Công văn 2421/TTCP-VP của Thanh tra Chính phủ về việc báo cáo công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo ở xã, phường, thị trấn từ năm 2002 đến năm 2011

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Công văn 2421/TTCP-VP

Công văn 2421/TTCP-VP của Thanh tra Chính phủ về việc báo cáo công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo ở xã, phường, thị trấn từ năm 2002 đến năm 2011
Cơ quan ban hành: Thanh tra Chính phủSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:2421/TTCP-VPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Nguyễn Văn Thanh
Ngày ban hành:24/09/2012Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Khiếu nại-Tố cáo
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THANH TRA CHÍNH PHỦ
---------------------
Số: 2421/TTCP-VP
V/v: Báo cáo công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo ở xã, phường, thị trấn từ năm 2002 đến 2011
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 24 tháng 9 năm 2012
 
 
Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
 
Thực hiện Văn bản số 3485-CV/BTCTW ngày 18/9/2012 của Ban Tổ chức Trung ương về việc tổng kết Nghị quyết Trung ương 5 (khóa IX) về “Đổi mới và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở cơ sở xã, phường, thị trấn”, trong đó yêu cầu Thanh tra Chính phủ tổng hợp tình hình và kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo ở cấp xã trong 10 năm thực hiện Nghị quyết 17-NQ/TW ngày 18/3/2002 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Đổi mới và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở cơ sở xã, phường, thị trấn”.
Để có cơ sở xây dựng báo cáo, Thanh tra Chính phủ đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổng hợp, báo cáo công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo ở xã, phường, thị trấn giai đoạn (2002 – 2011).
- Nội dung báo cáo: Theo đề cương, biểu mẫu gửi kèm (đề cương và biểu mẫu được đăng tải trên Cổng Thông tin Điện tử của Thanh tra Chính phủ www.thanhtra.gov.vn).
- Thời hạn, hình thức gửi báo cáo:
Chậm nhất là ngày 08/10/2012, các địa phương gửi báo cáo bằng văn bản về Thanh tra Chính phủ (hoặc gửi qua thư điện tử theo địa chỉ phongtonghop@thanh tra.gov.vn ).
Đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương tổ chức thực hiện theo đúng thời hạn quy định./.
 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Ban Tổ chức Trung ương (để b/c);
- Lãnh đạo TTCP;
- Văn phòng Chính phủ (Vụ KNTN);
- Cục I, II, III thuộc TTCP (phối hợp);
- Thanh tra các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Lưu: VT, TH.
KT. TỔNG THANH TRA
PHÓ TỔNG THANH TRA
Nguyễn Văn Thanh
 
 
ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO
CÔNG TÁC TIẾP CÔNG DÂN, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO Ở XÃ, PHƯỜNG,
THỊ TRẤN GIAI ĐOẠN (2002 – 2011)
(Kèm theo Văn bản số 2421 ngày 24/9/2012 của Thanh tra Chính phủ)
 
I. TÌNH TÌNH, NỘI DUNG, NGUYÊN NHÂN KHIẾU NẠI, TỐ CÁO Ở XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN GIAI ĐOẠN 2002 - 2011.
1. Tình hình khiếu nại, tố cáo ở xã, phường, thị trấn
Trên cơ sở phân tích số liệu về tiếp công dân, về xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo và tình hình thực tế, phân tích rõ tình hình khiếu nại, tố cáo ở xã, phường, thị trấn (viết tắt là cấp xã) từ 01/01/2002 đến 31/12/2011; tác động của tình hình trên đến an ninh, trật tự và công tác quản lý, điều hành ở cấp xã.
2. Về nội dung khiếu nại, tố cáo ở cấp xã
a) Nội dung khiếu nại;
b) Nội dung tố cáo;
Đi sâu phân tích những nội dung khiếu nại, tố cáo chiếm tỉ lệ cao.
3. Nguyên nhân phát sinh khiếu nại, tố cáo ở cấp xã
Đi sâu phân tích những nguyên nhân của việc khiếu nại, tố cáo nói chung và nguyên nhân khiếu kiện đông người, vượt cấp:
- Khách quan (cơ chế, chính sách, pháp luật, điều kiện thực tế…).
- Chủ quan (trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước và trong tiếp dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo, thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân…).
II. KẾT QUẢ CÔNG TÁC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO Ở CẤP XÃ
1. Kết quả thực hiện công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo ở cấp xã
a) Về tiếp công dân (Biểu số 1):
b) Về giải quyết khiếu nại, tố cáo:
- Giải quyết khiếu nại (Biểu số 2):
- Giải quyết tố cáo (Biểu số 3):
c) Kết quả: Qua giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo đã bảo vệ quyền lợi cho bao nhiêu người, số tiền, vàng bạc, đất đai và tài sản khác trả lại cho cơ quan, tổ chức và cá nhân; số người vi phạm bị xử lý (kỷ luật đảng, kỷ luật chính quyền, xử lý hành chính), chuyển cơ quan điều tra (số vụ việc, số người).
3. Nhận xét, đánh giá về công tác tiếp dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo ở cấp xã.
a) Những mặt làm được:
- Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai chỉ đạo của cấp trên liên quan đến công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo;
- Về thực hiện quy định của pháp luật về công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, trình tự, thủ tục, thời hạn và chất lượng, hiệu quả giải quyết khiếu nại, tố cáo…;
- Trên cơ sở kết quả từng năm, đánh giá những chuyển biến tích cực qua 10 năm thực hiện Nghị quyết 17-NQ/TW ngày 18/3/2002 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Đổi mới và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở cơ sở xã, phường, thị trấn” liên quan đến công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo ở xã, phường thị trấn.
b) Những hạn chế, yếu kém, tồn tại, khuyết điểm và nguyên nhân (chủ quan, khách quan)
i) Trong thực hiện các quy định của pháp luật về công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo như:
- Tiếp dân của lãnh đạo và tiếp dân thường xuyên;
- Xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo;
- Thụ lý đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền;
- Đối thoại với công dân để giải quyết vụ việc;
- Công tác hòa giải cơ sở;
- Phối hợp rà soát, kiểm tra, xem xét và giải quyết các vụ khiếu nại, tố cáo tồn đọng, bức xúc, kéo dài;
- Việc tổ chức thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo;
- Việc nâng cao trách nhiệm, trình độ cho cán bộ làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo cấp mình.
- Việc xử lý vi phạm qua công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo;
- Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về khiếu nại, tố cáo.
ii) Những hạn chế chủ yếu qua 10 năm thực hiện Nghị quyết 17-NQ/TW ngày 18/3/2002 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Đổi mới và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở cơ sở xã, phường, thị trấn” liên quan đến công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo ở xã, phường thị trấn.
III. MỘT SỐ GIẢI PHÁP, KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG VÀ HIỆU QUẢ CÔNG TÁC TIẾP DÂN, GIẢI QUYẾT KNTC Ở CẤP XÃ QUA THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO VÀ NGHỊ QUYẾT 17-NQ/TW.
Kiến nghị với Trung ương Đảng, các cấp, các ngành có liên quan các giải pháp để thực hiện tốt hơn các quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo và Nghị quyết 17-NQ/TW ngày 18 tháng 3 năm 2002 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng.
1. Giải pháp, kiến nghị chung.
2. Giải pháp, kiến nghị cụ thể.
 
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi