Danh mục

Văn bản Hợp nhất về Khoa học-Công nghệ

Có tất cả 47 văn bản: Khoa học-Công nghệ
21

Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BKHCN năm 2017 do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành hợp nhất Thông tư quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật

Xác thực: 28/08/2017
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/05/2019
22

Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BKHCN năm 2017 do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành hợp nhất Quyết định về việc phê duyệt Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển

Xác thực: 28/08/2017
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/05/2019
23

Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BKHCN năm 2017 do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành hợp nhất Thông tư về việc quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách Nhà nước

Xác thực: 09/06/2017
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/09/2017
24

Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BKHCN năm 2017 do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành hợp nhất Nghị định về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Khoa học và Công nghệ

Xác thực: 28/03/2017
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/09/2017
25

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BKHCN năm 2017 do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành hợp nhất Thông tư về việc quy định quản lý Chương trình Phát triển thị trường khoa học và công nghệ đến năm 2020

Xác thực: 24/02/2017
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/09/2017
26

Văn bản hợp nhất 2643/VBHN-BVHTTDL năm 2016 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành hợp nhất Thông tư về việc quy định hoạt động xây dựng tiêu chuẩn quốc gia và quy chuẩn kỹ thuật quốc gia của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Xác thực: 08/07/2016
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/09/2017
27

Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BNNPTNT năm 2016 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành hợp nhất Thông tư về việc công nhận tiến bộ kỹ thuật công nghệ sinh học của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Xác thực: 08/01/2016
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/09/2017
28

Văn bản hợp nhất 20/VBHN-BKHCN năm 2015 do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành hợp nhất Thông tư về việc hướng dẫn bảo đảm an ninh nguồn phóng xạ

Xác thực: 01/09/2015
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/09/2017
29

Văn bản hợp nhất 18/VBHN-BKHCN năm 2015 do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành hợp nhất Quyết định về việc ban hành và thực hiện "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy"

Xác thực: 30/06/2015
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/09/2017
30

Văn bản hợp nhất 19/VBHN-BKHCN năm 2015 do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành hợp nhất Thông tư về việc ban hành và thực hiện "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xăng, nhiên liệu điêzen và nhiên liệu sinh học"

Xác thực: 30/06/2015
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/09/2017
31

Văn bản hợp nhất 17/VBHN-BKHCN năm 2015 do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành hợp nhất Thông tư quy định việc quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ về quỹ gen

Xác thực: 27/04/2015
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/09/2017
32

Văn bản hợp nhất 16/VBHN-BKHCN năm 2015 do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành hợp nhất Nghị định về việc quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ

Xác thực: 09/03/2015
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/09/2017
33

Văn bản hợp nhất 08/VBHN-BKHCN năm 2015 do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn về xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn

Xác thực: 27/02/2015
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/09/2017
34

Văn bản hợp nhất 13/VBHN-BKHCN năm 2015 do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn về yêu cầu, trình tự, thủ tục đăng ký lĩnh vực hoạt động đánh giá sự phù hợp

Xác thực: 27/02/2015
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/09/2017
35

Văn bản hợp nhất 10/VBHN-BKHCN năm 2015 do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành hợp nhất Thông tư quy định về Giải thưởng Chất lượng Quốc gia

Xác thực: 27/02/2015
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/09/2017
36

Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BKHCN năm 2015 do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành hợp nhất Nghị định về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của điều Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn Kỹ thuật

Xác thực: 27/02/2015
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/09/2017
37

Văn bản hợp nhất 09/VBHN-BKHCN năm 2015 do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành hợp nhất Thông tư về việc hướng dẫn xây dựng, thẩm định và ban hành quy chuẩn kỹ thuật

Xác thực: 27/02/2015
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/09/2017
38

Văn bản hợp nhất 12/VBHN-BKHCN năm 2015 do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn về yêu cầu, trình tự, thủ tục chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp

Xác thực: 27/02/2015
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/09/2017
39

Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BKHCN năm 2015 do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành hợp nhất Nghị định về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ

Xác thực: 11/02/2015
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/09/2017
40

Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BKHCN năm 2015 do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành hợp nhất Nghị định về việc quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức khoa học và công nghệ công lập

Xác thực: 06/01/2015
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/09/2017
Vui lòng đợi