suất hơi ở 37,80C, kPa, không lớn hơn

1430

485

1430

TCVN 8356 (ASTM D 1267)

2

Thành phần cặn sau khi bay hơi 100 mL, mL, không lớn hơn

0,05

0,05

0,05

TCVN 3165 (ASTM D 2158)

3

Độ ăn mòn lá đồng, không lớn hơn

Số 1

Số 1

Số 1

TCVN 8359 (ASTM D 1838)

4

Hàm lượng lưu huỳnh tổng, mg/kg, không lớn hơn

185

140

140

TCVN 8363 (ASTM D 2784) hoặc ASTM D 6667 hoặc ASTM D 5504

5

Pentan và các chất nặng hơn, % thể tích, không lớn hơn

-

2,0

2,0

TCVN 8360 (ASTM D 2163)

6

Butan và các chất nặng hơn, % thể tích, không lớn hơn

2,5

-

-

TCVN 8360 (ASTM D 2163)

 

LPG nhập khẩu và LPG lưu thông trên thị trường phải được kiểm tra nhà nước về chất lượng theo các chỉ tiêu trên.

2. Cơ quan kiểm tra nhà nước về chất lượng LPG là các Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là cơ quan kiểm tra). LPG nhập khẩu và lưu thông tại địa phương nào thì Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tại địa phương đó có trách nhiệm thực hiện việc kiểm tra nhà nước về chất lượng LPG.

3. Trình tự, thủ tục kiểm tra nhà nước về chất lượng LPG nhập khẩu được thực hiện theo quy định tại Thông tư 17, cụ thể như sau:

3.1. Đăng ký kiểm tra

Thương nhân nhập khẩu thực hiện đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng LPG nhập khẩu theo mẫu quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 17 tại cơ quan kiểm tra và nộp hồ sơ đăng ký kiểm tra chất lượng theo yêu cầu tại Điều 6 Thông tư 17.

3.2. Tiến hành kiểm tra

Cơ quan kiểm tra tiến hành kiểm tra các nội dung sau:

a) Kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng LPG nhập khẩu;

b) Kiểm tra sự phù hợp của nội dung chứng chỉ chất lượng lô hàng nhập khẩu so với các chỉ tiêu nêu tại khoản 1 Mục 1 của Công văn này.

3.3. Trình tự, thủ tục và xử lý trong quá trình kiểm tra

Trình tự, thủ tục và xử lý trong quá trình kiểm tra được thực hiện theo quy định tại Điều 8 Thông tư 17, cụ thể như sau:

a) Trường hợp hồ sơ đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng LPG nhập khẩu đầy đủ và có chứng chỉ chất lượng (kết quả thử nghiệm hoặc chứng nhận hoặc giám định) của các tổ chức đánh giá sự phù hợp được chỉ định hoặc thừa nhận tại Việt Nam phù hợp với các chỉ tiêu nêu tại khoản 1 Mục I của Công văn này, cơ quan kiểm tra ra thông báo kết quả kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu đáp ứng yêu cầu chất lượng quy định tại Thông tư 17, gửi thương nhân nhập khẩu và cơ quan Hải quan để làm thủ tục thông quan cho lô hàng theo quy định của pháp luật.

b) Trường hợp hồ sơ đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng LPG đầy đủ và có chứng chỉ chất lượng của tổ chức đánh giá sự phù hợp nước ngoài chưa được thừa nhận tại Việt Nam mà phù hợp với các chỉ tiêu nêu tại khoản 1 Mục I của Công văn này, cơ quan kiểm tra ra thông báo kết quả kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu đáp ứng yêu cầu chất lượng quy định tại Thông tư 17, gửi thương nhân nhập khẩu và cơ quan Hải quan để làm thủ tục thông quan cho lô hàng theo quy định của pháp luật, đồng thời có trách nhiệm giám sát chất lượng LPG nhập khẩu này. Ngay sau khi nhận được thông báo kết quả kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu đáp ứng yêu cầu chất lượng, thương nhân nhập khẩu phải có trách nhiệm liên hệ với tổ chức đánh giá sự phù hợp được chỉ định để tiến hành lấy mẫu, thử nghiệm chất lượng LPG và gửi kết quả thử nghiệm cho cơ quan kiểm tra. Tổ chức đánh giá sự phù hợp được chỉ định phải lấy mẫu tại kho hoặc tại bồn tàu để thử nghiệm theo các chỉ tiêu tại khoản 1 Mục 1 của Công văn này.

- Nếu kết quả thử nghiệm phù hợp với các chỉ tiêu nêu tại khoản 1 Mục I của Công văn này, cơ quan kiểm tra bổ sung kết quả thử nghiệm vào hồ sơ đăng ký kiểm tra chất lượng.

- Nếu kết quả thử nghiệm không phù hợp các chỉ tiêu nêu tại khoản 1 Mục I của Công văn này, cơ quan kiểm tra yêu cầu thương nhân nhập khẩu LPG dừng lưu thông LPG nhập khẩu; tiến hành truy xét nguồn gốc; thu hồi LGP đã lưu thông và phải thực hiện các biện pháp xử lý theo quy định pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

Các lô LPG nhập khẩu tiếp theo của thương nhân nhập khẩu không đạt chất lượng trên sẽ bắt buộc phải thử nghiệm chất lượng theo điểm c khoản 3.3 Mục I của Công văn này.

c) Trường hợp hồ sơ đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng LPG không có chứng chỉ chất lượng (kết quả thử nghiệm hoặc chứng nhận hoặc giám định) hoặc có chứng chỉ chất lượng nhưng không phù hợp với các chỉ tiêu nêu tại khoản 1 Mục I của Công văn này, cơ quan kiểm tra tiếp nhận hồ sơ để thương nhân nhập khẩu LPG làm thủ tục tạm thời thông quan trước, kiểm tra chất lượng sau. Thương nhân nhập khẩu có trách nhiệm liên hệ tổ chức đánh giá sự phù hợp được chỉ định để tiến hành thử nghiệm chất lượng LPG và gửi kết quả thử nghiệm cho cơ quan kiểm tra. Tổ chức đánh giá sự phù hợp được chỉ định phải lấy mẫu tại kho hoặc tại bồn tàu để thử nghiệm theo các chỉ tiêu nêu tại khoản 1 Mục I của Công văn này.

- Nếu kết quả thử nghiệm phù hợp với các chỉ tiêu nêu tại khoản 1 Mục I của Công văn này, cơ quan kiểm tra ra thông báo kết quả kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu đáp ứng yêu cầu chất lượng quy định tại Thông tư 17, gửi thương nhân nhập khẩu và cơ quan Hải quan để làm thủ tục thông quan cho lô hàng theo quy định của pháp luật.

- Nếu kết quả thử nghiệm không phù hợp các chỉ tiêu nêu tại khoản 1 Mục I của Công văn này, cơ quan kiểm tra yêu cầu thương nhân nhập khẩu LPG phải thực hiện các biện pháp xử lý theo quy định pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

4. Hồ sơ chất lượng LPG cần phải lưu giữ tại các cơ sở tồn chứa, phân phối, vận chuyển và cửa hàng ban LPG được quy định như sau:

4.1. Đối với thương nhân đầu mối

Hồ sơ chất lượng LPG gồm tên, chủng loại, tiêu chuẩn công bố, tên và địa chỉ của thương nhân cung cấp LPG nhập khẩu, nguồn gốc nhập khẩu của LPG, chứng chỉ chất lượng (kết quả thử nghiệm hoặc chứng nhận hoặc giám định) đối với từng lô LPG được nhập khẩu.

4.2. Đối với thương nhân phân phối LPG cấp I; Trạm nạp LPG; Trạm nạp LPG vào ô tô; Trạm cấp và các Tổng đại lý

Hồ sơ chất lượng LPG gồm tên, chủng loại, tiêu chuẩn công bố, tên và địa chỉ của thương nhân nhập khẩu LPG và bản sao chứng chỉ chất lượng (kết quả thử nghiệm hoặc chứng nhận hoặc giám định).

4.3. Đối với cơ sở phân phối, vận chuyển LPG (các đại lý cung cấp LPG)

Hồ sơ chất lượng LPG gồm tên, chủng loại, tiêu chuẩn công bố, tên và địa chỉ của đại lý hoặc tổng đại lý hoặc cơ sở phân phối, vận chuyển LPG trên một cấp.

4.4. Đối với cửa hàng bán LPG chai

Hồ sơ chất lượng LPG gồm tên, chủng loại, tiêu chuẩn công bố, tên và địa chỉ của đại lý hoặc cơ sở phân phối LPG chai cho cửa hàng.

5. Đào tạo nghiệp vụ về quản lý chất lượng và đo lường LPG

5.1. Đối với cơ sở nhập khẩu; phân phối, vận chuyển; trạm cấp, trạm nạp.

Cán bộ, nhân viên trực tiếp quản lý chất lượng, theo dõi và quản lý đo lường LPG phải được đào tạo và cấp Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình đào tạo nghiệp vụ quản lý chất lượng và quản lý đo lường trong kinh doanh LPG.

5.2. Đối với cửa hàng bán LPG chai

Chủ cửa hàng hoặc cán bộ phụ trách về việc bán LPG chai phải được đào tạo và cấp Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình đào tạo nghiệp vụ quản lý chất lượng và quản lý đo lường trong kinh doanh LPG. Chủ cửa hàng hoặc cán bộ phụ trách có trách nhiệm đào tạo lại cho cán bộ, nhân viên trong cửa hàng. Hồ sơ đào tạo phải được lưu giữ và phải được xuất trình khi kiểm tra, thanh tra.

II. QUẢN LÝ ĐO LƯỜNG TRONG KINH DOANH LPG

1. Theo quy định tại khoản 4 Điều 9 của Thông tư 12, sai số kết quả đo của phép đo lượng LPG trong mua bán, thanh toán cụ thể như sau:

1.1.  Không vượt quá 1,5 lần giới hạn sai số cho phép của phương tiện đo được quy định tại quy trình kiểm định tương ứng (đối với trường hợp sử dụng phương tiện đo);

1.2. Không vượt quá 1,5 lần giới hạn sai số cho phép của hệ thống đo được quy định tại Văn bản kỹ thuật đo lường Việt Nam (ĐLVN 129) “Hệ thống đo chất lỏng khác với nước – Yêu cầu kỹ thuật đo lường và thử nghiệm” (đối với trường hợp sử dụng hệ thống đo).

1.3. Bảo đảm yêu cầu đo lường quy định tại Quyết định số 02/2008/QĐ-BKHCN ngày 25/02/2008 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành “Quy định về việc kiểm tra đo lường đối với hàng đóng gói sẵn theo định lượng” (đối với LPG đóng gói sẵn theo định lượng).

2. Theo quy định tại khoản 1 Điều 10 của Thông tư 12, cửa hàng bán LPG phải có sẵn cân để thực hiện phép đo đối chứng khi được yêu cầu. Các cân này phải đảm bảo các yêu cầu sau đây:

- Có cấp chính xác không thấp hơn cấp 4 và có phạm vi đo phù hợp với mức cân;

- Đã được phê duyệt mẫu và kiểm định theo quy định. Chứng chỉ kiểm định của cân phải còn trong thời hạn giá trị.

Để thuận lợi cho việc kinh doanh LPG, Bộ Khoa học và Công nghệ đề nghị thương nhân nhập khẩu LPG có phương án mở rộng quy mô kho chứa LPG nhằm lưu giữ LPG đáp ứng với yêu cầu quản lý chất lượng và đo lường LPG, thực hiện nghiêm túc việc quản lý chất lượng, đo lường LPG và chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu vi phạm theo các quy định hiện hành.

Trên đây là một số vấn đề liên quan đến việc quản lý nhà nước về LPG, Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo để quý cơ quan, đơn vị phối hợp, thực hiện, tuyên truyền và phổ biến tới các tổ chức, cá nhân liên quan./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TĐC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

 Nguyễn Quân

 

thuộc tính Công văn 3265/BKHCN-TĐC

Công văn 3265/BKHCN-TĐC của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc thực hiện các quy định về quản lý chất lượng, đo lường khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG)
Cơ quan ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:3265/BKHCN-TĐCNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Nguyễn Quân
Ngày ban hành:28/12/2010Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Khoa học-Công nghệ

tải Công văn 3265/BKHCN-TĐC

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi