Văn bản Luật Khoa học-Công nghệ

Có tất cả 3.780 văn bản: Khoa học-Công nghệ
3721

Thông tư liên tịch 106/TT-LB của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường và Bộ Tài chính về việc quy định chế độ thu phí thẩm định và lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoa học công nghệ

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 28/12/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/10/2005
3722

Thông tư liên tịch 99/TC-KHCNMT của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quản lý, thu chi tài chính trong hoạt động sáng kiến và sở hữu công nghiệp

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 02/12/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/01/2005
3723

Nghị định 22-CP của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ;Cơ cấu tổ chức;Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 22/05/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/02/2004
3724

Quyết định 38-QĐ của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường về việc ban hành 5 tiêu chuẩn Việt nam

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 09/02/1993
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
3725

Quyết định 228-QĐ của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường về việc ban hành một tiêu chuẩn Việt Nam

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 31/12/1992
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
3726

Quyết định 227-QĐ của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường về việc ban hành một tiêu chuẩn Việt Nam

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 31/12/1992
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
3727

Quyết định 159-QĐ của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường về việc thống nhất sử dụng đơn vị dung tích (lít, m3) trong giao nhận và hạch toán xăng dầu

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 16/12/1992
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
3728

Quyết định 136-QĐ của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường về việc ban hành ba tiêu chuẩn Việt Nam

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 12/12/1992
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
3729

Quyết định 630-QĐ của Uỷ ban Khoa học Nhà nước về việc công bố một tiêu chuẩn Việt Nam bắt buộc áp dụng

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 19/09/1992
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
3730

Quyết định 622-QĐ của Uỷ ban Khoa học Nhà nước về việc ban hành một tiêu chuẩn Việt Nam

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 17/09/1992
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
3731

Quyết định 324-CT của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về việc tổ chức lại mạng lưới các cơ quan nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 11/09/1992
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/09/1996
3732

Quyết định 591-QĐ của Uỷ ban Khoa học Nhà nước về việc ban hành bốn tiêu chuẩn Việt nam

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 27/08/1992
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
3733

Quyết định 382-QĐ của Uỷ ban Khoa học Nhà nước về việc ban hành 1 tiêu chuẩn Việt Nam

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 08/06/1992
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
3734

Công ước về đa dạng sinh học, 1992

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ;Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 05/06/1992
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/06/2020
3735

Quyết định 308/QĐ của Uỷ ban Khoa học Nhà nước về việc ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động thanh tra của Uỷ ban Khoa học Nhà nước

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 04/05/1992
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
3736

Quyết định 36-TĐC/QĐ của Tổng cục Tiêu chuẩn - đo lường - chất lượng về việc công bố Danh mục hàng hoá chứng nhận hợp chuẩn bắt buộc

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 24/03/1992
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
3737

Quyết định 30-TĐC/QĐ của Tổng cục Tiêu chuẩn - đo lường - chất lượng về việc ban hành bản Quy định về phân loại và mã hoá các lĩnh vực thử nghiệm

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 23/03/1992
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
3738

Quyết định 33-TĐC/QĐ của Tổng cục Tiêu chuẩn - đo lường - chất lượng về việc ban hành bản Quy định về biên bản thử nghiệm (hiệu chuẩn) của phòng thử nghiệm được công nhận

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 23/03/1992
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
3739

Quyết định 28-TĐC/QĐ của Tổng cục Tiêu chuẩn - đo lường - chất lượng về việc ban hành Bản quy định yêu cầu chung đối với phòng thử nghiệm được công nhận

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 23/03/1992
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
3740

Quyết định 31-TĐC/QĐ của Tổng cục Tiêu chuẩn - đo lường - chất lượng về việc ban hành bản Quy định về dấu và phiếu kết quả thử nghiệm (hiệu chuẩn) của phòng thử nghiệm được công nhận

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 23/03/1992
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
Vui lòng đợi