Công văn 320/BKHCN-TCCB của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc đăng ký chỉ tiêu thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Công văn 320/BKHCN-TCCB

Công văn 320/BKHCN-TCCB của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc đăng ký chỉ tiêu thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ
Cơ quan ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:320/BKHCN-TCCBNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Trần Văn Tùng
Ngày ban hành:10/02/2017Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ, Cán bộ-Công chức-Viên chức
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
--------
Số: 320/BKHCN-TCCB
V/v:Đăng ký chỉ tiêu thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập
- Tự do - Hạnh phúc
--------------------
Hà Nội, ngày 10 tháng 02 năm 2017
 
 

Kính gửi:
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
 
 
Thực hiện Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Thông tư số 12/2012/TT-BNV ngày 18/12/2012 của Bộ Nội vụ quy định về chức danh nghề nghiệp và thay đổi chức danh nghề nghiệp đối với viên chức, Bộ Khoa học và Công nghệ dự kiến xây dựng Đề án thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ (KH&CN) từ hạng III lên hạng II và từ hạng II lên hạng I năm 2017, gửi Bộ Nội vụ phê duyệt để tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp cho viên chức chuyên ngành KH&CN trong năm 2017. Để có đủ căn cứ xây dựng Đề án thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành KH&CN năm 2017, Bộ Khoa học và Công nghệ trân trọng đề nghị Quý Cơ quan báo cáo chỉ tiêu thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành KH&CN từ hạng III lên hạng II và từ hạng II lên hạng I năm 2017 của Cơ quan theo mẫu tại Phụ lục gửi kèm công văn này.
Việc xác định chỉ tiêu thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành KH&CN từ hạng III lên hạng II và từ hạng II lên hạng I thực hiện theo các hướng dẫn sau đây:
1. Về đối tượng:
Việc thi thăng hạng:
- từ chức danh nghiên cứu khoa học Nghiên cứu viên (hạng III - Mã số: V.05.01.03) lên chức danh Nghiên cứu viên chính (hạng II - Mã số: V.05.01.02);
- từ chức danh công nghệ Kỹ sư (hạng III - Mã số: V.05.02.07) lên chức danh Kỹ sư chính (hạng II - Mã số: V.05.02.06);
- từ chức danh nghiên cứu khoa học Nghiên cứu viên chính (hạng II - Mã số: V.05.01.02) lên chức danh Nghiên cứu viên cao cấp (hạng I - Mã số: 05.01.01);
- từ chức danh công nghệ Kỹ sư chính (hạng II - Mã số: V.05.02.06) lên chức danh Kỹ sư cao cấp (hạng I - Mã số: V.05.02.05)
chỉ áp dụng đối với viên chức đang giữ chức danh nghiên cứu khoa học và chức danh công nghệ, đang làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập.
2. Về tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự thi:
Viên chức chuyên ngành KH&CN được đăng ký dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp phải bảo đảm đủ các tiêu chuẩn, điều kiện như sau:
a) Đơn vị sự nghiệp công lập có nhu cầu;
b) Hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian công tác 03 năm liên tục gần nhất; có phẩm chất và đạo đức nghề nghiệp; không trong thời gian thi hành kỷ luật hoặc đã có thông báo về việc xem xét kỷ luật của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền;
c) Có đủ trình độ đào tạo, bồi dưỡng và năng lực chuyên môn nghiệp vụ của chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành KH&CN ở hạng cao hơn hạng hiện giữ (theo quy định tại Thông tư liên tịch số 24/2014/TTLT-BKHCN-BNV ngày 01/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành KH&CN);
d) Đáp ứng các yêu cầu khác theo Đề án thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành KH&CN năm 2017 được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
Báo cáo chỉ tiêu thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành KH&CN từ hạng III lên hạng II và từ hạng II lên hạng I năm 2017 của Quý Cơ quan đề nghị gửi về Bộ Khoa học và Công nghệ (qua Vụ Tổ chức cán bộ), file mềm gửi về email: [email protected]trước ngày 27/2/2017. Quá thời hạn trên mà Bộ Khoa học và Công nghệ chưa nhận được báo cáo của Quý Cơ quan được hiểu là Quý Cơ quan không có nhu cầu thăng hạng chức danh nghề nghiệp cho viên chức chuyên ngành KH&CN.
Bộ Khoa học và Công nghệ trân trọng cảm ơn sự phối hợp của Quý Cơ quan./.
 

 Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Lưu: VT, TCCB.
KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Trần Văn Tùng
 
PHỤ LỤC
(Kèm theo công văn số 320/BKHCN-TCCB ngày 10 tháng 02 năm 2017 củaBộ Khoa học và Công nghệ)
 

Tên Bộ, ngành, địa phương
……………….

-------
 
 
BÁO CÁO THC TRẠNG SỐ LƯỢNG, CẤU CHỨC DANH NGHNGHIỆP VIÊN CHỨC CHUYÊN NGÀNH KH&CN HIỆN CÓ VÀ ĐNGHỊ SLƯỢNG CHỈ TIÊU THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHNGHIỆP VIÊN CHỨC CHUYÊN NGÀNH KH&CN THEO TỪNG HẠNG CHỨC DANH NĂM 2017
 
 
I. Thực trạng viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ của cơ quan:
- Số lượng, cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành KH&CN của các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ, ngành, địa phương;
- Thực trạng về trình độ đào tạo, bồi dưỡng, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của viên chức chuyên ngành KH&CN tại các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ, ngành, địa phương;
- Nhu cầu thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành KH&CN của các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ, ngành, địa phương.
II. Thống kế số lượng, cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành KH&CN và đề nghị số lượng chỉ tiêu thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành KH&CN năm 2017

TT
Tên chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành KH&CN
Tổng số
Slượng, cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức KH&CN hiện có
Đề nghị số lượng chtiêu thăng hạng chức danh viên chức KH&CN năm 2017
Hạng I
Hạng II
Hạng III
Hạng IV
Hạng I
Hạng II
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
1
Chức danh nghiên cứu khoa học
 
 
 
 
 
 
 
2
Chức danh công nghệ
 
 
 
 
 
 
 
 

 
.... ngày ... tháng ... năm ...
Thủ trưởng Bộ, ngành, địa phương
(Ký tên, đóng dấu)
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi