Công văn 1545/TCT-CC 2024 về đề xuất nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ năm 2025

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Công văn 1545/TCT-CC

Công văn 1545/TCT-CC của Tổng cục Thuế về đề xuất nhiệm vụ khoa học công nghệ và Hội thảo khoa học công nghệ cấp Bộ năm 2025
Cơ quan ban hành: Tổng cục ThuếSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1545/TCT-CCNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Nguyễn Quang Tiến
Ngày ban hành:12/04/2024Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

_____________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________________

Số: 1545/TCT-CC

V/v Đề xuất nhiệm vụ KHCN và Hội thảo KHCN cấp Bộ năm 2025

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2024

 

 

Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

 

Căn cứ Công văn số 165/CLTC-QLKH ngày 09/4/2024 của Viện Chiến lược và Chính sách tài chính về việc xây dựng kế hoạch khoa học công nghệ (KHCN) và dự toán ngân sách KHCN năm 2025 (Công văn gửi kèm). Tổng cục Thuế thông báo đến Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương như sau:

1. Đề xuất nhiệm vụ KHCN cấp Bộ năm 2025

Cục Thuế có nhu cầu đề xuất nhiệm vụ KHCN cấp Bộ năm 2025, đề nghị nghiên cứu đề xuất phù hợp với định hướng nghiên cứu KHCN ngành Tài chính trọng tâm vào các vấn đề lớn có tính chiến lược như mở rộng cơ sở thuế đối với các nguồn thu mới (kinh tế số, kinh tế chia sẻ, giao dịch xuyên biên giới...); giải pháp về chính sách và quản lý áp dụng thuế tối thiểu toàn cầu, điện tử hóa trong quản lý thuế...; đồng thời không trùng lặp với các nhiệm vụ đã được triển khai trong 03 năm trở lại đây (Tham khảo danh mục nhiệm vụ KHCN cấp Bộ đã được giao tại địa chỉ: https://nif.mof.gov. vn/). Đề xuất nhiệm vụ KHCN cấp Bộ năm 2025 được lập theo mẫu Phiếu đề xuất nhiệm vụ KHCN (Mẫu theo Phụ lục 01 - gửi kèm công văn).

2. Đề xuất chủ đề Hội thảo KHCN cấp Bộ năm 2025

Cục Thuế có nhu cầu tổ chức Hội thảo KHCN cấp Bộ năm 2025 đề nghị thực hiện theo mẫu Đề xuất chủ đề hội thảo khoa học cấp Bộ năm 2025 (Mẫu theo Phụ lục 02 - gửi kèm công văn), trong đó làm rõ các nội dung: (i) Chủ đề; (ii) Cơ sở đề xuất; (iii) Mục đích và nội dung chính; (iv) Đơn vị phối hợp; (v) Quy mô và thành phần tham dự; (vi) Dự kiến thời gian, địa điểm.

Kính đề nghị các Cục Thuế gửi Phiếu đề xuất nhiệm vụ KHCN cấp Bộ năm 2025 và Đề xuất chủ đề Hội thảo KHCN cấp Bộ năm 2025 về Tổng cục Thuế (Ban Cải cách và Hiện đại hóa) (đồng thời gửi bản mềm vào địa chỉ hòm thư điện tử: [email protected]. vn) trước ngày 22/04/2024 để kịp thời tổng hợp.

Trong quá trình hoàn thiện hồ sơ nếu có vướng mắc đề nghị Cục Thuế hoặc Chủ nhiệm nhiệm vụ liên hệ với Tổng cục Thuế (Ban Cải cách và Hiện đại hóa gặp công chức Vũ Thúy Quỳnh - số điện thoại: 024.39712730 số máy lẻ 3179) để được hỗ trợ kịp thời.

Tổng cục Thuế thông báo để các Cục Thuế nghiên cứu, thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lãnh đạo Tổng cục thuế (để b/c);

- Các Vụ/đơn vị thuộc, trực thuộc TCT (để t/gia);

- Lưu: VT, CC (2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

VỤ TRƯỞNG – PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC

BAN CẢI CÁCH VÀ HIỆN ĐẠI HÓA

 

 

 

 

Nguyễn Quang Tiến

 

Phụ lục 1

Mẫu 01.PĐXNV

389/2019/QĐ-BTC

 

PHIU Đ XUẤT NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CP BỘ NĂM 2025

 

1. Tên đề tài:

2. Hình thức thực hiện (Đề tài, Đề án, Chương trình KHCN):

3. Mục tiêu của đề tài:

4. Tính cấp thiết và tính mới của đề tài (về mặt khoa học và về mặt thực tiễn):

5. Các nội dung chính và kết quả dự kiến:

6. Khả năng và địa chỉ ứng dụng:

7. Dự kiến kinh phí và thời gian thực hiện:

 

Hà Nội, ngày            tháng             năm 2024                                                 

XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ

(Họ, tên, chữ ký và đóng dấu)

NGƯỜI ĐỀ XUẤT

(Họ, tên và chữ ký)

 

 

Phụ lục 2

 

PHIẾU ĐỀ XUẤT CHỦ ĐỀ HỘI THẢO KHOA HỌC CẤP BỘ
NĂM 2025

 

1. Tên chủ đề Hội thảo:

2. Cơ sở đề xuất:

3. Mục đích:

4. Nội dung chính:

5. Chủ trì:

6. Đơn vị phối hợp:

7. Quy mô và thành phần tham dự:

8. Thời gian, địa điểm dự kiến:

9. Khác:

 

 

Hà Nội, ngày      tháng         năm 2024

TỔ CHỨC/CÁ NHÂN ĐỀ XUẤT

(Họ, tên và chữ ký)

 

BỘ TÀI CHÍNH

VIỆN CHIẾN LƯỢC

VÀ CHÍNH SÁCH TÀI CHÍNH

________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_________________________

Số: 165/CLTC/QLKH

V/v xây dựng kế hoạch KHCN và dự toán ngân sách KHCN năm 2025

Hà Nội, ngày 09 tháng 4 năm 2024

 

 

Kính gửi: ………………………………………………………….

 

Căn cứ Công văn số 630/BKHCN-KHTC ngày 01/3/2024 của Bộ KHCN về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch KHCN&ĐMST và dự toán ngân sách KHCN năm 2025, Viện Chiến lược và Chính sách tài chính (CLTC) đề nghị Quý đơn vị:

1. Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch KHCN&ĐMST và dự toán ngân sách KHCN năm 2023 và 6 tháng đầu năm 2024 (tập trung đánh giá những kết quả, đóng góp nổi bật trong hoạt động KHCN).

2. Xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách KHCN của Quý đơn vị năm 2025, trong đó:

- Đề xuất nhiệm vụ KHCN cấp Bộ năm 2025 (theo mẫu Phiếu đề xuất gửi kèm).

(Lưu ý: Các nhiệm vụ KHCN cấp Bộ năm 2025 phải phù hợp với định hướng KHCN ngành Tài chính, không trùng lắp với các nhiệm vụ đã được triển khai trong 03 năm trở lại đây. Tham khảo danh mục nhiệm vụ KHCN cấp Bộ đã được giao tại địa chỉ: https://nif.mof.gov.vn/).

- Đề xuất chủ đề Hội thảo KHCN cấp Bộ năm 2025 (theo mẫu Phiếu đề xuất gửi kèm), trong đó làm rõ: (i) Chủ đề; (ii) Cơ sở đề xuất; (iii) Mục đích và nội dung chính; (iv) Đơn vị phối hợp; (v) Quy mô và thành phần tham dự; (vi) Dự kiến thời gian, địa điểm.

Báo cáo đánh giá và đề xuất nhiệm vụ KHCN cấp Bộ năm 2025 xin gửi về: Ban Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế, Viện CLTC; Địa chỉ: số 7 Phan Huy Chú, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (kèm theo bản điện tử về địa chỉ email: [email protected]) chậm nhất ngày 06/5/2024 (Thứ Hai) để Viện CLTC triển khai các nội dung xây dựng dự toán theo Quyết định số 389/QĐ-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính ngày 20/3/2019 về việc ban hành quy chế quản lý nhiệm vụ KHCN cấp Bộ của Bộ Tài chính, trước khi trình Bộ phê duyệt và gửi Bộ KHCN. Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ: Bà Nguyễn Bích Ngọc; Điện thoại: 0983.655.469.

Rất mong nhận được sự hợp tác của Quý đơn vị./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, QLKH.

KT. VIỆN TRƯỞNG

PHÓ VIỆN TRƯỞNG

 

 

 

Lê Thị Thùy Vân

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi