Công văn 1217/BKHCN-VPCTQG của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn thực hiện kế hoạch năm 2014 của các Chương trình quốc gia về khoa học và công nghệ

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ
--------
----------

Số: 1217/BKHCN-VPCTQG

V/v:Hướng dẫn thực hiện kế hoạch năm 2014 của các Chương trình quc gia vkhoa học và công nghệ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
----------

Hà Nội, ngày 06 tháng 05 năm 2013

 

 

Kính gửi:

- Các Bộ, Cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ;
-
Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các Tập đoàn kinh tế, Tổng Công ty Nhà nước.

 

 

Ngày 18 tháng 01 năm 2013, Bộ Khoa học và Công nghệ đã có công văn số 159/BKHCN-KHTC hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách KH&CN năm 2014 cho các Bộ, Cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ, các Tập đoàn kinh tế, các Tổng công ty 91, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi tắt là Bộ, ngành và địa phương). Để đảm bảo tiến độ triển khai thực hiện kế hoạch năm 2013 và năm 2014 đối với Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia đến năm 2020 (Quyết định số 2441/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2010), Chương trình nghiên cứu, đào tạo và xây dựng hạ tầng kỹ thuật công nghệ cao thuộc Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2020 (Quyết định số 348/QĐ-TTg ngày 22 tháng 02 năm 2013) và Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2020 (Quyết định số 677/QĐ-TTg ngày 10 tháng 5 năm 2011) (sau đây viết tắt là các Chương trình quốc gia), Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn các Bộ, ngành và địa phương như sau:

A. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN

Đến nay, Bộ Khoa học và Công nghệ đã có kế hoạch dự kiến phân bổ kinh phí từ nguồn ngân sách sự nghiệp khoa học và công nghệ cho các Chương trình quốc gia. Vì vậy, các Bộ, ngành, địa phương khẩn trương chủ trì, phối hp với Bộ Khoa học và Công nghệ triển khai việc thẩm định và phê duyệt các nhiệm vụ trong các Chương trình quốc gia theo các văn bản hướng dẫn thực hiện. Cụ thể như sau:

1. Đối với Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia đến năm 2020

a) Căn cứ theo các văn bản:

- Thông tư số 10/2013/TT-BKHCN ngày 29 tháng 03 năm 2013 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn quản lý Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia đến năm 2020;

- Thông tư liên tịch số 218/2012/TTLT-BTC-BKHCN ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ về việc quy định quản lý tài chính thực hiện Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia đến năm 2020;

- Thông tư số 12/2013/TT-BKHCN ngày 29 tháng 3 năm 2013 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn việc xét duyệt, thẩm định và phê duyệt Dự án khoa học và công nghệ phát triển sản phẩm quốc gia;

- Các văn bản khác có liên quan.

b) Các Bộ, ngành và địa phương tổ chức triển khai thực hiện các công việc sau:

- Các Bộ, ngành, y ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tổ chức khoa học và công nghệ, doanh nghiệp đề xuất sản phẩm quốc gia mới (không có trong Danh mục sản phẩm quốc gia thực hiện tnăm 2012 thuộc Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia đến năm 2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 439/QĐ-TTg ngày 16 tháng 04 năm 2012) gửi về Bộ Khoa học và Công nghệ; đề xuất Dự án khoa học và công nghệ, Dự án đầu tư phục vụ phát triển các sản phẩm quốc gia đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 439/QĐ-TTg, gửi về Văn phòng các Chương trình quốc gia về khoa học và công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ chủ quản sản phẩm quốc gia;

- Ngoài ra, các Bộ đã được giao chủ quản phát triển sản phẩm quốc gia tổ chức xây dựng Đề án khung phát triển sản phẩm quốc gia và gửi về Bộ Khoa học và Công nghệ;

- Việc đề xuất được thực hiện theo các trình tự, thủ tục, mẫu biểu được quy định tại Thông tư số 10/2013/TT-BKHCN ngày 29 tháng 03 năm 2013 ca Bộ Khoa học và Công nghệ. Các đề xuất thuộc phạm vi quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ được gửi về Văn phòng các Chương trình quốc gia về khoa học và công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ, 39 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

2. Đối với Chương trình nghiên cu, đào tạo và xây dựng hạ tầng kỹ thuật công nghệ cao thuộc Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2020

a) Căn cứ theo các văn bản:

- Thông tư số 02/2012/TT-BKHCN ngày 18 tháng 01 năm 2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn quản lý Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2020;

- Thông tư liên tịch số 219/2012/TTLT-BTC-BKHCN ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ về việc quy định quản lý tài chính thực hiện Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2020;

- Thông tư số 31/2012/TT-BKHCN ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn xác định dự án, tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp thực hiện dự án thuộc Chương trình nghiên cứu, đào tạo và xây dựng hạ tầng kỹ thuật công nghệ cao (sau đây viết tắt là Thông tư số 31/2012/TT-BKHCN);

- Các văn bản khác có liên quan.

b) Các Bộ, ngành và địa phương tổ chức đề xuất dự án, đề xuất đặt hàng dự án, cụ thể như sau:

- Căn cứ mục tiêu, nội dung, nhiệm vụ của Chương trình; chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, nghị quyết, chương trình, đề án, dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; yêu cầu đột xuất của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ, ngành và địa phương; và nhu cầu của thị trường, các đầu mi khoa học và công nghệ của Bộ, ngành và địa phương (Vụ Khoa học và Công nghệ hoặc tổ chức đầu mối quản lý nhà nước về KH&CN của Bộ, ngành, các Sở Khoa học và Công nghệ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương) hướng dẫn các tổ chức, doanh nghiệp trực thuộc đề xuất dự án, đề xuất đặt hàng dự án (theo Biểu A1-1 kèm theo Thông tư số 31/2012/TT-BKHCN).

Bộ, ngành và địa phương tổng hp danh mục đề xuất dự án, đề xuất đặt hàng dự án (kèm các phiếu đề xuất dự án, đặt hàng từng dự án), đồng thời có ý kiến về các đề xuất dự án của tổ chức, doanh nghiệp, gửi về Văn phòng Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao, Bộ Khoa học và Công nghệ (theo Biu A1-2 kèm theo Thông tư số 31/2012/TT-BKHCN).

- Các tổ chức, doanh nghiệp không thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ, ngành và địa phương gửi đề xuất dự án về Bộ Khoa học và Công nghệ (theo Biểu A1-1 kèm theo Thông tư số 31/2012/TT-BKHCN). Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn, tập hợp, có ý kiến về các đề xuất dự án của các tổ chức, doanh nghiệp này.

- Việc đề xuất được thực hiện theo các trình tự, thủ tục, mẫu biểu được quy định tại Thông tư số 31/2012/TT-BKHCN. Các đề xuất được gửi về Văn phòng Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao, Bộ Khoa học và Công nghệ, 39 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

3. Đối vi Chương trình đổi mi công nghệ quốc gia đến năm 2020

a) Căn cứ theo các văn bản:

- Thông tư số 09/2013/TT-BKHCN ngày 15 tháng 3 năm 2013 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn quản lý Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2020 (là Thông tư thay thế cho Thông tư số 03/2012/TT-BKHCN ngày 18 tháng 1 năm 2012);

- Công văn số 2235/BTC-HCSN ngày 19 tháng 02 năm 2013 của Bộ Tài chính về việc quản lý tài chính Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia;

- Thông tư số 03/2013/TT-BKHCN ngày 30 tháng 01 năm 2013 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn xác định, tuyển chọn, thẩm định và giao trực tiếp thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2020;

- Các văn bản khác có liên quan.

b) Các Bộ, ngành và địa phương tổ chức triển khai thực hiện các công việc sau:

- Bộ, ngành, địa phương tổ chức hướng dẫn cho các doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý (được quy định tại Điều 2, khoản 12, mục a Thông tư số 09/2013/TT-BKHCN) xây dựng đề xuất (theo Biểu A1-PĐX kèm theo Thông tư số 03/2013/TT-BKHCN); tổng hợp danh mục các đề xuất của các doanh nghiệp cùng với ý kiến của Bộ, ngành, địa phương (theo Biểu A2-DMĐX kèm theo Thông tư số 03/2013/TT-BKHCN), gửi về Văn phòng các Chương trình quốc gia về khoa học và công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ, 39 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội;

- Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức hướng dẫn cho các đối tượng thuộc phạm vi quản lý (được quy định tại Điều 2, khoản 12, mục b Thông tư số 09/2013/TT-BKHCN) xây dựng đề xuất (theo Biểu A1-PĐX kèm theo Thông tư số 03/2013/TT-BKHCN), gửi về Văn phòng các Chương trình quốc gia về khoa học và công nghệ để tổng hợp vào danh mục các nhiệm vụ dự kiến triển khai của Chương trình.

Các văn bản có liên quan đến các Chương trình quốc gia về khoa học và công nghệ đnghị tham khảo trên Website của Bộ Khoa học và Công nghệ: www.most.gov.vn.

B. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

Tiến độ triển khai thực hiện kế hoạch 2014 được xây dựng phù hợp với mục tiêu và nội dung của các Chương trình, cụ thể là:

- Trước ngày 25/5/2013: Bộ Khoa học và Công nghệ gửi công văn, tổ chức hướng dẫn các Bộ, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch năm 2014 của các Chương trình quốc gia.

- Từ ngày 25/05/2013 đến trước ngày 25/06/2013: Các Bộ, ngành, địa phương hoàn thành việc hướng dẫn các đơn vị trực thuộc xây dựng kế hoạch theo quy định.

- Từ ngày 25/06/2013 đến trước ngày 05/07/2013: Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì hoặc phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương có liên quan hoàn thành việc phê duyệt và công bố danh mục nhiệm vụ trong các Chương trình quốc gia.

- Từ ngày 05/07/2013 đến trước ngày 05/08/2013: Các tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ đăng ký tham gia thực hiện nhiệm vụ trong các Chương trình quốc gia.

- Từ ngày 05/08/2013 đến ngày 31/08/2013: Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì hoặc phối hp với các Bộ, ngành, địa phương có liên quan hoàn thành việc thẩm định và phê duyệt kinh phí để bố trí kế hoạch thực hiện năm 2014.

Bộ Khoa học và Công nghệ đề nghị các Bộ, ngành, địa phương căn cứ văn bản này khẩn trương hướng dẫn và tổ chức thực hiện kế hoạch năm 2014 của các Chương trình quốc gia nhằm đảm bảo nội dung, nhiệm vụ, tiến độ của các Chương trình.

Mọi thông tin chi tiết, xin liên hệ Văn phòng các Chương trình quốc gia về khoa học và công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ, 39 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội; email: vpctqg@most.gov.vn; điện thoại: 0439440460./.

 

 Nơi nhận:
- Như trên;
-
Bộ trưởng và các Thứ trưởng;
-
Các đơn vị thuộc Bộ KH&CN;
- Lưu VT, VPCTQG.

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn
Quân

thuộc tính Công văn 1217/BKHCN-VPCTQG

Công văn 1217/BKHCN-VPCTQG của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn thực hiện kế hoạch năm 2014 của các Chương trình quốc gia về khoa học và công nghệ
Cơ quan ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:1217/BKHCN-VPCTQGNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Nguyễn Quân
Ngày ban hành:06/05/2013Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Khoa học-Công nghệ
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi