Quyết định 41/2007/QĐ-UBND Quy định về bố trí người làm kế toán và phụ cấp kế toán tỉnh Bắc Giang

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

UBAN NHÂN DÂN
TNH BC GIANG

--------

S: 41/2007/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Bc Giang, ngày 13 tháng 4 m 2007

 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ BỐ TRÍ NGƯỜI LÀM KẾ TOÁN VÀ PHỤ CẤP KẾ TOÁN

---------------

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

 

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 128/2004/NĐ-CP ngày 31/5/2004 của Chính phủ qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kế toán trong lĩnh vực kế toán nhà nước;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 50/2005/TTLT/BTC-BNV ngày 15/6/2005 của Bộ Tài chính - Bộ Nội vụ hướng dẫn tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi miễn, thay thế và xếp phụ cấp kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong các đơn vị kế toán thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước;

Xét đề nghị của Sở Nội vụ tại Công văn số 207/SNV-TCBM&BC ngày 09 tháng 4 năm 2007,

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về bố trí người làm kế toán và phụ cấp kế toán trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp và các tổ chức khác được ngân sách Nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động hoặc tự cân đối thu chi.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 30/2007/QĐ-UBND ngày 27/3/2007 của UBND tỉnh Bắc Giang.

Điều 3. Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các cơ quan thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, Kho bạc Nhà nước tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN N
KT. CHỦ TCH

PCHỦ TCH
Nguyễn Công Bộ

 

QUY ĐỊNH

VỀ BỐ TRÍ NGƯỜI LÀM KẾ TOÁN VÀ PHỤ CẤP KẾ TOÁN
(Ban hành kèm theo Quyết định s41/2007/-UBND ngày 13 tháng 4 m 2007 ca UBND tnh Bc Giang)

 

Chương I. QUI ĐỊNH CHUNG

 

Điều 1. Đối tưng áp dụng

Các cơ quan, đơn v, tchc có thc hin công vic kế toán, lp báo cáo tài chính theo quy định ca Lut Kế toán, cụ thể:

1. Cơ quan hành chính nhà nước t tỉnh đến cp xã.

2. Đơn vsnghiệp được ngân sách nhà nước đảm bảo 1 phn kinh phí hoặc toàn bkinh phí hot đng; đơn vsnghip công lp tđảm bảo toàn bkinh phí chi hoạt đng; đơn vsnghiệp ngoài công lp.

3. Tchc chính tr, tổ chc cnh trị - xã hi, tổ chc cnh trị - xã hi - nghnghip, tổ chc xã hội, tchc xã hội nghnghiệp có sdng ngân sách Nhà nưc hoặc tự cân đối thu chi (trừ khi cơ quan Đng có hưng dẫn riêng).

4. Các Hội, Liên hip hi và các tổ chc khác được ngân sách nhà nưc htrợ mt phn kinh phí hoạt động.

Điều 2. Đơn vkế tn

Đơn vkế toán là c đối tưng qui đnh ti Điu 1 ca Qui đnh này có thc hin công vic kế toán, lp báo o tài chính theo quy định ca Lut Kế toán.

Chương II. QUI ĐỊNH CỤ THỂ

 

Điều 3. Bố trí ngưi m kế tn, ngưi phụ trách kế tn

Các đơn vkế toán phải b trí ngưi làm kế toán tng gồm:

1. Bố tngười làm kế toán trưng

c đơn vkế toán cp I, II, III có bmáy kế toán độc lp như: Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Tài vụ - Kế hoạch, Phòng Tài chính - Thống kê, Phòng Tài cnh, Phòng Tài vụ … hoc Tkế toán, Ttài vụ … mi bmáy kế toán tn phi có ít nht 02 ngưi làm kế toán trlên ( không tính thqu, thkho) thì đưc btrí ngưi làm kế toán trưởng.

2. Bố tngười làm phtch kế toán

Các đơn vkế toán được btrí người làm phtch kế toán gm:

a. Các đơn vcó bmáy kế toán đc lp khi chưa có ngưi đtiêu chun, điu kin bnhiệm kế toán trưng thì btrí người làm phtch kế toán; chđược btrí ngưi làm phtrách kế toán trong thời hn tối đa gichc là mt năm tài cnh, sau đó phải btrí người làm kế toán trưng.

b. c đơn vcó khối lượng công vic kế toán không lớn mà không có phòng hoc tkế toán chđưc btrí mt ngưi làm kế toán hoặc ngưi làm kế toán kiêm nhim đưc phép btrí làm phtrách kế toán. Ngưi đưc btrí làm phtrách kế toán trong trường hp này không bhn chế vthời gian.

Điều 4. Tiêu chun và điều kiện để đưc bố trí làm kế tn trưng

1. Tiêu chuẩn đđược bnhiệm làm kế toán trưng:

a. Vđạo đc phẩm chất

- Đạt tiêu chun vphẩm chất đạo đc qui định đối vi cán bộ, công chc, viên chc.

- Có phẩm chất đo đc nghnghip, trung thc, liêm khiết, có ý thc chấp hành và đu tranh bo vchính sách, chế đkinh tế, tài chính và pháp lut ca Nhà nước.

b. Vtrình đchuyên môn nghip v

Đi với đơn vkế toán qui đnh tại điểm 1, Điu 3 ca Qui định này, kế toán trưng phi có trình độ chuyên môn, nghip vvkế toán tbc đi hc trlên.

c. Vthi gian công tác thc tế làm kế toán

Người được bnhim làm kế toán trưng phi có thi gian công tác thc tế làm kế toán ít nht 02 năm.

2. Điu kiện đđược bnhiệm làm kế toán trưng

a. Có đtiêu chun qui định ti điểm 1, Điều 4 qui định này;

b. Có chứng chbi dưng kế toán trưng theo qui đnh tại Qui chế vtchc bi dưng và cp Chứng chkế toán trưng ban hành kèm theo Quyết định s43/2004/-BTC ngày 26/4/2004, Quyết định s159/TC/CĐKT ngày 15/9/1989 và Quyết đnh s769 TC//TCCB ngày 23/10/1997 ca Btrưng BTài chính.

Điều 5. Tiêu chun và điu kin đđưc bnhim làm phtrách kế tn

Người được bnhim làm phtrách kế toán ở các đơn vcó bmáy kế toán đc lập phải có đủ các tiêu chun qui định vđạo đc nghnghip và trình đchuyên môn nghip v theo qui đnh cho kế toán trưng nhưng chưa có đtiêu chuẩn vthi gian công tác thc tế vkế toán hoc chưa có Chứng chbi ng kế toán trưng qui định ti tiết b, đim 2, Điều 4 ca qui đnh y.

Điều 6. Tiêu chun và điều kiện ngưi đưc bố trí phụ trách kế tn ở các đơn vkhác

Ngưi đưc btrí làm phtrách kế toán ở c đơn vcó khối lượng công vic kế toán không lớn phi đm bo tiêu chun vphm cht đo đc như kế toán trưởng và phi có trình đchuyên môn nghip vkế toán ttrung cấp trlên.

Điều 7. Thm quyn bổ nhiệm ngưi làm kế tn trưng, ngưi m phụ trách kế tn

Thc hin theo quy định hiện hành ca Đng, Nhà nước và Qui định vphân cấp qun lý tổ chc, biên chế và cán bộ, công chc, viên chc hin hành ca UBND tnh Bc Giang. Riêng việc quyết đnh bnhiệm kế toán trưng trước khi quyết đnh theo phân cp, Thtrưng đơn vphi có thothun bng văn bn ca cơ quan tài chính cùng cp.

Việc quyết định giao nhiệm vphtch kế toán các xã, phưng, thtrn phi có ý kiến ca Phòng Tài chính - Kế hoch huyn, thành ph.

Điều 8. Phụ cp chc vụ ca ngưi m kế tn trưng, ngưi m phụ trách kế tn ở đơn vcó bmáy kế toán và phụ cp trách nhiệm của kế tn trưng, phụ trách kế toán ở đơn vkhông có bmáy kế tn

1. Mc phcấp

1.1. Kế toán trưng các đơn vqui định tại Điu 1, qui định này (đơn vị có bmáy kế toán đc lập) được hưng mc phụ cp chc vtính bng mc phụ cp chc vca Trưng png (Trưng ban) ca đơn v, cng thêm phụ cấp trách nhiệm hs0,1.

1.2. Phtch kế toán ở những cơ quan có bmáy kế toán độc lp (khi chưa có ngưi đtiêu chun, điu kin bnhiệm kế toán trưng), đưc hưng phụ cp chc vtính bng mc phụ cấp chc vụ ca Trưng phòng (Trưng ban) ca đơn vị.

1.3. Phtch kế toán ở những đơn vị có khi lưng công vic kế toán không ln (đơn vị không có by kế tn đc lập) được hưng mc phụ cấp trách nhiệm hsbng phcấp phó phòng ca đơn v. Các đơn vkhác đưc hưng phụ cp tch nhiệm hs0,2.

2. Phụ cp chc vca kế toán trưng, phtch kế toán được tính đtham gia BHXH, BHYT; Phụ cấp tch nhiệm ca kế toán không được tính đđóng Bo him xã hội, Bảo hiểm y tế.

Chương III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 

Điều 9. Chế đphụ cấp kế toán trưng, phtrách kế toán đưc hưng tngày 01/10/2004. Đi vi nhng người bnhim sau ngày 01/10/2004 thì được hưng phụ cấp tngày có quyết định bnhiệm hoặc phân công nhiệm vlàm kế toán. Nguồn kinh phí chi trả, t ngun kinh phí chi hoạt động thưng xuyên hàng năm ca đơn v.

Điu 10. Sở Nội vụ, Sở Tài chính có trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh việc thực hiện qui định này.

Điều 11. Trong quá trình thực hiện có điểm nào chưa rõ hoặc vướng mắc, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố phản ánh về UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ, Sở Tài chính) để xem xét, giải quyết hoặc báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định./.

 

thuộc tính Quyết định 41/2007/QĐ-UBND

Quyết định 41/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc ban hành Quy định về bố trí người làm kế toán và phụ cấp kế toán
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc GiangSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:41/2007/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Công Bộ
Ngày ban hành:13/04/2007Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Kế toán-Kiểm toán

tải Quyết định 41/2007/QĐ-UBND

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi