Công văn 7651/TCHQ-TVQT của Tổng cục Hải quan về việc thông báo Thông tư 107/2017/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp

Thuộc tính Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------
Số: 7651/TCHQ-TVQT
V/v: Thông báo Thông tư 107/2017/TT-BTC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2017

 
 
Kính gửi: Các đơn vị dự toán cấp 3 thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan.
 
Ngày 10/10/2017, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 107/2017/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp thay thế Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC và áp dụng từ ngày 01/01/2018. Tại Thông tư này hướng dẫn Chế độ kế toán mới theo Luật kế toán số 88/2015/QH13 và Luật Ngân sách số 83/2015/QH13, thay đổi cách hạch toán của một số nghiệp vụ kế toán phát sinh, hướng dẫn cách lập Báo cáo tài chính nhà nước.
Do thời gian áp dụng Chế độ kế toán mới rất gấp, Tổng cục Hải quan đề nghị các đơn vị chủ động nghiên cứu Thông tư số 107/2017/TT-BTC. Tổng cục Hải quan dự kiến tổ chức tập huấn vào tháng 1/2018 với Giảng viên là cán bộ thuộc Vụ Chế độ kế toán - Bộ Tài chính (đơn vị chủ trì soạn thảo Thông tư) để hướng dẫn của các đơn vị trong quá trình tổ chức thực hiện.
Tổng cục Hải quan thông báo đơn vị biết để thực hiện./.
 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục trưởng (để b/c);
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/c);
- Lưu: VT, TVQT (3b).
TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC TÀI VỤ - QUẢN TRỊ
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thu Hương

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực